رشته حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جسابداری

عنوان : بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشکده

علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: حسابداری

عنوان :

بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

           دکتر محمد حسین رنجبر

استاد مشاور :

            دکتر مختار رنجبر

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق. 1

1 1 . مقدمه. 2

2 1 . تشریح و بیان موضوع. 3

3 1 . اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

4 1 .  اهداف تحقیق. 4

5 1 . سوالات تحقیق. 4

6 1 . فرضیات تحقیق. 4

7 1 . جامعه و نمونه آماری.. 5

8 1 . متغیرهای تحقیق . 5

9 1 .  تعریف واژگان كلیدی.. 5

10 1 .  خلاصه فصل. 6

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 7

1 2 . مقدمه. 8

2 2 . نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان. 8

3 2 . ویژگی های کیفی اطلاعات مالی.. 9

1 3 2 .مربوط بودن. 9

2 3 2. قابلیت اتکا 9

3 3 2 . قابلیت مقایسه. 10

4 3 2 . مفهوم بودن. 10

4 2 . رابطه اطلاعات حسابداری با هدفهای تهیه آن. 11

5 2 .  تناوب گزارشگری مالی.. 11

6 2 .  هدف افشاى اطلاعات مالى.. 12

7 2 .  سطوح افشاء. 13

1 7 2 . افشای مناسب.. 13

2 7 2 . افشای منصفانه. 13

3 7 2 . افشای کامل. 13

8 2 .  روش های افشاء. 13

9 2.  عدم تقارن اطلاعاتی.. 14

1 9 2 . اثرات عدم تقارن اطلاعاتی.. 16

10 2 . افشای اطلاعات و هزینه سرمایه. 16

11 2 .   هزینه سرمایه. 17

1 11 – 2 . تعاریف هزینه های سرمایه و دسته بندی هزینه سرمایه. 18

2 11 2 . مفهوم هزینه سرمایه. 18

3 11 2 . هزینه سرمایه ضمنی.. 19

12 2 .   چارچوب نظری مفهوم هزینه سرمایه. 19

13 2 . فرضیه ومبانی نظری تحقیق. 19

1 13 2 .بخش اول: بررسی رابطه بین فراوانی گزارشگری و عدم تقارن اطلاعاتی.. 20

2 13 2 .بخش دوم: بررسی رابطه بین فراوانی گزارشگری و هزینه سرمایه. 20

14 2 .  پیشینه تحقیق. 21

1 14 2 .  تحقیقات داخلی.. 21

2 – 14 – 2 .  تحقیقات خارجی. 23

15 – 2 . خلاصه فصل. 28

فصل سوم : روش تحقیق. 30

1 3  .  مقدمه. 31

2 3 . روش تحقیق. 31

3 3 . جامعه آماری.. 31

4 3 . نمونه آماری.. 32

5 3 . استخراج مدلها 34

1-5-3 – مدل مورد استفاده برای رابطه بین تناوب گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی.. 34

2-5-3 – مدل مورد استفاده برای رابطه بین تناوب گزارشگری مالی و هزینه سرمایه. 35

6 3 . روش گردآوری داده ها 36

7 3 . روش های آماری مورد استفاده 37

8 3 . خلاصه فصل. 37

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 38

1 4 مقدمه. 39

2 4 . آمار توصیفی.. 39

3 – 4 . آزمون کلموگروف-اسمیرنف.. 40

4 – 4 . بررسی فرضیات تحقیق. 40

1– 4 – 4 . آزمون فرضیه اول. 40

2 – 4 – 4 . آزمون فرضیه دوم 42

5 – 4 . خلاصه فصل. 44

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 45

1 5 . مقدمه. 46

2 5 . خلاصه تحقیق. 46

3 5 . نتایج آزمون فرضیه ها 48

1 3 5 . فرضیه اول. 48

2 3 5 . فرضیه دوم. 49

4 5 . محدودیت های تحقیق. 49

5 5 . پیشنهادات.. 49

1 5 5 . پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق. 49

2 5 5 . پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 49

6 5 . خلاصه. 50

منابع و ماخذ. 51

منابع و ماخذ فارسی. 51

منابع و ماخذ انگلیسی.52

چکیده :

 

سرمایه گذاران  برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی و تخصیص منابع خود سعی دارند عواملی که بر بازده مورد انتظارشان اثر گذار باشد را شناسایی نمایند. یکی از مهم ترین عوامل در  انتخاب بهترین سرمایه گذاری، بدست آوردن اطلاعات کافی و گزارش گری مالی درست از سوی شرکت هاست. از این رو شناسایی اطلاعات مورد نیاز سهامداران و بازده مورد انتظار آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه پرداخته شده است. این تحقیق متشکل از دو فرضیه می باشد که در بخش اول رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعاتی و در بخش دوم رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با هزینه سرمایه  مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از اطلاعات 81 شرکت عضو بورس تهران برای سالهای 1385 تا 1390 استفاده شده است. آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی : تناوب گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه.

. مقدمه

هدف اصلی از ارائه صورتهای مالی، فراهم نمودن اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی اعم از درون سازمانی و برون سازمانی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

ازجمله مهمترین استفاده کنندگان برون سازمانی صورتهای مالی، تامین کننندگان منابع مالی واحدهای تجاری می باشند که دو گروه سرمایه گذاران ( سهامداران) و اعتباردهندگان واحدهای تجاری را در بر می گیرد. از انجا که این دو گروه همواره جهت اخذ تصمیمات بهینه مالی و اقتصادی نیازمند اطلاعاتی مفید و سودمند می باشند، سیستم های اطلاعاتی باید به گونه ای باشند که آنها را در تشخیص نقاط قوت و ضعف مالی واحد انتفاعی یاری دهند و مبنایی را فراهم کنند که بتوانند براساس آن، تصمیمات بهینه اقتصادی را اتخاذ نمایند.

افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران با اعتباردهندگان و سرمایه گذاران، امکان خطر اخلاقی و گزینش نادرست را کاهش داده و منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تامین مالی شرکتها می شود و از سوی دیگر، با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، احتمال ناکارایی سرمایه گذاران و از دست دادن فرصتهای سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت برای سرمایه گذاران کاهش می یابد.

افزایش کیفیت سیستم های اطلاعات حسابداری از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران با وام دهندگان و سرمایه گذاران منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تامین مالی شرکت می شود. این امر بر سیاست های سرمایه گذاری شرکتها اثر گذاشته و منجر به افزایش اتخاذ تصمیمات کارا از سوی آنان می گردد.

گزارشگری مالی شرکت­ها که توسط سازمان بورس اوراق بهادار دسته بندی شده، مورد قبول واقع شده و در مجموع در واقع درجه بالاتری از برجستگی و دقت نسبت به افشاهای شرکت ها را نشان می­دهد. برای مثال مدیریت اجرایی شرکت­ها به خاطر ترس از جریمه قانونی، متعهد به تأیید صحت اینگونه گزارش ها می شوند؛ حسابداران مستقل همسویی ارائه صورت های مالی ارائه شده را بر اساس اصول پذیرفته شده استاندارهای حسابداری امضا می­ کنند؛ و همه سهام­داران شرکت وقتی که در جست­و­جوی ارزیابی زمان­بندی، کمیت و ریسک جریان وجوه نقد آتی شرکت باشند، به شدت این صورت­های مالی را بررسی و تحلیل می­ کنند. در حالی که نقش مهم صورت های مالی در اقتصاد شناخته شده است، توجه علمی نسبتاً کمی به چگونگی اثر فراوانی گزارش­هایی که شرکت­ها منتشر می­ کنند بر روی تصمیم گیری و فعالیت سهام­داران شرکت­ها شده است. در این مطالعه ما به­ طور مستقیم به بررسی اثر فراوانی گزارشگری مالی بر روی دو محور تخصیص منابع به صورت منصفانه و کارا در اقتصاد یعنی عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه خواهیم پرداخت. روشن است که چگونه فراوانی گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی راتحت تاثیرقرارمی دهد. مجموعه ای ازمقالات نظری نشان می دهدکه افشاء عمومی عدم تقارن اطلاعاتی را بافراهم کردن دسترسی برابرسرمایه گذاران به اطلاعات کاهش می هد. گزارشگری مالی مکرر درنتیجه میتواند منجربه کاهش عدم تقار ن اطلاعاتی شود بافرض اینکه گزارشگری مالی مکرر مقداراطلاعات دردسترس عموم را افزایش دهد.

تعداد صفحه : 64

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.