رشته مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین ادراک تعارض و روش های مدیریت آن در بین مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :بازرگانی

عنوان : بررسی رابطه بین ادراک تعارض و روش های مدیریت آن در بین مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زنجان

دانشکده علوم انسانی،گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجة کارشناسی ارشد « M.A. »

گرایش : مدیریت بازرگانی


عنوان:

بررسی رابطه بین ادراک تعارض و روش های مدیریت آن در بین مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز

استاد راهنما :

دکتر هما درودی

 

استاد مشاور :

   دکترعلی منصوری

پاییز 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………1                  فصل اول : کلیات پژوهش   ……………………………………………………………………………...…………  2

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………  3

1-2 بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………  5

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………  7

1-4 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………….  8

1-4-1 هدف اصلی ……………………………………………………………………………………………..  8

1-4-2 اهداف فرعی …………………………………………………………………………………………..   8

1-5 متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………..  9

1-6 سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 10

1 -6-1سوال اصلی  …………………………………………………………………………………………..  10

1-6-2 سوالات فرعی …………………………………………………………………………………………. 10

1-7  فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………..  11

1-7-1 فرضیه ی اصلی ………………………………………………………………………………………. 11

1-7-2 فرضیه های فرعی  …………………………………………………………………………………..  11

1-8  روش تحقیق …………………….. ………………………………………………………………………….. 11

1-9 روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….. 12

1-10جامعه آماری   ……………………………………………………………………………………………….  12

1-11 روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه ………………………………………………………………….  12

1-12 قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 13

1-12-1 قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………………… 13

1-12-2 قلمرو مکانی پژوهش ……………………………………………………………………………… 13

1-12-3 قلمرو موضوعی پژوهش …………………………………………………………………………..13

1- 13 تعاریف و اصطلاحات کلیدی ……………………………………………………………………………..  13

1-14 مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 16

جمع بندی کلی  ……………………………………………………………………………………………………… 18

فصل دوم : ادبیات پژوهش  …………………………………………………………………..……..…………..  19

2-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….  20

2-2 بخش اول : مدیریت تعارض …………………………………………………………………………………  21

2-2-1 تعریف تعارض  ……………………………………………………………………………………….  21

2-2-2 ضرورت وجود تعارض ………………………………………………………………………………. 23

2-2-3 سیر تکاملی اندیشه تعارض  ………………………………………………………………………….  25

2-2-3-1 نظریه سنتی تعارض  ………………………………………………………………………..  25

2-2-3-2 نظریه روابط انسانی  …………………………………………………………………………  25

2-2-3-3 نظریه تعاملی  ………………………………………………………………………………..  25

2-2-4 مقایسه نگرش ها نسبت به تعارض ……………………………………………………………………. 27

2-2-5 ماهیت تعارض ………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-6 زیان های ناشی از تعارض ………………………………………………………………………………29

2-2-6-1 هدر رفتن وقت و انرژی سازمان  ……………………………………………………………. 29

2-2-6-2 قضاوت نادرست  ……………………………………………………………………………….30

2-2-6-3 اثرات زیان بار بر بازنده  …………………………………………………………………….. 30

2-2-6-4 هماهنگی ضعیف …………………………………………………………………………………30

2-2-7 سطوح تعارض  …………………………………………………………………………………………..31

2-2-7-1 تعارض درون فردی …………………………………………………………………………… 31

2-2-7-2 تعارض میان فردی …………………………………………………………………………….  31

2-2-7-3 تعارض درون گروهی …………………………………………………………………………  31

2-2-7-4 تعارض میان گروهی …………………………………………………………………………..  32

2-2-7-5 تعارض میان سازمانی …………………………………………………………………………. 33

2-2-8 منابع تعارض ……………………………………………………………………………………………. 34

2-2-9 دلایل تعارض  ………………………………………………………………………………………….. 35

2-2-10 الگوی تعارض بین گروه ها در سازمان  ……………………………………………………………..35

2-2-11 فرایند تعارض  ………………………………………………………………………………………..  36

2-2-11-1 مرحله اول : مخالفت های بالقوه ………………………………………………………….  37

2-2-11-1-1 ارتباطات ………………………………………………………………………  38

2-2-11-1-2 ساختار ………………………………………………………………………….  38

2-2-11-1-3 متغییرهای شخصی  ……………………………………………………………   39

2-2-11-2 مرحله دوم : بروز تعارض …………………………………………………………………   40

2-2-11-3 مرحله سوم : نیت یا قصد …………………………………………………………………..   41

2-2-11-4 مرحله چهارم : رفتار ……………………………………………………………………….   41

2-2-11-5 مرحله پنجم : ره آوردها (نتایج)  …………………………………………………………..   42

2-2-11-5-1 نتیجه های سازنده تعارض  …………………………………………………….   43

2-2-11-5-2 نتیجه های ویرانگر تعارض…………………………………………………….   43

2-2-11-5-3 وجه تمایز تعارض سازنده و ویرانگر  ………………………………………..   44

2-2-11-5-4 ایجاد تعارض سازنده  ………………………………………………………….   45

2-2-12 فنون رفع تعارض ویرانگر  …………………………………………………………………………..  46

2-2-12-1 اهداف فراگیر  ……………………………………………………………………………….  46

2-2-12-2 کاهش وابستگی دوطرفه بین واحدها  ………………………………………………………  47

2-2-12-3 توسعه منابع  …………………………………………………………………………………. 47

2-2-12-4 حل مسأله به صورت دوطرفه  ……………………………………………………………..  48

2-2- 12-5  سیستم های استیناف  ……………………………………………………………………..   49

2-2-12-6 اختیار رسمی  ……………………………………………………………………………….. 50

2-2-12-7 افزایش روابط متقابل ………………………………………………………………………..  51

2-2-12-8 معیارها و سیستم های پاداش سازمانی  ……………………………………………………..  51

2-2-12-9 ادغام واحدهای متعارض  ……………………………………………………………………  52

2-2-13 فنون ایجاد تعارض سازنده  …………………………………………………………………………..  52

2-2-13-1 ارتباطات  ……………………………………………………………………………………  52

2-2-13-2 عدم تجانس  ………………………………………………………………………………….  53

2-2-13-3 رقابت  ………………………………………………………………………………………   53

2-2-14 رابطه بین تعارض و سایر عوامل …………………………………………………………………..  54

2-2-14-1 رابطه بین تعارض ، و خلاقیت و نوآوری ………………………………………………….  54

2-2-14-2 رابطه بین تعارض و عملکرد گروه  ………………………………………………………..  55

2-2-14-3 رابطه بین تعارض و علاقه اعضای گروه  …………………………………………………  56

2-2-14-4 رابطه بین تعارض و رضایت شغلی  ……………………………………………………….. 56

2-2-14-5 رابطه بین تعارض و کیفیت تصمیمات  …………………………………………………….. 57

2-2-14-6 رابطه بین تعارض و اعضای ناهمگون  ……………………………………………………. 57

2-2-14-7 رابطه بین تعارض و شخصیت  ……………………………………………………………… 58

2-2-14-8 رابطه بین تعارض و فرهنگ  ………………………………………………………………   59

2-2-14-9 رابطه بین تعارض و هوش هیجانی  ……………………………………………………….   62

2-2-14-10 رابطه بین تعارض و عدالت سازمانی  ……………………………………………………  63

2-2-15 مدیریت تعارض  ……………………………………………………………………………………..  64

2-2-16 استراتژی های مدیریت تعارض  …………………………………………………………………….  66

2-3 بخش دوم : دیدگاه ها و مدل های مدیریت تعارض  ………………………………………………………..  72

2-3-1 دیدگاه برومند …………………………………………………………………………………………… 72

2-3-2 دیدگاه کنت توماس  …………………………………………………………………………………….  73

2-3-3 دیدگاه پوتنام و ویلسون  ………………………………………………………………………………   76

2-3-4 دیدگاه ویکس  ………………………………………………………………………………………….. 77

2-3-5 دیدگاه براون  …………………………………………………………………………………………..  80

2-4 بخش سوم : پیشینه پژوهش های انجام شده …………………………………………………………………  81

2-4-1 پیشینه پژوهش های داخلی  ……………………………………………………………………………  81

2-4-1-1 پایان نامه های کار شده  ……………………………………………………………………..  81

2-4-1-2 مقالات نوشته شده …………………………………………………………………………….  82

2-4-2 پیشینه پژوهش های خارجی  ……………………………………………………………………………84

2-5 بخش چهارم : معرفی مختصری در رابطه با بانک ملت  …………………………………………………. 86

2-5-1 تاریخچه بانک ملت  ……………………………………………………………………………………  86

2-5-2 چشم انداز ، ماموریت ،استراتژی و اهداف بانک ملت   …………………………………………….  87

2-5-2-1 چشم انداز و ماموریت بانک ملت  ……………………………………………………………  87

2-5-2-2 استراتژی های بانک ملت  ……………………………………………………………………  87

2-5-2-3 اهداف بانک ملت  ……………………………………………………………………………..  88

2-5-3 ساختار سازمانی بانک ملت  …………………………………………………………………………… 90

2-5-4 واحدهای بانک ملت  ……………………………………………………………………………………. 91

2-5-5 شرکت های وابسته بانک ملت  ………………………………………………………………………..  91

2-5-6 معرفی خدمات بانک ملت  ……………………………………………………………………………..  92

جمع بندی کلی  ……………………………………………………………………………………………………..  93

فصل سوم : متدلوژی پژوهش………………………………………………..……..……………………………  94

3-1 مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………. 95

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………  96

3-3 روش ها و ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………   98

3-4 توصیف پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………….  98

3-4-1 پرسشنامه عمومی  …………………………………………………………………………………….  98

3-4-2 پرسشنامه سبک مدیریت تعارض …………………………………………………………………….  98

3-4-3 پرسشنامه ادراک تعارض ……………………………………………………………………………..  99

3-5 جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………….  100

3-6 متغییر های پژوهش…………………………………………………………………………………………  101

3-7 روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه…………………………………………………………………..  101

3-8 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………….. 103

3-8-1 روایی (اعتبار)  …………………………………………………………………………………………  103

3-8-2 پایایی ……………………………………………………………………………………………………..  104

3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….105

3-10 تشریح الگوریتم پژوهش……………………………………………………………………………………105

3-11پرده های سه گانه روش علمی ……………………………………………………………………………..106

3-12 نقشه علمی پژوهش………………………………………………………………………………………….108

جمع بندی کلی  ……………………………………………………………………………………………………. 109

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………..……………………………..110

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….111

4-2 آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………112

4-2-1 توزیع فراوانی جنسیت ………………………………………………………………………………..112

4-2-2 توزیع فراوانی پست سازمانی  ………………………………………………………………………..113

4-2-3 توزیع فراوانی تحصیلات ……………………………………………………………………………. 114

4-2-4 توزیع فراوانی سن …………………………………………………………………………………..  115

4-2-5 توزیع فراوانی سابقه خدمت …………………………………………………………………………  116

4-3 توصیف متغییرهای پژوهش  ………………………………………………………………………………. 118

4-3-1توصیف مدیریت رقابتی ………………………………………………………………………………. 118

4-3-2 توصیف مدیریت سازش ………………………………………………………………………………120

4-3-3 توصیف مدیریت مصالحه …………………………………………………………………………….122

4-3-4 توصیف مدیریت همکاری……………………………………………………………………………..124

4-3-5 توصیف مدیریت اجتناب ………………………………………………………………………………126

4-3-6 توصیف ادراک تعارض ………………………………………………………………………………128

4-4 آمار استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………130

4-4-1بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغییرها ………………………………………………………… 130

4-4-2 آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………..131

4-5 رتبه بندی سبک های مدیریتی ……………………………………………………………………………… 148

جمع بندی کلی …………………………………………………………………………………………………….. 149

فصل پنجم : نتیجه گیری وارائه پیشنهادات  …………………………………….……..……………………….150

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..151

5-2 بیان یافته های پژوهش   ……………………………………………………………………………………..151

5-2-1 یافته های حاصل از ادبیات پژوهش  ………………………………………………………………….151

5-2-2 یافته های حاصل از آمار توصیفی  ………………………………………………………………….  153

5-2-3 یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………..155

5-3 بحث و نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………..160

5-4 ارائه پیشنهادات بر مبنای نتایج پژوهش …………….. …………………………………………………….162

5-5 محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………………165

5-6 محدودیت های اجرایی پژوهش ……………………………………………………………………………..166

5-7 پیشنهادات برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………….. 166

جمع بندی  ………………………………………………………………………………………………………..  167

پیوست ها………………………………………………………………………..……..………………………….168

پیوست الف : پرسش نامه ها………………………………………………………………………………………169

پیوست ب : روش تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………….172

پیوست ج : لیست شعبات بانک ملت شهرستان تبریز ………………………………………………………….. 175

منابع…………………………………………………………………………….…………………………………..178

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………. 178

منابع لاتین  ……………………………………………………………………………………………………….. 182

Abstract …………………………………………………………………………..……………………………185

فهرست جداول

عنوان                                                                                               صفحه

 

جدول 2-1 وضعیت های تعارض ………………………………………………………………………………… 27

جدول 2-2 مقایسه نگرش های قدیم و جدید راجع به تعارض …………………………………………………..  28

جدول 2-3 رابطه تعارض و ویژگی های شخصیتی …………………………………………………………….  59

جدول 2-4 مقایسه سبک های مدیریت تعارض در ترکیه، اردن و آمریکا …………………………………….. 61

جدول 2-5 استراتژی های مذاکره یا چانه زدن ………………………………………………………………….. 69

جدول 3-1 جدول مربوط به پایایی پرسشنامه ها ……………………………………………………………….. 104

جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت ………………………………………………………………………………. 112

جدول 4-2 توزیع فراوانی پست سازمانی ………………………………………………………………………..113

جدول 4-3 توزیع فراوانی تحصیلات ………………………………………………………………………….. 114

جدول 4-4 توزیع فراوانی سن ………………………………………………………………………………….. 115

جدول 4-5 توزیع فراوانی سابقه خدمت  ……………………………………………………………………….. 116

جدول 4-6 جدول توصیفی مدیریت رقابتی …………………………………………………………………….. 118

جدول 4-7 جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت رقابتی ………………………………………………  118

جدول 4-8 جدول توصیفی مدیریت سازش …………………………………………………………………….. 120

جدول 4-9 جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت سازش ………………………………………………. 120

جدول 4-10 جدول توصیفی مدیریت مصالحه …………………………………………………………………. 122

جدول 4-11 جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت مصالحه ………………………………………….. 122

جدول 4-12 جدول توصیفی مدیریت همکاری …………………………………………………………………. 124

جدول 4-13 جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت همکاری ………………………………………….. 124

جدول 4-14 جدول توصیفی مدیریت اجتناب …………………………………………………………………… 126

جدول 4-15 جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت اجتناب …………………………………………..   126

جدول 4-16 جدول توصیفی ادراک تعارض …………………………………………………………………… 128

جدول 4-17 جدول فراوانی پاسخ های مربوط به مدیریت ادراک تعارض …………………………………… 128

جدول 4-18 نتایج آزمون كولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات …………… 130

جدول 4-19 آزمون همبستگی پیرسون برای ادراک تعارض و مدیریت رقابتی …………………………….. 131

جدول 4-20 آزمون همبستگی پیرسون برای ادراک تعارض و مدیریت سازش …………………………….. 133

جدول 4-21آزمون همبستگی پیرسون برای ادراک تعارض و مدیریت مصالحه ……………………………. 134

جدول 4-22 آزمون همبستگی پیرسون برای ادراک تعارض و مدیریت همکاری ………………………….. 136

جدول 4-23 آزمون همبستگی پیرسون برای ادراک تعارض و مدیریت اجتناب ……………………………. 138

جدول 4-24 آزمون  tمستقل برای مقایسه ادراک تعارض در بین کارمندان و مدیران ……………………… 139

جدول 4-25 آزمون من-ویتنی برای مقایسه سبک مدیریت در بین کارمندان و مدیران …………………….. 140

جدول 4-26 آزمون همبستگی پیرسون برای سن و تعارض ……………………………………………………142

جدول 4-27 آزمون همبستگی پیرسون برای سابقه خدمت و تعارض ………………………………………… 143

جدول 4-28 آزمون  tمستقل برای مقایسه ادراک تعارض زنان و مردان ……………………………………. 144

جدول 4-29 آزمون من-ویتنی برای مقایسه سبک مدیریتی در بین زنان و مردان ………………………….. 144

جدول 4-30 نتایج آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه سبک مدیریتی بر حسب تحصیلات………………. 146

جدول 4-31 نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی سبکهای مدیریتی …………………………………………. 148

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                               صفحه

 

نمودار 1-1 سبک های مدیریت تعارض(مدل تحقیق) ………………………………………………………….   17

نمودار 2-1 تعارض و اثربخشی سازمانی ………………………………………………………………………   26

نمودار 2-3 سبک های مدیریت تعارض(مدل تحقیق) ………………………………………………………….   74

نمودار 2-4 استراتژی های مدیریت تعارض …………………………………………………………………….  75

نمودار 2-5 نمودار مقایسه‌ای سهم درصد چهار سپرده اصلی بانك ملت ……………………………………….  89

نمودار 4-1 نمودار ستونی توزیع فراوانی جنسیت ………………………………………………………………112

نمودار 4-2 نمودار ستونی توزیع فراوانی پست سازمانی …………………………………………………….. 113

نمودار 4-3 نمودار ستونی توزیع فراوانی تحصیلات …………………………………………………………. 114

نمودار 4-4 نمودار ستونی توزیع فراوانی سن …………………………………………………………………..115

نمودار4-5 نمودار ستونی توزیع فراوانی سابقه خدمت ……………………………………………………….. 117

نمودار 4-6 نمودار هیستوگرام ادراک تعارض ………………………………………………………………… 119

نمودار 4-7 نمودار هیستوگرام مدیریت رقابتی ……………………………………………………………121

نمودار 4-8 نمودار هیستوگرام مدیریت سازش ………………………………………………………….. 123

نمودار 4-9 نمودار هیستوگرام مدیریت مصالحه ………………………………………………………… 125

نمودار 4-10 نمودار هیستوگرام مدیریت همکاری ……………………………………………………………. 127

نمودار 4-11 نمودار هیستوگرام مدیریت اجتناب ……………………………………………………………… 129

نمودار4-12 نمودار پراکنش بین ادراک تعارض و مدیریت رقابتی ………………………………………….. 132

نمودار4-13 نمودار پراکنش بین ادراک تعارض و مدیریت سازش ………………………………………….. 133

نمودار4-14 نمودار پراکنش بین ادراک تعارض و مدیریت مصالحه ………………………………………… 135

نمودار4-15 نمودار پراکنش بین ادراک تعارض و مدیریت همکاری ……………………………………….. 136

نمودار4-16 نمودار پراکنش بین ادراک تعارض و مدیریت اجتناب …………………………………………. 138

فهرست اشکال

عنوان                                                                                               صفحه

 

شکل 1-1 مدل مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………17

شکل 2-1 رابطه تعارض و رقابت ……………………………………………………………………………….  29

شکل 2-2 الگوی تعارض بین گروه ها …………………………………………………………………………… 36

شکل 2-3 فرایند تعارض ………………………………………………………………………………………….. 37

شکل 2-4 طیف شدت و ضعف تعارض ………………………………………………………………………….  42

شکل 2-5 راهنمای مدیریت تعارض ……………………………………………………………………………..  64

شکل 2-6 استراتژی های مدیریت تعارض ………………………………………………………………………. 67

شکل 2-7 ادغام بانک ها ………………………………………………………………………………………….. 86

شکل 2-8 ساختار سازمانی بانک ملت …………………………………………………………………………..  90

شکل 3-1 مراحل روش علمی …………………………………………………………………………………….. 97

شکل 3-2 الگوریتم اجرای پژوهش …………………………………………………………………………….. 107

شکل 3-3 نقشه عملی پژوهش …………………………………………………………………………………… 108

 

چکیده

برخورد مؤثر با تعارض، چالش اساسی در تعاملات افراد در محیط كار است. تعارض امری طبیعی و   پدیده ای اجتناب ناپذیر در زندگی فردی و سازمانی است و به دلایل متعدد و در اشكال مختلف ظهور می کند. مسأله اصلی در این پژوهش، شناخت فضای سازمان از لحاظ وجود تعارض و بررسی سبكهای مورد استفاده مدیران و كارمندان جهت مدیریت این تعارضات است. برای این منظور،  مطالعه ای در فضای شعبات بانک ملت شهرستان تبریزانجام گردیده واز بین اعضای این شعبات، 200 نفر مدیر و کارمند به شیوه تصادفی انتخاب شده اند. اطلاعات جمع آوری شده از طریق دو پرسش‌نامه ادراک تعارض دوبرین و سبک های مدیریت تعارض استیفن رابینز، با بهره گرفتن از آزمونهای كولموگروف-اسمیرنوف،همبستگی پیرسون،     t مستقل، من ویتنی، کروسکال-والیس و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج پژوهش نشان می‌دهند؛ در حالیکه بین ادراک تعارض با سبک های مدیریت رقابتی، سازش، مصالحه و همکاری رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد اما ادراک تعارض با سبک مدیریت اجتناب رابطه معناداری ندارد. همانطوریکه میزان ادراک تعارض از نظر مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز تفاوت معنا‌داری ندارد؛ میزان مدیریت رقابتی، مدیریت سازش، مدیریت مصالحه و مدیریت همکاری هم نیز از نظر مدیران و کارمندان شعبات بانک ملت شهرستان تبریز اختلاف معنا‌داری ندارند.در ادامه تأثیر عوامل دموگرافیکی نظیر جنسیت، سن، تحصیلات و سابقه خدمت وپست سازمانی بر ادراک تعارض مورد بررسی قرار گرفت.همچنین از نظر اولویت بندی،میزان استفاده مدیران و کارمندان نمونه آماری این پژوهش، از سبکهای مدیریتی به ترتیب از كم به زیاد به صورت:مدیریت اجتناب،  مدیریت رقابتی،  مدیریت مصالحه، مدیریت سازش و مدیریت همکاری می باشد و در انتها جهت استفاده از سبکهای مدیریت تعارض، برای مدیران و کارمندان این شعبات و نیز پژوهشگران آتی پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

واژه های كلیدی: تعارض،ادراک تعارض، سبك های مدیریت تعارض، رقابت، اجتناب، مصالحه، سازش و همكاری.

 

فصل اول

 کلیات پژوهش

 

  • مقدمه

در تمامی ادوار زندگی بشر، تعارض[1] ، کشمکش و اصطکاک بین منافع  رئیس و مرئوس ، کارفرما و کارگر، ارباب و رعیت وجود داشته است.نظریه پردازان، پژوهشگران و حتی اعضای سازمان های مختلف آگاهند که تعارض بین ادارات و بخش ها و گروه ها و افراد پیوسته ادامه دارد.تعارض واژه ای است که در اصل به معنی معترض و مزاحم یکدیگر شدن و یا با هم اختلاف داشتن معنا شده است . تعارض ، واقعیتی است که بشر در طول تاریخ با آن آشنا بوده، ولی متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح ، بیشتر تعارضات به ستیزه جویی و دشمنی مبدل شده است. (فیاضی ،1388، 92-91).

تعارض جزء لاینفک زندگی انسان و امری کاملا” طبیعی است و در طول تاریخ همواره با زندگی انسان همراه بوده است. اگرچه انسان و تعارض همچون دو برادر (هم زاد) با هم زاییده شده و رشد یافته اند اما با همه قدمتی که تعارض در زندگی بشر دارد ، تنها در چند دهه اخیر به صورت علمی مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. در این میان سازمان محیط باروری برای پرورش و رشد انواع تعارضات و عدم توافقات است. وجود افرادی مختلف با ویژگی های شخصیتی ، نیازها، باورها، ارزش ها ، انتظارات و ادراکات متفاوت ، سبب بروز اجتناب ناپذیر تعارض در سازمان ها گشته است. از سوی دیگر، ساختار حاکم بر سازمانها و وجود سیستم های خشک و انعطاف ناپذیر اداری ، آنها را مستعد انواع تنش ، تعارض و ناسازگاری کرده است. این تعارضات به صورت های مختلفی چون رقابت ، مجادله، مخالفت، مشاجره، منازعه و کشمکش بین افراد و گروه ها رخ میدهد. (Barbuto Jr , 2010,439).

هر چند بسیاری از افراد ، وجود تعارض ،تضاد و اختلاف را به عنوان یک پدیده منفی تلقی می کنند؛ اما کنترل دقیق و نظارت صحیح برتعارض باعث می شود تعارض به پدیده ای سازنده و مثبت تبدیل گردد. اختلاف نظر و تضاد در سازمانها باعث شده است که بیشتر وقت مدیران صرف کاهش و حل این مشکلات شود. اشمیت در یک بررسی بر روی  عده ای از مدیران نتیجه گرفت که تقریبا” 20 درصد از وقت روزانه آنها صرف رسیدگی به تعارض می شود . رابینز تعارض را فرایندی می داند که در آن یک طرف عمدا” سعی می کند کوشش طرف مقابل،گروه یا فرد دیگری را در نیل به اهداف مورد نظر سد نماید یا باعث محرومیت وی شود. هم چنین پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که در سطوح بالای سازمان،مدیریت تعارض از نظر اهمیت، برابر یا حتی در مواقعی بیشتر از برنامه ریزی ، سازماندهی،ارتباطات،انگیزش و تصمیم گیری است.در پژوهش دیگری،از بین 25 عامل موفقیت مدیران، مدیریت تعارض بعنوان مهم ترین نقش در موفقیت مشخص شده است.

(Liu ,2009,230).

یکی از موانع عمده تحقق هدف های یک سازمان وجود تعارض در بین افراد است. تعارض به عنوان جزئی اجتناب ناپذیر و لاینفک از زندگی سازمانی قلمداد می شود که به علل گوناگون بین افراد و گروه ها ظاهر میشود.تفاوتهای ادراکی، شخصیتی ، اعتقادی، سیاسی و مانند آن از یک طرف و استنباطهای مختلف در مورد هدفهای فرد، سازمان و جامعه از سوی دیگر ، تعارضات گوناگونی را در محیطهای کار دسته جمعی ایجاد میکند. مثبت یا منفی ارزیابی كردن تعارض، بر مدیریت آن بسیار مؤثر بوده است. تئوری هایی كه تعارض را منفی تصور میكنند از شیوه های مختلفی چون اقتدار، كنترل شدید و یا حتی احترام و توجه به روابط انسانی، سعی در حذف و پیشگیری از تعارض دارند. در مقابل تئوریهایی كه نگرش مثبتی به تعارض دارند، میزانی از تعارض را برای حیات و شادابی سازمان ضروری میدانند (نکویی مقدم ،1387، 106).

. Conflict1

تعداد صفحه : 205

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.