جغرافیا

پایان نامه بررسی حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان (مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : بررسی حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد «M.A »

رشته جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی

عنوان :

بررسی حرکات دامنه­ای در شرق گیلان به روش آنبالگان

(مطالعه موردی: پیلدره از توابع شهرستان املش)

 

استـاد راهنما : 

دکتر محمدرضا افشاری آزاد

 

نمیسال تحصیلی

93-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

صفحه

فهرست مطالب

 

عنوان

1 چکیده  
2 مقدمه  
4 فصل اول کلیات تحقیق  
5 1-1- طرح مسئله و بیان اصلی تحقیق  
6 1-2- سوأل تحقیق  
6 1-3- اهداف تحقیق  
6 1-4- فرضیه های تحقیق  
7 1-5- روش تحقیق  
8 1-6- محدوده مورد مطالعه  
10 فصل دوم – ادبیات تحقیق  
11 2-1- مقدمه    
11 2-2- حرکات دامنه ای    
12 2-2-1- حرکات غیرتوده ای    
12 2-2-2- خزش Creep    
13 2-2-3- ریزش Fall    
14 2-2-4- واریزه Debris flow    
14 2-2-5- حرکات توده ای    
15 2-2-6- حرکت بهمن (بهمن بدون برف) Debris avalanche    
15 2-2-7- لغزش landslide    
16 2-2-7-1- فواراژ rockfall    
16 2-2-7-2 سولیفلوکسیون    
17 2-2-7-3 جریان گل Mudflow    
17 2-2-7-4 ضربه قاشقی    
19 2-2-8- مراحل لغزش    
19 2-2-9- مشخصات زمین لغزش    
21 2-2-10- انواع زمین لغزش    
22 2-2-11- طبقه بندی زمین لغزش    
22 2-2-11-1-لغزش مواد بعلت نفوذ آب در آنها    
23 2-2-11-2- لغزش در امتداد لایه سخت    
23 2-3- تعاریف و مفاهیم    
25 2-4- پیشینه تحقیق    
29 فصل سوم مواد و روش ها  
30 3-1- بازدید صحرائی مقدماتی    
31 3-2-معرفی پهنه بندی زمین لغزش به روش آنبالاگان    
34 3-2-1-عوامل موثر در روش آنبالاگان    
40 فصل چهارم-یافته های تحقیق  
41 4-1-موقعیت جغرافیایی    
43 4-2-مشخصات طبیعی    
44 4-2-1- اقلیم    
47 4-2-1-1- فاكتورهای دمایی    
51 4-2-1-2-  بررسی وضعیت بارندگی    
55

4-2-1-3-  رطوبت نسبی

   
59

4-2-1-4-باد

   
60 4-2-1-5- نوع آب و هوای منطقه    
63 4-2-2- زمین شناسی    
66 4-2-2-1- گسلهای استان گیلان    
66 3-2-2-2-گسلهای مهم و میزان زلزله خیزی استان گیلان    
73 4-2-3- منابع خاک    
73 4-2-3-1 طبقه بندی خاک منطقه    
75 4-2-3-2 رژیم رطوبتی خاک ها    
76 4-2-3-3 رژیم حرارتی خاک ها    
76 4-2-3-4-رژیم حرارتی خاک منطقه مورد مطالعه    
77 4-2-3-5 گروه های هیدرولوژکی خاک ها    
78 4-2-3-6 واحدهای اراضی خاکهای محدوده مورد مطالعه    
81 4-2-4-توپوگرافی    
81 4-2-4-1-شیب    
81 4-2-4-2-جهت    
82 4-2-4-3- ارتفاع    
87 4-2-5-هیدرولوژی    
87 4-2-5-1-رواناب و جریان سطحی    
89 4-2-5-2-آبهای زیرزمینی    
91 4-2-6-پوشش گیاهی    
92 4-2-6-1- پوشش گیاهی منطقه    
95 4-3- ویژگیهای جغرافیای انسانی    
95 4-3-1- جمعیت شهری و روستایی    
96 4-3-2- جمعیت و خانوار    
97 4-3-3- ساخت جنسی و سنی جمعیت    
99 4-4 پهنه بندی نهایی خطر زمین لغزش در محدوده مورد مطالعه  
104 فصل پنجم نتایج
105 5-1 مقدمه
106 5-2-عوامل موثر در وقوع حرکات دامنه ای
106 5-2-1- عوامل طبیعی
107 5-2-2-عوامل انسانی
110 5-3  شرایط وقوع زمین لغزش
110 5-4 نتیجه گیری
112 5-5- آزمون فرضیه ها
113 5-6- پیشنهادات و راهکارها
113 5-6-1 پیشنهادات
116 5-6-2 راهکارها
118 منابع  و مآخذ

 

 

 

 

 

 

صفحه

فهرست جداول

 

عنوان

   
37 گروه بندی عوامل مؤثر در زمین لغزش به روش آنبالگان جدول 3-1
39 عوامل ناپایداری های دامنه ای و امتیازدهی آنها به روش آنبالاگان (Anbalagan 1992) جدول3-2
39 معیار پهنه بندی خطر خطر ناپایداری دامنه ای براساس امتیاز کل در روش آنبالاگان جدول3-3
37 تقسیمات كشوری شهرستان املش جدول4-1
45 مشخصات ایستگاه‌های هواشناسی پیرامون شهرستان املش جدول 4-2
48 متوسط درجه حرارت ماهانه و سالانه ایستگاه های مورد استفاده بر حسب سانتی گراد جدول 4-3
49 شاخص حرارتی ماهانه و سالانه طی دوره آماری بر حسب سانتی گراد جدول 4-4
50 رژیم فصلی و درصد فصلی درجه حرارت لاهیجان جدول 4-5
52 میانگین بارش ماهیانه بر حسب میلی متر جدول 4-6
54 توزیع فصلی و درصدهای مربوط به بارندگی جدول4-7
56 مقادیر حداکثر رطوبت نسبی ماهانه و سالانه طی دوره آماری موجود ( درصد) جدول 4-8
57 مقادیر حداقل رطوبت نسبی ماهانه و سالانه سالانه طی دوره آماری موجود (درصد) جدول  4-9
58 میانگین ماهانه رطوبت نسبی در ایستگاه لاهیجان ( درصد) جدول 4-10
59 مقادیر سرعت باد ماهانه ایستگاه لاهیجان طی دوره آماری 92-1387 جدول4-11
61 طبقه بندی اقلیم محدوده مورد مطالعه  براساس طبقه بندی دمارتن جدول4-12
62 ضریب رطوبت آمبرژه برای ایستگاه لاهیجان جدول4-13
95 تحولات جمعیت شهرستان املش و روستای پیلدره در سالهای 90-1375 جدول 4-14
96 توزیع تعداد خانوار، جمعیت و بعدخانوار  روستای پیلدره طی سال های 90-1375 جدول 3-15
98 ترکیب و نسبت جنسی جمعیت در روستای پیلدره در سال90-1375 جدول4-16
99 امتیاز بندی مناطق از لحاظ سنگ شناسی جدول 4-17
99 امتیاز بندی مناطق از لحاظ ساختار جدول 4-18
100 امتیاز بندی مناطق از لحاظ مرفولوژی شیب جدول 4-19
100 امتیاز بندی مناطق از لحاظ اختلاف ارتفاع جدول 4-20
101 امتیاز بندی مناطق از لحاظ کاربری و پوشش گیاهی جدول 4-21
101 امتیاز بندی مناطق از لحاظ منابع آبی جدول 4-22
101 امتیاز بندی مناطق از لحاظ مجموع عوامل مؤثر در زمین لغزش جدول 4-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه

فهرست اشکال

 

عنوان

   
9 نقشه جایگاه محدوده مورد مطالعه در تقسیمات سیاسی شهرستان ، استان و کشور شکل 1-1
18 انواع حرکات دامنه ای شکل 2-1
21 مرفولوژی زمین لغزش شکل 2-2
32 مسیر تحقیق از مطالعات تا تهیه ی نقشه ی پهنه بندی نهائی شکل 3-1
34 نقشه  منطقه بندی محدوده مورد مطالعه شکل3-2
42 نقشه کاربری اراضی وضع موجود روستای پیلدره شکل 4-1
43 عکس ورودی روستای پیلدره شکل 4-2
48 نمودار متوسط درجه حرارت ماهانه در ماه های مختلف سال بر حسب درجه سانتی گراد شکل 4-3
50 نمودار میانگین حداکثر و حداقل و متوسط درجه حرارت ماهانه در ماه های مختلف سال بر حسب درجه سانتی گراد شکل4-4
51 نمودار درصد فصلی دما شکل  4-5
52 نمودار توزیع بارش ماهانه در ایستگاه لاهیجان شکل 4-6
53 نقشه هم بارش محدوده مورد مطالعه شکل 4-7
55 نمودار توزیع فصلی بارندگی شکل 4-8
55 نمودار منحنی آمبروترمیک ایستگاه لاهیجان در سالهای 92-1378 شکل  4-9
57 نمودار میانگین حداکثر و حداقل رطوبت نسبی شکل  4-10
58 نمودار میانگین رطوبت نسبی شکل  4-11
60 نمودار میانگین درجه سرعت وزش باد در منطقه شکل  4-12
63 اقلیم نمای آمبرژه شکل 4-13
65 نقشه  زمین شناسی محدوده مورد مطالعه شکل 4-14
72 نقشه پهنه زلزله و گسلهای محدوده مورد مطالعه شکل 4-15
80 نقشه تیپ اراضی در محدوده مورد مطالعه شکل 4-16
83 نقشه توپوگرافی در محدوده مورد مطالعه شکل 4-17
84 نقشه شیب در محدوده مورد مطالعه شکل 4-18
85 نقشه جهت  شیب در محدوده مورد مطالعه شکل 4-19
86 نقشه طبقات ارتفاعی در محدوده مورد مطالعه شکل 4-20
87 نمایی از اراضی شیبدار در روستای پیلدره شکل 4-21
88 نقشه  شبکه آبراهه­ ها در محدوده مورد مطالعه شکل4-22
89 عکس نمایی از رودخانه شیشارستان شکل 4-23
94 نقشه  کاربری اراضی در محدوده مورد مطالعه شکل 4-24
96 نمودار تعدادجمعیت شهری و روستایی شهرستان املش در سال های 85 و 90 شکل 4-25
97 نمودار توزیع تعدادخانوار، جمعیت­ و­ بعدخانوار روستای پیلدره طی­ سال­های     90-1375 شکل 4-26
98 نمودار توزیع نسبت جنسی روستای پیلدره در سال 1390 شکل 4-27
102 نقشه  پهنه بندی خطر زمین لغزش  محدوده مورد مطالعه شکل 4-28
109 نمایی از دخالت انسان در تشدید پدیده زمین لغزش در روستای پیلدره شکل5-1
109 نمایی از زمین­لغزش در باغات چای روستای پیلدره شکل5-2
112 نمایی از آسیب منازل مسکونی در اثر وقوع زمین لغزش در روستای پیلدره شکل5-3
116 نمایی از جلوگیری از پیشرفت زمین لغزش در روستای پیلدره شکل 5-4

 

 


چکیده

لغزش، حرکت یکپارچه و ناگهانی حجمی از خاک و موادّ سطح دامنه­هاست که به پایین دست دامنه­ها منتقل می شود. در سال های اخیر وقوع زمین لغزش­ها در مناطق شمالی کشور بدلیل تغییر کاربری اراضی تخریب جنگل و احداث جاده افزایش یافته است.

زمین لغزش و ریزشهای سنگی نمونه‌هایی از حرکات توده ای زمین هستند، زمین لغزه در جاده‌های­جنگلی از جنبه‌های مختلفی باعث بروز خسارتهای مستقیم­وغیرمستقیم می‌شود و خسارتهایی­شامل ایجاد محدودیت در مدیریت و بهره برداری از جنگل، نابودی و تخریب رویشگاه‌ها را در پی دارد. همچنین علاوه بر تلفات جانی زمین­لغزش خسارات مالی عمده، تلف شدن دام روستائیان و تخریب زیرساختها و زمینهای كشاورزی را به همراه دارد. بنابراین با شناخت از زمین­لغزشها می­توان از بروز آنها جلوگیری كرد و زمین­لغزش را تثبیت كرد. برای این کار در این پژوهش با توجه به نقشه زمین شناسی، گسل­ها و توپوگرافی و شیب و جهت شیب منطقه مورد مطالعه و بررسی­ های میدانی با تهیه نقشه پهنه­ بندی می­توان مناطق مستعد وقوع زمین لغزش را شناسایی و از وقوع زمین لغزشهای احتمالی جلوگیری كرد. منطقه مورد مطالعه یعنی شرق گیلان از نظر حساسیت و وقوع زمین لغزش بسیار مستعد و برای پیشگیری یا دوری جستن نیاز به پهنه­ بندی و مطالعات عمیق دارد.

لذا با توجه به اینکه در این پژوهش محدوده مورد مطالعه روستای پیلدره شهرستان املش در شرق گیلان می باشد که با بهره گرفتن از روش آنبالگان و با توجه به عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش روستای مورد مطالعه به تحلیل و پهنه بندی شهرستان و همچنین بررسی نقاط پرخطر و کم خطر آن و واقع شدن روستا در کدام پهنه پرداخته شده است.

 

واژگان کلیدی : حرکات دامنه ای- شرق گیلان – روش آنبالگان

مقدمه

زمین لغزش پدیده ای است که در بعضی از کشورها حتی بیشتر از زلزله خسارات جانی و مالی داشته است بطوریکه در دهه 1990 تا 2000 میلادی توسط سازمان یونسکو بعنوان دهه مقابله با بلایای طبیعی مطرح شده و در آن زمین لغزش بعنوان یکی از اشکال بلایای طبیعی مطرح است و مطالعه همه جانبه پدیده زمین لغزش یکی از اهداف عمده در برنامه یونسکو که 14درصد از کل خسارات و تلفات وارده بر اثر وقوع مخاطرات طبیعی را در بر می گیرد در طی برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی در ایران بیش از 16/1 میلیارد دلار خسارت گزارش شده است. ایران به دلیل شرایط خاص زمین شناسی، توپوگرافی و آب و هوایی از جمله مناطق مهم لغزه خیز به شمار  می آید و سالانه خسارت های قابل توجهی بر اثر وقوع زمین لغزش گزارش می شود. اثرات مخرب و جدی این پدیده­ مهم زمین­ شناسی، در مناطق فعال تکتونیکی لرزه خیز، سیل­خیز و دارای سازندهای رسوبی و تبخیری حساس به فرسایش به وضوح قابل مشاهده است. عوامل متعددی در تحریک و فعالیت حرکات دامنه­ا ی تأثیر می گذارند که به عنوان مثال می توان از عواملی مانند تغییر شرایط زمین شناسی، جنس سنگ، خصوصیات مورفولوژی، کاربری زمین، گسترش مناطق مسکونی، احداث راه ها و غیره نام برد. تخریب سازه های مهندسی، پوشش گیاهی و زمین های کشاورزی، تسریع فرسایش و انتقال گسترده­ رسوبات به پشت سدها از جمله خسارات ­و خطرات مستقیم این پدیده­ طبیعی است. با این وجود دستگاه های اجرائی می توانند با شناخت مناطق حساس به زمین لغزش، جهت توسعه­ سازه­ها در حد امکان از آن مناطق اجتناب کرده و یا در صورت اجبار تمهیدات و نکات فنّی لازم را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهند. تکتونیک فعال، بارندگی های ناگهانی و شدید، دامنه های متعدد با شیب تند، ناپایداری دامنه­های متعدد، گسلش به ویژه در نواحی رأسی تاقدیس، حضور سازند­های مارنی و تبخیری حساس به فرسایش، نبود پوشش­گیاهی، افزایش خطر ناپایداری دامنه ها به دلیل وجود ترانشه های فراوان در مسیر راه ­ها و توقّف تکمیل تأسیسات برخی از چاه­ها به دلیل مشکلات ناشی از نبود مطالعات اولیه­، ناپایداری دامنه ها، نیاز به پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه­ ها را در این منطقه فراهم نموده است.

مقوله زمین­لغزشLamd slide  امروزه در جهان یکی از مهمترین مسائل بشمار می­رود هر ساله نمونه­ های عظیم این پدیده را می توان در رسانه ­ها دید. شناخت زمین لغزش این امکان را به ما خواهد داد که عوامل پدیدآورنده آنرا شناخته و از تکرار آن چه بدست طبیعت و یا انسان و فعالیت­هایش جلوگیری کرده و یا حداقل شدت آن را بکاهیم ایران بدلیل کوهستانی بودن و دارا بودن دامنه­های گوناگون همچنین فعالیت­های عمرانی و پیامد آن دستکاری در محیط طبیعی موارد متعدد این پدیده را به خود می بیند که اهمیتش را دو چندان می کند برنامه­ ریزی و مطالعه محیط­های طبیعی در جهت حفظ تعادل و پایداری محیط طبیعی بخصوص دامنه­ها و سپس انجام فعالیت­ها و پروژه­ های عمرانی باید مورد توجه مسئولین و بهره برداران قرار گیرد چرا که بر هم خوردن تعادل دامنه ها منجر به کاهش پایداری آن ها و در نهایت حرکات دامنه ای یا زمین لغزش خواهد شد البته می دانیم که این پدیده مختص مناطق کوهستانی و دامنه ها بوده و می توان در این مناطق به راحتی انواع مختلف آن را مشاهده نمود اجرای روش های کنترل کننده و پیشگیری کننده از اقدامات بسیار لازم و ضروری برای کاهش خسارات و صدمات و همینطور دوری از مناطق حساس به وقوع زمین لغزش می باشد که به کمک آن می توان مناطقی که امکان بر هم خوردن تعادل دامنه­ها و بروز خطر وجود دارد تشخیص داد این عوامل می ­تواند برنامه­ ریزان و تصمیم­ گیران را در عرصه ­های مختلفی چون مدیریت حفاظت خاک و منابع طبیعی برنامه­ ریزی­های زیست­محیطی، تعیین مسیر راه ها یاری نمایند. به خصوص استان گیلان با دارا بودن شرایط اقلیمی و محیطی متفاوت همواره بالاخص در طول ده سال گذشته دچار خسارات فراوان از آسیب های طبیعی گردیده و هم­چنین منطقه املش بعلت برنامه­ ریزی­های توسعه و عمران محیطی جاده سازی، تغییر کاربری و از بین بردن جنگل و پوشش­گیاهی حرکات­دامنه ای بشدت فعال شده و چنانکه یک هدف مدون و پیگیر را بدنبال نداشته باشد با خسارات شدیدی مواجه خواهد شد.

که بر همین اساس این پایان نامه برای ارائه راهکارها و کاهش و کنترل این پدیده در 5 فصل تدوین یافته فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم مبانی ادبیات تحقیق، فصل سوم مواد و روش­ها، فصل چهارم یافته­ های تحقیق نتایج و فصل پنجم جمع بندی، نتایج و پیشنهادات و منابع و مآخذ

– طرح مسئله و بیان اصلی تحقیق

بشر از آغاز پیدایش شناخت کامل محیط­زیست خود را به عنوان نیازی ضروری و حیاتی سرلوحه خود قرار داده است این نیاز ناشی از بیم بشر از پدیده ­های طبیعی ناشناخته و خطراتی هستند که محیط زیست را تهدید می کند.

استان گیلان با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت خاص جغرافیایی همیشه به عنوان استانی بدون مشکل به چشم می­آید. در صورتی که این استان از غرب به شرق سرتاسر مخاطره است. با این که هر ساله تعداد زیادی لغزش در استان گیلان رخ می دهد، تا سال1369 تحقیقات جامعی در زمینۀ پراکندگی و پهنه­ بندی لغزش­ها و نقاط آسیب پذیر صورت نگرفته بود و پس از رویداد زلزلۀ خرداد ماه سال 1369 که به دنبال آن چند لغزش بزرگ در رودبار و شرق گیلان رخ داد و خسارات و صدمات زیادی بر تأسیسات اقتصادی وارد ساخت، مسئولان استان مصمّم شدند تا در مورد بلایای طبیعی خطرساز مطالعات منسجمی را آغاز نمایند. همچنین زمین­لغزش منطقه پیلدره واقع در املش را یکی دیگر از مواردی عنوان کرد که در اثر بارندگی­های شدید به وقوع پیوست. به هر حال پدیده زمین­لغزش بر اثر دخالتهای مستقیم انسان و تأثیرگذاری بر فعل و انفعالات زمین رخ می­دهد و اثرات بسیار جبران ناپذیری را نیز برجای خواهد داشت. به­ طوریکه امروزه نه تنها این حرکات، مزارع و باغات را تهدید می­ کنند بلکه اهالی روستای پیلدره را نیز تهدید می نمایند.

بنابراین منطقه مورد مطالعه بدلیل موقعیت جغرافیایی و ویژگی­های طبیعی یکی از مناطق مستعد بروز حرکات دامنه ای و توده ای از جمله لغزش ها است برای جلوگیری از بروز حرکات دامنه ای مخرب که منجر به وارد آمدن خسارات سنگین در منطقه می شود اولین کار شناخت ویژگی های زیرساختی و طبیعی منطقه است با توجه به ساختار زمین شناسی منطقه مورد که بیشتر از نوع برش های توفی و ماسه سنگ توفی هستند و میزان بارش سالیانه نسبتاً بالا در منطقه با میانگین 30 ساله 8/1270 میلیمتر استعداد بالا برای حرکات دامنه ای وارد و هم چنین استمرار بارندگی در طی چند روز که حکایت از تأثیر بسیار بالای مقدار بارندگی در هنگام رخ دادن لغزش های زمین و شیب زیاد و جنس مصالح دامنه ای تا عمق چند متری از مصالح نفوذپذیر که بتدریج بطرف اعماق میزان رس (نفوذناپذیر) افزوده می گردد این خصوصیات منجر به ایجاد زمین­لغزش­ها و حرکات دامنه ای در این منطقه شده است. لذا در این تحقیق که با عنوان بررسی حرکات دامنه­ای شرق گیلان به روش آنبالگان، سعی می شود به علت وقوع حرکات دامنه ای پرداخته شود، بااستفاده از روش آنبالگان روستای پیلدره مورد بررسی قرار گرفت، که در روش آنبالگان دارای عوامل       6 گانه ( سنگ­شناسی، ساختار زمین­ شناسی، هندسه­شیب، پوشش گیاهی­و­ كاربری­زمین، ارتفاع­نسبی و          ­آب­های زیرزمینی) می باشد که آن را عوامل جامع ارزیابی مخاطره زمین لغزش می نامیم. با در نظر گرفتن این عوامل روش تهیه نقشه خطر لغزش در قلمرو زمین کامل تر می شود.

تعداد صفحه : 133

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.