حقوق

پایان نامه بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال 90و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال 90و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A »

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی جایگاه بزهکاری اطفال و عوامل موثر آن در ق.م.ا جدیدسال 90و تعیین سن مسولیت کیفری ایران و مقایسه آن با قانون ترکیه

استاد راهنما:        

دکتر علیرضا میرکمالی

استاد مشاور:

دکتر محمد عظیمی

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صفحه

چکیده                                                                                                           1

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                                                     2

1-1- مقدمه                                                                                                    3

1-2- بیان مسأله                                                                                              4

1-3- سوالات تحقیق                                                                                        6

1-4- فرضیات تحقیق                                                                                        6

1-5- پیشینه­ تحقیق                                                                                        6

1-6- اهداف پژوهش                                                                                         8

1-7- روش تحقیق                                                                                           8

1-8- ساماندهی تحقیق                                                                                      8

1-9- بررسی موقعیت جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه 9

1-9-1- اهمیت مطالعه تطبیقی                                                                                9

1-9-2- آشنایی با موقعیت جغرافیایی – اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی تركیه و ایران               10

1-9-3- آشنایی با سیستم حقوقی  جمهوری اسلامی ایران و تركیه.                                                13

1-9-3-1- سیستم حقوقی ایران                                                                                                        13

1-9-3-2- سیستم حقوقی تركیه                                                                                                        14

1-10- بزهكاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و تركیه                                         15

1-10-1- بزه و بزهکار                                                                                        15

1-10-2- اقسام بزهکاری                                                                                      16

1-10-3- عوامل موثر بر وقوع بزه                                                                           17

1-10-3-1- محیط فرهنگی                                                                                                              17

1-10-3-2- محیط طبیعی                                                                                                                17

1-10-3-3- محیط اقتصادی                                                                                                             17

1-10-4- تعریف طفل بزهکار                                                                               18

1-10-5- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار                              19

1-10-6- قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل                                           20

1-10-7- آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان                                               20

1-10-8- كودكی و نوجوانی از دیدگاه جرم شناسی                                                        21

1-10-9- بزهكاری اطفال و نوجوانان                                                                        21

1-10-9-1- بزهكاری كودكان در تركیه                                                                                               22

1-10-9-2- طفل بزهكار در حقوق ایران                                                                                             23

1-10-9-3- طفل بزهكار در حقوق تركیه                                                                                             24

1-11- تحلیل قواعد حاکم و اصول عمومی مربوط به بزهکاری در دو نظام             25

1-11-1- سیاستهای كلی حاكم بر بزهكاری اطفال و نوجوانان در ایران                                  25

1-11-2- سیاست تركیه در قبال بزهكاری اطفال و نوجوانان                                              26

1-11-3- اصول عمومی و تدابیر خاص حاكم بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق ایران و تركیه   27

1-11-3-1-اصل برائت                                                                                                                   27

1-11-3-2-اصل عطف بماسبق نشدن قوانین كیفری                                                                                28

1-11-3-3-اصل قانونی بودن                                                                                                           29

1-11-3-4-اصل شخصی بودن                                                                               30

1-11-3- 5-اصل تساوی مجازاتها                                                                                                      30

1-11-3-6-تدابیر خاص                                                                                                                 31

1-11-3-7- عدم برچسب زنی                                                                                                         31

1-11-3-8- جرم زدایی                                                                                       32

1-11-3-9-كیفر زدایی                                                                                                                   33

1-11-3-10-جرم انگاری                                                                                     34

1-12- مسئولیت كیفری                                                                                    35

1-12-1- سن مسئولیت كیفری در حقوق ایران و تركیه                                                   35

1-12-1-1- سن مسئولیت كیفری اطفال در ایران                                                                                   35

1-12-2- مسئولیت كیفری و سن مسئولیت كیفری در حقوق تركیه                                       35

1-12-2-1-كودكانی كه 16 سالگی شان را تمام و 18 سالگی شان را به اتمام نرسانده اند                                                40

1-12-2-2-كودكان صغیر و لال كه 16 سالگی شان را به اتمام نرسانده­اند                                                      40

1-12-2-3- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاری كودكان در تركیه                                                            41

1-12-3- نقش سن در ارتكاب جرم و بزهكاری اطفال و نوجوانان در ایران                                      42

فصل دوم : تعاریف و مفاهیم                                                                                              44

2-1- مهمترین جرایم اطفال و علل و عوامل در ایران                                        44

2-1-1- ایراد ضرب و جرح و قتل                                                                           44

2-1-2- جرائم بر ضد اموال                                                                                   45

2-1-3- سرقت کودکان و نوجوانان                                                                          45

2-1-4- جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی                                                           46

2-2- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه                                                                  46

2-2-1- اعتیاد به مواد مخدر                                                                                   46

2-2-2- اعتیاد کودکان و نوجوانان                                                                            47

2-2-3- گدائی و ولگردی                                                                                     47

2-3- علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان                                                                 48

2-3-1- عوامل بزه زای خارجی                                                                              49

2-3-2- مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی                                                                49

2-3-2-1- آلودگی های خانواده                                                                                                        50

2-3-2-2- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده                                                                        51

2-3-2-3- قیود خانوادگی                                                                                                               52

2-3-2-4- فقدان والدین                                                                                                                 53

2-3-2-5- تاثیر وسائل ارتباط جمعی                                                                                                  54

2-4- عوامل بازدارنده بزهکاری اطفال و نوجوانان                                                     56

2-4-1- فرق بین «مجرم» و «غیر مجرم»                                                                     56

2-4-2- طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان                                                  56

2-5- مقررات مربوط به بعد از تولد طفل                                                                57

2-5-1- ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده                                                                                        57

2-5-1-1- برقراری دوستی و تفاهم بین والدین                                                                                     57

2-5-1-2- احتراز از رقابت در جلب محبت فرزندان                                                      57

2-5-1-3- عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده                                                                                 58

2-5-1-4- عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان                                                       58

2-5-1-5- پرورش حس اعتماد به نفس                                                                                               58

2-5-1-6- حفظ شخصیت فرزندان                                                                                                    59

2-5-1-7- مشورت با فرزندان                                                                                                          59

2-5-1-8- ابراز مهر و محبت به فرزندان                                                                                             59

2-5-1-9- تامین محیط مسکن مناسب                                                                                                 60

2-5-1-10- جلوگیری از تحریک جنسی فرزندان                                                                                   60

2-5-1-11- تامین نیازهای مادی و معنوی                                                                                             60

2-5-2- تامین آموزش و پرورش مناسب                                                                              61

2-5-2-1- نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری                                                                                   61

2-5-2-2- نقش معلم در پیشگری از بزهکاری                                                                                         61

2-5-3- مهمترین جرایم اطفال و عوامل آنها در ترکیه                                                      62

2-5-3-1- قاچاق مواد مخدر                                                                                                            63

2-5-3-2- سرقت                                                                                                                                     64

2-5-3-3-جرایم جنسی اطفال                                                                                                          65

2-5-3-3-1- روابط بین هم جنس از نوع ذکور                                                                                         65

2-5-3-4- سقط جنین                                                                                                                   66

2-5-3-5- جیب بری                                                                                                                     66

2-5-3-6-جرایم همراه با خشونت                                                                                                     67

2-6- عوامل بزهکاری اطفال در ترکیه                                                          68

2-6-1- علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه                           69

2-6-1-1- خانواده                                                                                                                        69

2-6-1-1-1- نقش والدین                                                                                                                 71

2-6-1-1-2- فرق گذاشتن میان فرزندان                                                                                                 71

2-6-1-1-3- اعتیاد والدین                                                                                                                 72

2-6-1-1-4- رفتار والدین                                                                                                               72

2-6-1-1-5- از هم گسیختگی و عدم انضباط خانواده                                                                                  73

2-6-1-1-6-تنبیه اطفال و نوجوانان                                                                                                       75

2-6-1-1-7- وجود فرد بزهکار در خانواده                                                                                              76

2-6-2- تأثیر محیط زندگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان در ترکیه                                     77

2-6-2-1- تأثیر شغل و میزان سواد خانواده                                                                 78

2-6-2-2- علل اقتصادی                                                                                      79

2-6-3- تأثیر وراثت در بزهکاری اطفال و نوجوانان                                                        80

2-6-3-1- تأثیر منطقه مسکونی بر بزهکاری اطفال                                                         81

2-6-3-2- تأثیر تنبیه در اطفال و نوجوانان                                                                   82

2-6-3-3- تأثیر مدرسه و محیط آموزشی در بزهکاری اطفال و نوجوانان                                                       83

فصل سوم : تعیین سن مسئولیت کیفری                                                                            85

3-1- مقدمه                                                                                                    85

3-2- درجات مختلف مسئولیت                                                                         86

3-2-1- دوران فقدان تمیز و عدم مسئولیت کیفری مطلق                                                  86

3-2-2- دوران تمیز و برخورداری از مسئولیت کیفری نسبی                                              87

3-2-3- دوران بلوغ و سن کبر قانونی                                                                       87

3-3- سن شروع مسئولیت کیفری                                                                        87

3-4- مسئله تمیز اطفال و انتقادات وارده بر آن                                                         88

3-5- اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال                                                                  89

3-5-1- مفهوم شرعی بلوغ                                                                                    89

3-5-2- مفهوم عملی بلوغ                                                                                     89

3-6- مسئولیت جزائی اطفال                                                                               90

3-7- رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304                                                 90

3-7-1- اطفال کمتر از 12 سال                                                                               91

3-7-2- اطفال بین 12 تا 15 سال                                                                                      91

3-7-3- اطفال بین 15 تا 18 سال                                                                                      91

3-8- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار                                                          92

3-9- رژیم قانون مجازات اسلامی و مجازات طفل بزهکار                                           93

3-10- سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام                                                  93

3-11- سن مسئولیت کیفری در قرآن                                                           94

3-12- سن مسئولیت کیفری در سنت                                                          95

3-12-1- سن مسئولیت کیفری در روایات رسیده از پیامبر اکرم(ص)                                    95

3-12-2- سن مسئولیت کیفری در احادیث امامان معصوم                                                 96

3-12-2-1-روایات مربوط به بلوغ جنسی                                                                                             96

3-12-2-2- روایات مربوط به بلوغ سنی                                                                                              96

3-12-2-3- روایات صرفاً مبتنی بر سن                                                                                               97

3-13- سن مسئولیت کیفری از نظر فقها                                                                98

3-13-1- نظریه مشهور فقهای امامیه                                                                         98

3-13-2- استاد معرفت                                                                                        98

3-13-3- علامه حلی                                                                                          98

3-14- نتیجه گیری                                                                                             99

فصل چهارم :                                                                                                                        100

4-1- تشكیلات قضایی ناظر بر اطفال بزهكار در حقوق ایران                                         100

4-1-1- تحولات كیفری اطفال در ایران                                                                      102

4-1-1-1- ایران قبل از اسلام                                                                                                          102

4-1-1-2- دوران اسلام                                                                                                                  103

4-1-1-3- وضعیت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگی انتخاب قضات اطفال                                            103

4-1-1-4- انواع تصمیمات قاضی اطفال در قانون سابق                                                                            107

4-1-1-5- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون 1378                                                           108

4-1-1-5-1- دادگاه اطفال                                                                                                              108

4-1-1-6- دادرسی ویژه كودكان و نوجوانان                                                                                         109

4-1-1-7- وظایف و اختیارات قاضی دادگاه اطفال                                                                                  110

4-1-1-8- نقش دادستان در رسیدگی به بزهكاری اطفال و نوجوانان                                                                        110

3-1-1-9- نقش بازپرس در رسیدگی به بزهكاری اطفال و نوجوانان                                                                        111

4-1-2- صلاحیت دادگاه های اطفال و نوجوانان و مقامات صلاحیت دار                                112

4-1-2-1- صلاحیت شخصی                                                                                                                         112

4-1-2-2- صلاحیت ذاتی                                                                                                               114

4-1-2-3- صلاحیت محلی                                                                                                              115

4-2- تشكیلات قضایی ناظر بر اطفال و نوجوانان بزهكار در حقوق تركیه                        116

4-2-1- تاریخچه محاكم اطفال در تركیه                                                                     116

4-2-1-1- خصوصیات محاكم اطفال در تركیه                                                                                       117

4-2-1-2- تأسیس دادگاه ها                                                                                                             118

4-2-1-3- وظایف محاكم                                                                                                                118

4-2-1-4- حوزه قضایی دادگاه ها                                                                                                      119

4-2-1-5- انتصاب قضات محاكم اطفال                                                                                               119

4-2-1-6- دفتر ویژه دادستان در خصوص كودكان و وظایف آنها                                                                119

4-2-1-7- واحد بازداشتگاه كودكان                                                                                                   120

4-2-1-8- اقدامات حمایتی و حفاظتی از اطفال و نوجوانان در دادگاه های تركیه                                              121

4-2-1-9- اقدامات مشاوره و راهنمایی                                                                                               120

4-2-1-10- اقدامات نظارتی و نگهداری                                                                                             120

4-2-1-11- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از اطفال و ضمانت اجرای آن در دادگاه های تركیه                         121

4-2-1-12- نگاهی به دادرسی اطفال بزهكار در سیستم حقوقی تركیه                                                          122

4-2-1-12-1- اصول دادگاه های اطفال در تركیه                                                                                                124

4-2-1-12-2- نقش قاضی در دادگاه اطفال                                                                                         126

4-3- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و ترکیه                   127

4-3-1- نحوه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران                                    127

4-3-1-1-کشف جرم                                                                                          127

4-3-1-2- تعقیب                                                                                                                         128

4-3-1-3-تحقیق مقدماتی                                                                                                                130

4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران                                                                                               133

4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام                                                                                           133

4-3-1-6- قرار وثیقه                                                                                                                     133

4-3-1-7- نگهداری موقت                                                                                                              133

4-3-1-7-1-  فقدان ولی یا سرپرست                                                                                                    133

4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام                                                                                          134

4-3-1-8- نگهداری احتیاطی                                                                                                           134

4-3-1-9- دادرسی                                                                                                                       135

4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال                                                                                                     136

4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی                                                                                           136

4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل                                                                                                       137

3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه                                       138

3-3-2-1- کشف جرم                                                                                                                    138

4-3-2-2- بازجویی                                                                                                                       139

4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی                                                                                                           139

4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی                                                                                                  139

4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک                                                                                              140

4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد                                                                     140

4-3-2-7- بدرقه کودک                                                                                                                  140

4-3-2-8- تعلیق دعوی عمومی علیه کودک                                                                                          140

4-3-2-9-کنترل قضایی                                                                                                                  141

4-3-2-10- ممنوعیت بازداشت                                                                                                        141

4-3-2-11-تعقیب و محاکمه                                                                                                            141

4-3-2-12-گرفتن حکم فوری                                                                                                          141

4-3-2-13- تصمیمات لازم در خصوص مسکن و مراقبت                                                                        142

4-3-2-14-تدابیر پیشگیرانه ویژه برای کودک                                                                                       142

4-3-2-15- بیماری روانی                                                                                                               142

4-3-2-16-کنترل و نظارت                                                                                                              142

4-3-2-17- وظایف مسئول و مددکار اجتماعی                                                                                      143

4-4- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و ترکیه                                   143

4-4-1- مجازات اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران                                                         143

4-4-1-1- سپردن اطفال به سرپرست قانونی                                                                                         145

4-4-1-2- اعزام طفل به کانون اصلاح و تربیت                                                                                          145

4-4-1-3- جبران خسارت                                                                                                              145

4-4-1-4- اعمال مجازات                                                                                                                146

4-4-2- مسئولیت کیفری اطفال در لایحه  قانون مجازات اسلامی جدید                                 146

4-4-2-1- حذف تعزیر افراد نابالغ                                                                                                     148

4-4-2-2- رشد کیفری                                                                                                                   149

4-4-2-3- مسئولیت نقصان یافته                                                                                                       150

4-4-2-4- رویکرد زمان دارا شدن مسئولیت کیفری اشخاص                                                        152
4-4-2-5- رویکرد قانونگذار در لایحه مجازات اسلامی جدید                                                                    152

4-4-2-6- جنبه های تنبیهی برای افراد نابالغ در لایحه قانون مجازات جدید                                                  153

4-4-2-7- رویکرد قانون جدید در نوع برخورد با کودکان بزهکار                                                               155

4-4-3- مجازات اطفال بزهکار در سیستم حقوقی ترکیه                                                   157

4-4-3-1- مجازاتهای تکمیلی                                                                                                           160

نتیجه گیری                                                                                                                                  161

منابع                                                                                                                                          162

چکیده

هدف از نگارش این رساله بررسی بزهکاری اطفال در

حقوق کیفری ایران و ترکیه و نیز علل و عوامل صورت گرفتن این جرم که آینده هر جامعه ای را به تاریکی سوق می دهد می باشد.

بزهکاری اطفال و نوجوانان،دغدغه‌ای است که همواره نظامهای کیفری و رفاهی‌ کشورها را با مشکل روبرو کرده است به عنوان واکنش به ناهنجاریهای اجتماعی‌ کودکان،برخوردها متنوع بوده است. در دوره‌ای از زمان، این برخورد به صورت‌ برخوردی خفیف و رفاه‌مدار بوده است. با مطالعاتی که صورت گرفت در کشور ایران قانونگذار با برخوردهای کیفری و سختگیرانه در مقابل این نوع جرم ایستادگی می نماید این در حالی است که در کشور ترکیه قانونگذار یکی از عوامل اصلی ارتکاب این جرم در جامعه ترکیه می باشد چرا که یکی از عوامل اصلی ریشه انداختن این جرم در این کشور آزادی استفاده مشروبات الکلی والدین می باشد.

در این رساله با مروری بر برخوردهای کیفری با کودکان بزهکار، در دو محدوده تحقیقی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واژگان کلیدی: بزهکاری اطفال، مطالعه تطبیقی، حقوق ایران، حقوق ترکیه،سن مسولیت کیفری

 

تعداد صفحه : 176

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.