جغرافیا

پایان نامه بررسی جاذبه­های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : بررسی جاذبه­های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهر ری

پایان نامه کارشناسی ارشد

 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

موضوع:

بررسی جاذبه­های گردشگری دهستان های رودبار الموت غربی و تاثیر آن در توریسم استان قزوین

 

استاد راهنما:

دکتر نصراله فلاح تبار

 

استاد مشاور:

دکترمجید ولی شریعت پناهی

 

 نیمسال دوم 92-91

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده

مقدمه

 

فصل اول : طرح تحقیق

1-1 – بیان مسئله…………………………. 6

1-2-اهمیت وضرورت انجام تحقیق ……………… 7

1-3- اهداف تحقیق…………………………. 9

1-3-1- اهداف کلی ……………………………………………………………………………………………………9

1-3-2- اهداف اختصاصی …………………………………………………………………………………………..9

1-4 – سوالات تحقیق………………………… 9

1-4-1- سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………9

1-4-2- سوال فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………….9

1-5- فرضیه های تحقیق……………………… 9

1-6- قلمرو تحقیق…………………………. 9

1-6-1- محدوده زمانی ………………………………………………………………………………………………..9

1-6-2 محدوده مکانی  ………………………………………………………………………………………………..9

1-6-3- محدوده موضوعی …………………………………………………………………………………………10

1-7- روش تحقیق ………………………….. 10

1-8-پیشینه تحقیق ………………………… 10

1-9- نوع تحقیق…………………………… 12

1-10- ابزار گردآوری اطلاعات ……………….. 12

1-11 – روش تجزیه وتحلیل ………………….. 12

1-12- محدودیت های تحقیق…………………… 14

 

 

فصل دوم : مبانی نظری  تحقیق

2-1- تعاریف ومفاهیم ……………………… ….17

2-1-1- روستا وروستایی …………………………………………………………………………………………………17

2-1-2- دهستان ……………………………………………………………………………………………………………..17

2-1-3- گردشگری …………………………………………………………………………………………………………18

2-2- انواع توریسم ………………………………………………………………………………………………. 20

2-1- توریسم تفریحی ………………………………………………………………………………………………………22

2-2-2- توریسم تجاری …………………………………………………………………………………………………….22

2-2-3- توریسم همایشی ………………………………………………………………………………………………….22

2-2-4- توریسم مذهبی ……………………………………………………………………………………………………22

2-2-5- توریسم درمانی ……………………………………………………………………………………………………22

2-2-6- توریسم الکترونیک ……………………………………………………………………………………………….32

2-2-7- اکوتوریسم …………………………………………………………………………………………………………..23

2-3- توریسم روستایی……………..…………………………………………..……24

2-4- ابعاد صنعت گردشگری …….…………………………………………….…………..….29

2-4-1- ابعاد اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………..29

2-4-2- گردشگری واشتغال ……………………………………………………………………………………………….37

2-4-3- ابعاد فرهنگی واجتماعی گردشگری ……………………………………………………………………….39

2-4-4- بعد زیست محیطی گردشگری ……………………………………………………………………………….42

2-5- گردشگری وزیر ساخت ها…………………. ….48

2-5-1- الف – تضمین امنیت فراگیر ………………………………………………………………………………….48

2-5-2- ب – گسترش فعالیت های تبلیغاتی ……………………………………………………………………….48

2-5-3- ج- ایجاد زیرساخت هاوزیربناها …………………………………………………………………………….49

2-5-4-د- ایجادتسهیلات لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ………………………………………49

2-5-5-ه- گسترش مدارس ومراکزآموزش عالی جهانگردی وهتل داری و…………………………………50

2-5-6-و- گسترش فعالیت های بهداشتی وپیشگیری …………………………………………………………….50

2-5-7-ز- افزایش کمی وکیفی امکانات ترابری زمینی وهوایی و…  …………………………………………50

2-5-8-ح- اصلاح وبهبود امورسازمانی وتشکیلاتی ……………………………………………………………….50

2-5-9-ط- تخصیص اعتبارات کافی و ملی استانی ……………………………………………………………….50

2-5-10-ی- ایجاد امکانات لازم برای خردسالان ………………………………………………………………….51

2-5-11-ک- گسترش امکانات TCI ……………………………..    ……………………………………………….51

2-5-12-ل- توسعه جایگاه خاص در بازارها…………………………………………………………………………..52

2-5-13- م- فرصت های جدید شغلی ………………………………………………………………………………….53

2-5-14-ن- ایجاد در آمد ……………………………………………………………………………………………………53

2-5-15-س- آسان سازی مدیریت مقصد ………………………………………………………………………………53

2-5-16-ع- فراهم سازی امکان اتصال به سایر بخش ها ………………………………………………………….53

2-6- مدل تحلیلی SWOT و پیشنهاد راهبردهای خرد وکلان ……………………………...………….53

 

فصل سوم :  ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

3-1- تقسیمات کشوری ………………………. …..57

3-2- وجه تسمیه……………………………………………………………………………….…………………….63

3-3- پیشینه تاریخی الموت………………………………………………………………..…….……………….64

3-4- وضعیت طبیعی………………………………………………………………………………….…………….64

3-4-1- اقلیم وآب وهوا…………………….. ….64

3-4-2 – زمین شناسی دره الموت ……………… ….69

3-4-3-کوه ها وبلندی های الموت …………….. ….72

3-4-4- میراث تاریخی ……………………… ….73

3-4-5- غارهای طبیعی ……………………… ….75

3-4-6- آبهای الموت ………………………. . …75

3-4-6-1- آبهای سطحی………………………. ….77

3-4-6-2- آبهای زیرزمینی…………………… .…78

3-4-6-3- یخچال ویا معدن یخ ……………….. ….79

3-4-7- جانوران الموت …………………….. …79

3-4-8- گیاهان الموت ……………………… …….. .…79

3-4-8-1- جنگل ها، مراتع و پوشش گیاهی ……………………………………………………………………..80

3-5- وضعیت اجتماعی ……………………………………………...………………………………………..82

3-5-1- جمعیت دهستانها (کل وتفکیک شده )……… …82

3-5-2- زبان ………………………………………………………………………………………………………………..95

3-5-3- صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………95

3-5-4- اطلاعات فرهنگی ………………………………………………………………………………………………..95

3-5-5- آداب ورسوم ومراسم اجتماعی ،مذهبی ……. 96

3-5-6- غذاهای محلی ونوعی ازآن …………….. 96

3-5-7-  مسائل آموزشی………………………………………………………………………………………………96

3-6- وضعیت اقتصادی……………………………………………………………………………………….97

3-6-1- مسائل اقتصادی …………………….. 97

3-6-2- فعالیت ها یی روستایی ……………………………………………………………………………………97

3-6-3- کشاورزی و دامپروری ………………… 97

3-6-3-1- دامداری ومرغداری ………………… 97

3-6-3-2- نوع بهره برداری وتغییرات آن ………. 97

3-6-4- عوامل تولید ونقش آن در روستاها ……… 98

3-6-5-  نحوه تهیه وکود وبذر ………………. 98

3-6-6- ماشین آلات کشاورزی و دفع آفات نباتی زراعی………………………………………………….98

3-7- ویژگی توریستی…………………………………………………………………………………………99

3-7-1- جاذبه های گردشگری …………………. 99

3-7-1-1-قلعه حسن صباح …………………………………………………………………………………………..99

3-7-1-2- قلعه لمبسر …………………………………………………………………………………………………99

3-7-1-3- چنار خونبار الموت …………………………………………………………………………………….100

3-7-1-4- دره نینه رود ………………………………………………………………………………………………100

3-7-1-5- آبشار پیچه بن …………………………………………………………………………………………..101

3-7-1-6- دریاچه اوان ………………………………………………………………………………………………102

3-7-1-7- شاهرود …………………………………………………………………………………………………..102

3-7-1-8- قلعه شیر کوه …………………………………………………………………………………………….103

3-7-1-9- آرامگاه سنگی حسن آباد وشاهکوه ……………………………………………………………….103

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

4-1- مشخصه های کلی پاسخگویان ……………… 107

4-1-1- گردشگران  ………………………… 107

4-1-2- مردم بومی ………………………… 108

4-2- نتایج توصیفی تحلیلی ……………….. 108

4-3- روش شناسی ارائه راهبردهای توسعه گردشگری .. 128

4-3-1- مرحله اول، ورود اطلاعات …………….. .129

4-3-1-1- ماتریس ارزیابی عوامل محیط بیرونی (EFE) .129

4-3-1-2- ماتریس ارزیابی عوامل محیط درونی (IFE)…………………………………………………….133

4-3-2- مرحله دوم ، مرحله تطبیق………………………………………………………………………………….138

4-3-2-1- تشکیل ماتریس نقاط ضعف ،نقاط قوت ، تهدیدهاوفرصت ها(تدوین راهبردها)……138

4-3-2-2- تشکیل ماتریس داخلی وخارجی(IF)(مشخص نمودن راهبردهای با امنیت تر)…….142

4-3-3- مرحله سوم ، مرحله تصمیم گیری ( اولویت بندی راهبردهای قابل قبول ) ……………..143

فصل پنجم :ارزیابی نهایی فرضیه ها – نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

5-1- فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………… 152

5-2- فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………..154

5-3- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………156

5-4-پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………159

5-5- پیشنهاداتی برای محققان آینده………………………………………………………………………………159

پیوست ها و ضمائم (پرسش نامه خانوار روستایی  و  پرسش نامه مخصوص مسئولین روستایی )

فهرست منابع

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

2-1- منافع اقتصادی گسترش صنعت گردشگری سال 1383 ……………………………………………………… ……….31

2-2- هزینه های اقتصادی گسترش گردشگری 1383…… ……….32

2-3- آثارمثبت فرهنگی واجتماعی گردشگری 1386….. ……….41

2-4- ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT…………………………………………………………………………………..54

2-5- مدل بهبود یافته ماتریس تجزیه وتحلیل SWOT ……………………………………………………………55

3-1- خلاصه آمار سالانه ایستگاه معلم کلایه                              ……………………………………………………………68

3-2-تعداد آبادی های الموت به تفکیک وضع طبیعی آبادی……………………………………………………..82

3-3- جمعیت دهستان های رودبار الموت……………………………………………………………………………..82

3-4- روستا ها به همراه جمعیت وخانوار ساکن در الموت غربی 1390………………………………………………. ……..83

3-4-1- روستاهای دهستان رودبار شهرستان به همراه جمعیت 1390……………………………………….. ……..90

3-4-2- روستاهای دهستان دستجرد به همراه جمعیت 1390   ……..91

3-4-3 -روستاهای دهستان رودبار محمد زمانی به همراه جمعیت 1390……………………………………….. …….92

4-1- خصوصیات ومشخصات کلی گردشگران  ………… …….107

4-2-  خصوصیات ومشخصات کلی ساکنان بومی ………………………………………………………………..108

4-3- سنجش پایایی پرسشنامه هابا بهره گرفتن از ازمون الفاکرونباخ……………………………………….. ….109

4-4- سنجش روایی پرسشنامه ها با بهره گرفتن ازازمون KMOوبارتلت……………………………………….. …..109

4-5- جاذبه های طبیعی ونتایج ازمون  test-T…… ….110

4-6- جاذبه های تاریخی ،اجتماعی –فرهنگی ونتایج ازمون test-T……………………………………..112

4-7- جاذبه های اقتصادی ونتایج ازمون test- T……………………………………………………………….114

4-8- اولویت بندی امتیاز گویه ها ازنظر گردشگران …………………………………………………………..118

4-9- همبستگی بین ابعاد جاذبه های گردشگری ازدیدپاسخ دهندگان ………………………………….119

4-10- میزان تاثیر گردشگری بر اشتغال زایی روستایی ……………………………………………………………121

4-11- میزان تاثیر گردشگری بر درامد زایی روستاییان ……………………………………………………………121

4-12- میزان تاثیر گردشگری بر کاهش مهاجرت روستاییان …………………………………………………….122

4-13- میزان تاثیر گردشگری بر افزایش قیمت زمین و املاک ………………………………………………….123

4-14- میزان تاثیر گردشگری بر بهبود شبکه حمل ونقل …………………………………………………………123

4-15- میزان تاثیر گردشگری بر افزایش اطلاعات ودانش عمومی …………………………………………….124

4-16- میزان تاثیر گردشگری بر افزایش ناهنجاری های اجتماعی ……………………………………………..125

4-17- میزان تاثیر گردشگری بر افرایش ناهنجاری های اجتماعی (استاندارهای زندگی)………………125

4-18 – گردشگری وارتباط ان با محیط زیست در منطقه مورد مطالعه ………………………………………..126

4-19- گردشگری وارتباط ان با تمایل به افزایش ساخت وساز …………………………………………………127

4-20 –گردشگری ونقش ان در اتقای امنیت ………………………………………………………………………….128

4-21- عوامل خارجی تاثیر گذار بربخش گردشگری دهستان رودبارالموت غربی………………………..130

4-22- ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی در هرسه نوع جامعه ومیانگین ان ها ………………………………132

4-23- اولویت بندی عوامل بیرونی بر اساس امتیازنهایی ………………………………………………………..133

4-24- عوامل درونی تاثیرگذاربربخش گردشگری دهستان رودبار الموت غربی………………………….135

4-25- ماتریس ارزیابی عوامل درونی در سه نوع جامعه ومیانگین انها ……………………………………..137

4-26- اولویت بندی عوامل درونی بر اساس امتیاز نهایی ………………………………………………………138

4-27- راهبردهای توسعه گردشگری دهستان رودبار الموت غربی …………………………………………..141

4-28- ماتریس ارزیابی برنامه ریزی راهبردی کمی توسعه گردشگری منطقه ……………………………146

4-29-  ماتریس IFE………………………………………………………………………………………………………

4-30- ماتریس EFE……………………………………………………………………………………………………..

5-1- جایگاه ونقش جاذبه های گردشگری در ایجا د تمایل به سفر ……………………………………….153

5-2- رابطه بین متغیر های گردشگری وتوسعه روستایی ……………………………………………………….154

5-3- نتایج ازمون test- T و رابطه گردشگری وتوسعه روستایی ……………………………………………155

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

2-1 – توریسم روستایی محرکی برای توسعه سایربخش های اقتصادی 1381    28

2-2- درجه تاثیرگذاری گردشگری براقتصاد ملی 1383. 34

2-3- ابعادروابط فرهنگی واجتماعی مواجه شوندگان 1386  40

2-4- صنعت گردشگری ومحیط زیست  1385…………. 47

3-1- آمبروترمیک ایستگاه هواشناسی معلم کلایه در بلند مدت 1391 66

4-1- فرایند ومراحل راهبردسازی توسعه گردشگری منطقه………………………………………………106

4-2-  میزان تاثیر جاذبه های طبیعی در استفاده از گردشگری ………………………………………….111

4-3-  میزان تاثیر جاذبه های تاریخی، اجتماعی – فرهنگی در استفاه از گردشگری…………….113

4-4- میزان تاثیر جاذبه های اقتصادی در استفاده از گردشگری ………………………………………115

4-5- میزان تاثیر جاذبه های تسهیلاتی ـ خدماتی در استفاده ازگردشگری …………………………117

4-6- میزان تاثیرجاذبه های تسهیلاتی ـ خدماتی در استفاده از گردشگری ………………………….120

4-7- شکل  امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل درونی وبیرونی ………………………………………143

 

 

فهرست عكس­ها

عنوان                                                                                                        صفحه

3-1- دریاچه زیبای اوان …………………… .76

3-2- از گیاهان وحشی منطقه ………………… .81

3-3-  از بقایای قلعه لمبسر………………… .100

3-4- درخت چنار خونبار روستای زرآباد ……….. .101

3-5- نمایی ازآبشار پیچ بن ………………… 102

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                           صفحه

3-1- نقشه ایران 1391  ……………………………………………………………………………………………..58

3-2- موقعیت روستایی روستاهای استان قزوین ……………………………………………………………59

3-3- دهستان درنقاط روستایی استان قزوین 1391 ………………………………………………………..60

3-4- موقعیت روستاها ……………………………………………………………………………………………….61

3-5- استان قزوین و شهرستانها 1391…………………………………………………………………………..62

3-6- زمین شناسی منطقه الموت 1391………………………………………………………………………..72

 

چکیده
در روزگاران گذشته، گردشگری و سیاحت ویژه اشراف و نخبگان بود و به سبب تنگناهای اقتصادی و فنی و….. نقش چندانی در شئون زندگی اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی انسان ایفا نمی‌كرد. اما همگام با رویدادها و تحولات ژرف اجتماعی و اقتصادی در زندگی جوامع و بهره‌مندی انسان از حقوق بیشتر، اوقات فراغت فزون‌تر و به ویژه از هنگامی كه بهره‌مندی از مرخصی با حقوق، نخست در جوامع پیشرفته و سپس در كشورهای در حال رشد، همچون حقی از حقوق انسانی به رسمیت  شناخته شد و گردشگری به صورت یكی از مهم‌ترین فعالیت‌های انسان معاصر درآمد. این مهم در عرصه­ میهن اسلامی نیز پدیدار شد و روز به روز  گسترده ­تر گردید. لیکن آن طورکه بایدو شاید به شکوفایی لازم نرسیده بلکه راه دور و درازی را باید بپیماید تا به عنوان صنعت گردشگری خود را آشکار ودر راستای امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وحتی سیاسی همپای کشورهای توسعه یافته گام­های استواری را بردارد. در این زمینه وضعیت گردشگری «دهستان­های رودبار الموت غربی» وتاثیر آن در توریسم استان  با بهره از مدل های  spssو sowt بهره­ گیری از آمارهای بدست آمده از طریق پرسش­نامه و بررسی نقاط قوت وضعف وتهدید­ها و فرصت­ها برنامه­ ریزی لازم در این مورد صورت گرفت تا نتیجه آن به سایر نواحی و دهستان­های و روستاهای میهن اسلامی تعمیم داده شود تا کشور در عرصه گردشگری به جایگاه اصلی و واقعی خود برسد.
واژگان کلیدی: توریسم – توسعه سیاسی – روستا.

 

گردشگری[1] یکی از عرصه ­های نو و زمینه­ های جدید مورد مطالعه در علوم انسانی است و امروزه از جهات مختلفی مورد توجه کشورها قرار گرفته است. نگرش­های لازم گردشگری از یک­سو به­علت اهمیت اقتصادی آن بوده و از سوی دیگر به دلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی آن است.

طی دهه­های گذشته گردشگری یکی از بالنده­ترین بخش­ها در جهان بوده است و رشد آن در سال­های آتی نیز ادامه خواهد داشت. صنعت گردشگری جهان تقریباً صد میلیون شغل در جهان ایجاد کرده است که عمدتاً شامل كسب و كارهای کوچک  یا متوسط هستند. سرعت اشتغال­زایی در بخش گردشگری 5/1 برابر بالاتر از سایر بخش­هاست(ابراهیمی،1383: 24).

از سال 1980، هر ساله رشدی در درآمدها و فعالیت­های گردشگری مشاهده شده است. سازمان جهانی گردشگری[2] از یک اقتصاد قدرتمند جهانی برخوردار بوده و با 4/7 درصد افزایش در رشد صنعت در سال 2000، دوران طلایی خود را داشته است. آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی، نشان­دهنده رشد فزاینده‌ای بوده و حجم اقتصادی آن از ۲/۱ میلیارد دلا‌ر آمریکا به بیش از ۶۲۲ میلیارد دلا‌ر در سال 2005 افزایش یافته است. همچنین گردشگری در سال ۲۰۰۷ توانسته است ۱۰/۳ درصد از تولید ناخالص ملی جهان را به خود اختصاص دهد. در همان سال وضعیت ایجاد اشتغال در این صنعت با حدود ۲۳۴ میلیون شغل، به بیش از ۲/۸ درصد از کل شاغلا‌ن به­کار در سطح جهان ارتقا یافته است. اهمیت اقتصادی صنعت گردشگری و سفر همچنان با افزایش وسیع تعداد مسافران از ۲۵ میلیون نفر در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ به ۷۸۳ میلیون در سال ۲۰۰۶ با میانگین رشد سالا‌نه آن بالغ بر ۶/۵ درصد افزایش یافته است. در سال 2010 میلادی در جهان 1241 میلیارد دلار سرمایه­ گذاری در بخش توریسم انجام شد که این رقم معادل02/9  درصد از کل سرمایه­ گذاری جهان است. این رقم تا سال ۲۰۲۰ به ۲ هزار و ۷۵۲ میلیارد دلار خواهد رسید که 04/9 درصد از کل سرمایه­ گذاری در جهان را تشکیل خواهد داد. همچنین طبق یپیش ­بینی­ هایی این سازمان در سال ۲۰۲۰ میلادی تولید ناخالص داخلی جهان از صنعت گردشگری به مبلغی معادل ۱۱ هزار و ۱۵۱ میلیارد دلار می­رسد که نسبت به سال ۲۰۱۰ رشد 5 درصدی دارد. همچنین براساس آخرین آمار این سازمان درحال حاضر از هر3/12 شغل در سراسر دنیا یک شغل مربوط به صنعت گردشگری است. در سال 2011، صنعت گردشگری بیش از 8  درصد از کل مشاغل جهان را به خود اختصاص داده است. بنا برآخرین گزارش های شورای جهانی سفر و گردشگری که آمار و وضعیت گردشگری کشورها را از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ میلادی پیش ­بینی کرده است، ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی رشد9/3 درصدی در صنعت گردشگری داشته ولی گردشگری ایران تا سال ۲۰۲۰ با رکود مواجه شده و این عدد به8/3  درصد کاهش می­یابد(پایگاه خبری تازه ­ها، 1390: آنلاین)

گردشگری فعالیتی است که دارای تفاوت­های اساسی با سایر فعالیت­های اقتصادی است. این فعالیت حتی با بخش خدمات نیز دارای مرزهای مشخصی است؛ زیرا گردشگری معمولا بدون بررسی بازار خریداری می‌شود و شامل محدوده‌ای از کالاها و خدمات مانند حمل و نقل، تسهیلات و منابع طبیعی است که به توالی مصرف می‌شوند. منابع طبیعی محور بخش مهمی‌از کل نهاده‌های مورد نیاز بخش گردشگری هستند که عموما قابل قیمت­ گذاری نمی‌باشد.

پدیده شهرگریزی از دلایل مهم شکل­ گیری گردشگری به­ ویژه گردشگری روستایی است. تکامل و تراکم شهرها، تنگناها و محدودیت­های خاصی را برای برای ساکنانش به ­وجود آورده و ادامه چنین روندی باعث می­گردد که انسان­ها به دنبال گریزگاهی باشند که خود را از انقیاد دست و پاگیر زندگی شهری رها سازند و زمانی را به تفریح و تفرج و ترمیم قوای تحلیل رفته اختصاص دهند.

ساکنان شهرها به دلایل متعدد به گذران اوقات فراغت در مناطق ساکت و آرام بخش روستایی وادار می­ کنند. به دنبال این مسائل، دگرگونی­های عظیمی در نظام­های اجتماعی و اقتصادی و زیست­محیطی و شغلی در سطح ملی ایجاد گردید؛ و به همین خاطر به دنبال آشکار شدن بازتاب­های منفی زندگی شهری، برنامه­ ریزی در زمینه گردشگری به­ ویژه گردشگری در طبیعت و گردشگری روستایی برای شهرنشین ها و شهرگریزان از اولویت ویژه­ای برخوردار شد(اردستانی،1387: 218).

گردشگری روستایی از جمله مقوله­ هایی است که تعریف آن، چندان آسان نیست و توافقی درباره آن وجود ندارد. این مسئله چند دلیل دارد. ابتدا این که، تعریف نواحی روستایی که گردشگری روستایی در آن انجام می­ شود، با دشواری همراه است. چرا که معیارهای مورد استفاده توسط کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند، دوم این که انواع گوناگون گردشگری در نواحی روستایی صورت می­گیرد که اساساَ روستایی نیست، زیرا می ­تواند ماهیت شهری داشته و تنها در نواحی روستایی واقع شده باشند، سوم اشکال مختلف گردشگری روستایی در مناطق مختلف توسعه ­یافته مشهود است و از این رو یافتن مشخصات مشترک در همه کشورها دشوار است، چهارم این که نواحی روستایی در روند پیچیده­ای از تغییرات در رابطه با تأثیر بازارهای جهانی قرار دارند که ارتباطات و شرایط بازار، جهت­گیری محصولات سنتی را تغییر داده است. در همین زمینه، برخی از نواحی روستایی که کاهش جمعیت را تجربه می کنند، با جریان ورود جمعیت برای استراحت، یا توسعه کسب و کارهای غیرسنتی جدید مواجهند. به­ دلیل حومه­نشینی فصلی و مسافرت­های روزانه طولانی و توسعه خانه­های دوم، تمایز بین نواحی روستایی و شهری کم­رنگ شده است. با این حال گردشگری روستایی می ­تواند به­ طور ساده به عنوان مسافرت به نواحی روستایی تعریف شود، اما محققان براین عقیده­اند که موضوع بسیار پیچیده­تر از این است. اما به­ طور کلی گردشگری روستایی از دوجنبه اهمیت دارد، یکی به­عنوان یک فعالیت گسترده جهانی و دیگری از نظر تأکید بر آن در سیاست­های توسعه منطقه­ای و محلی. از همین رو منطقی است که بپذیریم تعریف قابل قبول و عام از گردشگری روستایی وجود ندارد. علاوه براین باید پذیرفت که ویژگی­های متمایزی از قبیل فعالیت­ها و موقعیت­های ویژه، گردشگری روستای را از سایر بخش­ها یا انواع گردشگری جدا می­ کند.

از این­رو توسعه گردشگری در مناطق روستایی دارای ابعاد مختلف بوده و توسعه آن نیازمند سازوکارهای متفاوتی نسبت به گردشگری در مناطق شهری است، لذا در این فصل با طرح مساله تحقیق و اهمیت طرح موضوع تحقیق، اهداف تحقیق تدوین می­گردد و با بررسی قلمرو تحقیق، محدودیت­ها و روند کلی تحقیق بیان می­ شود و در پایان به واژگان کلیدی تحقیق اشاره خواهد شد.

1-Tourism.

2-World Tourism Organization.

بیان مسئله

گردشگری روستایی امروزه به­عنوان یک بخش از بازار گردشگری مورد توجه بسیاری از جهانگردان قرار گرفته است. این بخش از گردشگری به عنوان یک مقصد،دارای شریان خاص خود است، و روز به روز درحال رشد بوده و مشتریان و بازدیدکنندگان بیشتری را به سمت خود جذب می‌کند. براساس آمارهای موجود در بسیاری از کشورها 70 درصد جمعیت ساکن از انواع تفریحات روستایی استفاده کرده و یا از مناطق روستایی در زمان گذران اوقات فراغت بازدید کرده ­اند. در قاره اروپا بسیاری از مردم تعطیلات خود را در مناطق روستایی سپری می­ کنند(امین­زاده، 1375: 45).

از سوی دیگر تغییر در فلسفه زندگی انسان، آلودگی محیط­زیست شهری و فشارها و استرس­های روانی ناشی از محیط­های زندگی و کار و در کنار تفکرات فلسفی بازگشت به دنیای خاکی، باعث توجه ساکنین شهری به روستاها به خصوص روستاهای خوش آب و هوای مجاور شهرها[1] شد و این مناطق به­عنوان حومه های ییلاقی در ایام پایان هفته و تعطیلات سالانه مطرح شده و توسعه پیدا کرد و کم کم در این مناطق امکانات و خدماتی برای پاسخگویی به نیاز بازدیدکنندگان شکل گرفت. در مراحل بعدی که روستاهای دور دست­تر مورد توجه قرار گرفتند، و اقامت­های شبانه مطرح شد، خانه‌های دوم و ویلاها از طرف ساکنین شهرها (بازدیدکنندگان ثروتمند) در این روستاها ایجاد شد. امروزه این روند با شدت هر چه تمام­تر ادامه دارد(جامعی، 1374: 12).

در چند دهه گذشته و به موازات تحولات اقتصادی و اجتماعی، الگوهای سكونت بیش­ازپیش به شهرنشینی گرایش پیدا نموده است. براساس آمارهای موجود، جمعیت روستایی از 17 میلیون نفر در سال 1355 با نرخ رشد سالانه 1 درصد به 22 میلیون و 131 هزار و 101 نفر در سال 1385 و در سرشماری سال 1390 به 21 میلیون و 446 هزار و 781 نفر كاهش یافته است. سهم جمعیت ساكن در نقاط روستایی نیز از 53 درصد به 4/35 درصد در سال 1385 و 29 درصد در سال 1390 تقلیل یافته است. رشد جمعیت روستایی كشور طی 20 سال گذشته كاهش­یافته و از 21/1 درصد به 44/0- درصد در سال­های 85-1375 رسیده است. تعداد خانوارهای هفت نفره و بیشتر از 04/34 درصد در سال 1365 به 38/13درصد در سال 1385 رسیده است(مرکز آمار ایران، 1390: آنلاین).

لازم به توضیح است، تثبیت شمار جمعیت روستایی در حدود تقریبی 5/21 میلیون نفر در سال‌های منتهی به سال 1390 را نباید به منزله خاتمه یافتن توان بالقوه جمعیت‌پذیری جامعه روستایی ایران تلقی نمود، بلكه این موضوع از عدم استفاده بهینه از قابلیت‌های موجود در این مناطق، ضعف كاركردهای اقتصاد جوامع روستایی، ضعف و نارسایی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جهت توسعه روستایی، كمبود امكانات آموزشی و بهداشتی و بالاخره كم‌توجهی به صنعت گردشگری به‌عنوان یكی از مهم‌ترین مسائل نشأت می‌گیرد. از این‌رو، چنانچه اقدامات اساسی برای تجهیز و سرمایه‌گذاری در این مناطق (به‌رغم قابلیت‌های موجود) صورت نپذیرد، امكان افزایش جمعیت برای آن متصور نخواهد بود و كشور همچنان شاهد موج مهاجرت‌های جوامع روستایی به مناطق شهری و به­تبع آن بروز مشكلات اجتماعی و زیست‌محیطی در مناطق شهری خواهد بود(رضوانی،1379: 112).

مجموعه مسائل فوق بسیاری از دولت‌ها را به‌ویژه در جوامع درحال توسعه بر آن داشته است، تا با اتخاذ تدابیر مناسب و تحرك بخشیدن به اقتصاد این مناطق، انگیزه‌های لازم را برای ماندگاری این جوامع در مناطق روستایی فراهم نمایند. یكی از مهم‌ترین و در عین حال كم‌هزینه‌ترین گزینه‌ها برای توسعه و تحرك بخشیدن به اقتصاد جوامع روستایی توسعه صنعت گردشگری به‌طور عام و توسعه این صنعت در مناطق روستایی به‌طور خاص است كه از بسیاری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن‌ ها به‌ویژه در كشورهایی مانند ایران استفاده نشده است(رضایی ترشیزی،1382: 86).

سابقه سکونت­گزینی و تمدن 9 هزار ساله درکنار آثار باستانی، تاریخی، صنایع دستی و چشم اندازهای طبیعی بکر و ثبت 1200 اثر در فهرست آثار ملی، استان قزوین را از این حیث در جایگاه ویژه­ای قرار داده است؛ که بسیاری از این آثار تاریخی و محصولات تولیدی کشاورزی در منطقه الموت در شهرستان قزوین قرار دارد. در منطقه الموت 13 قلعه از جمله قلعه الموت(حسن صباح) در گازرخان، لمبسر در رازمیان، قلعه میون، شمس کلایه و شیرکوه وجود دارد که گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را به این منطقه می کشاند. شهر رازمیان، رودخانه نینه رود، شالیزارهای دره شاهرود، روستاهای تاریخی آتان، گرمارود، گازرخان، دره و حاشیه اندج رود، دریاچه اوان و درخت چنار خونبار در محل امامزاده زرآباد از جمله مناطق نمونه گردشگری در منطقه الموت است. از این رو باتوجه به قابلیت ­های زیاد شهرستان لازم است که به موضوع گردشگری روستایی توجه بیشتر گردد.

 

تعداد صفحه : 205

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.