زیست شناسی

پایان نامه بررسی تاثیر کشت همزمان سلول­های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل­های خون محیطی در رت.

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ایمنی شناسی

عنوان :بررسی تاثیر کشت همزمان سلول­های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل­های خون محیطی در رت. 

دانشگاه اورمیه

دانشکده دامپزشکی

 

گروه میکروب شناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته ایمنی شناسی

عنوان

بررسی تاثیر کشت همزمان سلول­های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل­های خون محیطی در رت. 

 

سال تحصیلی:93-92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

صفحه عنوان ردیف
1 فصل اول: مقدمه 1
2 مقدمه 1-1
4 فصل دوم: کلیات 2
5 سلول بنیادی و تاریخچه 2-1
6 تعریف کلی سلول بنیادی 2-2
6 تقسیم بندی سلول­های بنیادی 2-3
6 تقسیم بندی بر اساس قدرت تمایزی 2-3-1
7 تقسیم بندی بر اساس منشاء 2-3-2
8 تمایز سلول­های بنیادی 2-4
8 منابع سلول­های بنیادی 2-5
10 شاخص ­های سطحی سلول­های بنیادی 2-6
10 سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7
10 مقدمه 2-7-1
11 آنتی ژن­های فنوتیپیک و ویژگی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-2
11 منبع سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-3
12 جداسازی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-4
12 مکانیسمهای انعطاف پذیری سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-5
13 خود­نوزائی یا خود­تجدیدی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-6
13 تمایز سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-7
14 محرک­های آزمایشگاهی تاثیر گذار بر تمایز سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-8
14 مورفولوژی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-9
14 تاثیر سلول بنیادی مزانشیمی بر روی سیستم ایمنی 2-7-10
15 تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی بروی لنفوسیت­هایT 2-7-10-1
15 تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی برسلول­هایT تنظیمی 2-7-10-2
15 تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی بر لنفوسیت          B 2-7-10-3
16 تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی برسلول­های عرضه كننده آنتی ژن 2-7-10-4
16 حفاظت عصبی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-8
17 فاکتورهای سرکوب سیستم ایمنی سلول­های مزانشیمی 2-9
19 نحوه کاربرد سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-10
19 استفاده درمانی از سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-11
20 سیستم ایمنی 2-12
20 اجزای سیستم ایمنی 2-12-1
21 التهاب 2-12-2
21 نوتروفیل 2-12-3
22 گرانول­های نوتروفیل 2-12-4
22 فاگوسیتوز 2-12-5
24 انفجار تنفسی 2-12-6
25 آنزیم­ های تجزیه کننده 2-12-7
25 فعال شدن نوتروفیل 2-12-8
25 پذیرنده­های سطحی نوتروفیل 2-12-9
26 سرنوشت نوتروفیل­ها 2-12-10
26 انواع مرگ سلولی 2-13
26 آپوپتوز 2-13-1
27 مسیرهای آپوپتوزی 2-13-2
29 ویتامین 2-14
29 انواع ویتامین 2-14-1
30 ویتامین D 2-14-2
32 فصل سوم: مواد و روش کار 3
33 طرز تهیه محیط کشت DMEM 3-1
34 طرز تهیه محیط کشت RPMI 3-2
35 تعیین زنده­مانی و شمارش سلول به روش تریپان بلو 3-3
36 جدا سازی وکشت سلول بنیادی مزانشیمال مغز استخوان رت 3-4
38 تریپسینه کردن وپاساژ دادن سلول­ها 3-5
39 جداسازی نوتروفیل 3-6
41 تیمار سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت با ویتامین D3 3-7
41 مجاور­سازی سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت تیمار شده با ویتامین D3 و مایع رویی آنها با نوتروفیل های جدا شده از خون محیطی رت 3-8
41 مجاورسازی سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت تیمار شده با ویتامین D3 با سلول­های نوتروفیل 3-8-1
41 مجاور سازی مایع­رویی سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان تیمار شده با ویتامین D3 با سلول­های نوتروفیل 3-8-2
42 فاگوسیتوز مخمر 3-9
42 آماده سازی سوسپانسیون مخمر 3-9-1
43 روش انجام فاگوسیتوز 3-9-2
45 سنجش انفجار تنفسی توسط احیاء نیتروبلوتترازولیوم (NBT) 3-10
46 سنجش زنده­مانی سلول نوتروفیل در مواجه با سلول­های بنیادی مزانشیمی و مایع رویی آن 3-11
47 آنالیز آماری 3-12
48 فصل چهارم: نتایج 4
49 نتایج مجاورسازی سلول مزانشیمی تیمار شده و سلول نوتروفیل                        4-1
49 ارزیابی قابلیت انفجار تنفسی(NBT)                                             4-1-1
49 ارزیابی فاگوسیتوز                                                                   4-1-2
50 ارزیابی آپوپتوز 4-1-3
51 نتایج مجاورسازی مایع رویی سلول مزانشیمی تیمار شده  و  سلول نوتروفیل 4-2
51 ارزیابی قابلیت انفجار تنفسی(NBT) 4-2-1
52 ارزیابی فاگوسیتوز 4-2-2
53 ارزیابی آپوپتوز 4-2-3
56 فصل پنجم: بحث و پیشنهادات 5
57 بحث 5-1
60 پیشنهادات 5-2
61 فصل ششم: منابع 6
62 منابع 6-1
73 چکیده انگلیسی  

فهرست نمودارها

صفحه عنوان ردیف
49 ارزیابی قابلیت انفجار تنفسی سلول­های نوتروفیل مجاور شده با سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                 4-1
50 ارزیابی قابلیت فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با سلول­های مزانشیمال تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                              4-2
51 ارزیابی میزان آپوپتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با سلول­های مزانشیمال تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                               4-3
52 ارزیابی میزان انفجار تنفسی سلول­های نوتروفیل مجاور شده با مایع­رویی سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                         4-4
52 ارزیابی میزان فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با مایع­رویی سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                               4-5
53 ارزیابی میزان آپوپتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با مایع­رویی سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                  4-6

فهرست تصاویر

صفحه عنوان ردیف
54 ارزیابی میزان مرگ و بقا سلول­های نوتروفیل تیمار شده با سلول­های بنیادی مزانشیمی   4-1
54 پاساژ سلول­های آسپیره شده از مغز استخوان. تغییر شکل این سلول­ها پس از پاساژ سوم کاملا مشهود می باشد                                                                                                       4-2
55 ارزیابی میزان فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل تیمار شده با سلول­های مزانشیمی             4-3

 

چکیده فارسی

در مطالعات گذشته به نقش مهم ویتامینD3 در تنطیم رشد سلول­های مزانشیمالاشاره شده است. سلول­های بنیادی مزانشیمی به دلیل توانایی چندگانه و نقش تنظیمی بر روی سیستم ایمنی، جهت اهداف درمانی مناسب می­باشند. از طرفی به نظر می­رسد که ریز محیطی که سلول­های بنیادی مزانشیمی در آن قرار گرفته اند، در نهایت بر وضعیت سلول­های نوتروفیل مرتبطباآنهاموثرخواهدبود. مطالعه حاضر با هدف تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمیتیمار شده باویتامین D3و فاکتورهای محلول ناشی از آن بر قابلیت ­های نوتروفیل­ها انجام شده است.پس از جداسازی سلول­های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان رت­ها، اقدام به تیمار سلول­های مزبور با ویتامین D3 در غلظت­های50، 100 و 200  نانومولاربه مدت زمان24، 48 و 72 ساعت شد. سپس سلول­های مزبور و مایع رویی آنها به صورت جداگانه با سلول­های نوتروفیل به مدت4ساعت مجاور گردیدند. آنگاه قابلیت فاگوسیتوز با مخمر اپسونیزه، شدت انفجار تنفسی به کمک تست احیا NBT ومیزان زنده مانی به شیوه رنگ آمیزی آکریدین اورنج /پروپیدیوم یدید در نوتروفیل­ها ارزیابی شد.داده ­ها با بهره گرفتن از آزمون One-Way ANOVA   و تست Tukey در سطح معنی­داری (05/0p<) آنالیز گردید. قابلیت فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل درهمه تیمارها نسبت به گروه کنترلافزایش معنی­داری نشانداد. شدت انفجار تنفسی نوتروفیل­های مجاور شده با سلول­های مزانشیمیو مایع رویی آنها در همه تیمارها نسبت به گروه شاهد به ترتیب افزایشو کاهش معنی داری را نشان داد. بررسی­ های انجام شده حاکی از آن است که ویتامین D3 منجر به افزایش قابلیت سلول­های بنیادی مزانشیمیو مایع رویی آنها در حفظ بقا سلول­های نوتروفیل می­گردد (05/0p<).در مجموع به نظر می­رسد که تیمار سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان با ویتامین D3 بر روی  عملکرد سلول­های مزانشیمی در افزایش بقا، قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی سلول­های نوتروفیل موثر می باشد.

کلمات کلیدی : سلول­های بنیادی مزانشیمی، مایع رویی، ویتامین D3، نوتروفیل.

فصل اول

مقدمه و هدف:

سلول­های بنیادی مزانشیمی معمولا از نمونه­ های مغز استخوان کرست ایلیاک لگن، تیبیا و فمور جداسازی می­ شود.(Digirolamo et al., 1999, Pittenger et al., 1999, Murphy et al., 2002, Oreffo et al., 1998, Eslaminejad et al., 2006) علاوه بر مغز استخوان، سایر منابع حاوی سلول­های بنیادی مزانشیمی شامل بافت پریوست، استخوان ترابکولار، بافت چربی، پرده سینویال، عضله اسکلتی و دندان شیری است. سلول­های بنیادی مزانشیمی خاصیت انعطاف پذیری دارند.(Zech., 2004, Orilic et al., 2002) این سلول­ها گروهی از سلول­های پیش ساز غیر خون ساز هستند که قابلیت تمایز به انواع سلول­های بافت­هایی از قبیل استخوان، غضروف، تاندون، بافت چربی و سلول­های عضله صاف را دارند. سلول­های مزبور جمعیت هتروژن و بسیارکوچکی شامل001/0 -01/0 درصد سلول­های هسته دار مغز استخوان را تشکیل می دهند(Uccelli et al.,2008). نقش سلول­های مزانشیم در تنظیم عملکرد سیستم ایمنی در زمینه­ های مختلف مورد بررسی قرار گرفته، که می­توان به مهار تکثیر و عملکرد لنفوسیت­های T انسان و مدل موشی با تداخل در چرخه سلولی از طریق ممانعت از تقسیم سلولی در مرحله G0-G1 و مهار بیان سیکلینD2   (Glennie et al., 2005)، مهار تکثیر لنفوسیتB  (Corcione et al., 2006)، سلول­های کشنده طبیعیNK  (Spaggiari et al., 2006) و سلول­های دندریتیک DCs  (Ramasamy et al., 2006)اشاره کرد. سلول­های بنیادی مزانشیمال به دلیل دارا بودن ویژگی­های تعدیل کننده ایمنی به صوت بالقوه در جهت تخفیف بیماری­های ناشی از پاسخ­های التهابی سلول­های ایمنی در برخی از بیماری­ها از قبیل دیابت نوع1، آرتریت روماتوئید و اسکلروز متعدد مورد توجه قرار گفته اند(Meirelles et al., 2009 ). مهم ترین فاکتور­های سرکوب کننده ایمنی این سلول­ها شامل برخی از مولکول­های مهاری بیان شده در سطح آنها( از قبیل :PDL1،TGF-ß،HLA-G و Galectins)، برخی سایتوکاین­های ضد التهابی(از قبیل :IL-10 و TGF-ß)، برخی متابولیت­ها(از قبیل:نیتریک اکساید،IDO وPAG 2) و برخی از آنزیم­ های مهارکننده(از قبیل:ماتریکس متالوپروتئینازها) می باشند که به صورت پاراکرین و یا تماس مستقیم سلول به سلول اثرات خود را ایجاد می کنند(Meirelles et al., 2009, Ghannam et al., 2010).  دانشمندان تلاش می­ کنند تا بتوانند سلول­های بنیادی بالغین را در سیستم كشت سلول به انواع سلول­ها اختصاصی تبدیل كنند؛ تا از آن­ها برای درمان بیماری­ها و صدمات بافتی استفاده كنند. باتوجه به اینکه دانش سلول­های بنیادی روبه افزایش است، واکنش سلول­های بنیادی با سلول­های ایمنی قابل توجه بوده، که در زمینه ایمنی اکتسابی و تاحدی ایمنی ذاتی مطالعاتی صورت گرفته است. سیستم ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی علیه عوامل عفونی است. نوتروفیل­ها به عنوان یکی از اجزا این سیستم، اولین عامل جهت مقابله با عوامل باکتریایی و قارچی، قبل از سیستم ایمنی هومورال و سلولی هستند. نوتروفیل­ها70-50 درصد جمعیت لکوسیت­ها را تشکیل داده و نقش اصلی را در حذف پاتوژن­های القایی التهاب حاد دارند. این سلول­ها سطح بالایی از پروتئازها و رادیکال­های آزاد اکسیژن را تولید می کنند که نقش مهمی را در دفاع  و آسیب به سلول­های میزبان در حین فرایندهای التهابی بازی می کنند. بنابراین حفظ هموستاز نوتروفیل­ها بسیار مهم است(Farmakis et al., 2003). نشان داده شده است که سلول­های مزانشیمال انسانی موجب حفاظت نوتروفیل­ها از مرگ ناشی از محرومیت از سرم  می شود( Maqbool et al., 2011). گزارشات متعددی نشان می دهند که ویتامین D3 در تعدیل پاسخ­های ایمنی نیز نقش مهمی بر عهده دارد(Yang et al.,2013). در جوامعی که غذاهای سرشار از ویتامین D مصرف می کنند شیوع بیماری­های خود ایمن نیز کمتر است که این خود شاهدی بر خاصیت تعدیل ایمنی توسط ویتامینD3 و ارتباط آن با سیستم ایمنی می باشد(Yang et al.,2013, Zella et al., 2003). درمطالعات گذشته به اثرات ضد تکثیری، ضد آپوپتوزی ویتامین 1α,25-dihydroxyvitamin D3 بروی سلول­های بنیادی مزانشیمال اشاره شده است(Artaza et al., 2010, Klotz et al., 2012). با این وجود مطالعات چندانی در ارتباط با نقش ویتامین 1α,25-dihydroxyvitamin D3 در شکل­ دهی عملکرد سلول­های بنیادی مزانشیمال بر روی نوتروفیل­ها انجام نشده است. درمطالعه حاضر باتوجه به اهمیت نوتروفیل به عنوان اولین خط دفاعی بدن در سیستم ذاتی و نقش آن در التهاب و کاربرد سلول­های بنیادی در درمان، برهمکنش سلول، مایع رویی کشت سلول­های مغز استخوان رت تیمار شده با ویتامینD3 و نوتروفیل مورد بررسی قرار می­گیرد، تا با تعمیم نتایج حاصل بتوان در درمان بیماری، با تکنیک سلول­های بنیادی و ایجاد هرچه بیشتر زمینه مطالعاتی در خصوص ایمنی ذاتی و سلول بنیادی بهره گرفت.

تعداد صفحه : 83

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.