زیست شناسی

پایان نامه بررسی تاثیر محلول­پاشی نانو­کلات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برگ توتون رقم کوکر 347

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زیست شناسی

گرایش :علوم گیاهی- فیزیولوژی گیاهی

عنوان :بررسی تاثیر محلول­پاشی نانو­کلات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برگ توتون رقم کوکر 347

دانشکده علوم پایه

گروه زیست شناسی

(گرایش علوم گیاهی- فیزیولوژی گیاهی)

بررسی تاثیر محلول­پاشی نانو­کلات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برگ توتون رقم کوکر 347

 

اساتید راهنما:

دکتر اکبر نورسته­نیا

دکتر اسداله اسدی

آبان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1 تعریف تکنولوژی نانو ……………………………………………………………………………………………… 2

1-1-1 تاریخچه نانو تکنولوژی…………………………………………………………………………………………. 2

1-1-2 کاربرد تکنولوژی نانو در تولید کودهای کشاورزی………………………………………………………………. 2

1-1-3 فواید و معایب نانو تکنولوژی……………………………………………………………………………………. 3

  • اهمیت گیاه توتون………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2-1تاریخچه توتون…………………………………………………………………………………………………… 4

1-2-2 مناطق تولید توتون در جهان…………………………………………………………………………………… 4

1-2-3 مناطق مستعد کشت توتون در ایران……………………………………………………………………………. 5

  • مشخصات گیاه­شناسی توتون…………………………………………………………………………………. 5
  • نیازهای اقلیمی………………………………………………………………………………………………… 6

1-3 نقش پتاسیم در گیاه………………………………………………………………………………………………. 6

1-3-1 کمبود پتاسیم در گیاه………………………………………………………………………………………….. 7

1-4 تنش­های گیاهی……………………………………………………………………………………………………. 7

  • تعریف تنش…………………………………………………………………………………………………… 8

1-4-1-1 تنش آب……………………………………………………………………………………………………… 8

1-5 تاثیر تنش خشکی بر میزان جذب پتاسیم در گیاه………………………………………………………………… 11

1-6 اثرات فیزیولوژیکی تنش خشکی در گیاهان……………………………………………………………………….. 11

1-7 پاسخ روزنه به تنش خشکی……………………………………………………………………………………….. 12

1-7-1 نقش پتاسیم در پاسخ روزنه……………………………………………………………………………………. 13

1-8 اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز…………………………………………………………………………………….. 13

1-8-1 نقش پتاسیم در فتوسنتز……………………………………………………………………………………….. 13

1-9 روش­های مقابله گیاه با تنش………………………………………………………………………………………. 13

1-10 کلروفیل­ها………………………………………………………………………………………………………… 14

1-10-1 طیف جذبی کلروفیل­ها……………………………………………………………………………………….. 14

1-11 کاروتنوئیدها……………………………………………………………………………………………………… 15

1-12 ترکیبات فنلی ……………………………………………………………………………………………………. 16

1-13 پرولین……………………………………………………………………………………………………………. 17

1-14 مرور منابع………………………………………………………………………………………………………… 18

1-14-1 تاثیر تنش خشکی بر محتوای پرولین…………………………………………………………………………. 18

1-14-2 تاثیر تنش خشکی بر محتوای پروتئین……………………………………………………………………….. 19

1-14-3 تاثیر تنش خشکی بر محتوای رنگیزه­های فتوسنتزی…………………………………………………………. 19

1-14-4 بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای MDA…………………………………………………………………… 20

1-14-5 بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای فنول تام…………………………………………………………………. 20

 

1-14-6 بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای پتاسیم برگ…………………………………………………………….. 21

1-14-7 نحوه عملکرد نانو مواد در تنش خشکی………………………………………………………………………. 21

1-15 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 23

فصل دوم

2- مواد و روش­ها…………………………………………………………………………………………………… 24

2-1- تجهیزات و مواد شیمیایی…………………………………………………………………………………………. 25

2-1-1 مواد شیمیایی…………………………………………………………………………………………………… 25

2-1-2 تجهیزات ……………………………………………………………………………………………………….. 25

2-1-3 ابزار و لوازم مصرفی……………………………………………………………………………………………… 26

2-2 مشخصات نمونه گیاهی……………………………………………………………………………………………. 26

  • آماده سازی اتاق کشت……………………………………………………………………………………………… 26

2-4 آبیاری………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-5 آماده ­سازی گلدان­ها………………………………………………………………………………………………… 27

2-5-1 تهیه­ محلول هوگلند………………………………………………………………………………………….. 27

  • اعمال تنش خشکی…………………………………………………………………………………………………. 30
  • تیماردهی…………………………………………………………………………………………………………… 30
  • نمونه­برداری………………………………………………………………………………………………………… 30

2-9 سنجش پرولین…………………………………………………………………………………………………….. 30

2-10 سنجش پروتئین کل  به روش برادفورد………………………………………………………………………….. 31

2-10-1 تهیة معرف برادفورد…………………………………………………………………………………………… 31

2-10-2 ترسیم منحنی استاندارد………………………………………………………………………………………. 32

2-11 سنجش كلروفیل و كاروتنوئید ………………………………………………………………………………….. 32

2-12 اندازه ­گیری مالون دی آلدهید……………………………………………………………………………………. 33

2-13 استخراج آنتی اکسیدان­های غیرآنزیمی………………………………………………………………………….. 33

2-13-1 سنجش آنتی اکسیدان­های غیرآنزیمی……………………………………………………………………….. 34

2-13-1-1 سنجش فنل تام……………………………………………………………………………………………. 34

2-13-1-2 رسم منحنی استاندارد گالیک اسید……………………………………………………………………….. 34

2-14 اندازه گیری پتاسیم به روش نشر شعله (AES)………………………………………………………………… 35

2-14-1 تهیه عصاره گیاه به روش سوزاندن خشک  و ترکیب باHCL ………………………………………………. 35

2-14-2 تهیه محلول ها………………………………………………………………………………………………… 36

2-14-3 روش کار………………………………………………………………………………………………………. 36

2-15 تجزیه آماری……………………………………………………………………………………………………… 37

فصل سوم

3- نتایج…………………………………………………………………………………………………………………. 38

3-1 اندازه ­گیری مقادیر پرولین………………………………………………………………………………………….. 39

3-1-1 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین اول…………………………………………………………………… 39

3-1-2 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین دوم…………………………………………………………………… 40

3-1-3 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین سوم………………………………………………………………….. 40

3-2 اندازه ­گیری مقادیر پروتئین………………………………………………………………………………………… 42

3-2-1 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین اول………………………………………………………………….. 42

3-2-2 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین دوم………………………………………………………………….. 43

3-2-3 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین سوم…………………………………………………………………. 44

3-3 رنگیزه­های فتوسنتزی……………………………………………………………………………………………… 46

3-3-1 کلروفیل a………………………………………………………………………………………………………. 46

3-3-1-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین اول……………………………………………………………. 46

3-3-1-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین دوم……………………………………………………………. 47

3-3-1-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین سوم…………………………………………………………… 48

3-3-2 کلروفیل b………………………………………………………………………………………………………. 49

3-3-2-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین اول……………………………………………………………. 49

3-3-2-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین دوم……………………………………………………………. 50

3-3-2-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین سوم…………………………………………………………… 51

3-3-3 کلروفیل کل…………………………………………………………………………………………………….. 53

3-3-3-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین اول………………………………………………………….. 53

3-3-3-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین دوم………………………………………………………….. 53

3-3-3-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین سوم…………………………………………………………. 54

3-3-4 کاروتنوئید………………………………………………………………………………………………………. 55

3-3-4-1 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین اول……………………………………………………………. 55

3-3-4-2 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین دوم……………………………………………………………. 56

3-3-4-3 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین سوم…………………………………………………………… 57

3-4 اندازه ­گیری پراکسیداسیون لیپیدی………………………………………………………………………………… 58

3-4-1 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین اول………………………………………………….. 58

3-4-2 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین دوم………………………………………………….. 59

3-4-3 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین سوم…………………………………………………. 60

3-5 اندازه گیری غلظت فنل……………………………………………………………………………………………. 62

3-5-1 نتایج حاصل از اندازه ­گیری فنل تام در چین اول……………………………………………………………….. 62

3-5-2 نتایج حاصل از اندازه ­گیری فنل تام در چین دوم………………………………………………………………. 63

3-5-3 نتایج حاصل از اندازه ­گیری فنل تام در چین سوم………………………………………………………………. 64

3-6 اندازه ­گیری مقادیر پتاسیم برگ……………………………………………………………………………………. 65

3-6-1 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با بهره گرفتن از روش نشر شعله در چین اول……………………………….. 65

3-6-2 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با بهره گرفتن از روش نشر شعله در چین دوم……………………………….. 66

3-6-3 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با بهره گرفتن از روش نشر شعله در چین سوم………………………………. 67

فصل چهارم

4- بحث و نتیجه ­گیری………………………………………………………………………………………………….. 69

4-1 اثرات تنش خشکی بر اندازه ­گیری پرولین………………………………………………………………………….. 70

4-2 اثرات تنش خشکی بر اندازه ­گیری پروتئین………………………………………………………………………… 71

4-3 اثرات تنش خشکی بر اندازه ­گیری رنگیزه­های فتوسنتزی………………………………………………………….. 71

4-4 تاثیر تنش بر پراکسیداسیون لیپیدی………………………………………………………………………………. 72

4-5 تاثیر تنش بر فنول تام……………………………………………………………………………………………… 74

4-6 تاثیر تنش بر مقدار پتاسیم برگ…………………………………………………………………………………… 74

4-7 نتیجه ­گیری………………………………………………………………………………………………………… 75

4-8 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………. 76

منابع……………………………………………………………………………………………………………………… 77

فهرست اشکال

2-1 نمایی از اتاقک کشت………………………………………………………………………………………………. 26

شکل 2-2 رشد گیاه در اتاق کشت……………………………………………………………………………………… 30

شکل 3-1 تغییرات مقادیر پرولین در چین اول…………………………………………………………………………. 39

شکل 3-2 تغییرات مقادیر پرولین در چین دوم………………………………………………………………………… 40

شکل 3-3 تغییرات مقادیر پرولین در چین سوم……………………………………………………………………….. 40

شکل 3-4 میانگین تغییرات مقادیر پرولین در چین اول، دوم و سوم………………………………………………….. 42

شکل 3-5 تغییرات مقادیر پروتئین در چین اول……………………………………………………………………….. 43

شکل 3-6 تغییرات مقادیر پروتئین در چین دوم……………………………………………………………………….. 44

شکل 3-7 تغییرات مقادیر پروتئین در چین سوم………………………………………………………………………. 45

شکل 3-8 میانگین تغییرات مقادیر پروتئین در چین اول، دوم و سوم…………………………………………………. 46

شکل 3-9 تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین اول…………………………………………………………………….. 47

شکل 3-10 تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین دوم…………………………………………………………………… 47

شکل 3-11 تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین سوم………………………………………………………………….. 48

شکل 3-12میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین اول، دوم و سوم……………………………………………… 49

شکل 3-13 تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین اول…………………………………………………………………… 50

شکل 3-14 تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین دوم………………………………………………………………….. 51

شکل 3-15 تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین سوم………………………………………………………………….. 52

شکل 3-16 میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین اول، دوم و سوم…………………………………………….. 52

شکل 3-17 تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین اول…………………………………………………………………. 53

شکل 3-18 تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین دوم…………………………………………………………………. 54

شکل 3-19 تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین سوم………………………………………………………………… 54

شکل 3-20 میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین اول، دوم و سوم…………………………………………… 55

شکل 3-21 تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین اول…………………………………………………………………… 56

شکل 3-22 تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین دوم…………………………………………………………………… 56

شکل 3-23 تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین سوم………………………………………………………………….. 57

شکل 3-24 میانگین تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین اول، دوم و سوم…………………………………………….. 58

شکل 3-25 تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین اول……………………………………………………………. 59

شکل 3-26 تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین دوم…………………………………………………………… 60

شکل 3-27 تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین سوم………………………………………………………….. 61

شکل 3-28 میانگین تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین اول، دوم و سوم…………………………………….. 62

شکل 3-29 تغییرات مقادیر فنل تام در چین اول………………………………………………………………………. 63

شکل 3-30 تغییرات مقادیر فنل تام در چین دوم………………………………………………………………………. 63

شکل 3-31 تغییرات مقادیر فنل تام در چین سوم……………………………………………………………………… 64

شکل 3-32 میانگین تغییرات مقادیر فنل تام در چین اول، دوم و سوم………………………………………………… 65

شکل 3-33 تغییرات مقادیر پتاسیم در چین اول………………………………………………………………………. 66

شکل 3-34 تغییرات مقادیر پتاسیم در چین دوم………………………………………………………………………. 66

شکل 3-35 تغییرات مقادیر پتاسیم در چین سوم……………………………………………………………………… 67

شکل 3-36 میانگین تغییرات مقادیر پتاسیم در چین اول، دوم و سوم………………………………………………… 68

فهرست جداول

2-1 (الف) غلظت عناصر غذایی پرمصرف در محلول هوگلند………………………………………………………….. 27

2-1 (ب) غلظت عناصر غذایی کم مصرف در محلول هوگلند…………………………………………………………. 28

2-2 (الف) حجم محلول استوک عناصر غذایی پرمصرف در محلول هوگلند………………………………………….. 28

2-2 (ب) حجم محلول استوک عناصر غذایی کم مصرف در محلول هوگلند………………………………………….. 29

2-4 غلظت گالیک اسید………………………………………………………………………………………………… 34

 

چکیده

فناوری نانو به­عنوان علم کار کردن با کوچکترین ذرات، فناوری نوینی است که طی دهه­های اخیر سبب بهبود سیستم­های کشاورزی شده است. استفاده از کودهای نانوکلاته به­جای کودهای مرسوم باعث می­ شود عناصر غذایی کود به­تدریج و به­ صورت کنترل شده در تمام طول فصل رشد گیاه در خاک آزاد شوند. فرآورده ­های نانو شامل مخلوطی از ذره­ هایی با ابعاد بین 1  تا 100 نانومتر هستند در نتیجه با کاهش نسبت سطح به حجم می­توانند خصوصیات فیزیكی و شیمیایی مواد اولیه خود را تغییر دهند و عملکرد سریع­تری نسبت به فرآورده ­های غیر نانو داشته باشند. تنش خشکی یکی از تنش­هایی است که کاهش عملکرد را در مزارع توتون موجب می­ شود. کودهای پتاسیم­دار نقش مهمی در ارتقای کیفیت توتون دارند. با توجه به نقش­های مهمی که عنصر پتاسیم در گیاهان بر عهده دارد، در شرایط تنش خشکی میزان بالای این عنصر در گیاه اثرات منفی ناشی از تنش را کاهش می­دهد. در این تحقیق تنش خشکی توسط پلی اتیلن گلیکول با غلظت 20% اعمال شد. 48 ساعت پس از اعمال تنش، تیمار توسط نانو کلات پتاسیم در سه غلظت، طی 9 روز انجام گرفت و تغییرات مقدار پرولین، پروتئین کل، رنگیزه­های فتوسنتزی، مالون دی آلدهید، فنول و محتوای داخلی پتاسیم برگ اندازه ­گیری و نتایج از طریق نرم­افزار آماری SPSS محاسبه و گزارش شد. نتایج به­دست آمده نشان داد که افزایش دوره تیماردهی توسط نانو کلات پتاسیم و استفاده از غلظت­های بالاتر آن موجب بهبود اثرات مخرب ناشی از تنش خشکی در برخی از پارامترهای اندازه ­گیری شده در برگ گیاه توتون شد. استفاده از نانو کلات پتاسیم مقادیر پرولین، مالون دی آلدهید و فنول که از نشانه­ های وجود تنش خشکی هستند را کاهش داد. همچنین باعث افزایش سنتز پروتئین، کاروتنوئیدها و کلروفیل­ها شد، به­جز در کلروفیل a که شروع تیماردهی با نانو کلات پتاسیم باعث کاهش مقدار آن در چین اول شد که احتمالا به­ دلیل کوتاه بودن زمان تیماردهی در چین اول، گیاه فرصت کافی برای جبران کاهش کلروفیل را نداشته است.

کلمات کلیدی: پلی اتیلن گلایکول ، نانو کلات پتاسیم، پرولین، پروتئین کل، رنگیزه­های فتوسنتزی، مالون دی آلدهید، فنول پتاسیم.

مقدمه و مرور منابع

1-1 تعریف تکنولوژی نانو

انجمن رویال انگلستان، فناوری نانو را تحت عنوان طراحی، توصیف، تولید و کاربرد ساختارها، وسایل و سیستم­هایی که دارای شکل و اندازه در مقیاس نانو (1 تا 100 نانومتر) هستند، تعریف نموده است. در چنین مقیاسی قوانین طبیعی حاکم بر پدیده ­های فیزیکی و شیمیایی صدق نمی کند (Chinnamuthu, 2009).

تعداد صفحه : 97

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.