رشته حسابداری

پایان نامه بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان : بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علامه محدث نوری (ره)

غیر انتفاعی- غیر دولتی

دانشکده علوم اقتصاد و اداری

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

موضوع:

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر عباسعلی پور آقاجان

استاد مشاور:

دکتر یوسف تقی پوریان

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ه

فصل اول کلیات تحقیق. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 7

1-4 مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق. 8

1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش… 9

1-6 سوال ها و فرضیه های پژوهش… 10

1-7 قلمرو پژوهش(زمان،مکان و موضوع) 11

1-8 کلید واژه های فارسی.. 11

1-9 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 13

1-10 ساختار کلی تحقیق. 13

فصل دوم ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 15

2-1 مقدمه. 16

2-2 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… 17

2-3 اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش… 19

2-4 مدیریت سرمایه در گردش… 21

2-5 اهمیت مدیریت سرمایه درگردش… 23

2-6 استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب.. 24

2-7 استراتژی چیست؟. 25

2-7-1 ماهیت و اهداف استراتژی.. 26

2-7-2 سلسله مراتب و انواع استراتژی ها 27

2-7-3 عوامل اساسی در استراتژی مالی.. 28

2-8 روند سرمایه در گردش… 30

2-9 تجزیه وتحلیل سرمایه در گردش… 32

2-9-1 مراحل تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش… 33

2-9-2 تغییرات سرمایه در گردش… 34

2-9-2-1 تغییرات در ارزش ویژه 34

2-9-2-2 تغییرات در بدهی بلند مدت.. 35

2-9-2-3 تغییرات در دارایی های ثابت.. 36

2-10 سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش (نقدینگی) 37

2-10-1 شرایط درونی.. 37

2-10-2 الزامات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی.. 39

2-11 عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش… 41

2-12 استراتژی های سرمایه در گردش… 45

2-12-1 استراتژی های دارایی جاری.. 46

2-12-2 استراتژی های بدهی جاری.. 47

2-12-3 استراتژی مطلوب(بهینه) 48

2-13 تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل. 49

2-14 راه حل های شرکت با این شرایط.. 50

2-14-1 مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی.. 51

2-14-2 مدیریت بدهی های جاری.. 53

2-15 نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی.. 54

2-16 معیارهای اندازه گیری نقدینگی.. 54

2-16-1 معیارهای سنتی نقدینگی.. 55

2-16-2 معیارهای نوین نقدینگی.. 60

2-17 تجزیه وتحلیل نسبت های سرمایه در گردش… 70

2-17-1 نسبت های نقدینگی و نسبت آنی.. 72

2-17-2 نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش… 73

2-18 تغییرات قیمت سهام. 74

2-19 اهمیت تغییرات قیمت سهام. 75

2-20 مکاتب قیمت گذاری سهام. 77

2-21 عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام. 78

2-21-1 عوامل کلان. 78

2-21-2 عوامل خرد. 81

2-22 منشا پیدایش، اهداف ارزش افزوده نقدی.. 86

2-23 ارزش افزوده نقدی.. 87

2-23-1  ارزش افزوده نقدی از دیدگاه حسابداری.. 88

2-23-2 ارزش افزوده نقدی از دیدگاه مالی.. 88

2-24 چارچوب نظری پژوهش… 88

2-25 پیشینه تحقیق. 90

2-25-1 تحقیقاتی داخلی.. 90

2-25-2 تحقیقات خارجی.. 95

فصل سوم روش شناسی تحقیق. 108

3-1 مقدمه. 109

3-2 روش تحقیق. 110

3-3 جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری.. 111

3-4 قلمرو پژوهش… 112

3-5 روش گردآوری اطلاعات.. 113

3-6 اهداف اساسی انجام پژوهش… 114

3-7 فرضیه های پژوهش… 115

3-8 متغیرهای تحقیق. 116

3-8-1 متغیر وابسته. 116

3-8-2 متغیر مستقل.. 119

3-8-3 متغیرهای کنترلی.. 120

3-9 مدل پژوهش… 121

3-10 روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات.. 123

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. 125

4-1 مقدمه. 126

4-2 آمار توصیفی.. 126

4-3 روش دیکی- فولر تعمیم یافته. 129

4-4 بررسی ناهمسانی واریانس… 130

4-5 تعیین روش برآورد مدل- آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت.. 131

4-5-1  آزمون آماره F. 131

4-5-2  آزمون هاسمن.. 131

4-6 آزمون فرضیه اول. 132

4-7 آزمون فرضیه دوم. 133

4-8 آزمون فرضیه سوم. 135

4-9 آزمون فرضیه چهارم. 136

4-10 آزمون فرضیه پنجم. 138

4-11 آزمون فرضیه ششم. 139

فصل پنجم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق. 142

5-1 مقدمه. 143

5-2 خلاصه تحقیق. 143

5-3  نتیجه، بحث و مقایسه. 144

5-3-1 نتایج حاصل از فرضیه اول. 144

5-3-2 نتایج حاصل از فرضیه دوم. 145

5-3-3 نتایج حاصل از فرضیه سوم. 145

5-3-4 نتایج حاصل از فرضیه چهارم. 146

5-3-5 نتایج حاصل از فرضیه پنجم. 147

5-3-6 نتایج حاصل از فرضیه ششم. 147

5-4 محدودیت ها در کاربرد نتایج تحقیق. 147

5-5 پیشنهادهای تحقیق. 148

5-5-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 148

5-5-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 150

منابع و ماخذ. 151

منابع لاتین: 155

پیوست ها 158

چکیده انگلیسی.. 168

 

 

فهرست شکل ها                                                                                                                     صفحه

شکل(2-1) استراتژی موفق……………………………………………………………………………………………………………………………………29

 

فهرست نمودارها                                                                                               صفحه

نمودار(2-1) ساختار دارایی ها در طول زمان…………………………………………………………………………………………………………….21

نمودار(2-2) ساختار سرمایه و بدهی ها در طول زمان………………………………………………………………………………………………….21

نمودار(2-3)ویژگی های ریسک و بازده با توجه به سیاست های سرمایه در گردش………………………………………………………….49

نمودار(4-1)استراتژی شرکت های نمونه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….128

 

فهرست جدول ها                                                                                                  صفحه

جدول(2-1)خلاصه  ای از  تحقیقات داخلی و خارجی ……………………………………………………………………………………….101

جدول(3-1)نرخ سود اوراق مشارکت در سال های 1387 لغایت1391……………………………………………………………………117

جدول(4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….127

جدول(4-2)تقسیم بندی شرکت ها براساس نوع استراتژی…………………………………………………………………………………….128

جدول(4-3) آزمون ریشه واحد جمعی بر روی متغیّرها به روش دیکی فولر……………………………………………………………..129

جدول(4-4) نتایج آزمون ناهمسانی واریانس با بهره گرفتن از آماره اصلاح شده والد……………………………………………………..130

جدول(4-5)نتایج آزمون آماره F……………………………………………………………………………………………………………………..131

جدول(4-6) نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………….131

جدول(4-7) آزمون رگرسیون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………….132

جدول(4-8)  قابلیت تبیین و معناداری کل مدل…………………………………………………………………………………………………..132

جدول(4-9) آزمون رگرسیون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….134

 

جدول(4-10) قابلیت تبیین و معناداری کل مدل………………………………………………………………………………………………….134

جدول(4-11) آزمون رگرسیون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….135

جدول(4-12) قابلیت تبیین و معناداری کل مدل………………………………………………………………………………………………….135

 

جدول(4-13) آزمون رگرسیون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………….137

فهرست جدول ها                                                                                                  صفحه

جدول(4-14) قابلیت تبیین و معناداری کل مدل…………………………………………………………………………………………………………..137

جدول(4-15) آزمون رگرسیون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………….138

جدول(4-16)قابلیت تبیین و معناداری کل مدل……………………………………………………………………………………………………………138

جدول(4-17) آزمون رگرسیون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………….140

جدول(4-18)  قابلیت تبیین و معناداری کل مدل………………………………………………………………………………………………………….140

جدول(5-1)خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………..144

 

فصل اول کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

امروزه در همه واحدهای تجاری، سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد و مدیریت آن نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. سرمایه در گردش برای موفقیت هر واحد تجاری یک عامل مهم است و نیازمند کنترل و مدیریت کافی می باشد. در این راستا مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می باشد، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران، به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه گردد. نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی های سررسید شده، استفاده از فرصت های ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه ای از انعطاف پذیری واحد تجاری می باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوری که شرکت بتواند به موقع جواب گوی تقاضای مشتریان باشد، از جمله دلایل اهمیت مفهوم سرمایه در گردش می باشد.  لذا هر گونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که در نهایت موجبات، تغییر در قیمت سهام، ارزش شرکت و ثروت سهامداران را به دنبال خواهد داشت(رهنمای رودپشتی و کیائی،1387). هدف مدیریت سرمایه در گردش برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری می باشد(فتحی و توکلی،1388). از طرفی دیگر سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه آنها و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت آگاهی یابند. برای نیل به این هدف در سال های اخیر یک ابداع حرفه ای در زمینه ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی رخ داده، ایجاد معیار سود نقدی مازاد (خالص سود نقدی عملیاتی منهای هزینه سرمایه نقدی) است که تحت عنوان ارزش افزوده نقدی (CVA) مشهور است. هدف اساسی این معیار، ارزیابی عملکرد مدیریت در قبال ارزشی است که برای سهامداران ایجاد کرده است(اتوسون[1]1996). مدیریت به عنوان یكی از اركان مهم هر شركتی می تواند تصمیم گیری و استراتژی شركت را در آینده رقم زند و به نوعی چشم انداز شركت را برای سهامداران تبیین نماید. در حقیقت موفقیت یا عدم موفقیت تیم مدیریتی شركت، سهامدار را به این سمت سوق می دهد كه درباره سهام خود تصمیم گیری نماید . قیمت سهام قیمتی است که خریداران و فروشندگان در معاملات بورس سهام بر آن توافق می کنند. بر عکس قیمت کالاهایی که در یک مغازه وجود دارد،که غالبا به سرعت تغییر نمی کند، قیمت سهام معمولا در نوسان است حتی طی یک روز نیز با تغییرات متعددی همراه است. تغییر قیمت سهام از قانون ساده عرضه و تقاضا تبعیت می کند. یعنی اگر سهامداران زیادی قصد خرید (تقاضا) سهمی را بنمایند قیمت بازار آن سهم افزایش پیدا می یابد، زیرا فروشندگان نیز از عرضه سهام به قیمت های کمتر خودداری خواهند کرد. همچنین اگر افراد متعددی اقدام به فروش (عرضه) سهامی بنمایند. قیمت بازار سهم کاهش می یابد. این رابطه بین عرضه و تقاضا مرتبط با نوع اخبار،گزارشات و اعلامیه هایی است که درباره شرکت مربوطه در بازار سهام انتشار می یابد. لازم به ذکر است که اخبار مربوط به شرکت ها می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. از این رو می توان تغییرات قیمت سهام را ناشی از انتشار اخبار منفی و مثبت دانست. اخبار منفی عموما موجب فشار فروشندگان (عرضه) برای فروش سهام و باعث کاهش قیمت سهام می گردد. اخبار مثبت هم غالبا موجب فشار خریداران (تقاضا) برای خرید سهام و از این رو افزایش قیمت سهام می گردد. اخبار منفی و مثبت مثل گزارشات افزایش یا کاهش سود هر سهم،رخدادهای غیر منتظره نامساعد یا مساعد همچون فسخ یا انعقاد قرارداد فروش کالای شرکت و غیره می باشد.

 

1-2 بیان مسئله

یکی از مهم ترین بحث های مدیریت یک واحد انتفاعی مدیریت سرمایه در گردش آن است، که نقش قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می کند. لذا اتخاذ تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری به عنوان دو وظیفه اصلی مدیران مالی، اهمیت خاصی را دارا می باشد. در این راستا مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می باشد، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران به عنوان بخشی از حیطه مباحث مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه ای است. مدیریت سرمایه در گردش در دو گروه مدیریت دارایی های جاری و مدیریت بدهی های جاری تقسیم می شود. ایجاد تعادل در دارایی ها و بدهی های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که تصمیم گیری در مورد یکی بر روی دیگر تاثیر می گذارد(جهانخانی،طالبی،1378). سرمایه در گردش ناخالص مجموعه مبالغی که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شوند. اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر شود سرمایه در گردش خالص بدست می آید. (رهنمای رودپشتی و کیائی،1387). به عبارت دیگر سرمایه در گردش خالص، مصرف آن بخش از دارایی های جاری است که بر بدهی های جاری فزونی دارد و از طریق استقراض بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه پشتیبانی مالی شده است(شباهنگ،1381).

در مورد سرمایه در گردش استراتژی های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی های دارایی های جاری و بدهی های جاری حاصل می شود. در مدیریت سرمایه در گردش با توجه به شرایط مختلف باید استراتژی های مناسب را برای شرکت انتخاب نمود تا بتوانند به نحو موثر دارایی های جاری و بدهی های جاری یک واحد تجاری را اداره کرده و نیازهای تامین مالی واحد تجاری به درستی تامین شود، از این طریق می توان با افزایش سرمایه، قیمت سهام شرکت را تغییر دهیم تا ثروت سهامداران حداکثر شود. با تلفیق دارایی های جاری و بدهی های جاری استراتژی کلی مدیریت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم می شود:

  • استراتژی محافظه کارانه
  • استراتژی جسورانه
  • استرتژی میانه رو (جهانخانی و پارسائیان،1380).

در استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش، نسبت سرمایه در گردش خالص بالا خواهد بود و قدرت نقدینگی بیش از حد بالا است. در مقابل استراتژی جسورانه سعی می کند با داشتن کمترین میزان دارایی های جاری، بیشترین استفاده را از بدهی های جاری ببرد(شر[2]،1989).

استراتژی میانه رو حد متعادل استفاده از دارایی های جاری و بدهی های جاری است وریسک معقول را می پذیرد. مدیر مالی شرکتی که سیاست میانه رو را در پیش می گیرد:

  • اگر دارایی های جاری را سیاست محافظه کارانه و بدهی های جاری را هم سیاست جسورانه در پیش بگیرد، ریسک و بازده متعادل است. یعنی دارایی های جاری و بدهی های جاری را به یک نسبت متعارف در حداکثر ممکن نگهداری کند.
  • اگر در مورد دارایی های جاری سیاست جسورانه در پیش بگیرد و همزمان بدهی های جاری سیاست محافظه کارانه باشند ریسک و بازده متعادل می شود. یعنی دارایی های جاری را در حداقل ممکن نگهداری کند و بدهی های جاری را نیز در حداقل ممکن نگهداری کند(عبده تبریزی ومشیرزاده، 1376).

بی تردید تعداد دفعات معامله هر سهم و تعداد سهام معامله شده یک سهم شرکت می تواند نشانی از قابلیت نقد شوندگی سهام باشد. تغییر قیمت سهام در بورس تهران با داد و ستد انجام می گیرد. اگر معاملات به نحو جهت داری قیمت سهام یک شرکت را به سمت افزایش یا کاهش هدایت کند، قیمت سهام شرکت تغییر خواهد کرد. تغییرات قیمت سهام یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس هستند و از خود واکنش نشان می دهند. تغییرات قیمت، منبع مهم اطلاعاتی و موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها، ارزیابی تطبیقی با سایر واحد ها، ارزیابی کارایی مدیران و از همه مهم تر موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است. سالها است که سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها، به دنبال یک معیار اندازه گیری هستند تا از طریق آن بتوانند ثروت سهامداران را به موقع و به طور قابل اتکایی اندازه گیری نمایند. با وجود چنین معیاری، سرمایه گذاران می توانند سهام را بیش از واقع یا کمتر از واقع ارزیابی نمایند، وام دهندگان می توانند امنیت وام های خود را بسنجند و مدیران می توانند بر سودآوری کارخانجات، بخش ها و شرکت های خود نظارت داشته باشند.

یک ابداع حرفه ای که اخیرا در زمینه ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی رخ داده، ایجاد معیار سود نقدی مازاد (خالص سود نقدی عملیاتی منهای هزینه سرمایه نقدی) است که تحت عنوان ارزش افزوده نقدی (CVA) مشهور است، که بهترین معیار جهت اندازه گیری عملکرد دوره ای شرکت می باشد. همچنین هدف اساسی این معیار ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه گذاران در جهت انتخاب سهام پر بازده است(اتوسون[3]،1996). از طرفی نوسانات قیمت سهام در تمامی بورس های اوراق بهادار، عادی و روزمره است. قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلفی اعم از درون سازمانی است و با هر کدام به گونه ای دچار نوسان و تغییرات می شود. منظور از عوامل درون سازمانی، انتخاب گونه های مختلف استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش می باشد که می تواند به صورت تغییرات نسبت آنی، تغییرات نسبت جاری و تغییرات نسبت بدهی باشد. بطوری که انجام تغییرات در مورد یکی از این سه عامل بر روی سایر عوامل و نیز قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی اثر گذار می باشد. بنابراین انتظار می رود انتخاب استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش اثرات، با اهمیتی بر تغییرات قیمت سهام و همچنین ارزش افزوده نقدی داشته باشد. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا انتخاب سیاست های مختلف استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی اثر گذار می باشد؟

[1] Ottosson

[2] Scherr

[3] . Ottosson

تعداد صفحه : 182

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.