زیست شناسی

پایان نامه بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :بافت وجنین شناسی

عنوان :بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

دانشكده علوم

گروه زیست شناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد در رشته بافت وجنین شناسی

 

موضوع:

بررسی اثر ژل آلوئه ورا بر روی فاکتورهای اسپرمی و تغییرات هیستوشیمیایی بیضه در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

 

اساتید راهنما:

دكتروحیدنجاتی

دكترغلامرضا نجفی

 

استادمشاور:

دکترمینوایلخانی پور

 

شهریور1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

      فهرست مطالب

عنوان                        صفحه

فصل اول :مقدمه وکلیات

مقدمه و کلیات… 8

1-1-مقدمه. 8

1-2- تعریف و طبقه بندی دیابت… 10

1-3- استرس اکسیداتیو و دیابت… 10

1-3-1مکانیسم تشکیل ROS در دستگاه تناسلی : 11

1-4-پراکسیداسیون لیپیدی غشاء پلاسمایی اسپرم ها: 11

1-5-آسیب دیدن حرکت اسپرم ها: 12

1-6-آسیب به DNA اسپرم ها: 12

1-7- ایجاد دیابت تجربی.. 13

1-8- بافت شناسی بیضه. 14

1-8-1-لوله‌های منی ساز. 15

1-8-2-اسپرماتوژنز. 15

1-8-3-اسپرمیوژنز. 16

1-8-3-1- ساختمان اسپرماتوزوئید. 17

1-8-4-اسپرم‌های غیر طبیعی.. 18

1-8-6-ماهیت دودمانی سلول‌های زایا 18

1-8-7-سلول‌های سرتولی.. 19

1-8-8-بافت بینابینی بیضه. 19

1-9-تستوسترون. 20

1-9-1- اعمال تستوسترون. 20

1-10-تولید جنین در شرایط In vivo. 20

1-10-1-لقاح.. 20

1-10-2-نزدیک شدن گامت‌ها 20

1-10-3- آمیختن گامت‌ها 21

1-10-4- نتایج لقاح.. 21

1-10-5-تسهیم. 22

1-10-6-ظرفیت پذیری اسپرم. 23

1-10-7- لقاح آزمایشگاهی (IVF) 23

1-11-کلیاتی در رابطه با رت(موش صحرایی) 25

1-11-1-بلوغ. 25

1-12-تاریخچه درمانی گیاهان. 26

1-13-ویژگی های آنتی اکسیدانتی گیاهان. 26

1-14-استفاده ازگیاهان در درمان بیماری دیابت… 26

1-15-آلوئه ورا 27

1-15-1:تاریخچه ی آلوئه ورا 27

1-15-2-مشخصات ظاهری گیاه 28

1-15-2-1-ترکیبات شگفت آور این گیاه چیست… 29

1-15-2-2-دلایل عمده برای انتخاب وخواص مصرف ژل آلوئه ورا 30

فصل دوم :مواد وروش کار

2-1- گروه بندی حیوانات… 33

2-2 روش ایجاد دیابت تجربی.. 34

2-3 نحوه اندازه گیری قند خون. 34

2-4- نحوه تهیه ژل گیاهی.. 35

2-5- نحوه تجویز عصاره به حیوان. 35

2-6-نمونه برداری: 35

2-7-بررسی قابلیت باروری آزمایشگاهی(IVF) 36

3-7-1-آماده سازی اسپرم ها برای باروری آزمایشگاهی.. 36

2-7-2-آماده سازی محیط کشت برای IVF.. 36

3-7-3- طرز تهیه محیط کشت جنین (mR1ECM) 36

2-7-4-تخمک گیری از رتهای  ماده 37

2-7-5- عمل لقاح.. 37

2-7-6-ارزیابی رشد جنین ها 37

2-8-نحوه استحصال اسپرم از اپیدیدم. 38

2-9-  شمارش اسپرم ها 38

2-10 بررسی قدرت زیست پذیری اسپرم. 38

2-11- ارزیابی کیفیت کروماتین/DNA اسپرم توسط رنگ آمیزی آنیلین بلو (AB) 39

2-12- بررسی میزان آسیب DNA اسپرم. 39

2-13 آزمایشات بیوشیمیایی سرم. 39

2-14-آزمایش  بیوشیمیایی بافت بیضه. 40

2-14-1-اندازه گیری میزان مالون دی-آلدئید (MDA) بافت بیضه. 40

2-14-2-سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز: 40

2-14-3-اندازه گیری میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام(TAOC) در بافت بیضه. 40

2-15-بررسی بافت بیضه. 41

2-16 رنگ آمیزی.. 42

2-16-1 رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین.. 42

2-16-2 مراحل مختلف رنگ آمیزی.. 43

3-16-3رنگ آمیزی در هماتوکسیلین.. 43

2-16-4رنگ آمیزی وان گیسن (Van Geison) 44

2-17- ارزیابی هیستومورفومتری بیضه. 46

2-18-ارزیابی میزان اسپرماتوژنز در بافت بیضه. 47

2-18-1-شاخص ضریب تمایز لوله ای (TDI) 47

2-18-2-ضریب بازسازی(RI) 47

2-18-3-ضریب میوزی (MI) 47

2-18-4-شاخص میزان اسپرمیوژنز (SPI) 47

2-19-روش بررسی آماری.. 47

فصل سوم :نتایج

3-1-علائم بالینی.. 49

3-2- بررسی تغییرات قندخون. 49

3-3-نتایج مربوط به تغییرات وزنی.. 51

3-3-1 : نتایج مربوط به تغییرات وزن بدن. 51

3-3-2 : نتایج مربوط به تغییرات وزن بیضه. 51

3-3-3-یافته های مورفولوژیک بافت بیضه. 52

3-3-4-یافته های هیستومورفومتریک در بافت بیضه. 56

3-3-4-1- تغییرات لوله های منی ساز. 56

3-3-4-2- نتایج حاصل از مطالعه تعداد سلولهای لنفاوی در بافت بیضه(MNLCN) 57

3-3-4-3-نتایج حاصل از مطالعه تعداد سلولهای لیدیگ (LCN) 58

3-3-5-نتایج حاصل از ارزیابی اسپرماتوژنز در بافت بیضه. 59

3-3-5-1-نتایج حاصل از مطالعه ضریب میوزی(MI) 59

3-3-5-2-نتایج حاصل از مطالعه ضریب تمایز لوله ای (Tubular differentiation Index) 60

3-3-5-3-نتایج حاصل از مطالعه ضریب بازسازی (Repopulation Index) لوله های منی ساز. 60

3-3-5-4-نتایج حاصل از مطالعه ضریب اسپرمیوژنز (SPI) 61

3-3-5-5-نتایج حاصل ازضریب سلول سرتولی(Sertoli cell index ) 61

3-5-بررسی سطح سرمی تستوسترون. 62

3-6- مطالعه تغییرات مربوط به پارامترهای اسپرم. 62

3-6-1- نتایج حاصل از مطالعه درصد تعداد اسپرم های زنده در دم اپیدیدیم. 62

3-6-2-تحرک اسپرم. 64

3-6-2-1نتایج حاصل از مطالعه درصد اسپرمهای دارای تحرک پیشرونده((RPFM… 64

3-6-2-2-نتایج حاصل از مطالعه درصد اسپرمهای داری حرکت پیشرونده کند(SPFM) 64

3-6-2-3-نتایج حاصل از مطالعه درصد اسپرمهای داری تحرک درجا(RI) 65

3-6-2-4-نتایج حاصل از مطالعه درصد اسپرمهای فاقد تحرک(ML) 66

3-7-نتایج حاصل از مطالعه درصد اسپرمهای با کروماتین آسیب دیده 66

3-8-نتایج حاصل از مطالعه درصد تعداد اسپرمهای نابالغ. 68

3-9نتایج حاصل از مطالعه تعداد اسپرم. 69

3-6-نتایج ارزیابی های بیوشیمیایی بافت بیضه. 67

3-7- بررسی توان باروری.. 69

4-7-1-نتایج حاصل از تعداد اووسیتهای لقاح یافته. 71

3-7-2-نتایج حاصل از مطالعه درصد جنین های دو سلولی.. 70

3-7-3-نتایج حاصل از مطالعه درصد جنین های چهار سلولی.. 71

3-7-4-نتایج حاصل از مطالعه درصد بلاستوسیتها 72

فصل چهارم:بحث

4-1-بحث… 75

4-2-تغییرات وزنی وارتباط آن با دیابت… 78

4-3-میزان گلوکزخون وارتباط آن با دیابت… 76

4-4-وزن بیضه وارتباط آن با دیابت… 76

4-5-هورمون تستوسترون وارتباط آن با بیضه ها در دیابت… 77

4-6-تعداد سلول های لیدیگ وارتباط ان با میزان تستوسترون خون. 78

4-7-ارتباط تعداد سلول های سرتولی با فرایند اسپرماتوژنز. 79

4-8-پارامترهای مربوط به اسپرم وارتباط آنها با دیابت… 82

4-9-ارزیابی بیوشیمیایی.. 83

4-10-ارتباط بین کیفیت پایین اسپرم ها وتوان باروری آزمایشگاهی.. 85

4-11-دیابت ویافته های مورفولوژیکی بیضه. 84

4-12-نتیجه گیری.. 85

4-13-پیشنهادات… 86

چکیده 89

منابع 91

چکیده

بیماری دیابت یک اختلال متابولیکی است که به علت نقص در ترشح انسولین ویا ناتوانی بافت ها درپاسخ به انسولین ایجاد می شود.این بیماری در درازمدت باعث ایجاد آسیب دربافت بیضه ،کاهش کیفیت مایع منی کاهش سطح تستوسترون شده ودرنهایت منجربه ناباروری درمردان می شود.اخیراً از روش های گیاه درمانی برای درمان دیابت وپیشگیری ازاثرات پاتولوژیک آن در بافت بیضه استفاده می شود.بنابراین هدف این تحقیق ،ارزیابی اثرات محافظتی ژل آلوئه ورا دربافت بیضه است. بدین منظور،48 سرموش صحرایی نربالغ در6گروه کنترل،کنترل ژل آلوئه ورا با دوز mg/kg50،کنترل ژل آلوئه ورا بادوز mg/kg100،دیابتی (باتزریق استرپتوزوسین بادوز mg/kg60 )،درمان شده باژل بادوز mg/kg50(به طورگاواژ روزانه به مدت 56 روز)،درمان شده باژل بادوز mg/kg100(به طورگاواژ روزانه به مدت 56 روز)به طورمساوی تقسیم شدند.موش های گروه کنترل سالم وکنترل دیابتی روزانه ازطریق گاواژ دهانی ،نرمال سالین دریافت می کردند.پس از طی 56 روز،تمامی موش ها کشته شده وبیضه آنهاتحت بررسی های بافتی قرار گرفت.سپس به منظورارزیابی پارامترهای اسپرم وانجام لقاح آزمایشگاهی (IVF)،نمونه های اسپرم ازدم اپی دیدیم جمع آوری شدند. به منظورارزیابی: تعداد لنفوسیت‌ها و سلولهای لیدیگ، و تعداد اسپرم‌ها، قابلیت زنده ماندن اسپرم‌ها (توسط رنگ هماتوکسیلین ائوزین)، بلوغ اسپرم‌ها (توسط رنگ آنیلین بلو)، آسیب  DNA در کروماتین اسپرم‌ها (توسط رنگ آکریدین اورنج) و تحرک اسپرم در موشهای نر بالغ انجام شد. سرانجام، بررسی اثر AVG بر میزان باروری آزمایشگاهی و علاوه بر این تاثیر بالقوه AVG  بر میزان مالون دی-آلدئید (MDA)،FRAP.Catalase, در مقاطع بافتی بیضه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. غلظت سرمی هورمون تستوسترون  اندازه گیری شد نتایج بررسی های بافتی نشان دادند که قطرلوله های منی ساز،تعداد سلول های لیدیگ در یک میلی مترمربع بافت بینابینی بیضه ،میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام وسطح کاتالاز در گروه دیابتی در مقایسه با گروه های کنترل وگروه های درمان شده با ژل در سطح معنی داری کاهش یافته است.(P<0.05).دربررسی های پارامترهای اسپرم نشان داده شد که تحرک وقابلیت زنده ماندن اسپرم هاومیزان مالون دی آلدئید در گروه های درمان شده درسطح معنی داری (p<0.05) افزایش یافته است.ازطرفی درصد اسپرم هایی با DNAآسیب دیده،درصد اسپرم هایی باهسته نابالغ در گروه دیابتی نسبت به گروه های درمانی درسطح معنی داری(p<0.05) افزایش یافته است.همچنین ،نتایج حاصل ازلقاح آزمایشگاهی نشان داد که موفقیت باروری گروه های درمانی به ویژه در دوز mg/kg100درسطح معنی داری (p<0.05)افزایش یافته است.در گروه های درمانی نسبت به گروه دیابتی ،درصد اووسیت های بارورشده که تامرحله بلاستوسیت پیشرفت کرده بودند،درسطح معنی داری (p<0.05)بالا بود.ازطرفی ،بررسی های هماتولوژیکی نشان داد که میزان هورمون تستوسترون در گروه دیابتی درمقایسه باگروه های درمانی به ویژه در دوز mg/kg100،به طور قابل توجهی کاهش یافته است.نتایج حاصل نشان می دهندکه دیابت منجر به آسیب فرایندهای اسپرماتوژنز واسپرمیوژنز می شود.علاوه براین ،این بیماری باکاهش تعداد سلول های لیدیگ منجر به کاهش میزان تستوسترون خون می شود.درنهایت باکاهش کیفیت مایع منی ،میزان باروری کاهش می یابد.درضمن ژل آلوئه ورا ازطریق خاصیت آنتی اکسیدانتی وقابلیت کاهش قندخون ،آسیب های ناشی از دیابت راکاهش می دهد.بنابراین ،این ژل می تواند به عنوان یک ترکیب اختصاصی به منظور محافظت از بافت بیضه واسپرم در مقابل آسیب های ناشی از دیابت مورد توجه قراربگیرد.

کلمات کلیدی:دیابت،ژل آلوئه ورا،بیضه،اسپرم،لقاح آزمایشگاهی

فصل اول

مقدمه و کلیات

1-1-مقدمه

ناباروری یکی از مشکلات بزرگ جامعه کنونی است که تقریباً 30% این مشکل مربوط به مردان می‌باشد. بیماری­ها و فاکتورهای زیادی می‌توانند در فرایند اسپرماتوژنز دخالت کنند و باعث کاهش کیفیت و کمیت اسپرم شوند که تعدادی از آنها عبارتند از : بیماری­های کرونری قلب، دیابت ملیتوس، بیماری­های مزمن کبدی و عدم جذب کافی ویتامین­ها (Shalaby & Hamowieh , 2010).دیابت ملیتوس یک سندرم اختلال متابولیسم کربوهیدارت، چربی و پروتئین است که ناشی از کمبود یا فقدان ترشح انسولین و یا کاهش حساسیت بافت­ها به انسولین می‌باشد. این بیماری رایج ترین اختلال متابولیکی بوده و یکی از پنج علل اول مرگ و میر انسان­ها در جهان به شمار می‌رود. پراکنش جهانی دیابت ملیتوس در تمام گروه­ های سنی در سال 2000، 8/2% تخمین زده شده وتا سال 2030 به 4/4% خواهد رسید (Chandramohan et al, 2008). بیماری دیابت یکی از علل عمده ی مرگ و میر در اکثر جوامع است. طبق آمار به دست آمده، 6/13٪ از جمعیت آمریکا در سنین بین 40 تا 70 سالگی به دیابت قندی مبتلا هستند. 90٪ از این جمعیت به دیابت نوع II مبتلا می باشند. از میان افراد مبتلا به دیابت نوع II، تقریبأ در 50٪ موارد بیماری تشخیص داده نمی شود و در نتیجه درمانی هم برای آن صورت نمی گیرد. پیش بینی می شود که تعداد افراد مبتلا به دیابت قندی در آینده ی نزدیک همچنان افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، در فاصله ی بین سالهای 1976 تا 1994، میزان بروز دیابت قندی در میان افراد بالغ در آمریکا از 9/8٪ به 3/13٪ افزایش یافت. در ایالات متحده ی آمریکا سالانه 800000 نفر به دیابت قندی مبتلا می شوند. شیوع دیابت حاملگی در آمریکا حدود 4٪ است. در ایران میزان شیوع دیابت حدود 3 تا 4 درصد از کل جمعیت جهان است (Mayer and Daidson, 1991 ).دیابت بیماری پرخرجی است. آمار نشان می دهد که در سال 1992، هزینه ی صرف شده برای بیماران دیابتی در آمریکا حدود 92 میلیون دلار بوده است. در واقع از هر 7 دلار مصرفی در انجام معالجات، 1 دلار آن صرف معالجه ی دیابت شده است (Mayer and Daidson, 1991).به موازات پیشرفت بیماری دیابت، امکان بروز عوارض ناشی از دیابت هم افزایش می یابد. این عوارض رتینوپاتی، نفروپاتی، نروپاتی و آترواسکلروز را شامل می شود. دیابت شایع ترین علت نابینایی افراد بالغ در سنین 40 تا 74 سالگی است و مهمترین علت ایجاد بیماری های کلیوی هم محسوب می شود. در اکثر موارد کنترل کامل بیماری دیابت غیر ممکن است، به همین جهت پژوهشگران زیادی در تمامی نقاط جهان بر آنند که روش های بهتری برای کنترل این بیماری به دست آورند.عواملی از جمله پیشرفت فن آوری، تغذیه و تغییر در شیوه ی زندگی باعث شیوع دیابت در سراسر جهان شده اند. در حیوانات آزمایشگاهی دیابت توسط مواد شیمیایی مختلف از جمله استرپتوزوتوسین و آلوکسان قابل ایجاد است (Uslu et al, 2009). این بیماری در ایجاد آرترواسکلروز، میکروآنژیوپاتی، نفروپاتی و نوروپاتی دخالت دارد (Petroianu et al, 2009). همچنین، اختلالات تولید مثلی ناشی از دیابت از لحاظ ساختاری و عملکردی در حیوانات نر مشاهده شده اند (Shrilatha & Muralidhara , 2007). مطالعات مختلف نشان داده اند که دیابت منجر به کاهش تولید تستوسترون می‌شود. این کاهش ممکن است در نتیجه کاهش تعداد کل سلول­های لیدیگ و کاهش میزان بیوسنتز آندروژن­ها به وسیله باقیمانده سلول­های اصلی باشد. همچنین دیابت مراحل مختلف اسپرماتوژنز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات مورفومتریک، اختلافات معنی داری را در قطر لوله­های منی ساز افراد دیابتی نشان داده اند. اثرات مربوط به دیابت بر روی عملکرد بیضه به فقدان انسولین نسبت داده می‌شود. فعالیت تنظیمی این هورمون شناخته شده بود و تأثیر مستقیم آن بر روی سلول­های لیدیگ و سرتولی گزارش شده است. با این حال، نقش دقیق انسولین در تنظیم فعالیت سیستم تولید مثلی نر مبهم است (Ballester et al, 2004). فعالیت بیضه اصولاً توسط هورمون­های غده هیپوفیز کنترل می‌شود. هورمون FSH اسپرماتوژنز را تنظیم می‌کند، در حالی که هورمون LH فعالیت سلول های لیدیگ را کنترل می کند.کاهش سطوح سرمی FSH وLH  در دیابت گزارش شده اند (کیانی فرد، 1389 و Ballester et al, 2004). درواقع، فعالیت محور هیپوتالاموس – هیپوفیز و گنادی به شرایط نامساعد متابولیکی بسیار حساس است (Olivares et al, 2009). مطالعات مختلف نشان داده اند که اسپرم مردان دیابتی دارای نقص­های ساختاری شدید و تحرک بسیار کمی بوده و توانایی پایینی برای ورود به تخمک دارد (Kim & Moley , 2008). تحقیقات جدید ثابت کرده اند که مردان دیابتی دچار درصد بالایی از آسیب DNA‌ اسپرم هستند که این امر منجر به کاهش کیفیت جنین، کاهش میزان لانه گزینی و بیماری­های مادرزادی می‌شود (Mallidis et al, 2009). ناباروری و مشكلات مربوط به آن یكی از مسائل مهم درزندگی زوجین شناخته شده است. براساس آمارهای موجود 35% موارد ناباروری زوجین مربوط به مردان و25% ازموارد ناباروری مربوط به هر دو زوج می شود. شایع ترین علت ناباروری مردان عدم توانایی آنان درتولید تعداد كافی اسپرم های سالم وفعال استJiang GY, 1996).) بیماری دیابت سبب بیماریهای مرتبط بافعالیت های جنسی درمردها و زن ها می شود. درحدود 90% ازبیماران دیابتی نقص درفعالیت های جنسی به صورت كاهش میل جنسی وكاهش قدرت باروری را شامل می شود(Khaki A,et al, 2009) . یكی از ارگان هایی كه در پستانداران توسط دیابت آسیب به آن می رسد دستگاه تناسلی نر می باشد. دیابت سبب تداخل در عملكرد سلول های لایدیگ و كاهش ترشح سنتز آندروژن ها می شود. داروهایی که برای درمان دیابت استفاده می‌شوند، دارای اثرات مطلوبی هستند، ولی عوارض جانبی قابل توجهی را ایجاد می‌کنند (Hayath Basha & Subramanian , 2011). اخیراً استفاده از گیاهان در درمان بیماری­هایی مثل دیابت، رواج زیادی یافته و توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. از دلایل گرایش به این شاخه طب سنتی می‌توان به هزینه پایین و عوارض جانبی کمتر آن اشاره کرد (Prabhakar & Doble, 2011). در حدود 880 نوع گیاه، از جمله گیاه آلوئه ورا، در سراسر جهان دارای خاصیت هایپوگلایسمی می­باشند. بنابراین با درنظر گرفتن این مطالب، هدف این تحقیق، بررسی اثرات محافظتی گیاه آلوئه ورا بر بافت بیضه و توان باروری رت های دیابتی است.

تعداد صفحه : 79

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.