رشته حسابداری

پایان نامه بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

 

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری

موضوع

بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

استاد راهنما

دكتر فرزین رضایی

استاد مشاور

دكتر یونس بادآور نهندی

سال تحصیلی1391-1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول : کلیات  تحقیق

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………3

1-2)  بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………..3

1-3) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………….4

1-4) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..4

1-5) قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..5

1-5-1)محدوده زمانی …………………………………………………………………………………………………5

1-5-2) مکانی ……………………………………………………………………………………………………………5

1-6) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………5

1-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….5

1-8) ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………5

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) بخش اول : کیفیت سود……………………………………………………………………………………….8

2-1-1) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی………………………………………………………………..8

2-1-2) ظهور نظریه کیفیت سود…………………………………………………………………………………10

2-1-3) مفهوم کیفیت سود………………………………………………………………………………………….11

2-1-4) تعریف کیفیت سود………………………………………………………………………………………..12

2-1-5) اهمیت ارزیابی کیفیت سود……………………………………………………………………………..14

2-1-6) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود……………………………………………………………………….15

2-1-6-1)روش های حسابداری…………………………………………………………………………………….15

2-1-6-2) برآوردهای  حسابداری ………………………………………………………………………………17

2-1-6-3) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت……………………………………………………………….18

2-1-6-4) نوع صنعت………………………………………………………………………………………………..18

2-1-6-5) ویژگیهای مالی…………………………………………………………………………………………..18

2-1-6-6) عوامل سیاسی……………………………………………………………………………………………19

2-1-7) شاخص کیفیت سود………………………………………………………………………………………20

2-1-8) تحلیل  کیفیت سود ………………………………………………………………………………………20

2-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود ………………………………………………………………………………22

2-2) بخش دوم : تئوری چرخه عمر شرکت…………………………………………………………………25

2-2-1) مراحل چرخه عمر شرکت………………………………………………………………………………26

2-2-1-1) دوران رشد…………………………………………………………………………………………….  26

ایجاد……………………………………………………………………………………………………………………….26

طفولیت…………………………………………………………………………………………………………………….27

رشد سریع…………………………………………………………………………………………………………………27

بلوغ………………………………………………………………………………………………………………………….28

تکامل……………………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-1-2) دوران پیری ……………………………………………………………………………………………..30

ثبات ………………………………………………………………………………………………………………………..30

اشرافیت……………………………………………………………………………………………………………………31

بوروکراسی اولیه…………………………………………………………………………………………………………32

بوروکراسی و افول………………………………………………………………………………………………………33

2-2-2) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر ……………..34

2-2-3) ویژگی­های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شركت…………….35

  • مرحله تولد یا ظهور………………………………………………………………………………………. 36
  • مرحله رشد ………………………………………………………………………………………………  36
  • مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………………………….36
  • مرحله افول یا سكون ………………………………………………………………………………….36

2-3)بخش سوم:پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………36

2-3-1)پیشینه مرتبط با کیفیت سود………………………………………………………………………………37

2-3-1-1)تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود …………………………………………………………37

2-3-1-2) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود ………………………………………………………….42

2-3-2)پیشینه مرتبط با چرخه عمر ……………………………………………………………………………..44

2-3-2-1) پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت…………………………………….44

2-3-2-2) پیشینه تحقیقات داخلی مرتبط با چرخه عمر شرکت………………………………………47

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………50

3-2) تدوین فرضیه ها………………………………………………………………………………………………..50

3-2-1) فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………….51

3-2-2-1) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول)……………………………………………51

3-2-2-2) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)…………………………………………….51

3-2-2-3) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم)……………………………………………51

3-3) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………..51

3-4) گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….52

3-5) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..52

3-6) دوره زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………..52

3-7) شرایط انتخاب نمونه آماری…………………………………………………………………………………52

3-8) نحوه تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر……………………………………………………………53

3-9) مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………54

3-10) محاسبه متغیر ها با بهره گرفتن از داده های تحقیق……………………………………………………..55

3-10-1) متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………55

الف) کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی  پنمن…………………………………………………………….55

ب) کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی  بارتون – سیمکو………………………………………………56

ج) کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی  لویز…………………………………………………………………56

3-10-2)متغیر وابسته:      …………………………………………………………………………………………57

3-10-2-1) بازده سالانه سهام (SRE) ……………………………………………………………………….57

3-10-2-2)قیمت سهام………………………………………………………………………………………………58

3-10-3)متغیر کنترل: ………………………………………………………………………………………………..58

3-10-3-1) اندازه شرکت (SIZE) …………………………………………………………………………………58

3-10-3-2) سرعت گردش داراییها(TOR) ……………………………………………………………………58

3-11)روش اجرای آزمون ها……………………………………………………………………………………….58

گام اول:آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………59

گام دوم :آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………………59

گام سوم:رگرسیون چندگانه…………………………………………………………………………………………59

گام چهارم:بررسی خطاها………………………… …………………………………………………………………60

الف)خود همبستگی……………………………………………………………………………………………..60

ب)نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………………60

3-12)خلاصه فصل  سوم……………………………………………………………………………………………61

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..63

4-2) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………63

4-3) یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………..65

4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها ……………………………………………………………………………..65

4-3-2)آزمون فرضیه ها و نتایج آن …………………………………………………………………………….65

4-3-2-1)آزمون فرضیه ی اول ………………………………………………………………………………….65

4-3-2-2)آزمون فرضیه ی دوم …………………………………………………………………………………70

4-3-2-3)آزمون فرضیه ی سوم ………………………………………………………………………………..75

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………82

5-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق……………………………………………………………………………..82

5-3) یافته‌های مهم تحقیق و نتیجه گیری……………………………………………………………………..83

5-4) پیشنهادات برخاسته از تحقیق……………………………………………………………………………..85

5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………….85

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………87

منابع و ماخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..108

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………109

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..111

فهرست اشکال و جداول

جدول 2-1)تفاوت‌های بین شركت­های دردوران رشد و شركت­های دردوران پیری…………..34

شکل 2-1) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر…………35

جدول 3-1) مدل چرخه عمر………………………………………………………………………………………54

جدول 3-2) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….54

جدول 3-3) متغیرهای الگوی تحقیق……………………………………………………………………………54

جدول 4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………..63

جدول 4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله رشد…………………………………………………64

جدول 4-3) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله بلوغ………………………………………………….64

جدول 4-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله افول…………………………………………………64

جدول 4-5) آزمون نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………65

جدول4-6) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….66

جدول4-7) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….67

جدول4-8) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….67

جدول4-9) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله بلوغ ……………………………………………………………………………………………………….68

جدول4-10) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….69

جدول4-11) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن

طی مرحله افول ……………………………………………………………………………………………………….69

جدول4-12) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….71

جدول4-13) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….71

جدول4-14) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….72

جدول4-15) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….73

جدول4-16) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….74

جدول4-17) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….74

جدول4-18) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….75

جدول4-19) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ………………………………………………………………………………….76

جدول4-20) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….77

جدول4-21) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ………………………………………………………………………………….78

جدول4-22) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….78

جدول4-23) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده  سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و

بارتون-سیمکو طی مرحله افول ………………………………………………………………………………….79

جدول 5-1) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق  حاصل از رگرسیون(قیمت سهام)…………84

جدول 5-2) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (قیمت سهام)……………………………84

جدول 5-3) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق  حاصل از رگرسیون(بازده سهام)…………..84

جدول 5-4) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (بازده سهام)…………………………….85

جدول الف) شرکت های عضو نمونه آماری………………………………………………………………….88

جدول ب-1) آزمون نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………….89

جدول ب-2) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی پنمن………………………89

جدول ب-3) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی پنمن………………………91

جدول ب-4): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی پنمن……………………..93

جدول ب-5) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی بارتون-سیمکو………..95

جدول ب-6) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی بارتون-سیمکو………..97

جدول ب-7) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی بارتون-سیمکو………..99

جدول ب-8) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی لویز………………………101

جدول ب-9) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی لویز………………………103

جدول ب-10) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی لویز……………………105

 

فصل اول

کلیات

 

رئوس مطالب:

بیان مسئله

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

قلمرو تحقیق

جامعه آماری

روش تحقیق

 

1-1)مقدمه:

گزارشهای مالی یکی از مهمترین  فرآورده های سیستم حسابداری است که یکی ازاهداف عمده آن فراهم کردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سود آوری بنگاه اقتصادی است.یکی از اقلام حسابداری که در گزارشهای مالی تهیه و ارائه می شود سود خالص است که کاربردهای متفاوتی دارد.معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می رود.تعدادی از پژوهشگران رابطه بازده  و قیمت بازار سهام باکیفیت سود را مورد بررسی قرار داده اند.لکن این پژوهشگران تاثیر عامل کلیدی همچون چرخه عمر شرکت را بر روی بازده و قیمت بازار  سهام و کیفیت سود  مورد بررسی قرار نداده اند.طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند ، بدین معنی که ویژگی های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تاثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.نتایج پژوهشهای پیشین نیز بیانگر این است که واکنش و پاسخ های بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری با هم دارند.

با توجه به مطالب فوق ، هدف اصلی این پژوهش بررسی  رابطه بازده و قیمت سهام با کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها می باشد.در این پژوهش با بهره گرفتن از الگوهای لویز(2003) ، بارتون- سیمکو(2002) و پنمن(2001)کیفیت سود محاسبه و رابطه آن با بازده و قیمت بازار سهام در طی مراحل  مختلف چرخه عمر شرکتها بررسی می شود.

1-2)بیان مسئله:

بدلیل نبود اطلاعات در مورد کیفیت سود در مراحل چرخه عمر شرکتها در این پژوهش سعی بر این است که این روابط بررسی شوند.محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد.منظور از محتوای اطلاعاتی کیفیت سود عبارت است از بررسی تاثیرات کیفیت سود بر قیمت و بازده سهام.در این تحقیق از روی تغییراتی که کیفیت سود بر بازده و قیمت بازارسهام می گذارد برای بررسی رفتار سرمایه گذاران استفاده می کنیم.در این تحقیق رابطه بازده و قیمت بازار سهام با کیفیت سود در طی مراحل چرخه عمر شرکتها مورد بررسی قرار می گیرد.این تحقیق در صدد است کیفیت سود  را با 3 الگوی لویز(2003) ، بارتون- سیمکو(2003) و پنمن(2001)مورد بررسی قرار دهد.این 3 الگو بشرح زیر است:

در الگوی لویز، کیفیت سود توسط  تغییرات سود که برابر با انحراف استاندارد از سود عملیاتی تقسیم بر انحراف استاندارد از جریان نقدی عملیاتی است بدست می آید.هرچه این نسبت کوچکتر باشد  سود از کیفیت کمتری برخوردار است .

در الگوی بارتون ، کیفیت سود توسط سود غیر عادی که از نسبت خالص دارایی عملیاتی آغاز دوره در رابطه با فروش بدست می آید.هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخوردار است.

در الگوی پنمن ،کیفیت سود از نسبت جریان نقدی عملیاتی تقسیم بر سود خالص بدست می آید.هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخوردار است.

برای ارزیابی کیفیت سود طبق این روش از متغیرهای فروش خالص ، سود عملیاتی ، سود خالص ، خالص دارایی عملیاتی و جریانهای نقدی عملیاتی استفاده می شود.

متغیرهای شاخص کیفیت سود هر کدام با هر یک از شاخصهای مورد نظر محاسبه و بعنوان متغیر مستقل در مدل رگرسیون لحاظ می شوند.متغیرهای وابسته هم قیمت بازارسهام و بازده عادی شرکت می باشد.این تحقیق بدنبال این است که کیفیت سود موجب نوسانات قیمت بازار سهام و بازده عادی شرکت می شود.به عبارت دیگر ،کیفیت سود سبب واکنشهایی در قیمت بازار سهام  و بازده عادی شرکت در طی مراحل چرخه عمر(رشد ، بلوغ و افول)می شود.

1-3)اهداف تحقیق:

1-ارزیابی میزان تاثیر کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

2-ارزیابی میزان تاثیر کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

3-ارزیابی میزان تاثیر کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

1-4)فرضیه های تحقیق:

1- کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.

1-1- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

1-2- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

1-3- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

2- کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.

2-1- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.

2-2- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.

2-3- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی است.

3- کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی است.

3-1- طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

3-2- طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

3- 3- طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی است.

1-5)قلمرو تحقیق:

1-5-1)محدوده زمانی:

محدوده زمانی مورد بررسی تحقیق ̨   از سال 1383 تا 1388 به مدت 6 سال می باشد.

1-5-2)مکانی:

قلمرو مکانی تحقیق ،کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک ، از بین کلیه شرکتها تعداد 65 شرکت انتخاب شدند.

1-6)روش تحقیق:

این پایان نامه کاربردی بوده و به لحاظ اینکه مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه تحت عنوان نمونه است و همچنین بدلیل اینکه متغیرها بدون دستکاری مورد مطالعه قرار می گیرند ٬ پس رویدادی است و با توجه به اینکه رابطه بین متغیرها مورد مطالعه قرار می گیرد ازنوع همبستگی می باشد.

1-7)روش تجزیه و تحلیل داد ها:

از رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است.ابتدا 3 شاخص کیفیت سود برای هر سال-شرکت مورد محاسبه قرار گرفت.سپس هر یک از شاخص ها جداگانه در مدل رگرسیون به عنوان متغیر مستقل قرار داده شد .هر یک از مدلها طی مراحل رشد ، بلوغ و افول مورد بررسی قرار گرفتند.

1-8)ساختار تحقیق:

این تحقیق در 5 فصل به ترتیب زیر ارائه شده است:

در فصل اول ، کلیات تحقیق و مروری بر پیشینه و مساله اصلی تحقیق آورده شده است.فصل دوم ، مروری است بر ادبیات مالی ، تئوریها و نظریات موجود در رابطه با مسائل تحقیق ، متغیر ها و همچنین پیشینه تحقیق در داخل و خارج کشور.در فصل سوم ، روش انجام تحقیق ، تعاریف عملیاتی متغیرها و روش آماری آزمون فرضیه ها معرفی شده است.فصل چهارم ، به محاسبات و تجزیه و تحلیل  اطلاعات و فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی می پردازد.

 

تعداد صفحه :124

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.