زیست شناسی

پایان نامه بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)، FGB (rs1800790) و PAI-1(rs1799889) در زنان ایرانی مبتلا به میوم رحمی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :زیست سلولی تكوینی

عنوان : بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)،FGB (rs1800790)  و PAI-1(rs1799889)  در زنان ایرانی مبتلا به میوم رحمی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش: زیست سلولی تكوینی

 

عنوان پایان نامه:

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)،

FGB (rs1800790)  و PAI-1(rs1799889)  در زنان ایرانی مبتلا به میوم رحمی

 

استاد راهنما:

دکتر احمد ابراهیمی

 

اساتید مشاور:

دکتر محبوبه نصیری

دکتر مهران کریمی

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                 صفحه

چكیده فارسی…………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات و مروری بر پیشینه تحقیقات

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- نئوپلاسم………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- سارکوم رحمی………………………………………………………………………………………….. 4

1-3-1- لیومیوسارکوم………………………………………………………………………………………. 4

1-4- میوم ها…………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-1- طبقه بندی میوم ها……………………………………………………………………………….. 7

1-4-2- شیوع میوم در ایران………………………………………………………………………………. 8

1-4-3- عوامل  خطرزا…………………………………………………………………………………….. 8

1-4-4- نظریه های شکل گیری میوم ها………………………………………………………………. 11

1-4-5- ژنتیک میوم ها……………………………………………………………………………………. 12

1-5- هموستاز…………………………………………………………………………………………………. 13

1-6- تشکیل فیبرین و سیستم فیبرینولایتیک……………………………………………………………. 15

1-7- هموستاز و سرطان…………………………………………………………………………………….. 18

1-8- ترومبوز و سرطان……………………………………………………………………………………… 20

1-9- ترومبین………………………………………………………………………………………………… 21

1-9-1- ارتباط پلی مورفیسم PT G20210A و خطر ابتلاء به سرطان و ترومبوز……….. 22

1-10- فیبرینوژن……………………………………………………………………………………………… 23

1-10-1- ارتباط پلی مورفیسم FGB-455G/A و خطر ابتلاء به سرطان و ترومبوز…….. 24

1-11- بازدارنده ی فعال كننده پلاسمینوژن1 (PAI-1)…………………………………………….. 25

1-11-1- ارتباط پلی مورفیسم PAI-1 (4G/5G)و خطر ابتلاء به سرطان و ترومبوز……. 27

1-12- اهدف …………………………………………………………………………………………………. 28

فصل دوم: مواد و روش ها

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 30

2-2- مواد و وسایل لازم جهت انجام آزمایشهای مولکولی ………………………………………… 31

2-3- استخراج DNA از خون…………………………………………………………………………… 33

2-4- بررسی کیفیت و کمیت ژنوم استخراج شده …………………………………………………….. 34

2-4-1- تعیین کیفیت و کمیت ژنوم با بهره گرفتن از دستگاه اسپكتروفتومتر نانودراپ …………. 34

2-4-2- تعیین میزان کیفیت ژنوم با بهره گرفتن از الکتروفورز ……………………………………….. 36

2-5- واكنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) ……………………………………………………………….. 37

2-5-1- مراحل PCR …………………………………………………………………………………… 37

2-6- روش تکثیر متزلزل جهش ها(ARMS-PCR)  …………………………………………….. 39

2-7- کنترل داخلی……………………………………………………………………………………………… 41

2-8- تهیه مخلوط PCR ………………………………………………………………………………….. 42

2-9- الكتروفورز……………………………………………………………………………………………… 46

2-9-1- الكتروفورز بر روی ژل آگارز………………………………………………………………… 46

2-9-2- مواد مورد نیاز برای الكتروفورز با ژل آگارز………………………………………………. 47

2-10- الكتروفورز ژل آگارز بر روی محصولات PCR مورد مطالعه …………………………… 48

2-11- عكس برداری از ژل………………………………………………………………………………… 49

2-12- آنالیز آماری داده ها…………………………………………………………………………………. 49

فصل سوم: نتایج

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 51

3-2- اطلاعات مربوط به بیماران میوم رحمی و افراد سالم…………………………………………. 52

3-3- بررسی یک عامل خطر در جمعیت مورد مطالعه ……………………………………………… 52

3-3-1- رابطه بین سن و خطر ابتلاء به میوم رحمی………………………………………………. 52

3-4-  بررسی پلی مورفیسم های مورد مطالعه و خطر ابتلاء به میوم رحمی …………………… 54

3-4-1-  بررسی پلی مورفیسم  G20210Aدر پروموتر ژن پروترومبین ………………….. 54

3-4-1-1- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم PT G20210A ………………………… 55

3-4-2-  بررسی پلی مورفیسم -455G/A  FGB………………………………………………. 58

3-4-2-1- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم -455G/A FGB ………………………. 59

3-4-3-  بررسی پلی مورفیسم PAI-1 (4G/5G) ……………………………………………… 62

3-4-3-1- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم PAI-1 (4G/5G) ……………………… 63

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 67

4-2- بحث …………………………………………………………………………………………………… 68

4-2-1- بررسی ارتباط بین سن و خطر ابتلاء به میوم رحمی……………………………………. 68

4-2-2- ارتباط پلی مورفیسم های مورد مطالعه و خطر ابتلاء به سرطان………………………. 68

4-2-2-1- ارتباط پلی مورفیسم PT G20210A و خطر ابتلاء به سرطان …………….. 68

4-2-2-2- ارتباط پلی مورفیسم FGB-455G/A و خطر ابتلاء به سرطان …………….. 69

4-2-2-3- ارتباط پلی مورفیسم  PAI-1 (4G/5G)و خطر ابتلاء به سرطان ………….. 70

4-2-3- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم های مورد مطالعه ………………………………… 71

4-2-3-1- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم PT G20210A ………………………… 71

4-2-3-2- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم FGB-455G/A ……………………….. 73

4-2-3-3- توزیع ژنوتیپی و آللی پلی مورفیسم PAI-1-675 (4G/5G) ……………… 74

4-3- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. 76

4-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………… 77

فهرست منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………….. 78

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………. 78

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………. 78

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………… 92

فهرست جداول

جدول2-1: مواد لازم جهت آزمایشهای مولکولی………………………………………………………… 31

جدول2-2: دستگاه و وسایل لازم جهت آزمایشهای مولکولی………………………………………… 32

جدول2-3: توالی آغازگرهای به کار رفته در روش ARMS-PCR………………………………. 40

جدول2-4: توالی آغازگرها، به منظور کنترل داخلی……………………………………………………… 41

جدول2-5: غلظت نهایی اجزای واکنش PCR به منظور تکثیر ژن  PT G20210A………… 43

جدول2-6: غلظت نهایی اجزای واکنش PCR به منظور تکثیر ژن FGB-455G/A…………. 43

جدول2-7: غلظت نهایی اجزای واکنش PCR به منظور تکثیر ژن (4G/5G)  PAI-1-675 44

جدول2-8: برنامه PCR جهت تكثیر ژن فاكتور II…………………………………………………….. 44

جدول2-9: برنامه PCR جهت تكثیر ژن β- فیبرینوژن……………………………………………….. 45

جدول2-10: برنامه PCR جهت تكثیر ژن PAI-1……………………………………………………. 45

جدول3-1: اطلاعات مربوط به بیماران میوم رحمی و افراد سالم…………………………………….. 52

جدول3-2: درصد فراوانی بیماری در گروه های مختلف سنی……………………………………….. 53

جدول3-3: توزیع ژنوتیپی و آللی در ناحیه G20210A PT و خطر ابتلاء به میوم رحمی….. 55

جدول3-4: تجزیه و تحلیل آللی و ژنوتیپی پلی مورفیسم G20210A PT ……………………. 56

جدول3-5: توزیع ژنوتیپی و آللی در ناحیه G20210A PT در دو گروه بیمار و شاهد…….. 57

جدول3-6: توزیع ژنوتیپی و آللی در ناحیه -455G/A FGB و خطر ابتلاء به میوم رحمی… 59

جدول3-7: تجزیه و تحلیل آللی و ژنوتیپی پلی مورفیسم FGB-455G/A …………………… 60

جدول3-8: توزیع ژنوتیپی وآللی در ناحیه -455G/A FGB در دو گروه بیمار و شاهد…….. 61

جدول3-9: توزیع ژنوتیپی و آللی در ناحیه 4G/5G ژن PAI-1 و خطر ابتلاء به میوم رحمی 63

جدول3-10: تجزیه و تحلیل آللی و ژنوتیپی پلی مورفیسم PAI-1-675 (4G/5G)  ……… 64

جدول3-11: توزیع ژنوتیپی و آللی در ناحیه 4G/5G ژن PAI-1 در دو گروه بیمار و شاهد 65

جدول4-1: توزیع آللی پلی مورفیسم PT G20210A در جمعیت های مختلف …………….. 72

جدول4-2: توزیع آللی پلی مورفیسم FGB-455G/A در جمعیت های مختلف …………….. 74

جدول4-3: توزیع آللی پلی مورفیسم PAI-1-675 (4G/5G) در جمعیت های مختلف ….. 75

فهرست نمودارها

نمودار3-1: با افزایش سن احتمال ابتلاء به میوم رحمی افزایش یافته است…………………………………. 53

فهرست شکل ها

شکل1-1: محل قرار گیری میوم ها در رحم……………………………………………………………….. 7

شکل1-2: نمودار طرح واره هموستاز ……………………………………………………………………… 14

شكل1-3: تشكیل لخته فیبرین……………………………………………………………………………….. 16

شكل1-4: فیبرینولایز…………………………………………………………………………………………… 17

شکل1-5 : موقعیت ژن پروترومبین (11p11)……………………………………………………………………………… 21

شکل1-6: موقعیت ژن FGB (4q28)…………………………………………………………………… 23

شکل1-7 : موقعیت ژن PAI-1(7q22.1)……………………………………………………………… 25

شکل2-1: الکتروفورز ژل آگارز DNA ………………………………………………………………….. 36

شکل2-2: روش  ARMS-PCRدارای سه پرایمر نرمال، موتانت و مشترک……………………. 39

شکل3-1: نمونه ای از الکتروفورز ژل آگارز مربوط به تعیین ژنوتیپ PT G20210A………. 54

شکل3-2: نمونه ای از الکتروفورز ژل آگارز مربوط به تعیین ژنوتیپ FGB-455G/A………. 58

شکل3-3: نمونه ای از الکتروفورز ژل آگارز مربوط به تعیین ژنوتیپ PAI-1-675 (4G/5G) 62

چكیده

مقدمه: میوم ها تومورهای خوش خیم، جامد و تک کلونی سلولهای عضله صاف دیواره رحم می باشند. میوم ها در 40% -20% از زنان در سال های باروری رخ می دهند. ترومبوآمبولی وریدی (VTE) از عوارض شایع سرطان است. درحال حاضر چندین عامل خطر ژنتیکی برای ترومبوز مرتبط با سرطان شناخته شده است، با این حال، سهم عوامل ترومبوتیک در بیماران مبتلا به سرطان نتایج متناقضی دارد. اگرچه، ارتباط ترومبوز وریدی با میوم بزرگ رحمی گزارش شده است اما پیش از این، تأثیر پلی مورفیسم های مرتبط با ترومبوز بر روی خطر بروز میوم رحمی نامشخص بوده است.

مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، سه پلی مورفیسم ژن فاکتور انعقادی انتخاب شدند و با بهره گرفتن از روش ARMS-PCR مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه شیوع پلی مورفیسم های ژن پروترومبین(PT) (rs1799963)، بتا فیبرینوژن (rs1800790) (FGB) و بازدارنده ی فعال كننده پلاسمینوژن1 (rs1799889) (PAI-1) در 70 زن با تشخیص کلینیکی میوم رحمی و 70 زن سالم مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها به وسیله نرم افزار (version 19)  SPSSو با کمک آنالیز آماری کای دو (2χ) تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که پلی مورفیسم هایPT ، FGB وPAI-1 با افزایش خطر ابتلاء به میوم رحمی در جامعه مورد مطالعه ارتباطی ندارند (05/0p>). در این مطالعه نشان داده شد که شیوع میوم رحمی با افزایش سن افزایش می یابد؛ میوم رحمی تا بیش از 40% در بین زنان 50-41 سال رخ می دهد.      

کلید واژه: فاکتور انعقادی، میوم رحمی، ترومبوز، پلی مورفیسم ژنتیکی

فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه :

مطالعات متعددی نشان داده است که ترومبوز وریدی یک عارضه شایع در بیماران مبتلا به سرطان است (118،84،46،18). Turosseau برای اولین بار در سال 1865، دریافت که تومورها باعث ایجاد تغییراتی در سیستم هموستاز می شوند (102،72،67،38،20). نقش قطعی اجزای انعقادی در رشد اولیه تومور مشخص نشده است؛ به عنوان مثال رشد تومور در حیوانات دارای کمبود فیبرینوژن و نوع وحشی مشابه می باشد (74،73). به هر حال در طی متاستاز، فاکتورهای انعقادی نقش مهمی را در پایدار نگه داشتن و بقای سلولهای توموری ایفا می کنند (77،76،73،75،52،25).

از آنجایی که میوم ها نئوپلاسم[1] های خوش خیم عضلات صاف میومتریوم  می باشند (59)، در این مطالعه برای اولین بار ارتباط پلی مورفیسم چندین ژن از پانل ترومبوز با خطر بروز میوم رحمی (لیومیوم یا فیبروئید)، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از جمله این ژن ها می توان به فاكتور II (پروترومبین) ، β- فیبرینوژن و بازدارنده ی فعال كننده پلاسمینوژن1(PAI-1)[2] اشاره نمود.

تعداد صفحه : 109

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.