مهندسی شیمی

پایان نامه بررسی اثر غلظت سورفاکتنت پلی ونیل پیرولیدن pvp در اندازه نانو ذرات در پروسه تولید نانو دارو با بهره گرفتن از روش رسوب حلال ضد حلال در میکروکانالها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی

گرایش :بیوتکنولوژی

عنوان :بررسی اثر غلظت  سورفاکتنت پلی ونیل پیرولیدن pvp در اندازه نانو ذرات در پروسه تولید نانو دارو با بهره گرفتن از روش رسوب  حلال  ضد حلال  در میکروکانالها 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

گرایش: بیوتکنولوژی

عنوان :

بررسی اثر غلظت  سورفاکتنت پلی ونیل پیرولیدن pvp در اندازه نانو ذرات در پروسه تولید نانو دارو با بهره گرفتن از روش رسوب  حلال  ضد حلال  در میکروکانالها

اساتید راهنما :

دکتر مسعود رحیمی دکتر هادی ادیبی

استاد مشاور :

دکتر حمیدرضا قاسم پور

بهار 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه: 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 :   معرفی کورکامین. 4

1-2 : ترکیبات شیمیائی زردچوبه 5

1-3 :  خواص داروئی زردچوبه 6

1-4 : نانو کریستالهای دارویی. 7

1-5 : میکروکانالها 7

1-6 : سایز  ذرات : 12

1-6- 1: توصیف روش های اندازه گیری و آنالیز توزیع سایز ذرات در یک محلول سوسپانسیون یا امولسیون : 12

1-6-2 : اندازه گیری توزیع سایز ذرات.. 13

1-6-3 : طرح ریزی توزیع سایز ذرات.. 14

1-6-4 : اندازه گیرنده سایز نانو ذرات.. 16

1-7 : پتانسیل زتا 17

1-8 : تست XRD.. 18

1-9 : میکروسکوپ الکترونی روبشی. 19

1-9-1 : میکروسکوپ الکترونی روبشی و تاریخچه آن. 19

1-9-2 : تاریخچه 19

1-9-3 : آشنایی با میکروسکوپ الکترونی روبشی. 20

1-9-4 : استفاده های عمومی. 20

1-9-5 : نمونه هایی از کاربرد 21

1-9-6 : نمونه  اندازه ها 22

1-9-7 : آماده سازی. 22

1-9-8 : آنالیز شیمیایی در میکروسکوپ الکترونی. 23

1-9-9 : محدودیت ها 23

1-10 : خشک کن انجمادی. 24

1-11 : اسپکتروفتومتر چیست؟ 25

1-12 :  تست FTIR.. 26

1-13 : فرایند امواج ماوراء صوت.. 27

1-14 : تست اندازه گیری  مساحت سطح. 27

1-15 : فرایند رسوب حلال / ضد حلال. 28

1-16 : ضرورت استفاده از روش رسوب حلال / ضد حلال و مزایای آن. 28

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 : مروری بر تحقیقات پیشین در زمینه ی تولید دارو. 33

2-2:  گیاهان دارویی تولید شده با بهره گرفتن از نانو تکنولوژی. 37

2-2-1: پراکسید هیدروژن. 37

2-2-2: گیاه دارویی کتیرا در نانو فناوری. 38

3-1 : محلول سازی. 43

3-2 :  سورفاکتنت.. 43

3-3 : تهیه محلول کورکامین. 47

3-4 : تهیه محلول سورفاکتنت.. 49

3-5  :  مراحل انجام آزمایش… 49

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1: نتایج اندازه گیری سایز ذرات.. 58

4-2 : نتایج اندازه گیری پتانسیل زتا 60

4-3 : نتایج تست XRD.. 62

4-4 : نتایج تستSEM.. 64

4-5 : نتایج تست FTIR.. 65

4-6 :  نتایج تست اندازه گیری  مساحت سطح. 69

فصل پنجم : جمع بندی و پیشنهادات

5-1 : جمع بندی. 72

2-5 : پیشنهادات.. 73

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

جدول 3-1: لیست مواد و شرکت ها

جدول4-1: توزیع سایز ذرات کورکامین رسوب شده با روش رسوب حلال/ ضد حلال در غلظت های مختلف سورفاکتنت

جدول4-2: مطالعه­ خصوصیات کورکامین خالص و توزیع سایز نانو ذرات آن توسط دستگاه  FT-IR

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                           صفحه

 

شکل 1-1:  گیاه زردچوبه

شکل 1-2: طراحی های مختلف میکروکانال

شکل 1-3:اثر هندسه و شکل میکروکانال و همچنین زمان ماند در آن بر روی اندازه ی نانو ذرات کورکامین

شکل 1-4: نمودار افت فشار در میکروکانال بر حسب زاویه ی همریزگاه

شکل 1-5: نمودار اتلاف توربولنت بر اساس زاویه همریزگاه

شکل 3-1: محلولهای سورفاکتنت آماده شده در آزمایشگاه

شکل 3-2: محلول کورکامین خالص تهیه شده در آزمایشگاه:

شکل 3-3 : میکروکانال ᴧ شکل

شکل 3-4: نمونه نمودار توزیع سایز ذرات

شکل 3-5: نمونه ی نمودار توزیع سایز ذرات

شکل3-6: نمودار لگاریتمی توزیع سایز ذرات

شکل3-7: نمونه دستگاه SEM در آزمایشگاه

شکل 3-8: دستگاه فریز درایر در آزمایشگاه

شکل 3-9: دستگاه فریز درایر در آزمایشگاه

شکل 3-10: دستگاه فریز درایر در آزمایشگاه

شکل 3-11: شماتیک کلی دستگاه

شکل 3-12: اجزای مختلف اسپکتروفتومتر

شکل 3-13: جزئیات دستگاه اسپکتروفتومتر

شکل 3-14: شماتیک دستگاه اسپکتروفتومتر(UV) در آزمایشگاه

شکل 3-15: دستگاه FTIR

شکل 3-16: دستگاه پرس قرص

شکل 3-17: دستگاه سونیکاتور

شکل4-1: نمودار غلظت سورفاکتنت بر اساس سایز نانو ذرات

شکل4-2: نمودار سورفاکتنت ها بر اساس پتانسیل زتا

شکل 4-3: XRD کورکامین

شکل 4-4:  XRDمربوط به PVP با غلظت 0.3%

شکل 4-5:  XRDمربوط به SDS با غلظت 0.3%

شکل4-6:  XRD مربوط به T-Tab با غلظت  0.3%

شکل 4-7: XRD مربوط به HPMC با غلظت 0.3%

شکل 4-8:SEM   نمونه های کورکامین با سورفاکتنت ها ی مختلف

شکل 4-9: منحنی FTIR کورکامین

شکل 4-10: منحنی  FTIRمربوط به سلولز با غلظت  0.3 گرم بر میلی لیتر

شکل 4-11: منحنی FTIR مربوط به SDS با غلظت 0.3 گرم بر میلی لیتر

شکل 4-12:  BET   کورکامین

شکل 4-13:  BET  پلی وینیل پیرو لیدون PVP

 

 مقدمه:

امروزه سهم وسیعی از داروها را داروهایی تشکیل می­ دهند که حلالیتشان در آب کم است که خود یک معضل بزرگ به شمار می­آیند تلاشهای زیادی صورت گرفته تا با ایجاد یک فرمولاسیون جدید بر معضل حلالیت داروهای انتخابی فائق آیند . [1]در میان استراتژی­ های مختلف که حلالیت را افزایش می­دهند, کاهش ابعاد ذرات به عنوان یک عامل مؤثر به شمار می­رود. در حقیقت با کاهش اندازه­ ذرات , مساحت سطحشان افزایش می­یابد که باعث افزایش حلالیت داروها در محلول­های آبی میشوند. روش های آماده سازی نانوسوسپانسیون داروها به دو دسته کلی تقسیم می­شوند:­­ بالابه پایین[2] و ­پایین ­به­ بالا[3]. در­روش رسوب حلال/ضدحلال[4] که در دسته دوم قرار می­گیرد، با اضافه نمودن یک ضد حلال، باافزایش حجم مولی محلول و به دنبال آن کاهش قدرت حلال در مقابل حل شونده، جزء جامد رسوب می­ کند. از سوی دیگر، سعی بر آن است تا از کورکامین[5] به عنوان یک ماده غیر قابل حل در آب، استفاده نمود و میزان حلالیت و جذب آن را تحت شرایط آزمایش بررسی نمود و نتایج آن را برای سایر داروها بکارگرفت. این ترکیب، یک ترکیب پلی فنولی طبیعی است که از خواص دارویی مهمی برخوردار است و در درمان بسیاری از بیماریها همچون سرطان و التهاب بکار می­رود[2].

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

1-1 :   معرفی کورکامین

زردچوبه سرشار از نیاسین، کلسیم، آهن، روی، مس، پتاسیم و منیزیم است و دارای ماده­ای به نام کورکومین است که عامل  رنگ زردچوبه و آنتی اکسیدانی قوی است که باعث سم زدایی در بدن می شود. کورکومین موجود در زردچوبه ضد سموم کبد، ضد التهاب و ورم، ضد دردهای رماتیسمی و التهابی است. زردچوبه باعث افزایش ترشح انسولین و کاهش قند خون می شود و ادویه ای مناسب برای دیابتی هاست که به دلیل داشتن آنتی اکسیدان های قوی عامل مهمی در پیشگیری از انواع سرطان ها می تواند باشد زردچوبه در هندوستان و چین و نقاط حاره زمین می‌روید‌. از کنار برگ‌های غلاف در قاعده ساقه‌، شاخه‌های کوچک و استوانه‌ای شکل ضخیمی خارج می‌شود که به‌صورت مورب در زمین فرو‌رفته و هر یک ایجاد ریشه می‌کنند و مرتباً پایه‌های جدیدی به‌وجود می‌آروند. شکل 1-1 نمونه ای از گیاهاه زردچوبه می­باشد.

 

شکل 1-1 : گیاه زردچوبه

قسمت مورد استفاده این گیاه ساقه زیرزمینی آن است که پس از خارج کردن از زمین, تمیز کرده و ریشه‌های آ نرا جدا می‌کنند و در آب جوش قرار می‌دهند. پس از تمیز کردن به مدت چند روز آن را خشک می‌کنند. زردچوبه رنگ زرد یا خاکستری مایل به قهوه‌ای دارد و بوی آن معطر و طعم آن تلخ است .زردچوبه گیاهی است از خانواده زنجبیل به ارتفاع حدود یک متر و نیم که دارای ساقه متورمی است. گلهای زردچوبه به صورت سنبله و به رنگ سبز مایل به زرد می‌باشد.

در این تحقیق از کورکامین به عنوان یک داروی غیر قابل حل در آب استفاده شده است. کورکامین یک ترکیب پلی فنیل طبیعی با بسیاری خواص دارویی مهم می­باشد و می ­تواند در درمان بیماریهای ویروسی مانند سرطان- آماس و نئورودجنریتیو استفاده شود . [3]به هر حال پیشرفت پزشکی آن به خاطر قابلیت ضعیف آن در حل شدن در آب (در مطالعات اخیر حلالیت آن در آب 0.000199 میلی گرم بر میلی لیتر گزارش شده است)محدود شده است .[4]

 

1-2 : ترکیبات شیمیائی زردچوبه

زردچوبه دارای اسانسی مرکب از اسیدهای والرینیک، کاپرلیک و فلاندون می‌باشد و همچنین دارای سابی نین، سینئول، بورنئول و الکل تورمرول و ماده کورکومین می‌باشد که رنگ زرد زردچوبه به‌علت همین ماده کورکومین می‌باشد. کورکامین1,7-بیس(4-هیدروکسی-3-متوکسی فنیل)-1,6-هپتادین-3,5-دایون , یک ترکیب اساسی بیوفعال زرد جدا شده از زردچوبه است, یک ماده­ی گرفته شده از ساقه­ی زیر زمینی کورکوما لونگا می­باشد.[5] زردچوبه در علم طب قدیم هند بسیار کاربرد داشته است و برای بسیاری از بیماری ها مانند دیابت و سرطان و بیماری های مسری و رماتیسم کاربرد داشته است [6]. تأثیر دارویی کورکامین مربوط به فعالیت آن در رنج وسیعی از نشانهای ملکولی است. یکی از مهمترین جنبه های کورکامین مؤثر بودن آن علیه انواع مختلف سرطان است. طبق تحقیقات, کورکامین حتی در دوز بالای آن ماده ای غیر سمی است. داروهای ضد سرطان شناخته شده برای مثال متیل­پردنیزولون ,دکسامتازون, سیکلوفسفامید, تاموکسیفن شامل لئوکوپنیا و سایر مواد سمی می­باشند. کورکامین , ترکیب فعال زردچوبه به طور وسیعی به عنوان آنتی اکسیدان و ضد آماس بکار می­رود. می­توان  از آن در تهیه ی ضد آفتاب استفاد کرد و همچنین یک آنتی اکسیدان قوی است. متأسفانه قدرت انتخاب پذیری کورکامین ضعیف است. کم بودن قدرت انتخاب پذیری , مربوط است به نشان های ملکولی زیادی که کورکامین برای واکنش با آنها شناخته شده است. اینها شامل نشانهایی هستند که به طور نزدیکی مربوط اند به تکثیر سلولهای سرطانی ­. [7 ]فرمول ملکولی کورکامین C21H20O6 می­باشد با جرم 368.39 گرم در  مول, تهیه شده از شرکت مِرک.

 

1-3 :  خواص داروئی زردچوبه

زردچوبه از نظر طب قدیم ایرانی گرم و خشک است و برای استفاده درمانی می‌توان آن را مانند چائی دم نمود و استفاده کرد البته جدیداً در بازار کانادا و آمریکا کپسول آن هم به بازار آمده است . زردچوبه دارای خواص درمانی زیر است:

۱( گرفتگی و انسداد صدا را باز می‌کند و برای تمیز کردن کبد به‌کار می‌رود.

۲( مخلوط یک قاشق غذاخوری زردچوبه و یک قاشق انیسون و سرکه برای درمان یرقان مفید است.

۳(  برای رفع دندان درد آن را در دهان انداخته و بجوید.

۴) زردچوبه بهترین داروی ضد تورم است و در اروپا و آمریکا از آن بدین منظور استفاده می‌کنند که می‌توان از سه فنجان دم‌کرده زردچوبه در روز و یا مقدار ۲ کپسول سه بار در روز استفاده کرد.

۵) برای خشک کردن زخم‌ها و رفع درد آنها می‌توان گرد خشک زردچوبه را روی آنها ریخت.

۶)  زردچوبه بادشکن، تصفیه‌کننده خون، تب‌بر، محرک و انرژی‌زا می‌باشد.

۷) زردچوبه برای رساندن دمل نیز مفید است.

۸) خانم‌هائی که عادت ماهیانه آنها نامنظم است برای تنظیم آن باید از زردچوبه استفاده کنند.

۹)  از زردچوبه برای درمان کمر درد، پشت درد و سینه درد نیز استفاده می‌شود.

۱۰) برای درمان اسهال و اسهال خونی حتماً از دم‌کرده زردچوبه استفاده کنید.

۱۱)  زردچوبه در قدیم برای درمان رماتیسم و سل به‌کار می‌رفته است.

۱۲)  برای درمان التهاب لثه‌، زردچوبه را دم‌کرده و آن را قرقره کنید.

۱۳) تحقیقات اخیر دانشمندان نشان دادن است که زردچوبه از سرطان جلوگیری می‌کند بنابراین حتماً سعی کنید که در غذاها از زردچوبه استفاده کنید.

با تمام مزایای گفته شده باید اشاره کرد که زیاده‌وری در زردچوبه برای قلب مضر است ولی البته اگر آن را با لیمو ترش استفاده کنید اثرات مضر آن را خنثی می‌سازد[8].

[1] . Body fluid

[2] . Top-down

[3].  Down-top

[4] . liquid Anti-solvent precipitation(LAS)

[5]. Curcumin

تعداد صفحه :92

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.