رشته مدیریت

پایان نامه اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با بهره گرفتن از تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرکت صنعتی بهشهر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت صنعتی

گرایش :تولید

عنوان : اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با بهره گرفتن از تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرکت صنعتی بهشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی

دانشكده مدیریت ، گروه مدیریت صنعتی

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد(M.A)

گرایش : تولید

عنوان :

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با بهره گرفتن از تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرکت صنعتی بهشهر

استاد راهنما:

دکتر علیرضا سلوکدار

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول : کلیات طرح

1-1-مقدمه 2

1-2-بیان مسئله 3

1-3-اهمیت موضوع 4

1-4- اهداف اساسی انجام تحقیق 5

1-4-1-اهداف علمی 5

1-4-2-اهداف کاربردی 5

1-5- سوالات وفرضیات تحقیق 6

1-5-1-سوالات تحقیق 6

1-5-2-فرضیات تحقیق 6

1-6- چارچوب نظری 7

1-7- مدل تحقیق 8

1-8- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق 9

1-9- روش تحقیق 12

1-10- جامعه تحقیق 12

1-11- قلمرو تحقیق 12

1-12- روش نمونه گیری و حجم نمونه 13

1-13- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 13

1-14- روش تجزیه وتحلیل 13

1-15- محدودیتها و مشکلات تحقیق 14

فصل دوم : مطالعات نظری

2-1- مقدمه 16

2-2- تاریخچه الگوی چابک 17

2-3- مفهوم چابکی و تولید چابک 19

2-4- محدودیتهای الگوی چابک 21

2-5- تولید چابک 21

2-5-1- اصول چهارگانه تولید چابک 22

2-5-2- ویژگیهای تولید چابک 23

2-5-3- مدلهای چابکی 24

2-6- مدیریت زنجیره تامین 34

2-6-1- تعریف مدیریت زنجیره تامین 36

2-6-2- مراحل پنج گانه مدیریت زنجیره تامین 40

2-6-3- زنجیره تامین چابک 41

2-6-4- بسترسازی چابکی در میان زنجیره تامین 45

2-6-5- چارچوب مفهومی زنجیره تامین چابک 46

2-6-6- ماهیت زنجیره تامین چابک 50

2-6-7- عناصر یک زنجیره تامین چابک 52

2-6-8- شاخص های زنجیره تامین چابک 54

2-6-9- مدل های زنجیره تامین چابک 55

2-7-چارچوب نظری 73

2-8- مدل تحقیق 80

2-9- پیشینه تحقیق 81

فصل سوم  : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 85

3-2- روش تحقیق 86

3-3- جامعه آماری و حجم نمونه 86

3-4- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 87

3-5- روش تجزیه وتحلیل 92

3-6- مراحل اجرایی تحقیق 92

3-7- روایی و اعتبار ابزار تحقیق 100

3-7-1- تعیین اعتبار(روایی) 100

3-7-2- تعیین پایایی 101

3-8- تشریح متدولوژی تحقیق 102

3-8-1- آزمون T-Student 103

3-8-2- اعداد فازی مثلثی 104

3-8-3- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی 107

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه 115

4-2-نتایج پیاده سازی متدولوژی 117

4-2-1-بدست آوردن ساختار سلسله مراتبی از یافتن معیارها و زیر معیارها و گزینه های موثر در مسئله 117

4-2-2- جمع آوری نظرات خبرگان در قالب اعداد فازی و تشکیل جداول مقایسه زوجی فازی و تجمیع نظر افراد خبره 123

4-3-3- محاسبه وزن نسبی و نهایی گزینه ها 139

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 143

5-2- پاسخ به سوالات تحقیق 144

5-2-1- آیا شاخص ها و زیر شاخص های ذکر شده در پیاده سازی زنجیره تامین چابک موثر هستند؟ 144

5-2-2- اولویت بندی استراتژی ها بر اساس شاخص های تعیین شده در سازمان مورد مطالعه با بهره گرفتن از تکنیک AHP فازی چگونه است؟ 146

5-3- پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق 147

5-4- پیشنهادات پژوهشی 149

5-5- محدودیت های پژوهش 149

پرسشنامه الف انتخاب معیار ها و زیر معیارها 157

پرسشنامه ب جداول مقایسات زوجی 158

 

فهرست جداول

جدول 2-1 عوامل به وجود آورنده ایده چابکی 18

جدول2-2 ویژگی های تولید چابک 23

جدول2-3 سه بعد و مرحله در بلوغ زنجیره تأمین 52

جدول 2-4 شاخص های تعیین کننده زنجیره تامین چابک 54

جدول 3-1جدول شناسایی معیارها، زیر معیارها و گزینه ها 95

جدول 3-2 اعداد فازی متناظر مقیاس کلامی 96

جدول 3-3 تابع تعلق انتخاب شده برای اعداد فازی 98

جدول 3-4 شاخص ناسازگاری تصادفی 99

جدول 3-5 نتیجه آلفای کرونباخ 102

جدول 3-6 اعداد فازی معادل با متغیر های فازی 109

جدول 4-1 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری توسعه محصول 118

جدول 4-2 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری ساخت و تولید 119

جدول 4-3 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری فناوری اطلاعات 119

جدول 4-4 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری لجستیک 119

جدول 4-5 نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری تدارکات 119

جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه بر اساس زیر معیارهای مساله 120

جدول 4-7  شاخص ها و زیر شاخص های موثر بر نتخاب استراتژی 121

جدول 4-8 طیف های فازی مورد استفاده در AHP  (منبع: 2010, Lin ) 123

جدول 4-9 ماتریس مقایسات زوجی شاخص های اصلی برای خبره اول 125

جدول 4-10 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص های اصلی 125

جدول 4-11 محاسبه … 126

جدول 4-12 محاسبه  برای معیارها 127

جدول 4-13 محاسبه وزن نسبی معیارها 128

جدول 4-14ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری توسعه محصول 130

جدول 4-15 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری تولید و ساخت 130

جدول 4-16 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری فناوری اطلاعات 130

جدول 4-17 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری لجستیک 130

جدول 4-18 ماتریس مقایسات زوجی گروهی شاخص انعطاف پذیری انعطاف پذیری تدارکات 131

جدول 4-19ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی کاهش زمان چرخه توسعه محصول 131

جدول 4-20 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی طراحی محصولات متعدد 132

جدول 4-21 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص درصد دارایی ها با امکان استفاده مجدد 133

جدول 4-22 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی تغییر ترکیب محصولات 134

جدول 4-23 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص سرعت در تولید محصولات جدید 134

جدول 4-24 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد روش های موجود (در دسترس) جهت افزایش ظرفیت 135

جدول 4-25 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص درصد زنجیره تامین که مستقیما توسط  IT حمایت میشود 135

جدول 4-26 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی IT جهت انطباق در حمایت کردن از کانالهای توزیع جدید 136

جدول 4-27 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد روش های موجود در سیستمهای IT جهت تجزیه و تحلیل محیط رقابتی و کشف تغییرات 136

جدول 4-28ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی در اضافه یا حذف نمودن کانالهای تحویل 137

جدول 4-29 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص توانایی تغییر ظرفیت کلی شبکه لجستیک 137

جدول 4-30 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد انبارهای موجود برای ذخیره 138

جدول 4-31 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص تعداد تامین کنندگان توانا برای هر ماده و در هر دوره 138

جدول 4-32 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص نفوذپذیری بر عملکرد تامین کننده 139

جدول 4-33 ماتریس مقایسات زوجی گروهی گزینه ها بر اساس شاخص سرعت آغاز همکاری با یک تامین کننده جدید 139

جدول 4-34 وزن نهایی گزینه ها 140

جدول 4-35 رتبه بندی گزینه‌ها به روش FAHP 141

 

فهرست اشکال

شکل2-1 مدل گاناسکاران از تولید چابک 26

شکل2-2 مدل کید از ساختار تولید چابک 27

شکل2-3 مدل شارپ و همکارانش در تولید چابک 28

شکل2-4 مدل یوسف و همکارانش 30

شکل2-5 مدل شریفی و ژانگ 32

شکل2-6 چارچوب مفهومی زنجیره ی تأمین چابک( لین و همکارانش  2006) 47

شکل2-7 تحلیل دامنه و وسعت زنجیره تأمین 51

شکل2-8 عناصرزنجیره تامین چابک 53

شکل 2-9 ارکان یا ویژگی های زنجیره تامین چابک (برگرفته از مدل کریستوفر و ون هوک) 56

شکل 2-10 مدل کریستوفر و تویل 58

شکل 2-11 مدل لین و همکارانش 62

شکل 2-12 مدل سوافورد و همکارانش 71

شکل 3-1 نمودار اجرایی تحقیق 93

شکل 3-2 نمایش عددی فازی مثلثی به صورت سه مولفه ای 105

شکل 4-1 درخت سلسله مراتبی سطوح تصمیم گیری 122

شکل 4-2 نمودار رتبه بندی شاخص های اصلی 129

شکل 4-3 نمودار رتبه بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین 141

شکل 5-1 ساختار سلسله مراتبی مدل مفهومی 145

 

فصل اول : کلیات طرح

 

1-1-                      مقدمه

محیطهای رقابتی امروز تحولات بسیاری را در سازمانها و سیستمهای تولیدی به وجود آورده است و به منظور ارتقاء بهره وری، مفاهیم، ابزارها و تکنیک های فراوانی توسعه یافته اند.

امروزه در بسیاری از بازارها فاکتور اساسی در دسترس بودن و سطح سرویس است که سبب ظهور الگوهای جدیدی چون چابکی[1] یا پاسخگویی سریع شده است.به عبارت دیگر تغییرات محیط های کسب و کار امروز که ناشی از تغییرات نیازهای مشتریان می باشد، منجر به عدم قطعیت در پارامترهای تصمیم گیری می شود و لازم است که زنجیره تامین در مواجهه با این عدم قطعیت ها انعطاف پذیر باشد. سازمان موفق سازمانی است که دارای مزیت های رقابتی در محیط های جدید باشد و به سرعت بتواند خود را با نیازهای مشتری و تغییرات بازار منطبق کند.امروزه این ویژگی تحت عنوان چابکی در سازمان ها مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.از طرفی در کسب و کار دنیای امروز مدیریت زنجیره تامین[2] به عنوان ابزاری جهت دستیابی به سود اقتصادی کوتاه مدت و مزایای رقابتی بلندمدت محسوب می گردد. مدیریت زنجیره تامین به عنوان مجموعه ای از رویکردها و تلاشهایی به شمار می رود که از تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان حمایت نموده و زنجیره ارزش را به گونه ای هماهنگ می نمایند که محصولات در مقادیر مناسب و زمان و مکان مناسب توزیع گردد تا در نتیجه رضایت مشتری حاصل گردد.

رویکرد زنجیره تامین چابک[3] مرتبط با تقابل بین شرکت و بازار و یک چشم انداز بیرونی به انعطاف پذیری می باشد.پیاده سازی موفق این رویکرد مستلزم پاسخگویی سریع و مستمر به تغییرات بازار، پویایی سازمان، توجه به رشد و انعطاف پذیری سازمانها و انتظارات مشتری می باشد. این رویکرد تمرکز خود را معطوف به پاسخ سریع به تغییرات پیش بینی نشده بازار نموده و از طریق حمل سریع و انعطاف پذیر نمودن زمان های تاخیر و به کارگیری تکنولوژی های جدید نسبت به حل مسائل غیرقابل پیش بینی اقدام می نماید.

1-2-بیان مسئله

در دنیای دائما در حال تغییر امروز دستیابی به اهداف و کسب موفقیت تنها با اعمال مدیریت صحیح امکان پذیر نمی باشد بلکه لازم است تا کسب و کارها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت سازمانها و شرکتهای تامین کننده و توزیع کننده محصولات خود مشارکت داشته باشند، چنین ضرورتی پیدایش مدیریت زنجیره تامین را در پی داشته است.سازمان هایی که زنجیره تامین را پیاده سازی می نمایند در جهت برآورده ساختن به موقع و مناسب تقاضای مشتریان خود با ایجاد یکپارچگی در سراسر زنجیره تامین گام بر می دارند.امروزه کوتاه شدن چرخه عمر محصول موجب بروز ابهام زیادی گردیده و ریسک بالا را در مدیریت زنجیره تامین و ایجاد رقابت شدید در محیط خارجی سازمانها را در پی داشته است.

تفکر چابک یک پارادایم مشهور است که با ایجاد امکان واکنش سریع برای کسب و کارها، پاسخگویی به تقاضای متغیر را امکان پذیر می سازد.بنابراین در فرایند پیاده سازی زنجیره تامین به کارگیری تولید چابک برای پاسخگویی به موقع نیازهای متغیر مشتریان ضروری می باشد.

در این تحقیق به مطالعه چابکی در زنجیره تامین و عوامل تاثیرگذار بر آن در جهت ارتقاء و بهبود مدیریت زنجیره تامین، شناسایی مدلها و شاخص های ارزیابی چابکی در زنجیره تامین پرداخته می شود.

[1] agility

[2] Supply chain management

[3] Agile supply chain

تعداد صفحه : 197

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.