زیست شناسی

پایان نامه استفاده از کرم پرتار Perinereis nuntia در جیره غذایی مولدین میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei و بررسی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس‌های محیطی در پست‌لارو تولیدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :بوم شناسی آبزیان

عنوان : استفاده از کرم پرتار Perinereis nuntia در جیره غذایی مولدین میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei و بررسی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس‌های محیطی در پست‌لارو تولیدی

دانشگاه هرمزگان

دانشکده علوم و فنون دریایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بوم شناسی آبزیان

 

عنوان:

استفاده از کرم پرتار Perinereis nuntia در جیره غذایی مولدین میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei و بررسی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس‌های محیطی در پست‌لارو تولیدی

 

استاد راهنما:

دکتر میرمسعود سجادی

 

اساتید مشاور:

دکتر ایمان سوری نژاد

مهندس سعید مسندانی

اسفند93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مطالعه حاضر با هدف استفاده از کرم پرتار Perinereis nuntia در جیره غذایی مولدین میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei و بررسی زمان تخم‌ریزی و هماوری مولدین، رشد، بازماندگی و مقاومت پست‌لارو 15 روزه در برابر استرس‌های محیطی شوری، دما و فرمالین در مرکز آموزش و بازسازی ذخایر آبزیان کلاهی در استان هرمزگان انجام شد. 18 مولد ماده و 18 مولد نر در سه تیمار غذایی با سه تکرار به‌صورت تیمار یک شامل اسکوئید+ ملالیس+ جگر گاو، تیمار دو شامل اسکوئید+ ملالیس+ جگر گاو+ 8% کرم پرتار و تیمار سه شامل اسکوئید+ ملالیس+ جگر گاو+ 12% کرم پرتار قرار گرفتند. غذادهی روزانه در چهار نوبت در ساعات 6، 12، 18 و 24 تا زمان رسیدگی جنسی مولدین و تخم‌ریزی انجام شد. تعداد روز لازم برای رسیدن به رسیدگی جنسی، تعداد و درصد مولدین تخم‌ریزی کرده، تعداد تخم تولیدی، تعداد لارو تولیدی و شاخص‌های رشد لاروها (طول کل و وزن تر) محاسبه شد. جهت بررسی مقاومت لاروها در برابر استرس‌های شوری (10،20، 40 و 50 قسمت در هزار)، دما (10،20، 40 و 50 درجه سانتی گراد) و فرمالین (100 قسمت در میلیون)، لاروها به مدت 30 دقیقه در معرض استرس قرار گرفتند و پس از انتقال به آب تازه، میزان بازماندگی تیمارهای مختلف محاسبه گردید. بر‌اساس نتایج، به‌طور میانگین در تیمار سه پس از گذشت 9 روز از غذادهی، 12 عدد از مولدین ماده به مرحله چهار رسیدگی جنسی رسیدند. در تیمار دو، 9 عدد از مولدین ماده به طور میانگین 13 روز پس از شروع غذادهی آماده جفت‌گیری شدند. همچنین در تیمار یک به‌طور میانگین با گذشت 18 روز از غذادهی، 4 عدد از مولدین ماده مراحل رسیدگی جنسی را پشت‌سر گذاشتند و این تیمارها از لحاظ زمان تخم‌ریزی اختلاف معنی‌دار آماری داشتند (05/0>P ). بیشترین و کمترین میانگین تعداد تخم به‌ترتیب متعلق به تیمار سه (123622 عدد تخم) و تیمار یک (78350 عدد تخم) بود و اختلاف معنی‌داری بین تیمارها مشاهده شد (05/0>P ). همچنین در مراحل لاروی ناپلیوس و پست‌لاروی، تیمار سه بیشترین تعداد و بعد از آن تیمار دو و همچنین تیمار یک کمترین تعداد لارو تولیدی را داشتند و همه تیمارها نسبت به یکدیگر دارای اختلاف معنی‌داری بودند (05/0>P ). در بررسی شاخص‌های رشد لاروها، بیشترین و کمترین میانگین طولی و وزنی به‌ترتیب متعلق به تیمار سه و تیمار یک بوده و تیمارهای دو و سه نسبت به تیمار یک دارای اختلاف معنی‌داری بودند (05/0>P ). در مقاومت به استرس‌های محیطی در آزمایشات استرس شوری، دما و فرمالین، بیشترین بازماندگی به تیمار سه و کمترین بازماندگی به تیمار یک اختصاص داشت. با‌‌توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش می‌توان گفت که رشد گنادها، رسیدگی جنسی، سرعت تخم‌ریزی، کیفیت تخم‌ها و لاروهای تولیدی و مقاومت لاروها در برابر استرس‌های محیطی در مولدین میگوی سفید غربی که با 12% کرم پرتار در جیره تغذیه شده بودند نسبت به مولدین تغذیه شده با 8% از این کرم و مولدین شاهد افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی: میگوی سفید غربی Litopenaeus vannamei، کرم پرتار Perinereis nuntia، جیره غذایی، رشد، استرس‌های محیطی

 

صفحه فهرست مطالب                                                                                                            
1 فصل اول
1 مقدمه و کلیات
1 1-1  مقدمه
5 1-1-1 اهداف و فرضیات
5 1-1-2 جنبه نوآوری تحقیق
6 1-2 کلیات
6 1-2-1 پراكندگی میگوها و مناطق زیست
6 1-2-2 طبقه بندی میگوهای پنائیده
7 1-2-3 چرخه زندگی میگو
7 1-2-4 تخم‌ریزی
8 1-2-4-1 انکوباسیون تخم
8 1-2-5 مراحل لاروی
8 1-2-5-1 مرحله ناپلیوس
8 1-2-5-2 مرحله پروتوزوآ
9 1-2-5-3 مایسیس
9 1-2-5-4 مرحله پست‌لاروی (پس نوزادی)
9 1-2-5-5 سایر مراحل زندگی
10 1-2-6 دستگاه تولید مثل
10 1-2-7 اهمیت آبزی‌پروری
14 1-2-8 تکثیر‌و‌پرورش میگوهای خانواده پنائیده
17 1-2-8-1 تکثیر‌و ‌پرورش میگوی وانامی (سفید غربی)
18 1-2-8-2 پرورش میگوی وانامیدر ایران
19 1-2-9  نیازهای آبزی‌پروری موفق (با تاکید بر اهمیت غذا)
21 1-2-10 غذای زنده در آبزی‌پروری
21 1-2-11 مروری بر کرم‌های پرتار و اهمیت آن‌ ها
24 فصل دوم
24 مروری بر مطالعات پیشین
28 فصل سوم
28 مواد و روش ها

 

28 3-1 محل اجرای آزمایش
28 3-2 طرح آزمایش
29 3-3  وسایل، تجهیزات و مواد مورد استفاده
29 3-3-1 وسایل آزمایشگاهی و اندازه گیری
30 3-3-2 مواد شیمیایی
30 3-4 مواد غذایی
31 3-5 سایرتجهیزات و مواد مورد استفاده
31 3-6 آماده سازی مخازن
32 3-7 تامین و ضدعفونی آب مورد نیاز پرورش
32 3-8 آبگیری مخازن و تنظیم فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب
32 3-9 انتقال مولدین به مخازن
33 3-10 غذادهی مولدین و رسیدگی جنسی
35 3-11 تخم‌ریزی و انتقال لاروها
35 3-12 شمارش و توزیع لاروها به مخازن
36 3-13 عملیات پرورش، غذادهی و بررسی سلامت لاروها
38 3-14 تعویض آب و خارج نمودن مواد زائد در مخازن لاروی
39 3-15 تعیین شاخص‌های رشد و بازماندگی در لاروها
40 3-16 نحوه انجام تست‌های استرس شوری، دما و فرمالین
42 3-17 تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها
43 فصل چهارم
43 نتایج
43 4-1 شاخص‌های کیفی آب
44 4-2 میانگین وزن اولیه مولدین
44 4-3 مدت زمان لازم تا حصول به رسیدگی جنسی مولدین
45 4-4 درصد مولدین ماده تخم‌ریزی کرده در مدت زمان 20 روز
45 4-5 تعداد تخم تولیدی از مولدین
46 4-6 بازماندگی لاروهای مرحله ناپلیوس
46 4-7 بازماندگی لاروهای مرحله پست‌لارو
46 4-8 طول کل و وزن ترپست‌لاروها در پایان دوره آزمایشی
47 4-9 تست‌های استرس

 

47 4-9-1 تست استرس شوری 50 قسمت در هزار
48 4-9-2 تست استرس شوری 40 قسمت در هزار
48 4-9-3 تست استرس شوری 20 قسمت در هزار
48 4-9-4 تست استرس شوری 10 قسمت در هزار
49 4-9-5 تست استرس دمای 50 درجه سانتی‌گراد
49 4-9-6 تست استرس دمای 40 درجه سانتی‌گراد
50 4-9-7 تست استرس دمای 20 درجه سانتی‌گراد
50 4-9-8 تست استرس دمای 10 درجه سانتی‌گراد
51 4-9-9 تست استرس فرمالین 100 قسمت در میلیون
52 فصل پنجم
52 بحث و نتیجه‌گیری
59 نتیجه‌گیری کلی
60 آزمون فرضیات
61 فصل ششم
61 پیشنهادات

 

صفحه فهرست جدول ها
29 جدول 3-1 تیمارهای غذایی مورد استفاده در طول دوره تغذیه مولدین میگوی Litopenaeus vannamei برای حصول به رسیدگی جنسی
43 جدول 4-1 میانگین دامنه تغییرات شاخص‌های کیفی آب در طول دوره تغذیه مولدین میگوی Litopenaeus vannamei تا زمان حصول به رسیدگی جنسی
43 جدول 4-2 میانگین دامنه تغییرات پارامترهای کیفی آب در طول دوره پرورش لاروهای تولیدی از مولدین میگوی Litopenaeus vannamei
44 جدول 4-3 میانگین وزن اولیه مولدین میگوی Litopenaeus vannamei بر حسب گرم در هر تیمار آزمایشی
45 جدول 4-4 میانگین تعداد روزهای رسیدن به رسیدگی جنسی مولدین میگوی Litopenaeus vannamei در تیمارهای آزمایشی در یک دوره 20 روزه
45 جدول 4-5 درصد مولدین ماده Litopenaeus vannamei تخم‌ریزی کرده در هر تیمار آزمایشی در دوره 20 روزه
45 جدول 4-6 میانگین تعداد تخم تولیدی مولدین میگوی Litopenaeus vannamei در تیمارهای آزمایشی
46 جدول 4-7 میانگین تعداد لاروهای مرحله ناپلیوس تولیدی مولدین میگوی Litopenaeus vannamei در تیمارهای آزمایشی
46 جدول 4-8 میانگین تعداد پست‌لارو تولیدی از مولدین میگوی Litopenaeus vannamei تحت تیمارهای آزمایشی
47 جدول 4-9 میانگین طول کل لاروها (میلی‌متر) در پایان دوره پرورش
47 جدول 4-10 میانگین وزن تر لاروها (میلی‌گرم) درپایان دوره پرورش
47 جدول 4-11 میانگین درصد بازماندگی لاروها در برابر استرس شوری 50 قسمت در هزار
48 جدول 4-12 میانگین درصد بازماندگی لاروها در برابر استرس شوری 40 قسمت در هزار
48 جدول 4-13 میانگین درصد بازماندگی لاروها در برابر استرس شوری 20 قسمت در هزار
49 جدول 4-14 میانگین درصد بازماندگی لاروها در برابر استرس شوری 10 قسمت در هزار
49 جدول 4-15 میانگین درصد بازماندگی لاروها در برابر استرس دمای 50 درجه سانتی‌گراد
49 جدول 4-16 میانگین درصد بازماندگی لاروهادر برابر استرس دمایی 40 درجه سانتی ‌گراد
50 جدول 4-17 میانگین درصد بازماندگی لاروهادر برابر استرس دمایی 20 درجه سانتی ‌گراد
50 جدول 4-18 میانگین درصد بازماندگی لاروها در برابر استرس دمایی 10 درجه سانتی‌گراد

 

51

 

جدول 4-19 میانگین درصد بازماندگی لاروها در برابر استرس فرمالین 100 قسمت در میلیون


صفحه فهرست شکل ها
7 شکل 1-1 مراحل مختلف زندگی میگوها
30 شکل 3-1 دستگاه‌های اندازه گیری فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب و زیست سنجی
31 شکل 3-2 مواد غذایی مورد استفاده مولدین میگوی Litopenaeus vannamei به ترتیب از بالا و راست به چپ کرم پرتار Perinereis nuntia، ملالیس، جگر گاو و اسکوئید
33 شکل 3-3 وزن کشی مولدین میگوی Litopenaeus vannamei برای انتقال به مخازن آزمایشی
34 شکل 3-4 وزن کردن غذاها و آماده سازی آن‌ ها برای مولدین میگوی Litopenaeus vannamei در هر وعده غذایی
36 شکل 3-5 آماده سازی مخازن لاروی، انتقال لاروها به مخازن و بررسی روزانه وضعیت لاروهای تولیدی مولدین میگوی Litopenaeus vannamei
38 شکل 3-6 غذاهای لاروی مورد استفاده در دوره پرورش لاروهای تولیدی از راست به چپ فلک آرتمیا، غذای M.C.F، جلبک کیتوسروس و ناپلی آرتمیا
39 شکل 3-7 تعویض آب روزانه لاروهای تولیدی مولدین میگوی Litopenaeus vannamei
40 شکل 3-8 اندازه گیری طول کل پست‌لاروهای تولیدی مولدین میگوی Litopenaeus vannamei برای بررسی رشد آن‌ ها
42 شکل 3-9 آماده سازی تشت های محتوی آب با شوری های مختلف و انتقال لاروها به آن‌ ها برای انجام تست استرس شوری

 

فصل اول

مقدمه و کلیات

1-1 مقدمه

رشد کنونی جمعیت جهان و نیاز روزافزون به پروتئین، نیازمند راهکارهای بهینه در تامین این ماده غذایی است، در همین راستا فعالیت‌های شیلاتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و می‌تواند یکی از محورها و راهبردهای تولید پروتئین مورد نیاز کشور باشد. افزایش تولید آبزیان مرهون افزایش تولید در زیر‌بخش آبزی‌پروری است (زارع و پورعاشوری، 1386)، در‌حالی که میزان صید آبزیان در طی دو دهه اخیر تقریبا ثابت بوده و یا افزایش اندکی را نشان می‌دهد. به‌منظور پاسخگویی به تقاضای روز‌افزون مردم، آبزی‌پروری به‌عنوان یک شیوه مطمئن و قابل برنامه‌ریزی مورد توجه اکثر کشورهای جهان از جمله ایران قرار گرفته است. این صنعت به‌شکل ابتدایی آن از سابقه‌ای طولانی برخوردار بوده و در دهه‌ های اخیر به‌طور چشم‌گیر گسترش یافته و توانسته جایگاه ویژه‌ای در برنامه های غذایی و اقتصادی به‌خود اختصاص دهد (عبداله بیگی و میرحیدری، 1387).

امروزه طیف وسیعی از جانوران و گیاهان آبزی در زمره آبزیان پرورشی قرار گرفته و هریک جایگاه ویژه‌ای در این صنعت رو به رشد به خود اختصاص داده‌اند (Rosenberry, 1997). در این میان سخت‌پوستان به‌ویژه میگوها از جایگاه بالایی برخوردار هستند. در حال حاضر بیش از 18 گونه میگو در نقاط مختلف جهان تکثیر و پرورش داده می‌شوند که از این میان یک گونه در آب شیرین و بقیه در آب شور پرورش می‌یابند (Tseng, 1988). ارزش و تقاضای بالای میگوی پنائیده در بازارهای جهانی سبب گسترش صنعت پرورشی این آبزیان شده است. اگرچه پرورش میگو در جهان از سابقه‌ای نزدیک به 6 قرن برخوردار است اما سابقه پرورش علمی میگو به دهه 1950، زمانی که تکثیر میگو به شکل تجاری گسترش یافت، باز می‌گردد. در حالی که تا سال 1975 میلادی تولید میگوی پرورشی در حدود 50 هزار تن بود با ارتقای فن‌آوری تولید بچه میگو و غذا و بهبود کیفیت تجهیزات و تاسیسات پرورش میگو و مدیریت مزارع، میزان تولید میگوی پرورشی در اوایل دهه 1990 به بیش از 700 هزار تن افزایش یافت و در قرن بیست‌ویکم از مرز یک میلیون تن گذشت.

میگوی سفید غربیLitopenaeus vannamei  كه بومی آب‌های منطقه آمریكای لاتین از پرو تا مكزیک می‌باشد، به‌دلیل برخورداری از امتیازات ویژه مورد توجه بسیاری از كشورهای شرق آسیا قرار گرفته و مقام نخست در بین گونه های پرورشی را كسب كرده است (اوجی فرد و همكاران، 1389). ضریب رشد مطلوب، درصد بازماندگی بالاتر در زمان تفریخ، تولید بهتر در شرایط پرورش متراکم، جفت‌گیری و تخم‌ریزی در محیط‌های پرورشی، نیاز کمتر به پروتئین در جیره غذایی و درصد بازماندگی بیشتر در برابر بیماری ها نسبت به سایر گونه‌ها از قبیل ببری سیاه[1] از دلایل برتری این گونه در شرایط پرورش می‌باشد (Briggs, 2004).

تغذیه در آبزیان پرورشی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و ركن اصلی در صنعت آبزی‌پروری می‌باشد. اهمیت تغذیه آبزیان از تغذیه صحیح مولدین ماهی و میگو شروع و تا زمان بازاری شدن و صید آنان از مزارع آبزیان پرورشی ادامه پیدا می‌كند. با‌توجه به اینكه در پرورش آبزیان حدود 50 درصد هزینه های پرورش مربوط به تغذیه می‌باشد، لذا تغذیه تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد آبزی‌پروری دارد و سودآوری پرورش آبزیان نیازمند دقت جدی در مراحل غذادهی و استفاده از غذاهای با کیفیت و با کارایی مناسب است (سوداگر و همکاران، 1386). تغذیه تاثیر مستقیم بر رشد و كیفیت لاشه آبزیان پرورشی دارد و تغذیه مناسب آبزیان پرورشی را در برابر بیماری‌ها مقاوم می‌سازد. نبود تغذیه مناسب و عدم مدیریت صحیح تغذیه در مزارع باعث ضرر و زیان جدی مزارع پرورش آبزیان می‌شود. هنوز پرورش مراحل لاروی گونه‌های مختلفی از آبزیان مثل نرمتنان و سخت‌پوستان، به‌میزان زیادی به غذاهای زنده وابسته می‌باشد (Boeing, 2006). Fegan (2005) گزارش نمود که حذف کامل منابع غذایی طبیعی و استفاده از غذاهای مصنوعی به‌جای آن تاکنون میسر نگردیده است.

محققان آبزی‌پروری در صنعت پرورش میگو همواره به‌دنبال راهکارهایی برای افزایش راندمان تولید پست‌لارو دارای قابلیت رشد و بازماندگی بالا و دستیابی به محصولاتی با کیفیت و ارزش غذایی مناسب و در نهایت بازار‌پسند و دارای صرفه اقتصادی هستند. در‌خصوص میگوی سفید غربی نیز اهمیت نیاز به پست‌لارو با کیفیت بالا جهت معرفی به مزارع پرورشی با‌توجه به ارزش اقتصادی این گونه در آبزی‌پروری روز به روز افزایش می‌یابد. برای این منظور، قابلیت دسترسی به غذای مناسب برای تغذیه مولدین بسیار مهم است که بتواند سلامتی و رشد را در مراحل نوزادی لاروهای تولید شده تضمین نماید. در واقع می‌توان گفت برای دستیابی به لاروهای با کیفیت بالا و سالم، داشتن مولدینی با بهترین کیفیت لازم است. داشتن مولدینی سالم با قدرت باروری بالا و با وزن مناسب و آماده تولید‌مثل، مستلزم شرایط بهینه نگهداری و تغذیه مناسب می‌باشد. یک جیره غذایی به منظور فراهم نمودن بازماندگی و رشد مطلوب لاروها باید به میزان زیادی قابل هضم و جذب بوده و از نظر مواد مغذی با غذای زنده قابل رقابت و از خواص فیزیکی مناسب مثل پایداری در آب و شناوری مطلوب برخوردار باشد (سیستانی، 1390).

عوامل متعددی بر کیفیت لاروهای تولیدی در مراکز تکثیر موثر میباشند که از جمله آن می‌توان به وزن مولدین، سابقه ژنتیکی، شرایط نگهداری و پرورش و نوع غذای مورد استفاده برای مولدین اشاره نمود. تغذیه شدن مولدین با غذاهایی با درصد پروتئین بالا و با کیفیت نظیر غذاهای طبیعی و تازه در مقایسه با غذاهای فرموله، در کیفیت پست‌لاروهای تولید شده بسیار با اهمیت است. یکی از غذاهایی که در رشد و رسیدگی جنسی مولدین میگو نقش اساسی دارد کرم پرتار Perinereis nuntia می‌باشد که منبع عظیمیاز اسیدهای چرب غیر‌اشباع بلند زنجیر (HUFA) از جمله آراشیدونیک‌اسید (Meunpol et al., 2005) و انواع هورمون‌ها از جمله پروستاگلاندین‌ها می‌باشد که در تحریک رسیدگی تخمدان میگو تاثیر زیادی دارد (Poltana et al., 2005). کرم پرتار Perinereis nuntia دارای مقادیر زیادی از PGF2 الفا می‌باشد که نقش تحریکی در رسیدگی تخمدان میگو و تسریع روند رشد و توسعه گنادی آن دارد و در حال حاضر در اکثر کارگاه‌های تکثیر میگو در دنیا حداقل در یکی از مراحل نهایی تغذیه مولدین استفاده می‌شود (آزور و همکاران، 1389). کرم پرتار Perinereis nuntia از خانواده مهم کرم‌های دریایی Nereidae است که جنس هایی مانند Nereis و Perinereis در این خانواده قرار دارند. به‌طور عموم به آن‌ ها کرم دریایی (Marine worm)، کرم ماسه ای (Sand worm)،Ragworm ، Nereid worm و غیره اطلاق می‌شود (سالارزاده، 1387). جنس پری نرئیس (Perinereis) متعلق به شاخه Annelidae زیر شاخه Cheliceriformes، کلاس Polychaeta، راسته Phyllodocia، خانواده Nereidae و زیر خانواده Nereidinae می‌باشد (Hardege, 1992). از سال 1993 بعضی از محققین نام خانواده را در این تقسیم‌بندی از Nereidae به Nereididae تغییر داده‌اند (Bakken and Wilson, 2005 ؛and  Glasby, 1993 Wilson).

 

تعداد صفحه : 87

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.