رشته حسابداری

پایان نامه ارزیابی رابطه بین هزینه های ورودی شركت­ها و نسبت سودآوری آن­ها در شرکت­های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : ارزیابی رابطه بین هزینه های ورودی شركت­ها و نسبت سودآوری آن­ها در شرکت­های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی

گروه حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حسابداری(M.A)

عنوان:

ارزیابی رابطه بین هزینه های ورودی شركت­ها و نسبت سودآوری آن­ها در شرکت­های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

دکتر حسین جباری

استاد مشاور:

دکتر محمد سیرانی

مهر ماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول. 2

ا-کلیات تحقیق.. 2

1-1) مقدمه. 2

1-2) بیان مسأله. 4

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4) اهداف مشخص تحقیق.. 7

1-5) سوالات تحقیق.. 7

1-6) فرضیه ‏های تحقیق.. 8

1-7) قلمرو تحقیق.. 8

1-8) روش انجام تحقیق.. 8

1-9) تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 9

فصل دوم. 12

2-مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 12

2-1) مقدمه. 12

2-2) تاریخچه مختصری از بورس  در جهان. 12

2-3) تاریخچه مختصری از بورس ایران. 13

2-3-1) دوره نخست(1357-1346) 13

2-3-2) دوره دوم (1367- 1358) 14

2-3-3) دوره سوم(1383-1368) 14

2-3-4) دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون) 15

2-4) تعریف بورس…. 16

2-5) موجودی مواد و کالا. 18

2-6) ارزشیابی موجودی کالا. 18

2-6-1) صورتهای مالی برای مقاصد عمومی.. 19

2-7) مبانی ارزیابی موجودیها 22

2-8) گردش موجودی کالا. 24

2-9) دوره گردش موجودیها 25

2-10) دوره وصول مطالبات… 26

2-11) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 29

2-12) دوره واریز بستانکاران. 29

2-13) هزینه­ های قابل قبول مالیاتی.. 31

2-14) هزینه­ های توزیع و فروش و اداری و عمومی.. 33

2-15) سرمایه در گردش…. 35

2-16) مدیریت سرمایه در گردش…. 36

2-17) پیشینه تحقیق.. 38

2-17-1) تحقیقات داخلی.. 38

2-17-2) تحقیقات خارجی.. 40

2-18 ) خلاصه و جمع بندی.. 45

فصل سوم. 49

3- روش شناسی تحقیق.. 49

3-1) مقدمه. 49

3-2) روش كلی و چارچوب تحقیق.. 49

3-3) جامعه آماری.. 51

3-4) حجم نمونه و كفایت آن. 51

3-5) روش نمونه گیری.. 52

3-6) ابزار جمعآوری داده های تحقیق و كاربرد آن ها 53

3-7) روش های گردآوری داده های تحقیق و كاربرد آن ها 53

3-8) اعتبار و پایایی ابزارتحقیق: 54

3-9) روش های تجزیه و تحلیل داده ­ها 56

3-9-1) روش های آماری: 56

3-9-2) مدل تحقیق و اجزای آن : 57

3-9-3) روش های رایانه ای: 59

3-9-4 ) تحلیل پیش فرض ها: 59

فصل چهارم. 63

4-یافته­ های تحقیق.. 63

4-1) مقدمه. 63

4-2) توصیف داده ­های تحقیق.. 63

4-2-1) توصیف جامعه و نمونه آماری.. 63

4-3) تحلیل یافته­ های تحقیق.. 66

4-4) سایر یافته­ های پژوهش…. 67

4-5) تحلیل روابط بین متغیرها 69

4-6) جمع بندی.. 71

فصل پنجم. 73

5-تلخیص، نتیجه ­گیری و پیشنهادها 73

5-1) مقدمه. 73

5-2) خلاصه یافته­ های تحقیق.. 73

5-3) نتیجه گیری.. 74

5-4) پیشنهادهای تحقیق.. 82

5-4-1) پیشنهادهای کاربردی حاصل از تحقیق.. 82

5-4-2) پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 83

5-5) محدودیت­های تحقیق.. 83

منایع و مآخذ. 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

ا-کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

همیشه ‌‌شكوفایی ‌‌و ‌‌پویایی ‌‌یک ‌‌بنگاه ‌‌اقتصادی ‌‌مرهون ‌‌بهره­‌‌برداری ‌‌از ‌‌دامنه ‌‌وسیعی ‌‌از ‌‌اطلاعات ‌‌می­‌‌باشد. ‌‌لذا ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده­‌‌ها ‌‌نیز ‌‌به­عنوان ‌‌یک ‌‌ثروت ‌‌ملی ‌‌می­‌‌باشند ‌‌و ‌‌تجارب ‌‌همیشه ‌‌نشان­دهنده ‌‌این ‌‌است ‌‌كه ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌خرد ‌‌و ‌‌چه ‌‌در ‌‌اقتصاد ‌‌كلان‌، ‌‌اطلاعات ‌‌مالی ‌‌نقش ‌‌اساسی ‌‌و ‌‌بنیادی ‌‌داشته ‌‌و ‌‌مدیران ‌‌نیز ‌‌با ‌‌هر ‌‌درجه ‌‌از ‌‌توانایی ‌‌و ‌‌كفایت‌‌، ‌‌نیازمند ‌‌اطلاعات ‌‌برای ‌‌تصمیم­‌‌گیری‌، ‌‌هدایت‌‌، ‌‌كنترل ‌‌و ‌‌برنامه­‌‌ریزی ‌‌هستند. ‌‌لذا ‌‌در ‌‌این ‌‌رابطه ‌‌سیستم ‌‌حسابداری ‌‌به­عنوان ‌‌یک ‌‌سیستم ‌‌اطلاعاتی‌‌، ‌‌تامین­كننده ‌‌قسمت ‌‌عمده­‌‌ای ‌‌از ‌‌نیازها ‌‌بوده ‌‌چون ‌‌كه ‌‌معمولا ‌‌مدیریت ‌‌ ‌‌مطلوب ‌‌و ‌‌كارآمد ‌‌بدون ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌دانش ‌‌حسابداری ‌‌و ‌‌بدون ‌‌اتكا ‌‌به ‌‌اطلاعات ‌‌مالی‌‌، ‌‌غیر ‌‌ممكن ‌‌و ‌‌یا ‌‌لااقل ‌‌كم ‌‌نتیجه ‌‌خواهد ‌‌بود ‌‌و ‌‌نهایتاً ‌‌این­كه ‌‌این ‌‌سیستم ‌‌حسابداری ‌‌منجر ‌‌به ‌‌تهیه ‌‌و ‌‌تنظیم ‌‌صورت­‌‌های ‌‌مالی ‌‌می­‌‌باشد ‌‌كه ‌‌استفاده ‌‌كنندگان ‌‌اعم ‌‌از ‌‌داخلی ‌‌و ‌‌خارجی ‌‌را ‌‌در ‌‌اخذ ‌‌تصمیمات ‌‌منطقی ‌‌و ‌‌آگاهانه ‌‌یاری ‌‌می­‌‌رساند‌‌.

البته ‌‌در ‌‌سال های ‌‌اخیر ‌‌تعاریف ‌‌حسابداری ‌‌نسبت ‌‌به ‌‌قبل ‌‌تفاوت ‌‌اساسی ‌‌داشته ‌‌و ‌‌بیش­تر ‌‌این ‌‌تعریف­ها ‌‌ضمن ‌‌اهمیت ‌‌دادن ‌‌به ‌‌ویژگی ‌‌مربوط ‌‌بودن ‌‌و ‌‌قابل ‌‌فهم ‌‌بودن ‌‌اطلاعات ‌‌مالی، بر ‌‌قابل ‌‌استفاده ‌‌بودن ‌‌آن ‌‌درتصمیم ‌‌گیری ‌‌های ‌‌مالی ‌‌و ‌‌اقتصادی ‌‌تاكید ‌‌دارند ‌‌. ‌‌به ‌‌هر ‌‌حال ‌‌برای ‌‌اینكه ‌‌بتوان ‌‌فعالیت ‌‌ها ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌یک ‌‌واحد ‌‌اقتصادی ‌‌را ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌نمود ‌‌باید ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌اول ‌‌اطلاعات ‌‌و ‌‌داده ‌‌های ‌‌مالی ‌‌ ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌در ‌‌مرحله ‌‌بعد ‌‌روابط ‌‌بین ‌‌این ‌‌ارقام ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌مشخص ‌‌نمود‌‌، ‌‌كه ‌‌این ‌‌دو ‌‌مرحله‌‌، ‌‌اتفاق ‌‌نظر ‌‌را ‌‌فراهم ‌‌می ‌‌كند ‌‌و ‌‌اطلاعات ‌‌مالی ‌‌نیز ‌‌همیشه ‌‌در ‌‌هنگام ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌و ‌‌در ‌‌مقام ‌‌مقایسه ‌‌معنی ‌‌و ‌‌مفهوم ‌‌واقعی ‌‌پیدا ‌‌می ‌‌كنند‌‌. از ‌‌جمله ‌‌روش ‌‌هایی ‌‌كه ‌‌برای ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌وضعیت ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌یک ‌‌شركت ‌‌پیشنهاد ‌‌می ‌‌شود، ‌‌استفاده ‌‌از ‌‌روش ‌‌نسبت ‌‌یابی ‌‌می باشد‌‌، ‌‌چون ‌‌كه ‌‌این ‌‌عمل ‌‌درك ‌‌اطلاعات ‌‌را ‌‌تسهیل ‌‌نموده ‌‌و ‌‌تقریبا ‌‌راه ‌‌حل ‌‌مناسبی ‌‌برای ‌‌تصمیم ‌‌گیری ‌‌ها ‌‌می ‌‌باشد‌‌. ‌‌یک ‌‌تحلیلگر ‌‌باید ‌‌فقط ‌‌آن ‌‌نسبت ‌‌هایی ‌‌را ‌‌انتخاب ‌‌و ‌‌محاسبه ‌‌نماید ‌‌كه ‌‌اطلاعات ‌‌مفید ‌‌و ‌‌مناسبی ‌‌را ‌‌در ‌‌مورد ‌‌شركت ‌‌ارائه ‌‌نماید‌‌. ‌‌زیرا ‌‌موفقیت ‌‌در ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌مالی ‌‌نیز ‌‌كاملا ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌صحیح ‌‌نسبت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌ ‌‌مناسب ‌‌توسط ‌‌تحلیلگر ‌‌بستگی ‌‌دارد. ‌‌باید ‌‌توجه ‌‌داشت ‌‌كه ‌‌صورت ‌‌های ‌‌مالی‌‌، ‌‌خلاصه ‌‌معاملات و ‌‌رویداد‌‌ها‌‌ی ‌‌گذشته ‌‌را ‌‌نشان ‌‌می ‌‌دهد ‌‌در ‌‌حالی ‌‌كه ‌‌تصمیم ‌‌گیری ‌‌مربوط ‌‌به ‌‌مسائلی ‌‌می ‌‌شود ‌‌كه ‌‌با ‌‌آینده ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌است ‌‌و ‌‌در ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌مالی ‌‌نیز ‌‌فرض ‌‌بر ‌‌این ‌‌است ‌‌كه ‌‌گذشته ‌‌زمینه ‌‌ساز ‌‌آینده ‌‌بوده ‌‌لذا ‌‌تلاش هایی ‌‌كه ‌‌در ‌‌گذشته ‌‌انجام ‌‌شده ‌‌مورد ‌‌بررسی ‌‌قرار ‌‌گرفته ‌‌و ‌‌نتایج ‌‌بدست ‌‌آمده‌‌، ‌‌راهنمایی ‌‌است ‌‌برای ‌‌اخذ ‌‌تصمیمات ‌‌آینده ‌‌(بررسی ‌‌های ‌‌حسابداری، ‌‌دانشكده ‌‌علوم ‌‌اداری ‌‌و ‌‌مدیریت ‌‌بازرگانی ‌‌دانشگاه ‌‌تهران، ‌‌شماره2‌‌، ‌‌پاییز ‌‌71، صفحه ‌‌32)‌‌. ‌‌چراكه ‌‌هدف ‌‌های ‌‌حسابداری ‌‌و ‌‌گزارشگری ‌‌مالی ‌‌از ‌‌نیازها ‌‌و ‌‌خواسته ‌‌های ‌‌اطلاعاتی ‌‌استفاده ‌‌كنندگان ‌‌سرچشمه ‌‌می ‌‌گیرد ‌‌(عالی ‌‌ور، ‌‌نشریه ‌‌76، ‌‌صورت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌اساسی، ‌‌مركز ‌‌تحقیقات ‌‌حسابرسی‌‌، ‌‌ص ‌‌3)‌‌. ‌‌هدف ‌‌اصلی ‌‌گزارشگری ‌‌مالی‌‌، ‌‌بیان ‌‌اثرات ‌‌اقتصادی ‌‌رویدادها ‌‌و ‌‌عملیات ‌‌مالی ‌‌موثر ‌‌بر ‌‌وضعیت ‌‌و ‌‌عملكرد ‌‌واحد ‌‌تجاری ‌‌برای ‌‌اشخاص ‌‌جهت ‌‌كمك ‌‌به ‌‌آنان ‌‌در ‌‌اتخاذ ‌‌تصمیمات ‌‌مالی ‌‌در ‌‌ارتباط ‌‌با ‌‌واحد ‌‌تجاری ‌‌است ‌‌و ‌‌ابزار ‌‌اصلی ‌‌انتقال ‌‌اطلاعات ‌‌به ‌‌اشخاص‌‌، ‌‌صورت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌است ‌‌كه ‌‌محصول ‌‌نهایی ‌‌فرایند ‌‌حسابداری ‌‌و ‌‌گزارشگری ‌‌مالی ‌‌محسوب ‌‌می ‌‌شود‌‌. ‌‌پس ‌‌از ‌‌تهیه ‌‌صورت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌، ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل آن ‌‌ها ‌‌مطرح ‌‌می ‌‌شود ‌‌كه ‌‌برای ‌‌این ‌‌امر ‌‌مهم ‌‌از ‌‌نسبت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌استفاده ‌‌می ‌‌شود ‌‌كه ‌‌نسبت ‌‌نیز ‌‌وسیله ‌‌ای ‌‌برای ‌‌تعیین ‌‌رابطه ‌‌بین ‌‌دو ‌‌رقم ‌‌است ‌‌كه ‌‌به صورت ‌‌جزئی ‌‌و ‌‌كلی ‌‌و ‌‌یا ‌‌به ‌‌شكل ‌‌درصدی ‌‌نشان ‌‌داده ‌‌می ‌‌شود. ‌‌از ‌‌همین ‌‌رو ‌‌امكان ‌‌مقایسه ‌‌اطلاعات ‌‌مالی ‌‌شركت ‌‌های ‌‌مختلف ‌‌را ‌‌به ‌‌منظور ‌‌ارزیابی ‌‌واحد ‌‌تجاری ‌‌فراهم ‌‌می ‌‌آورد‌‌. ‌‌بطوركلی ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌نسبت ‌‌های ‌‌مالی‌‌، ‌‌امروزه ‌‌ابزار ‌‌خوبی ‌‌برای ‌‌ارزیابی ‌‌عملیات ‌‌مالی‌‌، ‌‌تجزیه ‌‌و ‌‌تحلیل ‌‌وضعیت ‌‌اعتباری ‌‌و ‌‌تعیین ‌‌‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌و ‌‌قیمت ‌‌سهام ‌‌شركت ‌‌ها ‌‌است ‌‌كه ‌‌این ‌‌نسبت ‌‌ها ‌‌توسط ‌‌سرمایه ‌‌گذاران‌‌، ‌‌اعتباردهندگان ‌‌ ‌‌و ‌‌شركت ‌‌های ‌‌مشاوره ‌‌مدیریت ‌‌در ‌‌تعیین ‌‌ارزش ‌‌اوراق ‌‌بهادار ‌‌بكار ‌‌برده ‌‌می ‌‌شود ‌‌كه ‌‌می ‌‌تواند ‌‌ ‌‌برای ‌‌اندازه ‌‌گیری ‌‌كارآیی‌‌، ‌‌ریسك ‌‌و ‌‌سوداوری ‌‌مفید ‌‌باشد‌‌، ‌‌اما ‌‌نمی ‌‌توان ‌‌از ‌‌آن ‌‌ها ‌‌با ‌‌مفاهیم ‌‌واحدی ‌‌در ‌‌تمام ‌‌شركت ها ‌‌استفاده ‌‌نمود‌‌. ‌‌به عبارت ‌‌دیگر ‌‌كاربرد ‌‌آن ها ‌‌در ‌‌تمام ‌‌كشورها ‌‌یكسان ‌‌نیست ‌‌و ‌‌با ‌‌یكدیگر ‌‌متفاوت ‌‌است ‌‌كه ‌‌اختلاف ‌‌در ‌‌كاربرد ‌‌نسبت ‌‌های ‌‌مالی ‌‌در ‌‌كشورهای ‌‌گوناگون، ‌‌ناشی ‌‌از ‌‌قوانین ‌‌و ‌‌مقررات ‌‌موجود ‌‌و ‌‌مجاز ‌‌بودن ‌‌حسابدارن ‌‌به ‌‌انتخاب ‌‌رویه ‌‌های ‌‌مختلف ‌‌حسابداری ‌‌و ‌‌گوناگونی ‌‌و ‌‌ساختار ‌‌تامین ‌‌مالی ‌‌شركت ‌‌ها ‌‌است ‌‌كه ‌‌البته ‌‌اصول ‌‌و ‌‌اساس ‌‌حسابداری ‌‌در ‌‌تمام ‌‌كشورها ‌‌مشابه ‌‌است‌‌(بررسی­‌‌های ‌‌حسابداری‌‌، ‌‌سال ‌‌دوم، شماره ‌‌5، پاییز ‌‌72، صفحه ‌‌5، دانشكده ‌‌علوم ‌‌اداری ‌‌و ‌‌مدیریت ‌‌بازرگانی ‌‌دانشگاه ‌‌تهران‌)‌‌.

1-2) بیان مسأله

نسبت سودآوری به عنوان ابزاری جهت سنجش اثربخشی مدیریت، همواره مورد استفاده­ سرمایه­ گذاران، مدیران و تحلیل­گران مالی بوده است، که نشان از اهمیت آن دارد. از همین­رو، شناسایی عوامل مرتبط با قدرت سودآوری، فروش و اعتبار هر شرکت، می ­تواند درصد پیشرفت بیشتری را در میزان دستیابی به بازده غیرعادی برای هر شرکتی، فراهم آورد و همین­طور بالعکس، باعث از بین رفتن منابع شرکت گردد.

مشكل اصلی این است كه در تحقیقات گذشته، ارتباط عواملی چون: ریسک بازار، میزان سرمایه­ گذاری در دارایی­ های ثابت، عوامل درونی را با نسبت سودآوری می­سنجیدند. احتمال بروز خطا در عوامل یاد شده بالا، دلیلی بر کنکاش جهت دستیابی به راهی است که کمتر دستخوش تحریف یا نادیده گرفتن قرار گیرد. از طرف دیگر با تشخیص عوامل مرتبط با سودآوری که در این تحقیق به آن ها پرداخته­ایم، می­توان به تاثیر استراتژی­ های مختلف هر مدیر در کوتاه­مدت و بلند مدت پی برد. این استراتژی ها در زمان لازم توسط مدیران مانند فنر رها شده، انعطاف بالقوه ای را در شرایط مختلف به بار می آورند.

از طرف دیگر با شناسایی و انجام هزینه های لازم كه در نهایت منجر به سودآوری برای شركت
می گردند، می توان سطح انعطاف را برای هر شركت در مواجهه با شرایط نامطلوب بازار، در حد بالایی قرار داد. در این تحقیق، منظور از هزینه های لازم برای سودآوری و هزینه های ورودی عبارتست از:

دوره گردش كالا، متوسط دوره وصول مطالبات، میانگین صنعت، دفعات واریز بستانكاران و هزینه های اداری، توزیع و فروش، كه از آن ها نه بعنوان هزینه، بلكه فعالیت هایی كه منجر به سودآوری می گردند یاد می شود.

بنابراین در این تحقیق ما بدنبال پاسخ به این سوال هستیم:

«چه رابطه ای بین هزینه های ورودی و نسبت سودآوری در شركت های منتخب پذیرفته شده در بورس وجود دارد؟»

تعداد صفحه :100

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.