زیست شناسی

پایان نامه ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روی میکروب های شایع در سینوزیت عفونی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :میکروبیولوژی

عنوان : ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روی میکروب های شایع در سینوزیت عفونی93

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه زیست شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش میکروبیولوژی

 

عنوان

ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، دارچین و مورد بر روی میکروب های شایع در سینوزیت عفونی

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر منصور بیات

 

اساتید مشاور

سرکار خانم دکتر ستاره حقیقت، جناب آقای دکتر افشین محسنی فر

   سال تحصیلی 93-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                 صفحه

خلاصه فارسی ‌ح
فصل اول کلیات

1-1 ………………. سینوزیت… 3

1-2 ………………. شیوع سینوزیت… 4

1-3 ………………. عوامل مستعد کننده سینوزیت… 4

1-4 ………………. منشأ سینوزیت… 5

1-4-1 ………….. سینوزیت با منشأ آلرژیک… 5

1-4-2 ………….. سینوزیت با منشأ ویروسی.. 6

1-4-3 ………….. سینوزیت با منشأ قارچی.. 6

1-4-4 ………….. سینوزیت با منشأ باکتریایی.. 6

1-5 ………………. انواع سینوزیت… 8

1-5-1 ………….. سینوزیت حاد. 8

1-5-1-1 ……… علائم بالینی سینوزیت حاد. 8

1-5-1-2 ……… تشخیص و درمان سینوزیت حاد. 8

1-5-2 ………….. سینوزیت مزمن.. 9

1-5-2-1 ……… علائم بالینی سینوزیت مزمن.. 9

1-5-2-2 ……… تشخیص و درمان سینوزیت مزمن.. 9

1-6 ………………. عوارض سینوزیت… 9

1-7 ………………. مشخصات باکتری های مورد آزمایش…. 10

1-7-1 ………….. مشخصات کلی استرپتوکوک ها 10

1-7-1-1 ……… استرپتوکوک پیوژن. 11

1-7-1-1-1 ….. بیماری زایی.. 12

1-7-1-1-2 ….. تست های تشخیصی.. 12

1-7-1-1-3 ….. درمان. 13

1-7-1-2 ……… استرپتوکوک پنومونیه. 13

1-7-1-2-1 ….. تست های تشخیصی.. 14

1-7-1-2-2 ….. بیماری زایی.. 15

1-7-1-2-3 ….. درمان. 15

1-7-2 ………….. مشخصات کلی استافیلوکوک ها 16

1-7-2-1 ……… استافیلوکوک اورئوس… 16

1-7-2-1-1 ….. تست های تشخیصی.. 17

1-7-2-1-2 ….. بیماری زایی.. 18

1-7-2-1-3 ….. درمان. 18

1-7-3 ………….. مشخصات کلی پسودوموناس ها 19

1-7-3-1 ……… پسودوموناس آئروژینوزا 19

1-7-3-1-1 ….. تست های تشخیصی.. 21

1-7-3-1-2 ….. بیماری زایی.. 21

1-7-3-1-3 ….. درمان. 21

1-8 ………………. تاریخچه درمانی گیاهان دارویی.. 22

1-8-1 ………….. ویژگی های خاص تولید گیاهان دارویی.. 23

1-8-2 ………….. شکل های مصرف گیاهان دارویی.. 23

1-9 ………………. ویژگی های گیاهان دارویی مورد آزمایش…. 23

1-9-1 ………….. گیاه درمنه. 23

1-9-1-1 ……… ترکیبات شیمیایی و اسانس گیاه 24

1-9-1-2 ……… خواص درمانی.. 25

1-9-2 ………….. گیاه اسطو خودوس… 25

1-9-2-1 ……… ترکیبات شیمیایی و اسانس گیاه 26

1-9-2-2 ……… خواص درمانی.. 26

1-9-3 ………….. گیاه دارچین.. 26

1-9-3-1 ……… ترکیبات شیمیایی و اسانس گیاه 28

1-9-3-2 ……… خواص درمانی.. 29

1-9-4 ………….. گیاه مورد یا مورت… 29

1-9-4-1 ……… ترکیبات شیمیایی و اسانس گیاه 31

1-9-4-2 ……… خواص درمانی.. 32

1-10 ……………. اسانس های گیاهی.. 32

1-11 ……………. نانواسانس های گیاهی.. 33

1-11-1 ………… کیتوزان. 33

1-12 ……………. بررسی اثرات ضد میکروبی.. 35

1-13 ……………. تعیین MIC به روش میکرودایلوشن (ریز رقت) 35

1-13-1 ………… متغیر های مؤثر در انجام آزمون MIC.. 36

1-13-2 ………… تعیین MBC.. 36

1-13-3 ………… دیسک دیفیوژن. 36

1-13-3-1 ……. دینامیک تشکیل هاله. 37

1-13-3-2 ……. دیسک های آنتی بیوتیک… 37

1-13-4 ………… انتشار در آگار (چاهک) 37

1-14 ……………. روش های تهیه سوسپانسیون. 38

1-15 ……………. بیان مسئله. 38

1-16 ……………. ضرورت اهمیت موضوع. 39

1-17 ……………. اهداف تحقیق.. 40

1-17-1 ………… هدف کلی.. 40

1-17-2 ………… هدف اختصاصی.. 40

1-18 ……………. فرضیات تحقیق.. 40

1-19 ……………. سوالات تحقیق.. 40

فصل دوم مروری بر متون گذشته

2-1 ………………. سوابق تحقیق در ایران و سایر کشور ها در زمینه استفاده از اسانس ها و نانواسانس های گیاهی   43

فصل سوم مواد و روش کار

3-1 ………………. دستگاه های مورد نیاز. 48

3-2 ………………. مواد و وسایل مورد نیاز. 48

3-2-1 ………….. سوش های میکروبی مورد مطالعه. 50

3-2-2 ………….. اسانس های مورد مطالعه. 50

3-3 ………………. روش کار. 51

3-3-1 ………….. روش تهیه نانواسانس های درمنه، اسطوخودوس، مورد و دارچین.. 51

3-3-1-1 ……… تهیه محلول کیتوزان. 51

3-3-2 ………….. روش تهیه محیط کشت اولیه برای رشد. 53

3-3-2-1 ……… محیط BHI 53

3-3-2-2 ……… محیط MHA.. 53

3-3-2-3 ……… محیط BA.. 53

3-3-3 ………….. فعال کردن باکتری ها و انتقال آن ها به محیط کشت… 54

3-3-4 ………….. روش تهیه محلول سوسپانسیون میکروبی.. 54

3-3-5 ………….. روش ساخت کدورت های استاندارد مک فارلند. 54

3-3-6 ………….. تعیین MIC با روش میکرودایلوشن.. 55

3-3-6-1 ……… روش علمی تعیین MIC.. 55

3-3-7 ………….. تعیین حداقل غلظت کشندگی باکتری یا MBC.. 57

3-3-8 ………….. روش انتشار در آگار (دیسک کاغذی) 57

3-3-8-1 ……… دیسک های آنتی بیوتیک مورد آزمایش (شاهد مثبت) 58

3-3-9 ………….. روش انتشار در آگار (چاهک) 58

فصل چهارم نتایج

4-1 ………………. شرح مختصری از مطالعه. 61

4-2 ………………. نتایج FTIR ترکیبات نانواسانس ها 61

4-3 ………………. نتایج حاصل از پراکندگی نور دینامیکی برای مطالعه اندازه نانوذرات… 63

4-4 ………………. نتایج microscope Scanning electron مربوط به اسانس های نانوکپسول شده 64

4-5 ………………. نتایج microscope Transmission electronمربوط به اسانس های نانو کپسول شده 65

4-6 ………………. نتایج آزمون تعیین حساسیت… 66

4-6-1-1 ……… نتایج MIC نانواسانس ها 68

4-6-1-2 ……… نتایج MIC اسانس ها 68

4-6-1-3 ……… نتایج MBC اسانس ها و نانواسانس ها 69

4-6-2 ………….. نتایج اثرات ضد میکروبی نانواسانس ها به روش انتشار دیسک و مقایسه با چند آنتی بیوتیک رایج   75

4-6-3 ………….. نتایج آزمایش انتشار در آگار(چاهک) 78

5-1 ………………. بحث.. 83

5-2 ………………. نتیجه گیری.. 89

5-3 ………………. پیشنهادات.. 89

منابع. .. 90

چکیده لاتین..95

فهرست جداول

جدول 3-1       روش تهیه استاندارد لوله های مک فارلند. 55

جدول 4-1       نتایج آزمایش MIC و MBC نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، مورد. 67

جدول 4-2       نتایج آزمایش MIC و MBC اسانس های اسطوخودوس، درمنه، مورد، دارچین بر حسب میکروگرم
بر میلی لیتر μg⁄ml 68

جدول 4-3       قطر هاله عدم رشد سویه های میکروبی مورد آزمایش در برابر تعدادی از دیسک های آنتی بیوتیکی متداول در آزمایش دیسک دیفیوژن 77

فهرست نمودارها

نمودار 4-1       نمودارحداقل غلظت بازدارندگی (MIC) اسانس ها و نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، مورد و دارچین در برابر استرپتوکوک پنومونیه. 71

نمودار 4-2       نمودار حداقل غلظت کشندگی ( MBC ) اسانس ها و نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، مورد و دارچین در برابر استرپتوکوک پنومونیه. 71

نمودار 4-3       نمودارحداقل غلظت بازدارندگی (MIC) اسانس ها و نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، مورد و دارچین در برابر استرپتوکوک پیوژن. 72

نمودار 4-4       نمودارحداقل غلظت کشندگی (MBC) اسانس ها و نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، مورد و دارچین در برابر استرپتوکوک پیوژن. 72

نمودار 4-5       نمودارحداقل غلظت بازدارندگی (MIC) اسانس ها و نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، مورد و دارچین در برابر استافیلوکوک اورئوس… 73

نمودار 4-6       نمودارحداقل غلظت کشندگی (MBC) اسانس ها و نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، مورد و دارچین در برابر استافیلوکوک اورئوس… 73

نمودار 4-7       نمودارحداقل غلظت بازدارندگی (MIC) اسانس ها و نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، مورد و دارچین در برابر پسودوموناس آئروژینوزا 74

نمودار 4-8       نمودارحداقل غلظت کشندگی (MBC) اسانس ها و نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، مورد و دارچین در برابر پسودوموناس آئروژینوزا 74

فهرست شکل ها

شکل 1-1         سینوس های پارانازال اطراف بینی و صورت… 3

شکل 1-2         استرپتوکوک پیوژن رشد یافته در کشت خون. 11

شکل 1-3         رنگ آمیزی گرم از خلط که در آن استرپتوکوک پنومونیه. 13

شکل 1-4         رنگ آمیزی گرم استافیلوکوک اورئوس… 17

شکل 1-5         رنگ آمیزی گرم پسودوموناس آئروژینوزا 20

شکل 1-6         گیاه درمنه. 24

شکل 1-7         گیاه اسطوخودوس… 25

شکل 1-8         گیاه دارچین.. 28

شکل 1-9         چوب و پودر دارچین.. 28

شکل 1-10       گیاه مورد. 31

شکل 1-11       ساختار شیمیایی پلیمر کیتوزان. 34

شکل 1-12       ساختار مولکولی کیتین.. 35

شکل 3-1         اسانس های تهیه شده از شرکت باریج اسانس کاشان. 51

شکل 3-2         دستگاه اولترا سونی کیت در مرکز ژنتیک… 52

شکل 4-1         نتایج طیف سنجی مادون قرمز حاصل از ترکیب بیوپلی ساکاریدی کیتوزان. 62

شکل 4-2         نتایج طیف سنجی مادون قرمز حاصل از ترکیب اسید میرستیک… 62

شکل 4-3         نتایج حاصل از طیف سنجی مادون قرمز دو ترکیب کیتوزان و اسید میرستیک در کنار هم. 63

شکل 4-4         توزیع اندازه نانوذرات ترکیبات اسانس نانوکپسول شده با بهره گرفتن از دستگاه DLS. 64

شکل 4-5         تصویر ساختار نانوکپسول های کیتوزان حاوی اسانس توسط میکروسکوپ الکترونی.. 65

شکل 4-6         تصویر ساختار نانوکپسول کیتوزان حاوی اسانس توسط میکروسکوپ الکترونی.. 65

شکل 4-7         میکروپلیت بعد از انجام آزمایش MIC.. 66

شکل 4-8         میکروپلیت بعد از انجام آزمایش MIC.. 67

شکل 4-9         پلیت کشت داده شده مربوط به تأثیر نانواسانس اسطوخودوس بر روی استرپتوکوک پیوژن بعد از آزمایش MIC بر روی محیط کشت بلاد آگار برای تعیین MBC.. 69

شکل 4-10       پلیت کشت داده شده مربوط به تأثیر نانواسانس دارچین بر روی استرپتوکوک پنومونیه بعد از آزمایش MIC بر روی محیط کشت بلاد آگار برای تعیین MBC.. 69

شکل 4-11       پلیت های کشت شده مربوط به تأثیر اسانس اسطوخودوس بر روی استافیلوکوک اورئوس بر روی محیط آگار برای تعیین MBC.. 70

شکل 4-12       پلیت های کشت داده شده مربوط به تأثیر اسانس مورد بر روی پسودوموناس آئروژینوزا بر روی محیط آگار برای تعیین MBC، رقت شماره 3 رقت MIC.. 70

شکل 4-13       پلیت های تلقیح شده با باکتری پسودوموناس آئروژینوزا حاوی دیسک های کاغذی آغشته به غلظت های مختلف نانواسانس اسطوخودوس… 76

شکل 4-14       پلیت های تلقیح شده با باکتری استافیلوکوک اورئوس حاوی دیسک های کاغذی آغشته با غلظت های مختلف نانواسانس دارچین.. 76

شکل 4-15       پلیت تلقیح شده با باکتری استافیلوکوک اورئوس حاوی دیسک های آنتی بیوتیکی.. 77

شکل 4-16       پلیت تلقیح شده با پسودوموناس آئروژینوزا حاوی دیسک های آنتی بیوتیکی.. 78

شکل 4-17       پلیت تلقیح شده با باکتری استرپتوکوک پیوژن حاوی دیسک های آنتی بیوتیکی.. 78

شکل 4-18       پلیت تلقیح شده با استافیلوکوک اورئوس. قطر هاله عدم رشد در اطراف چاهک ها به خوبی قابل مشاهده است   79

شکل 4-19       پلیت تلقیح شده با پسودوموناس آئروژینوزا. قطر هاله عدم رشد در اطراف چاهک ها به خوبی قابل مشاهده است   80

شکل 4-20       پلیت تلقیح شده با پسودوموناس آئروژینوزا با غلظت های مختلفی از نانواسانس درمنه. 80

شکل 4-21       پلیت تلقیح شده با استافیلوکوک اورئوس با غلظت های مختلفی از نانواسانس مورد. 80

خلاصه فارسی

سینوزیت یکی از شایع ترین موارد در بین مراجعان به پزشک عمومی است که احتیاج به تجویز آنتی بیوتیک دارد. از جمله باکتری های شایع در ایجاد این بیماری می توان به استرپتوکوک پنومونیه، استرپتوکوک پیوژن، استافیلوکوک اورئوس و پسودوموناس آئروژینوزا اشاره کرد. امروزه با توجه به اثرات مضر داروهای شیمیایی بر بدن انسان، استفاده از روش های نوین فرمولاسیون مانند نانوکپسول کردن اسانس های گیاهی به دلیل کارایی بیشتر و همچنین کاهش عوارض سوء ناشی از کاربرد مستقیم آن ها مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه که به روش in vitro می باشد، اثر ضدمیکروبی چهار نوع نانواسانس گیاهی بر روی میکروارگانیسم های استرپتوکوک پنومونیه، استرپتوکوک پیوژن، استافیلوکوک اورئوس و پسودوموناس آئروژینوزا که از عوامل مهم سینوزیت می باشد در مقایسه با اسانس های طبیعی آن ها بررسی گردید، ابتدا تست کمی حداقل غلظت مهار کننده رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) و سپس تست کیفی (دیسک دیفیوژن) انجام گرفت. نتایج تست کمی MIC از نانواسانس های مورد بررسی در مورد استرپتوکوک پنومونیه با نانواسانس اسطوخودوس 097/0، استرپتوکوک پیوژن با نانواسانس درمنه و اسطوخودوس  097/0، استافیلوکوک اورئوس با نانواسانس درمنه  562/1 و در پسودوموناس آئروژینوزا با نانواسانس درمنه و اسطوخودوس  125/3 بدست آمد و نتایج بدست آمده در مقایسه با اسانس های طبیعی، تأثیر کمتر نانواسانس ها را نشان داد. و در تست دیسک دیفیوژن معلوم شد که نانواسانس ها قدرت رهایش از دیسک های کاغذی و انتشار در محیط جامد را ندارد.

نتایج، بیانگر اثرات خوب نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، مورد و دارچین بر روی چهار میکروارگانیسم های عامل سینوزیت می باشد و می توانیم به ساخت داروهای مناسب برای از بین بردن این میکروارگانیسم ها با منشأ گیاهی و با عوارض بسیار کمتر دارویی امیدوار باشیم.

واژه های کلیدی: نانواسانس، اسطوخودوس، درمنه، مورد، دارچین، MIC، MBC

فصل اول

کلیات

1-1 سینوزیت

سینوزیت عبارت است از یک تغییر التهابی در مخاط سینوس های پارانازال که علت آن می تواند آلرژی، ویروس، باکتری و ندرتا قارچ باشد]4[.

سینوس های پارانازال، حفرات هوایی اطراف بینی هستند که توسط مخاط بینی پوشیده شده و از منافذی به فضای داخلی بینی راه می یابد و شامل فرونتال[2]، اتموئید[3]، ماگزیلاری[4] و اسفنوئید[5] می باشد(شکل 1-1)]28[.

شکل 1-1 سینوس های پارانازال اطراف بینی و صورت

سینوزیت شایع ترین بیماری درگیر کننده سینوس ها بوده و از نظر بالینی به سه نوع حاد ( دوره بیماری کمتر از سه هفته )، تحت حاد ( تداوم بیماری به مدت سه هفته تا سه ماه ) و مزمن (دوره بیماری بیش از سه ماه ) تقسیم می گردد]28[. سینوزیت در بیماری های سیانوتیک قلب، کاهش ایمونوگلوبولین ها، ایدز، لوله گذاری تراشه، سندروم مژه بی حرکت و عفونت های دندانی شیوع بیشتری دارد]4[.

تعداد صفحه : 111

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.