روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روان شناسی

گرایش :بالینی

عنوان : ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بیرجند

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه تحصیلی

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته روانشناسی گرایش بالینی

 

عنوان:

ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی شهرهای فردوس و سرایان سال 91-90

 

استاد راهنما

دکتر محمود پناهی شهری

 

استاد مشاور

دکتر فاطمه شهابی زاده

تابستان  91

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول كلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-4-1-هدف علمی.. 6

1-4-2- هدف کاربردی.. 6

1-5-فرضیه های های تحقیق.. 6

1-6- متغیرهای تحقیق.. 7

1-6-1-تعریف مفاهیم نظری.. 7

1-6-2- تعریف مفاهیم عملیاتی.. 7

فصل دوم ادبیات و  پیشینه تحقیق

2-1-پیشینه نظری تحقیق(پایه های نظری) 9

2-1-1-تاریخچه اعتیاداینترنتی.. 9

2-1- 2- تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت… 11

2-1- 3-طبقه بندی وابستگی به اینترنت… 12

2- 1- 4- ارزیابی.. 12

2- 1- 5- نشانگان بالینی.. 13

2- 1- 6- همه گیری شناسی.. 14

2-1- 7- اختلالات مختلط روانپزشکی.. 15

2-1-8- علایم آسیب شناختی استفاده از اینترنت(PIU) 16

2-1-9- تشخیص….. 17

2-1-10- علت شناسی ـ نظریه ها 19

2-1-11-اقدام های درمانی.. 25

2-1-12-عواقب منفی استفاده ازاینترنت… 27

2-1-13-DSM و وابستگی به اینترنت… 29

2-1-14- جذب شدن. 31

2-1-15-غرق شدن. 32

2-1-15-2-   انواع غرق شدن. 35

2-1-15-3-حالتهای غرق شدن. 36

2-2-پیشینیه عملی.. 39

2-2-1- تحقیقات داخلی.. 39

2-2-2- تحقیقات خارجی.. 45

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1- روش تحقیق.. 49

3-2- جامعه آماری.. 49

3-3- نمونه تحقیق.. 50

3-3-1- حجم نمونه آماری.. 50

3-3-2- روش نمونه گیری.. 50

3-4-ابزارگردآوری آطلاعات… 50

3-4-1-آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT) 51

3-4-2-مقیاس جذب تلگن (TAS) 52

3-4-3 پرسشنامه تمایلات غرق شدن (ITQ) 54

3-5- روش اجرای پژوهش… 61

3-6- روش تحلیل داده ها 61

فصل چهارم یافته ها ونتایج تحقیق.. 62

4-1- مقدمه. 63

4-1- 2- نتایج آمار توصیفی.. 63

4-3-تحلیل فرضیه ها 65

فصل پنجم بحث وتفسیر نتایج.. 71

5-1- مقدمه. 72

5-2- بحث وتفسیر)بررسی فرضیه ها( 72

5-3- مشکلات و محدودیتهای تحقیق.. 74

5-4- پیشنهادات تحقیق.. 75

منابع ومآخذ. 76

پیوست… 83

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول (3-1) : تفسیر و طبقه بندی اعتیاد به اینترنت……………………………………………………………………………. 51

جدول (3- 2): تعداد گویه ها و همسانی درونی مقیاسها و نمره کل آزمون گرایش به غرق شدن (ITQ) 59

جدول (3- 3) : تعداد گویه ها و همسانی درونی مقیاسها و نمره کل مقیاس جذب شدن تلگن (TAS) 59

جدول (3– 4 ) :همبستگی مقیاسها و نمره کل آزمون گرایش به غرق شدن (ITQ) 60

جدول( 3-5) :  همبستگی مقیاسها و نمره کل مقیاس جذب شدن تلگن (TAS) 60

جدول(4- 1): میانگین و انحراف معیار پرسشنامه  اعتیاد به اینترنت در 4 گروه 64

جدول (4- 2) : نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین اعتیا به اینترنت در چهارگروه 64

جدول (4-3): تحلیل رگرسیون متغیر پیش بین(غرق شدن) 65

جدول شماره (4-4): تحلیل رگرسیون متغیرهای پیش بین(جذب ودیگر حالت های هشیاری) 65

جدول(4-5): ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت در تحلیل رگرسیون. 66

جدول  (4-6): ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و سن .. 67

جدول (4-7): آزمون لوین برای همسانی خطای واریانس و درجات آزادی.. 67

جدول (4- 8): تحلیل کواریانس (سن،جنسیت وتاهل،تعامل تاهل و جنست) 68

جدول(4-9): مقایسه زوجی میانگین اعتیاد  به اینترنت در چهار گروه 69

 

 

 

 

فهرست  نمودارها

نمودار (4-1) : میانگین اعتیاد به اینترنت در چهار گروه پس از حذف تاثیر سن…………………………………….. 70

 

فهرست اشکال

شكل 2-1  غرق شدن در واقعیت… 37

شكل 2- 2 غرق شدن به هنگام خواب دیدن (تصویر سمت راست) و خیالبافی (تصویر سمت چپ) 38

شكل 2-3 دو نفر در یک محیط مجازی ادراكی (مثلا یک فیلم) كه یكی غرق شده (تصویر سمت راست)دیگری غرق نشده است (تصویر سمت چپ) 38

شكل2- 4 دو نفر در یک محیط مجازی مفهومی.. 39

 

فصل اول

 

كلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

اینترنت شبکه­ گسترده جهانی است که شبکه‌های مختلف رایانه­ای در اندازه­ های متعدد و حتی رایانه ­های شخصی را با بهره گرفتن از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای گوناگون و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر متصل می‌کند. این شبکه جهانی از طریق خطوط تلفن، رایانه ­های شخصی و یا شبکه‌های رایانه‌ای را به یکدیگر متصل می‌کند و با اختصاص نشانی‌های الکترونیکی مشخص به هریک از آنها، برقراری ارتباط سریع و گسترده را میان کل کسانی که به شبکه متصل هستند، فراهم می‌کند و تبادل اطلاعات میان آنان را به صورت متن، صدا ، تصویر و فیلم میسر می‌سازد (دهقان، 1384). می‌توان گفت که شبکه اینترنت همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی شهروندان جهان است. یک نقطه تلاقی عمومی است که در آن میلیون‌ها نفر از بیش از 155 کشور جهان با هم در رابطه قرار می‌گیرند. سازمان عظیمی است که نظم آن از پیش تا حدودی تنظیم شده است. آنان در هر آن، به کسب اطلاع درباره مسایل مختلف، گفتگو، بازی، تجارت، جستجوی علمی، مشاهده تصاویر مختلف، استماع صداها، آهنگ‌ها، مشاهده فیلم‌ها و بسیاری اقدامات دیگر می‌پردازند. اینترنت یک بانک اطلاعاتی نیست، بلکه گسترده‌ترین و با اهمیت‌ترین شبکه کامپیوتری جهان است و شاید نمونه ­ای اولیه از بزرگراه ­های اطلاعاتی ربع اول قرن بیست ویکم باشد. اینترنت درحکم مخزنی از اطلاعات خوب، بد، زشت و زیبا، اخلاقی و غیره اخلاقی می‌تواند تلقی شود (داور پناه، 1382).

جالب ترین پدیده­ فلسفی که تا کنون اینترنت ممکن ساخته، یک دنیای مجازی به نام “زندگی دوم”است. زندگی دوم همچنین امکان زندگی و صرف وقت در دنیایی مجازی را برای فرد فراهم می­ کند که ممکن است بسیار مهیج­­تر از دنیای واقعی باشد (فارسی نژاد، 1389).

اما اینترنت و دنیاهای مجازی که فراهم ساخته، فرصت گریزهایی در مقیاسی بسیار بزرگتر به ماعرضه              می­ کند. در واقع، به لطف دنیاهای مجازی مانند زندگی دوم، ما می­توانیم محدویت­های خود را فراموش کنیم و خود را در فرادنیایی امن و غنی غوطه­ور کنیم. به این ترتیب، به دوراهی می­رسیده­ایم و باید دنیای خود را انتخاب کنیم (همان منبع).

عده­ای درباره اثرات زندگی در دنیای مجازی برای مدتی طولانی نگرانند. بعضی تأثیرات آن ممکن است روحی باشد، مثل اعتیاد و بعضی ممکن است جسمی (فیزیکی) مثل سرگیجه (برات زاده، 1382).

بنابراین محیط مجازی یا سایبراسپیس[1]محیطی است که نظامهای رایانه­ای شبکه جهان آن را ایجاد کرده است. امروزه اصطلاح محیط مجازی به صورت گسترده ­ای درمورد اینترنت به کار می رود. ویلیام گیبسون که برای اولین بار این واژه را به کاربرد آن را چنین تصویر کرده است: غرق شدن کامل احساسات انسان به طور مصنوعی در محیطی زایا. در چنین محیطی ماشین تجربه حسی انسان یجاد می­ کند و این حس در مغز انسان پرورانده می شود (داورپناه، 1382).

1-2- بیان مسئله

دسترسی به اینترنت پدیدهای رو به گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان قرار می­ گیرند در حال حاضر و با توجه به تعداد آمارهای موجود چند ساله اخیر، تعداد کاربران اینترنت در کشور ما 25 برابر شده و بیش از 64 /0 از کاربران ایرانی در منزل از اینترنت استفاده می­ کنند این مسئله نشان دهنده تمایل گسترده استفاده از این ابزار اطلاع رسانی است (ارشلو، 1385). ایوان گلدبرگ، روان پزشکی از دانشگاه کلمبیا اولین بار اختلال اعتیاد به اینترنت را در جولای 1995 مطرح کرد واژه اعتیاد به اینترنت را ابداع و معیارهای تشخیصی آن را ثبت کرد (شایق و همکاران، 1388). اگر چه اعتیاد به اینترنت اولین بار در سال 1995 مطرح شد ولی جامعه علمی قبلاً با مفاهیمی از قبیل اعتیاد به فناوری اعتیاد به رایانه و اعتیاد به بازیهای رایانه­ای آشنا بود در واقع این تفکر که استفاده از رایانه ممکن است به صورت عادت اجباری یا حتی رفتاری اعتیاد آمیز و غیر قابل ترک در آید ازدهه 1970 شکل گرفت (آتش پورو همکاران، 1384). در مورد آمارشیوع اعتیاد به اینترنت در جوامع مختلف آمار متعددی وجود دارد اما به طور میانگین نسبت معتادان حدود 2 تا 5 میلیون در ازاء هر 50 میلیون استفاده کننده معمولی برآورد شده است به عبارتی می­توان گفت که تقریباً 5 تا 10 درصد استفاده کنندگان از اینترنت دچار مشکل اعتیاد به اینترنت هستند(علوی و همکاران، 1388). اعتیاد به معنای بروز شرایطی است که در آن افراد به صورت جسمی و روانی یک نوع ماده خاص ویژه مواد مخدر وابستگی پیدا می­ کنند بسیاری از پژوهشگران مفهوم اعتیاد را برای توجیه انواع خاصی از رفتارهای مشکوک نیز به کار می­برند زیرا یافته­ ها و نشانه­ های اعتیاد به عنوان اعتیادهای رفتارمحور طبقه ­بندی می­شوند. بنابراین اعتیاد به اینترنت نیز اعتیاد رفتار محور محسوب می­ شود (درگاهی و رضوی، 1386). کاربران ممکن است به قسمت ­های مختلف اینترنت مانند چت یا سایر قسم ها اعتیاد پیدا کنند (ویزشفر، 1386). اعتیاد به اینترنت با فوبی اجتماعی و اعتیاد به اینترنت با فوبی اجتماعی و اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی، اختلال دو قطبی، مشکلات در روابط بین فردی، اختلال اضطرابی و تکانه ای، خودکشی و پرخاشگری، افسردگی و انگیختگی بالا در ارتباط بوده است (خواجه موگهی، 1389).

منظور از جذب شدن، عطف توجه و درگیر شدن عمیق با موضوع توأم با نفوذناپذیری در مقابل رویدادهایی است كه معمولاً توجه فرد را به خود جلب می     كنند. در این حال اطلاعات به گونه ­ای غیر معمول و منحصر به فرد ارزیابی می شوند. به هنگام جذب، رویدادهای زمینه­ای و مزاحم اطراف نادیده گرفته می شوند. در این حالت فرد در مقابل عوامل مزاحم نفوذناپذیراست. البته به نظر روچ و مك كانكی[2] (1990) ممكن است فردی كه جذب چیزی شده است رویداداهای اطراف خود را نادیده بگیرد اما در عین حال نسبت به آنها آگاه باشد و اضافه می كنند كه می توان جذب را به عنوان زمینه (صفت) و یا تجربه (حالت) در نظر گرفت. گر چه جنبه صفت جذب شدن به خوبی بررسی شده است، جذب به عنوان یک حالت بخوبی مورد بررسی قرار نگرفته است. كسی كه در این رگه و صفت بالاست ممكن است مدتها مسحور غروب خورشید و مدتها به لكه­ای خیره شود. در این حالت فرد مجذوب جنبه­ای معمولاً نامتعارف و ذهنی از چیزی می­ شود كه به آن توجه  می­كند. این موضوع ادراكی یا تصوری، توجه فرد را در اختیار می­گیرد و حاضر و واقعی تلقی می شود. تلگن[3] (1982) در تبیین مفهوم جذب به نظر مزلو[4]  (1968) و مفهوم مسحور شدن و جذب كه ویژگی تجربیات اوج است اشاره می كند. منظور از این گونه تجربیات، لحظاتی است كه بخودی خود ارزشمند است. جذب حاصل توجه همه جانبه است، یعنی درگیر شدن كامل منابع ادراكی، حركتی، تصوری و شناختی به نمود یگانه­ای از چیزی كه به آن توجه می شود جذب یک ویژگی و رگه پایدار شخصیتی است و بین دو جنس تفاوتی در این رگه مشاهده نشده است (تلگن و همكاران، 1988، پناهی شهری، 1388). در فرهنگ آكسفورد غرق شدن به این معانی آمده است: “فرو رفتن در آب، سایر مایعات یا چیزهای دیگر و جذب شدن در برخی شرایط، اعمال، علاقه ها و از این قبیل”. غرق شدن، احساس عمیقاً درگیر شدن و چیزی را واقعی باور كردن است (ایجسلستیجن[5] و همكاران، 2001).

[1] – Cyberspace

[2] – Roche & McConkey

[3] – Tellgen, A.

[4] – Maslow

[5] – Ijsselsteijn, et al

تعداد صفحه : 103

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.