زیست شناسی

پایان نامه اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمی-PQWVFKLW

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی جانوری

گرایش :فیزیولوژی جانوری

عنوان : اثر استرس در دوران های  مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمی-PQWVFKLW

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی جانوری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)

گرایش فیزیولوژی جانوری

 

عنوان

اثر استرس در دوران های  مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول

 

استاد راهنما:

دکتر محمود اله دادی سلمانی

استاد مشاور:

دکتر هومن شجیعی

بهمن 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته  
1-1 صرع………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
        1-1-1 تاریخچه صرع……………………………………………………………………………………………………………. 1
        1-1-2 تعریف صرع……………………………………………………………………………………………………………… 2
1-1-3 اپیدمولوژی صرع………………………………………………………………………………………………………… 3
        1-1-4 اتیولوژی صرع……………………………………………………………………………………………………………. 3
            1-1-4-1 علل قبل از زایمان………………………………………………………………………………………………… 3
            1-1-4-2 ضربه های مغزی…………………………………………………………………………………………………. 4
            1-1-4-3 علل عفونی و بیماریها……………………………………………………………………………………………. 4
            1-1-4-4 علل متابولیکی…………………………………………………………………………………………………….. 4
            1-1-4-5  سکته های مغزی………………………………………………………………………………………………… 5
            1-1-4-6  صرع و ژنتیک……………………………………………………………………………………………………. 5
      1-1-5 تشخیص بیماری…………………………………………………………………………………………………………… 5
      1-1-6 درمان صرع…………………………………………………………………………………………………………………. 7
      1-1-7  فیزیوپاتولوژی صرع………………………………………………………………………………………………………. 9
      1-1-8  طبقه بندی صرع…………………………………………………………………………………………………………… 12
            1-1-8-1 اجزاء تشنج………………………………………………………………………………………………………… 12
            1-1-8-2  طبقه بندی بین المللی صرع…………………………………………………………………………………….. 12
                   1-1-8-2-1 تشنج های موضعی…………………………………………………………………………………….. 12
                   1-1-8-2-2 تشنج های عمومی……………………………………………………………………………………… 13
      1-1-9  صرع لوب گیجگاهی……………………………………………………………………………………………………… 16
      1-1-10 نقش نئوکورتکس در مکانیسم صرع زایی…………………………………………………………………………….. 16
      1-1-11 نقش صرع زایی نواحی لیمبیک………………………………………………………………………………………… 18
1-2 مدل های ایجاد صرع تجربی در حیوانات……………………………………………………………………………………….. 20
       1-2-1 کیندلینگ……………………………………………………………………………………………………………………. 21
       1-2-2 کیندلینگ شیمیایی………………………………………………………………………………………………………… 21
       1-2-3 انواع کیندلینگ شیمیایی………………………………………………………………………………………………….. 22
          1-2-3 -1 تزریق درون بطنی مواد تشنج زا…………………………………………………………………………………. 22
          1-2-3 -2 تزریق سیستمیک مواد تشنج زا………………………………………………………………………………….. 22
1-3  استرس……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
       1-3-1 مفهوم استرس……………………………………………………………………………………………………………… 23
       1-3-2 مراحل پاسخ دهی به استرس …………………………………………………………………………………………… 25
       1-3-3  پیامد های استرس………………………………………………………………………………………………………… 26
       1-3-4 نوروآناتومی و فیزیولوژی استرس ……………………………………………………………………………………… 27
            1-3-4-1 سیستم سمپاتیک(SAM) ……………………………………………………………………………………….. 28
            1-3-4-2 سیستم هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال(HPA) ……………………………………………………………… 28
       1-3-5  تجارب اولیه مطالعات حیوانی نوروبیولوژی استرس………………………………………………………………… 32
1-4 اثرات استرس بر صرع………………………………………………………………………………………………………………. 32
فصل دوم  روش تحقیق و مواد 34
1-2 نوع حیوان و نحوه تهیه: ……………………………………………………………………………………………………………. 35
2-2 شرایط نگهداری موش ها : ……………………………………………………………………………………………………….. 35
2-3 مواد و لوازم مورد نیاز : …………………………………………………………………………………………………………… 35
      2-3-1 مواد شیمیایی: ……………………………………………………………………………………………………………… 35
      2-3-2 ابزار و وسایل ………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-4 گروه های مورد آزمایش : …………………………………………………………………………………………………………. 36
      2-4-1 گروه بندی ماده ها: ……………………………………………………………………………………………………… 37
      2-4-2 گروه های ماده و گروه بندی نوزادان نر : ……………………………………………………………………………… 39
2-5 شاخص های مورد آزمایش: …………………………………………………………………………………………………….. 42
2-6 بررسی مراحل 6 گانه رفتار تشنجی …………………………………………………………………………………………….. 43
فصل سوم  نتایج تحقیقات 44
3-1 استرس جدایی از مادر، استعداد ابتلای به صرع و تشنج زایی را در فرزندان افزایش می دهد…………………………….. 45
3-2 استرس در سنین جوانی مادر، استعداد ابتلای به صرع و تشتج زایی در فرزندان کاهش می دهد. ……………………… 47
      3-2-1 استرس قبل از بارداری مادران……………………………………………………………………………………………………………. 47
      3-2-2 استرس حین بارداری مادران……………………………………………………………………………………………………………… 47
      3-2-3 استرس در بارداری دوم مادران………………………………………………………………………………………………………….. 50
3-3: ماندگاری استرس در مادر، شدت تشنج فرزندان را پس از رسیدن به سن بلوغ افزایش می دهد…………………………… 51
فصل چهارم – بحث و نتیجه گیری 53
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
4-2 الف) استرس در سنین جوانی مادر، استعداد ابتلای به صرع و تشنج زایی در فرزندان را پس از رسیدن به بلوغ، کاهش می دهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
4-3 ب) ماندگاری استرس در مادر، شدت تشنج فرزندان را پس از رسیدن به سن بلوغ افزایش می دهد. ……………………. 57
4-4 ج)استرس جدایی از مادر، استعداد ابتلای به صرع و تشنج زایی را در فرزندان افزایش می دهد…………………………….. 58
5-4 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
منابع فارسی و انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72
   

فهرست شکل ها

عنوان صفحه
1-1 امواج EEGدر حملات تشنجی……………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-2 تخریب فیبر های رابط نیم کره های مغزی………………………………………………………………………………………….. 8
1-3 تحریک عصب واگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-4 مقایسه امواج EEGدر حالت طبیعی و تشنجات………………………………………………………………………………………………. 11
1-5 میسر انتشار تشنج در صرع موضعی و عمومی…………………………………………………………………………………………………. 14
1-6 مراحل تونیک  و کلونیک…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-7 تشنج ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
1-8 طبقه بندی تشنج ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
1-9 محور HPA……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
2-1 موش ماده و نوزادانش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-2 شنای اجباری موش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-3 محدودیت حرکت موش(Restrain) …………………………………………………………………………………………………………… 38
2-4 علامت گذاری موش ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
2-5 نوزادان نر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41
2-6 استرس جدایی از مادر نوزادان نر………………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-7 بررسی و زمانگیری مراحل تشنج…………………………………………………………………………………………………………………… 42
2-8 ثبت دقیق عمق و مراحل تشنج……………………………………………………………………………………………………………………… 43
2-9 تزریق درون صفاقی (IP) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 43

فهرست نمودار ها و منحنی ها

عنوان صفحه
1-1 وقایع مربوط به مواجه شدن پس از استرس……………………………………………………………………………………………………. 25
2-1 مراحل استرس هتروژن……………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
3-1 نتایج استرس جدایی از مادر…………………………………………………………………………………………………………………………. 46
3-2 نتایج استرس قبل از بارداری ………………………………………………………………………………………………………………………. 48
3-3 نتایج استرس حین بارداری …………………………………………………………………………………………………………………………. 49
3-4 نتایج استرس قبل از بارداری دوم(بین بارداری ) …………………………………………………………………………………………….. 50
3-5 نتایج استرس در بارداری قبل……………………………………………………………………………………………………………………….. 52

 

چکیده:

استرس به عنوان یک عامل تهدید برای CNS است و بقای ارگانیسم جانوری در سازگاری و یا خروج از آن می باشد. حاضر پژوهش انجام گرفته پاسخ بالقوه فرزندان موش به استرس مادر در زمان های مختلف زندگی بوده است. مدل استرس مزمن، استرس هتروژن است که مدلی از استرس طبیعی بوده و نه روز طول کشیده است. استرس قبل از بارداری منجر به کاهش نمو کیندلینگ در فرزندان شده، در حالی که استرس حین بارداری مانع کیندلینگ در نوزادان شده است. استرس بین بارداری و استرس بارداری قبل تغییری در شدت کیندلینگ ایجاد نکرده است. این نتایج نشان داد که بارداری می تواند مانعی برای اثرات مخرب استرس باشد، هر چند،  افزایش سن،  این اثر حفاظتی را خنثی می نماید.

مقدمه :

 1-1  صرع[1]

   1-1-1 تاریخچه صرع

صرع یک اختلال شناخته‌شده از روزگاران قدیم است و قدمت آن به عصرحجر برمی‌گردد وحملات صرع از دوران باستان انسان را آزرده و اندیشمندان را بخود واداشته است. یونانیان باستان به این بیماری به عنوان یک بیماری مقدس نگاه می‌كردند. آنان معتقد بودند این تجلی یكی از خدایان است كه می‌تواند سبب سقوط بیمار روی زمین و تكان‌های شدید وی شود و بعد، قبل از مرگ كامل بیمار، مجددا وی را زنده كند]5[. یونانیان در دوران بقراط از روابط میان صدمه به مغز و فعالیت های حمله ای شامل حرکات سمت مخالف بدن آگاهی داشتند، اما با وجود ارتباط مشهود بین صدمه و حملات تصور عمده بر این بود که این حملات در افراد جن زده روی می دهند]4.[ بقراط[2] اولین كسی بود كه با این نظریه مخالفت كرد. این پزشك یونانی در حدود 2450 سال قبل معتقد بود صرع یک بیماری با منشاء اختلال مغزی است.

جالینوس[3] معتقد بود كه صرع به دلیل بروز لخته و آماس در عروق دست یا پا، ایجاد می‌شود. به همین دلیل، دست یا پای بیماران را در هنگام حمله محكم می‌بستند تا جریان خون آن قطع شود و بیمار بهبود یابد. حتی گاهی اوقات، یكی از اندام‌های بیمار را كه تشنج از آنجا شروع  می‌شد قطع می‌كردند. اگر حمله تشنجی از یک اندام شروع نمی‌شد، جمجمه بیمار رامی‌شكافتند و سعی می‌كردند تا لخته را خارج كنند[5]. تحلیل های نوین نوروبیولوژیکی بر روی صرع در دهه 1860 توسط هاگلینگز و جکسون انجام شد. جکسون دریافته بود که تشنج لزوما در بردارنده فقدان هشیاری نیست، اما می توان آن را با علایم موضعی نسبت داد که از جمله آن می توان به پرش بازو اشاره کرد. این ملاحظات از جمله اولین موارد به رسمیت شناختن آنچه امروز تشنج ناکامل است، بشمار می رود.

یکی دیگر از موارد پیشرفت در این زمینه، اولین درمان جراحی است که توسط ویکتور هورسلی اجرا شد. او در سال 1886 با بریدن کورتکس چسبیده به یک شکستگی فرورفته در جمجمه بیماری با تشنج موضعی، دستگاه حرکتی را تحت درمان قرار داده بود. با این حال درمان های نوین جراحی برای صرع به کارهای ویلدر پنفیلد و هربرت جاسپر در مونترال و اوایل دهه 1950 مربوط می شود. نوآوری های پزشکی مانند کاربرد اولیه فنوباربیتال به عنوان ضد حمله تشنجی در سال 1912 توسط هوپتمن، استفاده از الکتروآنسفالوگرافی[4] توسط هانس برگر در سال 1929 و کشف فنیتوئین[5] توسط هوستن مریت و و تریسی پوتنام در سال 1937، کمک های زیادی در این زمینه نمودند[4]. در  اواخر دهه 1930 صرع یک بیماری جسمی قلمداد شد که آن را ناشی از تخلیه نابهنجار سلولهای عصبی می دانستند که معمولا به دنبال آسیب قسمتی از بافت مغز ایجاد می شود و فعالیتهای الکتریکی غیر عادی این بخش از مغز را نیزعلت حملات صرعی تشخیص داده بودند.[2-3-4]

تعداد صفحه : 85

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.