ترجمه مقاله ISI عمران

دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی:رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته

عنوان : Therelationshipbetweenshearwavevelocity,temperature,attenuationandviscosityintheshallowpartofthemantle

تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Therelationshipbetweenshearwavevelocity,temperature,attenuationandviscosityintheshallowpartofthemantle
KeithPriestley,DanMcKenzie∗
DepartmentofEarthSciences,BullardLabs,MadingleyRoad,CambridgeCB30EZ,UK
articleinfo
abstract
Articlehistory:
Received3February2013
Receivedinrevisedform16July2013
Accepted10August2013
Availableonline25September2013
Editor:P.Shearer
Keywords:
surfacewavetomography
mantletemperature
lithosphericthickness
shearwaveattenuation
mantleviscosity
Surfacewavetomography,usingthefundamentalRayleighwavevelocitiesandthoseofhighermodesbetween1and4andperiodsbetween50and160s,isusedtoimagestructureswithahorizontalresolutionof∼250kmandaverticalresolutionof∼50kmtodepthsof∼300kminthemantle.Anewmodel,PM_v2_2012,obtainedfrom3×106seismograms,agreeswellwithearlierlowerresolutionmodels.ItiscombinedwithtemperatureestimatesfromoceanicplatemodelsandwithpressureandtemperatureestimatesfromthemineralcompositionsofgarnetperidotitenodulestogenerateanumberofestimatesofSV(P,T)basedongeophysicalandpetrologicalobservationsalone.Thesearethenusedtoestimatetheunrelaxedshearmodulusanditsderivativeswithrespecttopressureandtemperature,whichagreereasonablywithvaluesfromlaboratoryexperiments.Athightemperaturesrelaxationoccurs,causingtheshearwavevelocitytodependonfrequency.ThisbehaviourisparameterisedusingaviscositytoobtainaMaxwellrelaxationtime.Therelaxationbehaviourisdescribedusingadimensionlessfrequency,whichdependsonanactivationenergyEandvolumeVa.ThevaluesofEandVaobtainedfromthegeophysicalmodelsagreewiththosefromlaboratoryexperimentsonhightemperaturecreep.Theresultingexpressionsarethenusedtodeterminethelithosphericthicknessfromtheshearwavevelocityvariations.Theresolutionisimprovedbyaboutafactoroftwowithrespecttoearliermodels,andclearlyresolvesthethicklithospherebeneathactiveintracontinentalbeltsthatarenowbeingshortened.Thesameexpressionsallowthethreedimensionalvariationsoftheshearwaveattenuationandviscositytobeestimated.
©2013ElsevierB.V.Allrightsreserved.
1.Introduction
TheassociationofreducedshearwavevelocityVs,increasedattenuationandreducedviscosityintheEarth’suppermantlehasbeenknownforalmostninetyyears(seeGutenberg,1959,p.76).Theseeffectsaremostobviousintheasthenosphere,wherethemantletemperatureapproachesthemeltingtemperature.Fig.1ashowsatypicalsteadystatecontinentalgeotherm.Thelayerclosetothesurface,whereheatistransportedbyconductionalone,isknownasthemechanicalboundarylayer(MBL).Itisunderlainbyathermalboundarylayer(TBL)thatformspartoftheconvectivecirculationoftheuppermantle,andwhichsuppliesheattothebaseoftheMBL.Atgreaterdepthsthetemperaturegradientintheconvectiveinteriorisisentropic.Nodiscontinuitiesineitherthetemperatureoritsgradientcanoccuranywhere.Aconvenientwaytodescribeageothermisintermsoftheequivalentlithosphericthickness,definedasthedepthatwhichtheextrapolatedconduc-tivegeothermwouldintersectthatoftheconvectiveinterior.ThisdefinitionwasusedbyPriestleyandMcKenzie(2006),hereafter
*Correspondingauthor.Tel.:+441223337191.
E-mailaddress:mckenzie@madingley.org(D.McKenzie).PM6,andisalsousedhere.Itisthenthesameastheplatethick-nessusedtoparameterisethethermalstructureofoceanicplates(seeCrosbyetal.,2006).AsFig.1ashows,thebaseofthelitho-spheredefinedinthiswaylieswithinthethermalboundarylayer,anddoesnotcorrespondtoanyphysicalboundary.Furthermorethetemperatureofthatpartofthethermalboundarylayerthatliesbelowthebaseofthelithosphereislowerthanthatoftheisentropicinterior.Figs.1b–1eshowtwotemperatureprofilesfromwesternAfricaandtheirbestfittinggeotherms,togetherwiththeirSVprofiles.Thereisnostepinthevelocityprofilescorrespondingtothebaseofthelithosphere

تعداد صفحه : 14

تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :

رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته

چکیده:

توموگرافی امواج سطحی با بهره گرفتن از اساس سرعت امواج مابین 4-1 دوره بوده وبین 160-50 می باشد.. پروتکل ما 250 کیلومتر ورزولوشن عمودی از50 کیلومتر به عمق 300کیلومتر در گوشته است. مدل جدید ما   . PM-V2-2012 بوده و مقدار 106 *3 لرزه ثبت شده است که موافق با پروتکل مدل قبلی است این است که با نخمین دما از مدل های ورقه اقیانوسی و با فشار و برآورد درجه حرارت از ترکیب مواد معدنی گارنت پریدوتیت مقدار SV(P,T) براساس مشاهدات ژئو فیزیکی محاسبه شد . اینها در مرحله بعد مورد استفاده به منظور برآورد مدل برشی و مشتقات آن با توجه به دماو فشار مورد استفاده قرار خواهد گرفت که باید با آزمایشهای آزمایشگاهی به یک توافق منطقی برسد. در درجه حرارت بالا یک آرامش رخ می دهد. که باعث موج برشی وبه فرکانس بستگی دارد. این رفتار عامل یک ویسکوزیته برای بدست آوردن زمان آرامش ماکسول است که این رفتار آرام از یک بعد فرکانسی شرح داده شده است که بستگی به انرژی فعال سازیE و مقدار حجم V دارد و مقادیر آنها از مدل ها ژئوفیزیکی در آزمایشهای آزمایشگاهی در درجه خحرارت بالا توافق دارد. در نتیجه این مدل برای تعیی ضخامت لایه لیتوسفر در موج برشی ایجاد شده از تغییرات سرعتی استفاده می شود. این پروتکل دو عامل را با توجه به مدل های قبلی بهبود داده است وبه وضوح حل لیتوسفر ضخیم را در زیر کمربند درونی فعال که در حال حاضر کوتاه است را نشان می دهد. همین عبارت اجازه می دهد که مقدار روابط کاهندگی موج برشی و ویسکوزیته آن برآورد شود.

کلیدواژه ها: توموگرافی امواج سطحی ،درجه حرارت گوشته،ضخامت لایه لیتوسفر،روابط کاهندگی موج برشی و ویسکوزیته گوشته.

1-مقدمه:

ارتباط سرعت موج برشی در مقابل افزایش کاهندگی کاهش کی یابد و کاهش ویسکوزیته در گوشته فوقانی زمین تقریبا در 90 سال گذشته شناخته شده است.(گوتنبرگ 1950.ص76) این اثرات در آستونسفر بیشتر آشکار می باشد که در آن درجه حرارت گوشته به درجه حرارت ذوب می رسد. شکل 1-A یک حالت ثابت ژئوترم را نشان می دهد. لایه ی نزدیک به سطح که در آن گرما از طریق هدایت منتقل می شود به عنوان یک لایه مرزی مکانیکی شناخته شده است(MBL) این است که توسط یک فاصله در لایه مرزی حرارتی (TBL) بخشی از حرارت به صورت هم رفتی از گوشته فوقانی منتقل می شود. در اعماق بیشتر گرادیان دما در ایزونتروپیک همرفتی است. بدون ناپیوستگی در عردو درجه حرارت شیب می تواند در هر نقطه رخ دهد. راه مناسب برای توصیف یک ژئوترم از نظر لیتوسفر معادل ضخامت به عنوان عمق تعریفز شده که در آن برون یابی ژئترم از جریان هم رفتی می باشد. این توسط پریستلی و مکنزی در سال2006 استفاده شده است. بعداز آن PM6 نیز در اینجا استفاده می شود سپس ساختار حرارتی پارامتری صفحات اقیانوسی استفاده می شود(کرازبی وهمکاران 2006)همانطور که شکل A1 نشان می دهد لایه لیتوسفر در درون لایه مرزی نهفته شده استو به هیچ مرز فیزیکی مرتبط نیست. به علاوه درجه حرارت که بخشی از لایه مرزی حرارتی است در زیر پوسته زمین کمتر از داخل ایزنتروپ است شکل 1B و1E دو پروفیل دما را از غرب آفریقا با اتصالات ژئوترمی نشان می دهد که همراه با پروفیل SV است.

تعداد صفحه:24

قیمت : 14300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود مقاله به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,300 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.