مقالات رایگان

دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : نقش آژانسهای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (تاثیر متغیرهای اقتصادی وسیاسی )با مطالعه موردی ایران

دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : نقش آژانسهای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (تاثیر متغیرهای اقتصادی وسیاسی )با مطالعه موردی ایران

TMBA چکیده :

 

یکی از مولفه های مهم جهانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که در دو دهه گذشته با روندی صعودی رشد یافته است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کنار پارامترهای دیگری همچون تولید ناخالص داخلی و تجارت بین الملل در تحلیل های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد . مزایای سرمایه گذاری خارجی علاوه بر تامین ســرمای ه نقدی مـورد نیاز کشورها، انتقال دانش فنی، توسعه بازارهای صادراتی ، ارتقاء توان مدیریتی، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و بطور کلی ارتقاء‌ توان رقابتی کشورها در عرصه اقتصاد جهانی عنوان شده است که تاثیر مثبتی بر جریان توسعه اقتصادی کشورها دارد.

 

 

مقدمه :

 

آنکتاد(1999)1سرمایه گذاری مستقیم خاجی را نوعی سرمایه گذاری می داند که در برگیرنده ارتباط طولانی مدت ،سود پایدار و همچنین کنترل سرمایه گذار (شرکت مادر )بر شرکت ایجاد شده (در اقتصاد دیگر باشد .آیا می توان مدلی تبیین

 

نمود که در سطح معنی داری بتواند تغییرات در مقدار   متغیر وابسته سرمایه گذاری خارجی را بر اساس تغییرات تعداد

 

مشخصی از متغیرهای مستقل توضیح دهد؟ ‌بنابراین ابتدا باید پاسخی برای سئوال فوق یافت و سپس به بررسی نقش موسسات

 

تشویق سرمایه گذاری بویژه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در جذب سرمایه گذار   ی خارجی

 

 

1-Unctad

 

1

 

پرداخت. توضیح این نکته ضروری است که این تحقیق قبل از هر چیز بر این فرض استوار است که پذیرفته ایم سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی کشورها تاثیر مثبت دارد.

 

ادبیات موضوع

 

تاسیس 185آژانس تشویق و حمایت از سرمایه گذاری یا  IPA ها در سطح جهان و بیش از 250 نهاد آژانس منطقه ای

 

استانی طی دو دهه در کشورهای مختلف که مسئول همراهی ،حمایت از سرمایه گذاران قبل ،هنگام و بعد از اجرا و پیاده سازی طرحهای سرمایه گذاری را به عهده دارند ،حایز اهمیت است .مطالعه اولیه در خصوص نقش موسسات تشویق و

 

حمایت سرمایه گذاری خارجی یا  IPA ها با توجه به نظریات اسمیت و ویلز 2 در کتابی با عنوان بازاریابی یک کشور 3

 

شروع شده است و سپس دو تحقیق توسط جکوست و موریست (2002)4 که از مشاوران بین المللی بانک جهانی و همچنین سانگ هون لیم ( 2007) 5 می باشد ،انجام گرفته شده است .شاتزو ونیابل (2000)6دریافتند که اندازه بازار در تصمیم گیری

 

برای سرمایه گذاران خارجی بسیار مهم است و فونگ (2002)7 تحقیقی بر روی عوامل موثر در جذب FDI در دو کشور
آمریکا و ژاپن انجام داد و دریافت سطح تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبتی بر روی ورودی FDI دارد.بلینگتون (1999)8
تاکید کرد که علاوه بر تولید ناخالص داخلی ( (GDP، رشد اقتصادی نیز بر روی ورودی FDI بر کشور نقش دارد.کیسون
و هسفر (2003 )9دریافتند باز بودن به تجارت در کشور آمریکای لاتین به عنوان متغیر اصلی ورودی FDI است و

 

اقتصادهایی که در آن تجارت مهم است، سرمایه گذار مستقیم خارجی نیز به همان نسبت بالا است بنابراین تجارت و سرمایه گذاری خارجی مکمل یکدیگر هستند و عدم ثبات اقتصادی موجب کاهش FDI ورودی خواهد شد.

 

 

2-Smith &Wells 3-Marketing a Country 4-Jacquest Morriset 5-Sung –Hoon Lim

6-Shats & Veniabel 7-Fong

8-Belington 9-Keison & Hesfer

 

2

 

درک نیازهای سرمایه گذاران خارجی کلید رضایت و نگهداری آنها محسوب می شود و منجر به زیاد شدن سرمایه گذاری خارجی در آینده خواهد شد . از آنجایی که انگیزه های تجاری و مدلهای مختلفی در بین شرکتهای سرمایه گذار خارجی وجود دارد، بنابراین رفع نیازهای آنها و کسب رض ایت کار آسانی نیست . به عنوان مثال مورتیمور (2003)10 نشان داد که اهداف سرمایه گذاران شامل موارد ذیل می باشد:

 

الف- تأمین مواداولیه ب- دسترسی به بازار ملی و منطقه ای ج- در جستجوی بازدهی و- به دست آوردن عناصر استراتژیک برابر گزارش آنکتاد 11 فعالیت آژانس های تشویق سرمایه گذاری در جهان به عنوان نهاد تجاری و اقتصادی نسبتا جدید و عمدتا در دهه 80 و 90 تاسیس شده اند و بیش از 80 درصد آژانس های تشویق سرمایه گذاری وابسته به دولت هستند.

 

جدول2-1 مطالعات قبلی در خصوص بررسی کارآمدی موسسات تشویق سرمایه گذاری خارجی

 

نویسنده (ها) عنــــوان سال روش تحقیق
– موریست 12 بررسی کارآمدی موسسات تشویق سرمایه گذاری 2004 رگرسیون
– جانسون 13 مستقیم خارجی
– پیونکیوسیکا بررسی تجارب بین المللی تشویق سرمایه گذاری خارجی 2003 توصیفی
– ال سگورا 14
موریست 15 آیا یک کشور نیاز به یک موسسه تشویق سرمایه  گذاری خارجی 2003 رگرسیون
دارد؟
گابریل 16 سنجش کارآیی یک موسسه تشویق سرمایه گذاری 2006 تحلیل پوششی

 

 

 

10-Mortimer

11-United Nations Conference on Trade and Development 12-Morist 13-Jonson 14 -L-Segola 15– Morist

 

 

16– Gabriel

 

3

 

داده ها (DEA)
آنکتاد17 جهان تشویق سرمایه گذاری در یک نگاه 2001 توصیفی- تطبیقی
– سوئیس ولس جی بازاریابی برای یک کشور : تشویق به عنوان ابزاری  برای جذب 2000 رگرسیون
آر سرمایه گذاری خارجی چند متغیره
– آلوین جی ونیت و مصاحبه میدانی
فیاس 18 تقویت موسسات تشویق سرمایه گذاری: 1999 توصیفی
نقش بخش خصوصی
آژانس چند جانبه راهنمای جامع تشویق سرمایه گذاری- بخش دوم- تاسیس یا تجدید به روز توصیفی
تضمینی سرمایه ساختار یک موسسه تشویق سرمایه گذاری (و مقالات جانبی)
گذاری (میگا) 19
میگا مرور بر عملکرد موسسات تشویق سرمایه گذاری 2006 توصیفی

 

 

 

ویژگی های عمومی موسسات تشویق سرمایه گذاری

 

2-5-1 وظایف و فعالیتها

 

“موسسات تشویق سرمایه گذاری ” گاهی “مدافعان بخش خصوصی نزد دولت ” نیز نامیده شده اند. این به دلیل ماهیت دو جانبه وظایف و فعالیتهای آنها است که از یکسو بطور روزانه با نمایندگان بخش خصوصی در ارتباط می باشند و از سوی دیگر با سیاستگذاران در دولت مراوده دارند . بطور کلی می توان وظایف و فعالیتهای این موسسات را در چهار گروه زیر خلاصه نمود(ویلز و وینت20 ،2000 ،(33

 

17– Unctad 18– FIAS 19– MIGA

 

20-Wils & Winet

 

4

 

الف- ذهنیت ســازی 21 شامل :

 

 • تبلیغات در رسانه های بین المللی

 

 • شرکت در سمینارها و نمایشگاه های سرمایه گذاری

 

 • تبلیغات در رسانه های تخصصی مربوط به یک صنعت یا بخش اقتصادی

 

 • پذیرش هیأتهای سرمایه گذاری از کشورهای سرمایه فرست و ارسال هیأتهای سرمایه گذاری به کشورهای سرمایه فرست

 

 • برگزاری سمینارهای اطلاع رسانی یا معرفی فرصتهای سرمایه گذاری

 

ب- پدید آوری سرمایه گذاری 22 شامل :

 

 • مکاتبه مستقیم با سرمایه گذاران بالقوه

 

 • ارسال یا دعوت از هیأتهای سرمایه گذاری کشورهای سرمایه فرست جهت سرمایه گذاری در یک صنعت یا طرحی مشخص

 

 • برگزاری سمینار اطلاع رسانی با معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ویژه یک صنعت یا طرح خاص

 

– انجام تحقیقات ویژه یک شرکت خاص و اقدام به برگزاری سمینار معرفی شرکت مربوطه (جهت جذب سرمایه گذاری در آن شرکت)

 

ج- خدمات به سرمایه گذاران شامل: 23

 

 • فراهم سازی خدمات مشاوره ای

 

 • تسریع در پذیرش درخواست و صدور مجوزهای مربوطه

 

 • ارائه خدمات پس از سرمایه گذاری

 

د- ارائه پیشنهادات (و دفاع از آنها) برای وضع قوانین و مقررات و سیاستهای سرمایه گذاری شامل:24

 

– مشارکت در فعالیت گروه های تهیه کننده پیش نویس قوانین و مقررات

 

 

1-Image Building 2-Investment Generation 23– Investor services 24-Policy Advocacy

 

5

 • انجام فعالیتهای رایزنی (برای تصویب قوانین و حل مشکلات سرمایه گذاران)

 

 • تهیه پیش نویس قوانین و مقررات جدید

 

 • جمع آوری نظرات سرمایه گذاران

 

علاوه بر موارد فوق فعالیتهای متنوع دیگری نیز وجود دارد که برخی از موسسات تشویق سرمایه گذاری در آن زمینه ها نیز فعالندمثلاً. اعطای مشوق های مالی، ثبت درخواست سرمایه گذاران، صدور مجوز سرمایه گذاری، تشویق خصوصی سازی و امور مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز جزء فعالیتهای برخی از این موسسات می باشند.

 

همانگونه که ملاحظه می شود طیف فعالیتهای موسسات تشویق سرمایه گذاری بسیار گسترده است . در حالیکه در برخی از فعالیتهای فوق اغلب موسسات فعالند در مواردی نیز تعداد موسسات فعال بسیار محدود است حدوداً. %80 کل موسسات تشویق سرمایه گذاری در زمینه تهیه پیش نویس قوانین و مقررات فعال می باشند . بعد از امور مربوط به سیاستگذاری، ارائه خدمات مشاوره ای به سرمایه گذاران دومین زمینه مشترک فعالیت این موسسات است (در حدود .(%65 نمودار زیر بیانگر درصد فعال بودن موسسات تشویق سرمایه گذاری در هفت زمینه‌ کاری است(انکتاد25 ،(2000

 

نمودار 2-4 زمینه فعالیت موسسات تشویق سرمایه گذاری

 

هزمین فعالیت موسسات تشویق سرمایه گذاری را می توان بر حسب درجه توسعه یافتگی کشور میزبان نیز طبقه بندی نمود . جدول زیر فعالیت های اصلی این موسسات را به تفکیک موسسات کشورهای عضو OECD ، اقتصادهای در حال گذر 26 ،

 

کشورهای کمتر توسعه یافته و سایر کشورهای در حال توسعه نشان می دهد(انکتاد27 ،( 2000

 

جدول 2-2 فعالیتهای اصلی موسسات تشویق سرمایه گذاری به تفکیک

 

کشورهای OECD   اقتصادهای در حال گذر   کشورهای کمترتوسعه یافته  سایر کشورهای در حال

 

توسعه

 

 

 

25– Unctad

1-Economies in Transition 27– Unctad

 

6

 

.1 هدف گیری .1 هدف گیری .1 تشــویق .1 تهیه پیش نویس
سرمایه گذاران بالقوه سرمایه‌گذاران بالقوه (%100) سرمایه گذاری داخلی (%93) سیاستهای سرمایه گذاری (%86)
(%83) .2 خــدمات .2 تهیه پیش نویس سیاستهای .2 هدف گیری
.2 خـــدمات پس از سرمایه گذاری (%86) سرمایه گذاری (%93) سیاستگذاران بالقوه (%77)
پس از سرمایه گذاری .3 خدمات مشاوره ای (%86) .3 خـــدمات .3 تشــویق
(%77) .4 تهیه پیش نویس سیاستهای پس از سرمایه گذاری (%86) سرمایه گذاری داخلی (%73)
.3 خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری (%86) .4 تشــویق
(%67) .5 تشـــویق صنعت گردشگری (%79)
خصوصی سازی (%71) .5 اعطـــای
مشوق های مالی (%79)
.6 هدف گیــری
سرمایه گذاران بالقوه (%71)
.7 ثبـــت
سرمایه گذاری خارجی (%71)
.8 اعطای مجوز
سرمایه گذاری خارجی (%71)
منبع:(همان منبع،(2004

 

7

 

چارچوب تئوریک تحقیق

 

شرکتهای چند ملیتی بنا به تحقیقات داننینگ ( 1996)28 چهار نوع انگیزه در جهت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در یک کشور دارند : جستجوی منابع– 29جستجوی بازار _30 جستجوی بهره وری – 31 جستجوی استراتژی مالی یا جستجوی توانمندی 32

 

بر اساس تحقیقات آنکتاد 33 ،چارچوب سیاستگذاری کشوربا دو عامل ثبات سیاسی و اقتصادی مرتبط است و تسهیل سازی تجارت شامل مشوقهای سرمایه گذاری و فعالیتهای ترویجی می باشد . فعالیتهای ترویجی آژانس های تشویق و سرمایه گذاری 34 یا IPA از قبیل تصویر سازی ،توزیع اطلاعات ،ترویج سیاستهای تسهیل کننده ،تشویق هدفمند سرمایه گذاران ، پایش عملکرد و کیفیت جذب سرمایه گذاری را به عهده دارند، زیرا شرکتهای کوچک و متوسط نمی توانند فرصتهای جدید سرمایه گذاری را به تنهایی کشف نمایند (آنکتاد36 35 ،( 1998

 

سرمایه گذاران در مواجه با اطلاعات مورد نیاز برای مکان سرمایه گذاری به دو نوع اطلاعات ذیل نیازمند است (ماریوتی و پیسکتیلو 37 ،1995 ،(816 -1اطلاعات هزینه پایین (قیمت کارگر –منطقه بازار –قیمت حمل و نقل )

 

-2اطلاعات هزینه بالا (پیش بینی رفتار مصرف کننده –ساختار نهادینه ) بدون شک تا کنون تحقیقی در کشور که بتواند رفتار آژانس های سرمایه گذاری و ارتباط آنها با رشد سرمایه گذاری خارجی را کشف نماید ،انجام نشده است .

 

 

28-Daning 29-resource Seeking 30-Market Seeking 31-Efficiency Seeking

32-Strategic asset or Capability Seeking 33-Unctad

 

34-Investment Promotion Agencies-35-Unctad 36-Unctad

 

37-Mariotti & Piscitello

 

8

 

ما در این تحقیق فرض می نماییم که دولت سعی می کند با تمرکز بر روی فعالیتهای آژانس تشویق سرمایه گذاری بر رشد سرمایه گذاری موثر باشد .بسیاری از آژانسهای سرمایه گذار ی در دنیا بر روی کمیت و کیفیت سرمایه گذاری از جمله :هدف گذاری بخش اولویت دار توسعه اقتصادی ،اشتغالزایی و ورود تکنولوژیهای پیشرفته متمرکز می نمایند . از طرفی دولتها سعی میکنند برای اجرای پروژه ها کمتر از منابع دولتی هزینه نمایند و بر روی جذب سرمایه گذاری خا رجی متمرکز می نمایند.

 

ویلز و ونیت (1991)38سه نوع تکنیک تشویقی که توسط آژانس های سرمایه گذاری استفاده می شود را توصیف کردند که عبارتند از:

 

-تکنیکهای اولیه تصویر سازی

 

 • تکنیکهای تولید سرمایه‌گذاری

 

 • تکنیکهای خدمات سرمایه گذاری

 

آنها همچنین در برنامه های سرمایه گذاری جهت اثر بخشی برنامه ها استفاده می کنند . لازم به یادآوری است که برخی از کشورهای همسایه که قبلاً در تصویر سازی مقصدهای سرمایه گذاری خارجی از قبیل   : امارات متحده عربی ، ترکیه ،عربستان سعودی فعالیت کرده اند ، دیگر بر روی تصویر سازی کشورشان متمرکز نمی  شوند. محوریت کشورهای فوق به

 

به تولید سرمایه گذاری تغییر یافته است.

 

ولی در جایی مثل ایران که تصویر کشور میزبان سرمایه گذاری مبهم است، تصویر سازی اولیه مهم و ضروری به نظر می رسد.

 

دولت باید مطمئن شود اطلاعاتی را که می گوید چیزی است که سرمایه گذاران خارجی م ی خواهند آن را بشنوند (چونگ مای 39 ،2005 )،به عنوان مثال اگر ایران در جستجوی خطوط تولیدی بر روی شرکتهای چند ملیتی از قبیل :کانن ،سونی ،ماتاسوشیتا ،فیلیپس ،سامسونگ ،ال جی ، می باشد ضروری است که شرکتهای فوق بدانند که ایران بر روی نقاط فروش

 

 

38-Wils & Winet 39-Chong -may

 

9

 

آنها هدف گذاری کرده و فرصتهای سرمایه گذاری ایران را از طریق کنفرانسها ،سمینارها برای توسعه صنعت الکترونیک برای آنها تشریح نماید.

 

در این تحقیق نقش آژانس های تشویق و سرمایه گذاری خارجی کشورهای مورد مطالعه و متغیرهایی از قبیل : میزان حقوق کارکنان ،بودجه تامین شده آژانس های سرمایه گذاری ،محیط سرمایه گذاری ،تاثیر تولید ناخالص داخلی (GDP)،تصویر سازی و اقدامات بازاریابی،خدمات مراقبتی از سرمایه گذاران ،تسهیل مجوزها ،محیط سیاسی کشورها و تاثیر آن در جذب سرمایه گذاری مستقیم خا رجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .سرمایه گذاری مستقیم خارج ی نقش قابل ملاحظه ای در توسعه تجارت بین المللی و ایجاد رابطه با ثبات و طولانی مدت بین کشورهای مختلف بازی می کند و موجب توسعه شرکتهای محلی و موجب تقویت رقابت بین کشورهای میزبان و دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی می شود.

 

مرحله تصمیم گیری برای سرمایه گذار خار جی در یک کشور بسیار پیچیده است . دولتهای مختلف در تلاش هستند تا بتوانند با در اختیار قراردادن امکانات لازم به آژانس سرمایه گذاری ،ورودی جذب سرمایه گذاری را افزایش دهد.

 

یک آژانس تشویق سرمایه گذاری خارجی به عنوان واسطه ای بین محیط سرمایه گذاری خارجی کشور م یزبان و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی محسوب می شود.

 

ما فرض می کنیم رشد سرمایه گذاری خارجی به عنوان متغیر وابسته در کشور با عواملی از قبیل : وجود رابطه سیاسی قوی با کشورهای سرمایه فرست، معرفی پتانسیلهای اقتصادی ایران به سرمایه گذاران خارجی و شاخصهای اقتصاد کلان یک کشور به عنوان متغیرهایی مستقل در ارتباط است .

 

این مدل اهمیت نسبی تجارت، آزادسازی نرخ ارز، در دسترس بودن زیر ساختارها و ثبات اقتصادی و اجتماعی را در میزان جذابیت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی مـورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که تجارت، آزادسازی نرخ ارز، زیر ساختارها و شرایط سالم اقتصادی و سیاسی موجب افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی استمخصوصاً. اینکه آثار مثبت عوامل فوق در بخش صنعت بهمراتب بیشتر از کل اقتصاد است.

 

 

10

 

معرفی پتانسیلهای اقتصادی ایران

 

قانون کار

 

قانون تجارت

 

قانون گمرک

 

معافیت های مالیاتی فرصت های سرمایه گذاری

 

وجود شریک داخلی

 

حمایت های سازمان سرمایه گذاری

 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

 

 

محیط سیاسی بین المللی

 

وجود رابطه سیاسی ایران 11 با سایر کشورها

 

 

1-5 فرضیات تحقیق

 

فرضیات این تحقیق به دو بخش داخلی و بین المللی تقسیم شده اند و تاثیر هر کدام از این متغیرها در سرمایه گذاری خارجی سنجیده شده اند.

 

فرضیه اول سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابعی از معرفی پتانسیلهای اقتصادی ایران می باشد . معرفی پتانسیلهای اقتصادی ایران شامل معرفی قوانین کشور از جمله کار ،تجارت ،گمرک ،معافیت های مالیاتی، فرصت های سرمایه گذاری ،وجود شریک داخلی ،حمایت های سازمان سرمایه گذاری ،برگزاری همایش داخلی و بین المللی و غیره ) در نظر گرفته می شود.

 

سئوال این است که چنانچه پتانسیلهای اقتصادی ایران به درستی به سرمایه گذاران خارجی معرفی شود آیا می تواند در افزایش سرمایه گذاری خارجی موثر باشد؟

 

12

 

فرضیه دوم شاخصهای اقتصاد کلان 40در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عاملی تعیین کننده برای

 

حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران هستند .

 

سئوال این است چنانچه شاخصهای اقتصاد کلان از قبیل ،تولید ناخالص داخلی ،نرخ رشد اقتصادی ، حجم تجارت خارجی کالا و نرخ تورم در ایران افزایش یابد آیا می تواند در روند تصمیم برای انتخاب ایران به عنوان مقصد سرمایه گذاری خارجی موثر باشد؟

 

فرضیه سوم این است که عوامل سیاسی بین المللی و وجود رابطه سیاسی ایران با سایر کشورها تاثیر

 

مثبتی بر ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند .

 

سئوال این است آیا وجود رابطه سیاسی با سایر کشورها می تواند به ارتقای جذب سرمایه گذاری خارجی کمک نماید؟

 

روش تحقیق

 

این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از منظر گردآوری داده، روشی علی – مقایسه ای محسوب می ‌شودو روش گردآوری اطلاعات نیز بر اساس آمار جهانی می باشد.

 

جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکتهای سرمایه گذاری خارجی می باشند که م جوز سرمایه گذاری خود را از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران دریافت کرده اند که بالغ بر 80 نفر است که به علت در دسترس نبودن تمام شرکت ها اقدام به نمونه گیری می نماییم.

 

در تحقیق حاضر برای بدست آوردن حجم نمونه سرمایه گذاران خارجی از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده گردید . که به شرح ذیل می باشد:

 

 • N=

 

 • Zα2 =

 

2

 

e = 0.05

63 80(1.96*1.96)(0.25) NZ 2 .p.q
= n =
79(.0025) +(1.96*1.96)(0.25) 1)e2 + Z 2 .p.q (N

 

 

40-Macro Economic Indexes

 

13

 

به همین منظور تعداد 63 پرسشنامه برای افراد (که به طور تصادفی انتخاب شده بودند)ارسال،که در نهایت تعداد 53 پرسشنامه

 

قابل بهره برداری واصل گردید .

 

جدول3-1 مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد استفاده درتحقیق

 

کاملا مخالف تاحدی مخالف بی نظر تاحدی موافق کاملا موافق
1 2 3 4 5

 

 

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه بدین گونه است که داده های اولیه با بهره گرفتن از پرسشنامه جمع آوری شده و متغیرهای پژوهش محاسبه می گردند.

 

در این تحقیق از آزمون میانگین تک نمونه ای استفاده شده است،در صورت نرمال بودن توزیع متغیر های تحت بررسی از آزمون تی استفاده می شود و در غیر اینصورت از آزمون دو جمله ای که معادل ناپارامتری آزمون تی است،استفاده می شود .بنابراین ابتدا از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن یا عدم نرمال بودن متغیرهای می پردازیم تا معلوم شود استفاده از کدام آزمون مقدور می باشد.

 

آزمون tتک نمونه ای میانگین پاسخگویی را با 3 مقایسه می کند .از این آزمون برای محاسبه فاصله اطمینان و یا آزمون فرضیه تفاوت میانگین از مقدار ثابت استفاده می شود . به عبارتی در این آزمون میانگین به دست آمده از نمونه های تصاد فی مورد مقایسه با عدد ثابت قرار می گیرند .بدین معنی که از جامعه ،نمونه ای بطور تصادفی انتخاب کرده و میانگین آن را با عدد ثابت مقایسه می کنیم . اول این فرضیه را آزمون می کنیم که آیا میانگین جامعه از عدد ثابت متفاوت است یا نه ،در

 

14

 

صورت متفاوت بودن میانگین جامعه با بهره گرفتن از فاصله اطمینان %95 محاسبه شده برای تفاوت میانگین از عدد ثابت در آزمون T ،بزرگتر یا کوچکتر بودن میانگین جامعه ازعدد ثابت را مورد بررسی قرار می دهیم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

فرضیه اصلی اول: سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابعی از معرفی پتانسیلهای اقتصادی ایران به سرمایه گذاران خارجی است.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع نقش آژانسهای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.