مقالات رایگان

دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : بازاریابی یادگیری سازمانی

دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : بازاریابی یادگیری سازمانی

TMBAچکیده

 

دراین مقاله ضمن تشریح مفهوم یادگیری به ابعادمختلف آن ازدیدگاه نظری پرداخته شده است.استراتژی یادگیری محوری به عنوان یکی ازعوامل اثرگذاربرعملکردسازمان هاارائه شده است.امروزه اکثرسازمان هایی که درمحیط رقابتی درحال فعالیت هستند،باتغییرات روزمره بسیاری ازجانب رقبای خودروبرومی شوندکه این تغییرات درساختارسازمان هاتاثیرات شگرفی داشته است.حال اگرسازمان هانتواننندازشیوه هاوفنون مدرن یادگیری بهره بگیرندبامشکلات زیادی دررقابت مواجه می شوند.هدف مقاله حاضرآشنایی با تئوری یادگیری محوری به عنوان یک استراتژی رقابتی است.

 

واژگان کلیدی: مفهوم یادگیری محوری،ابعادیادگیری،مزایای توانایی یادگیری سازمانی

 

 

-1  کارشناس ارشدمدیریت بازرگانی      [email protected]

 

مقدمه

 

هانگ مینگ وهمکارانش بیان کردندکه مارچ وسیمون1درسال 1958اولین بارمطالعه ی یادگیری محوری راشروع کردندونیزآرگریس واسچون2درسال 1978اولین بارمفهوم یادگیری محوری راارائه کردند،آنهابحث کردندکه یادگیری محوری فرایندی است که ازطریق آن سازمان هااشتباهات راکشف وتصحیح می کنند.به علاوه،مفهوم یادگیری سازمانی خیلی مشابه بامفهوم یادگیری محوری است.پیترسنگه3درسال1990پیشنهادکردکه یادگیری سازمانی ،توانایی مردم رابرای دستیابی به اهدافی که آنان تمایل دارند،توسعه می دهد.یادگیری سازمانی،مردم رابرای مطالعه به طورموافق یکپارچه می کند.پیترسنگه درسال1990بررسی کردکه یادگیری سازمانی فقط تیم سازمانی راتشویق نمی کند،اماهمچنین ادراك سازمان هارانیزتشویق می کند.یادگیری محوری تمایل به توصیف فرایندهاوالگوه های یادگیری دارد.[ 7]یادگیری سازمانی رخ می دهدزمانی که اعضای سازمان به عنوان عامل یادگیری برای سازمان عمل می کنند،به تغییرات محیط داخلی وخارجی سازمان به وسیله ی کشف واصلاح اشتباهات پاسخ می دهند.یادگیری سازمانی نیازبه ایجادوکنترل دانش داخلی وخارجی برای عملیات داخلی وخارجی سازمان دارد.بنابراین،کسب اطلاعات به تلاش ثابت وآزمایش همه ی کارکنان سازمان نیازدارد.سپس هنگامی که افراددانش راکسب کنند،دانش بین اعضای سازمان پخش می شود.این دانش کسب شده،درسطح انفرادی اساساازطریق محاورات انفرادی وروابط بین کارکنان سازمان ارسال می شود.اهمیت استراتژیک سازمان های یادگیرمحوربه عنوان یک وسیله برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدارشناسایی شده است.یادگیری به عنوان یک عنصراستراتژیک برای رقابت قابل توجه کسب وکارشناسایی شده است.[8]سازمان های باتوانایی یادگیری می توانندمزیت رقابتی راکسب کنند،سازمان های یادگیرنده درانتقال وایجاددانش جدیدبرای حل مشکلات بهترعمل می کنند.سازمان های یادگیرنده برای تدبیردرباره ی انجام روش های جدیدکارهاهراسان نمی باشند،آنهادریادگیری دوحلقه ای درگیرمی باشند.چنین تکنیک هایی یک سازمان باقابلیت بهتربرای حل مشکلات راایجادخواهدکردونوآوری رادربرابررقیبان ایجادمی کند.درسازمان هاعملکردبالاتربلندمدت،بستگی به یادگیری بالاترسازمانی دارد.[6]

 

مفهوم یادگیری محوری

 

یادگیری محوری به فرایندتوسعه ی علوم جدیدوبینش های ناشی شده ازتجربیات مشترك مردم باسازمان واثررفتار های بالقوه اشاره دارد.[9]یادگیری محوری به طوروسیع به عنوان توسعه ی دانش یابینش های جدیدی که اثربالقوه ای روی رفتارهاازطریق ارزش هاوعقایددارد،تعریف می شود.همچنین

 

1- March JG,Simon H

 

2- Argyris C,Schon D

 

3-Senge PM

 

 

یادگیری محوری باتوسعه ی دانش جدیددرسازمان مرتبط می باشد.[10]یادگیری سازمانی به عنوان کسب وکاربرددانش،مهارت ها،ارزش ها ،عقایدونگرش های بهبودبخش درجهت نگهداری،رشدوتوسعه سازمان بیان شده است.[3]جرسی-مورالزوهمکارانش1بیان کردندکه یادگیری فرایندی است که به وسیله ی دانش،توانایی هاوطرزفکرهاتجزیه وتحلیل شده است.یادگیری شامل کسب دانش،تسهیم دانش،به کارگیری دانش وهمچنین به موفقیت های جدیدی می تواندتعمیم داده شود.[5] چیواوالگرا2یافتندکه قابلیت یادگیری سازمانی باپنج ابعادیعنی تجربه،ریسک پذیری،تعامل بامحیط خارجی،گفتگووتصمیم گیری مشارکتی بستگی دارد.همچنین مفهوم قابلیت یادگیری سازمانی،داخلی وخارجی می تواندباشد.سازمان هاباکاربردیادگیری،منابع موقعیتی واهداف استراتژیک رابهتربه کارمی برند. [4]

 

ابعادیادگیری

 

یادگیری ازسه بعدموردتوجه قرارمی گیرد:[1] (1سطوح یادگیری– یادگیری درسه سطح،یادگیری فردی،یادگیری تیمی ویادگیری سازمانی مطرح میشود.

 

(1-1یادگیری فردی- افراد،واحدتشکیل دهنده ی تیم هاوسازمان ها هستند،پیترسنگه درسال1990 تاکیدنمودکه سازمان هاازطریق افرادیادمی گیرند،البته یادگیری افرادیادگیری سازمانی راتضمین نمی کند،امابدون آن

 

یادگیری سازمانی حاصل نمی شود.آرگریس واسچون نیزبیان داشته اندکه یادگیری فردی ضروری است،امابرای یادگیری سازمانی کافی نیست.

 

(2-1یادگیری تیمی – درسازمان های پیچیده امروزتیم هاازاهمیت بیشـتری برخوردارهسـتند.یـادگیری تیمـی بــه ایــن معنــا اســت کــه تــیم هاقادرباشـندبه عنــوان یــک هویــت واحــد فکــر کرده،خلــق کننــد وبیاموزند،متفکرین زیادی ازجمله سنگه وپاولوسگی به اهمیت یادگیری تیمـی خصوصـا بـه عنـوان پلـی برای حصول یادگیری سازمانی اشاره داشته اند.

 

(3-1یادگیری سازمانی- توانایی کسب بصیرت ازتجربه،جوهریادگیری است.یادگیری سازمانی ازطریق بـه اشتراك گذاشتن بصیرت ها،دانش،تجربه ومدل های ذهنی اعضای سازمانی حاصـل مـی شـود.یـادگیری ســازمانی برپایــه دانــش وتجربــه ای کــه درحافظــه ســازمان وجوددارد،بنــامی شــودوبه مکانیســم هــایی مانندسیاست ها،استراتژی ها ومدل هایی برروی دانـش متکـی اسـت.افرادوگـروه هـاعواملی هسـتند کـه ازطریق آنها یادگیری سازمانی محقق می شود.

 

دانلود مقاله رایگان بازاریابی یادگیری سازمانی

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.