مقالات رایگان

دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : تجارت الکترونیک: چالشها و راهکارها در ایران

دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : تجارت الکترونیک: چالشها و راهکارها در ایران

TMBAچکیده

 

تجارت الکترونیک شامل خرید و فروش، بازاریابی و خدمترسانی برای محصولات، خدمات و اطلاعـات از طریـق اینترنـت و سـایر شبکه ها است. در این مقاله ابتدا به تشریح مفهوم تجارت الکترونیک پرداخته شده است و به ذکر نکات مهم برای بهکـارگیری آن در سازمانها اشاره شده است. در ادامه به بیان زیرساختهای مناسب که جهت بکارگیری این فناوری پرداختـه شـده و سـپس بـا توجه به تحقیقات انجام شده و شواهد موجود به بررسی چالشها و فرصتهای پیشروی اجرای این فناوری در کشور پرداخته شده است و در نهایت با توجه به اطلاعات جمعآوری شده، اقدام به ارائه پیشنادهای کاربردی به منظور اجرای موفقیتآمیز این فنـاوری در کشور اشاره شده است.

 

کلمات کلیدی

 

تجارت الکترونیک، فنآوری اطلاعات، اینترنت، ایران.

 

-1 مقدمه

 

بیشک، بهرهگیری از فناوری اطلاعات یکی از حلقه های لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. امروزه استفـاده از اینترنت و کسبوکـارهـای حاصل از این فنـاوری توسط شرکتها، بهوسیلهای برای کسب مزیت رقابتی در کسبوکارها تبدیل شده است. تحولات جدید قرن بیست و یکم و جهانی شدن بازار و به دنبال آن، بروز شیوه های جدید تجارت و بازاریابی که تحت تاثیر پیشرفت سریع و همه جانبه علم و فناوری بهوجود آمده و بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آیندهنگران را بر این باور داشته که در سالهای اخیر انقلابی شبیه انقلاب صنعتی بهوقوع پیوسته است. این انقلاب، جهان را وارد عصر اطلاعات کرده و بسیاری از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشری را دستخوش تحولی عمیق ساخته و با بهرهگیری از فناوریهـای نوین، به سطـحی جدید و غیرقـابل تصـور از پویایی و تغییرپذیری

 

دستیافته است. امروزه حضور در بازارهای جهانی به کمک شیوه های موفق و کارآمد که خود، نمایی از توانمندی اقتصادی کشورها را به تصویر میکشد، از جمله ضرورتهای تطبیق با نظام بین المللی کنونی بهلحاظ پیشرفتهـای حاصـله در عرصه های اقتصادی و صنعتی آن است. یکی از ابعاد عصر اطلاعات، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکتها و دولتها بهوجود آمده، بهطوری که پدیدهی جدیدی بهنام کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک را مطرح ساخته و بسیاری از مفاهیم، اصول و تئوریهای اقتصادی را دگرگون کرده است؛ تاجایی که واژهی »اقتصاد مبتنی بر اینترنت« کم کم جایگزین واژهی »اقتصاد سنتی« شده است. اینترنت عرصهی نوینی را برای نشر، تبادل و ارائه اطلاعات، فراروی بشر قرار داده است که از بسیاری جهات یک انقلاب عمیق محسوب میشود. انقلاب بدان مفهوم که بهتدریج بنیادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی جوامع را دگرگون میکند. یکی از ویژگیهای مهم استفاده از این فناوری، روانسازی روش های فعالیت و در نتیجه کاهش هزینه ها است. بدون تردید، بهرهگیری خردمندانه از فناوری تجارت الکترونیک میتواند ما را در بهبود کارایی تجاری و حضور فعالتر در عرصه تجارت جهانی یاری داده و به تقویت جایگاه کشور در بازارهای منطقهای و جهانی کمک کند. در این مقاله ضمن مروری بر مفهوم تجارت الکترونیک، سعی شده است با شناسایی موانع رشد و توسعه این مفاهیم در ایران، راهی برای شناخت راهکارهای مناسب جهت بهبود روند توسعه این پدیده نوپا در کشور گشوده شود.

 

-2 تجارت الکترونیک1

 

طی دهه های اخیر تجارت، پیشرفتهای بسیاری کرده است؛ بهطوری که حجم وسیعی از مبادلات دیگر چهره به چهره نیستند و بیشتر از طریق تلفن و پست و با بهره گرفتن از کارتهای اعتباری انجام میشوند. شکلهای جدید از پول و روش های پرداخت که امروزه وجود دارند، نظیر چک الکترونیکی، کارتهای اعتباری هوشمند نه تنها به تحولات عمده در فرآیند خرید منجر شدهاند، بلکه امکان ورود شرکتها در عرصه تولید پول را که تا به امروز تنها در اختیار دولتها بود، میسر ساخته است(خانی، .(1386 تجارت الکترونیک یکی از ابعاد کسب و کار الکترونیک است(جعفرنژاد و دیگران، .(1388 امروزه برای اغلب شرکتها، تجارت الکترونیک چیزی بیش از خرید و فروش آنلاین محصولات است. تجارت الکترونیک در حال تغییر دادن شکل رقابت، سرعت اقدامات، جریان تعاملات، محصولات و پرداخت توسط مشتریان به شرکتها و از شرکتها به تامین کنندگان میباشداُبرایان،( .(1387 تجارت الکترونیک در صف مقدم تحولاتی قرار گرفته که شیوه انجام فعالیتهای بازرگانی را تغییر میدهد و انقلاب صنعتی قرن بیست و یکم نامیده میشود که با پیدایش اینترنت به سرعت رو به پیشرفت و گسترش نهاده است. در تجارت الکترونیک، اطلاعات و خدمات به کمک شبکه های کامپیوتری خرید و فروش و یا تبادل میشود. خریـد و فروش میتواند عمده یا خرد، کالای فیزیکی یا غیرفیزیکی مانند کتاب یا نرمافزار ارائه سرویسهای گوناگون به خریداران مانند مشاوره پزشکی یا حقوقی و دیگر مواد بازرگانی مانند مناقصهها و مزایدهها و یا خرید و فروش اطلاعات بین سازمانها، سازمانها با افراد یا بین افراد باشد(.(Turban& et al, 2002 برای تجارت الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجربه های گذشته در استفاده از تجارت الکترونیک بوده است.

 

کمسیون اروپا تجارت الکترونیک را مبتنی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها، شامل متن، صدا و تصویر، تعریف میکند. تجارت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادلهی الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترك، منبعیابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر میگیرد(خانی، .(1386

 

تجارت الکترونیکی به معنای انجام الکترونیکی فرآیندهایی است که با هـدف مبادله پول، کالا، خدمات و اطلاعات صورت میگیرد(جعفرنژاد و دیگرا، .(1388

 

 

E- Commerce  ١

 

تجارت الکترونیک تمام فرآیند توسعه، بازاریابی، فروش، تحویل، خدمات و پرداخت الکترونیکی برای محصولات و خدمات مبادله شده در بازارهای شبکهای و جهانی مشتریان را دربر میگیرد و از پشتیبانی شبکه جهانی شرکای تجاری برخوردار میباشداُبرایان،( .(1387

 

-1-2 مزیتهای تجارت الکترونیک

 

استفاده از تجارت الکترونیک مزایای فراوانی دارد. در سطح خرد اقتصادی، استفاده از تجارت الکترونیک، صرفهجویی در هزینه، کاهش هزینه مبادلاتی، افزایش کارایی، تغییر فرآیندهای مدیریت و تاسیس بنگاه های اقتصادی، کاهش هزینه کاوش، دسترسی بیشتر و راحتتر به اطلاعات، تعدیل قدرت بین تولیدکننده و مصرفکننده، کاهش محدودیت ورود به بازار، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری و … را بهدنبال خواهد داشت. همچنین میتوان به مواردی دیگر اشاره کرد، از جمله:

 • رشد تجارت، فروش، درآمد و سرمایهگذاری افزایش مییابد.

 

 • انعقاد قراردادهای چند جانبه تجاری، صنعتی و اقتصادی سهلتر میشود.

 

 • استفاده از تجارت الکترونیک میتواند کشورها را تا حد زیادی از قراردادهای دوجانبه بینیاز و امکان انعقاد قراردادهای چندجانبه را فرآهم کند. این امر، علاوهبر اینکه پایداری و ثبات خاصی را به قراردادها و موافقتنامههای منعقد شده میبخشد، موجب کاهش هزینه ها و مخارج زائدی خواهد شد که در قراردادهای دوجانبه یا تک به تک کشورهای جهان صرف میشود.
 • استفاده از تجارت الکترونیکی زمینه را برای شناسایی صحیح و واقعی مزیتهای نسبی فرآهم میآورد. ایران در شمار کشورهای دارای منابع وذخایر فراوان و کمنظیر است. ذخایر عظیم نفت و گاز و معادن آهن، روی، مس، آلومینیوم و اراضی وسیع و حاصلخیز، سواحل طولانی، مناطق دریایی سرشار از آبزیان، ظرفیتهای بالقـوه گردشگری، نیروی انسانی ارزان و بسیاری دیگر از این قبیل، نعمتهایی هستند که در کشور ما وجود دارد. شناخت صحیح آنها براساس مزیتهای موجود در هر کدام و اولویت پرداختن به آنها میتواند اقتصاد کشور را به سوی رونق و رشد همه جانبه سوق دهد.

 

 • تجارت الکترونیک پس از مشخص کردن مزیتهای نسبی کشور موجب میشود، سرمایهگذاران خارجی با رغبت بیشتری در کشور سرمایهگذاری کنند.
 • استفاده از تجارت الکترونیک، فضای مناسبی را برای گسترش روابط اقتصادی با دیگر کشورها بهوجود میآورد و به تدریج، زمینه گسترش مناسبات سیاسی را فرآهم میسازد؛ روابطی که شاید به دلیل پیوندهای بازرگانی، به شکلی عقلاییتر و اصولیتر برقرار شوند، زیرا منافع اقتصادی کشورها ایجاب میکند به لحاظ سیاسی نیز روابط نزدیکتر، صمیمانهتر و برابرتر را با یکدیگر آغاز کنند.
 • سطح رفاه جامعه ارتقاء مییابد.

 

 • فرصتهای تجاری جدیدی برای صنایع و بنگاه های بازرگانی در اثر رفع تبعیضات و تحصیل امتیازات تجاری حاصل از مذاکرات بین دولتها، بهوجود میآید.
 • استفاده از تجارت الکترونیک، به افزایش بهرهگیری از منابع و تسریع رشد اقتصادی و توسعهی پایدار منجر خواهد شد.
 • نوآوری در محصول از دیگر مزایای مهم تجارت الکترونیک و به معنی ایجاد و یا تحصیل روش های نوین در ارائه محصولات و خدمات جدید است که با روش های سنتی امکانپذیر نبوده است.
 • از اتلاف وقت و کاهش ترددهای بی مورد جلوگیری به عمل میآید.

 

 • ورود به بازارهای فرا منطقهای در راستای نیل به بازاریابی جهانی ممکن میشود.

 

 • منجر به حذف واسطهها و دلالان میشود(خانی، .(1386

 

-3 بلوغ الکترونیکی

 

بلوغ الکترونیکی شرکتها را میتوان تناسب درجه آمادگی الکترونیکی شرکتها در به کارگیری تجارت الکترونیکی دانست. به کارگیری مدل بلوغ در تجارت الکترونیک، فرصت ارزیابی و سنجش اثربخشی تجارت الکترونیک را نیز فرآهم میکند؛ بطوریکه میتوان متناسب با مرحله تکامل الکترونیکی، شاخصهای خاص آن مرحله را تعریف نمود. برای مثال از شرکتی که در مرحله ابتدایی مانند استفاده از پست الکترونیکی قرار دارد نباید انتظار فروش اینترنتی داشت. در مدل بلوغ تجارت الکترونیک این اعتقاد وجود دارد که به کارگیری تجارت الکترونیک را میتوان طی مراحلی بهصورت تکاملی انجام داد. شرکتها نمی توانند از همان آغاز به کارگیری تجارت الکترونیک به سطوح بالای آن دست پیدا کنند، بلکه باید طی مراحل تکاملی، از مراحل اولیه توسعه این پدیده فرآیند استقرار را شروع کنند. تاکنون تحقیقات مختلفی در زمینه بلوغ الکترونیکی در حوزه به کارگیری تجارت الکترونیک صورت گرفته است. شرکت مشاوره انگلیسی میساری1 مدل بلوغ الکترونیکی را در راستای به کارگیری تجارت الکترونیک در شرکتها را بر حسب دو مولفه میزان تغییرات و پیچیدگی و میزان مزایای شرکت، در پنج مرحله ارائه نموده است که عبارتند از: پست الکترونیک، وب سایت، تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک و سازمان تحول یافته میباشد(کریمی و دیگران، .(1388

 

عوامل موثر بر بلوغ الکتونیکی را میتوان به سه دسته الزامات فنی، عوامل سازمانی و سیستمهای بین سازمانی تقسیم کرد(رشیدی، :(1385

 

-1-3 الزامات فنی

 

با توجه به اینکه تجارت الکترونیک و اتخاذ آن در واقع به معنای اتخاذ تکنولوژی جدیدی در جهت مهندسی مجدد تمامی فرایندهای کسب و کار میباشد، لذا همراستا با متدولوژی عاملی در اتخاذ تکنولوژی که در آن یکی از عوامل اساسی و اثرگذار طبیعت تکنولوژی در نظر گرفته میشود، از الزامات فنی بهعنوان نماینده طبیعت تکنولوژی استفاده میشود. شاخصهای الزامات فنی تجارت الکترونیک را می توان به صورت جدول (2) دستهبندی کرد(رشیدی، :(1385

جدول .2 شاخصهای مربوط به الزامات فنی
ردیف شاخص ردیف شاخص
1 فعال بودن بخش انفورماتیک سازمان 12 امکان تبادل اطلاعات صوتی و تصویری از طریق شبکه
2 استفاده از ارتباطات بیسیم در سازمان 13 یکپارچگی واحدهای مختلف سازمان از طریق شبکه
3 بالا بودن سرعت سیستمهای اطلاعاتی سازمان 14 عوامل فنی مورد نیاز سیستم
4 وجود استانداردها و مستندات سیستم اطلاعاتی سازمان 15 سهولت یکپارچه کردن سیستمهای کامپیوتری فعلی
5 وجود تحلیلگر سیستمها در سازمان 16 بالا بودن امنیت شبکه
6 وجود آدرس اینترنتی (وب سایت سازمان) 17 وجود تعداد کافی کامپیوتر
7 وجود امکان خدمات رسانی از طریق وب سایت 18 سرعت مناسب شبکه و پهنای باند اینترنت
8 دسترسی به پست الکترونیک در سازمان 19 قابلیت اتصال زیرساختار فنی موجود به دیگر سیستمها
9 اتصال به شبکه اینترنت 20 امکان اجرای آزمایشی EC در سازمان
10 فعال بودن شبکه کامپیوتری 21 بالا بودن کیفیت خدمات ISP ها
11 وجود سیستم برق اضطراری برای شبکه 22 وجود سیستم مدیریت دانش

 

 

 

Missary  ١

 

-2-3 عوامل سازمانی

 

عوامل سازمانی بهعنوان بستری که تجارت الکترونیک (تکنولوژی جدید) میبایستی بر روی آنها بهکار گمارده شود، نقشی بسزا در موفقیت یا شکست این تکنولوژی جدید ایفا خواهند کرد. ابعاد مختلف عوامل سازمانی را میتوان در مواردی مانند: رهبری و مدیریت، ساختار مالی، فرهنگ سازمانی و … در نظر گرفت. جدول (3) این عوامل را بهصورت کامل نشان میدهد.

جدول .3 مولفه های مرتبط با عوامل سازمانی

 

مفهــوم مولفه
رهبری و مدیریت سازمان
زیرساختار مالی
عوامل سازمانی فرهنگ سازمانی
منابع انسانی
اندازه سازمان
حوزه سازمان
ساختار سازمان
محصول/ خدمات

همانگونه که در جدول (3) مشاهده میشود، رهبری و مدیریت، زیرساخت مالی، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، اندازه و حوزه سازمان و ساختار سازمانی بهعنوان مولفه های سازمانی درنظر گرفته شدهاند. همچنین محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان نیز با توجه به نقش تعیین کننده آنها در فعالیتها و اقدامات سازمان، بهعنوان یکی از مولفه های عوامل سازمانی در نظر گرفته میشوند(رشیدی، .(1385

 

-3-3 سیستمهای بین سازمانی

 

سیستمهای اطلاعات بین سازمانی در بر گیرنده گردش اطلاعات بین دو یا چند سازمان هستند که هدف اصلی آنها پردازش کارآی فرآیندهایی مانند انتقال سفارشات، صورتحسابهـا و پرداختهـا میباشد. سیستمهـای اطلاعاتی بین سـازمـانی میتوانند بهصورت محلی یا وسیع (جهانی) باشند(رشیدی، .(1385 جدول (4) مولفه های مربوط به سیستمهای بین سازمانی را نشان میدهد.

جدول .4 مولفهای سیستمهای بین سازمانی

 

مفهوم مولفه
سیستمهای مشتریان
بین رقبا
سازمانی تامین کنندگان

 

-4 مدلهای تجارت الکترونیک

 

رشد سریع مبادله الکترونیکی اطلاعات و توسعه شبکه های ارتباطی در سالهای اخیر، افقهای تازهای بر روی بخش تجارت گشوده است. روش های نوین تولید، پردازش و انتقال اطلاعات موجب بالا رفتن کارایی، بهرهوری، دقت، سرعت برقراری ارتباط و کاهش هزینه در شرکتها و سازمانهای تجاری شده است. این امر باعث تسهیل تجارت و افزایش قدرت رقابت بخش بازرگانی شده شده است. امروزه فعالیتهایی مانند شناسایی شرکای تجاری، برقراری ارتباط با خریداران و فروشندگان، معرفی محصولات و خدمات جدید، دستیابی به بازارها و تامین منابع و کالاها با کمک تجارت الکترونیک با کارایی بیشتر و هزینه کمتری انجام میشوند(میرلوحی، صنایعی، .(1382 تیمرز مدل کسب و کار را نوعی معماری برای

 

محصول، خدمت و جریان اطلاعات میداند که دربرگیرنده توصیفی از عاملان مختلف کسب و کار، نقش آنها در این میان، مزایای بالقوه برای هر یک از این عاملین و منابع درآمدی آنها است(نوروزی، .(1381 اما امروزه با پدیدار شدن فناوریهای جدید و توانایی استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات، مدلهای جدید کسب و کار و تجارت الکترونیک بهوجود آمده است که میتوان بدین صورت به شرح آنها پرداخت: مدلهای تجارت الکترونیک، توصیفی از نقشها و روابط میان مشتریان، مصرفکنندگان، شرکا و تامین کنندگان است که بهدنبال تعیین و تشخیص جریانهای اصلی محصول، اطلاعات و پول و شناسایی مزایای عمده برای سهامداران و شرکتکنندگان در کسب و کار است و با بهره گرفتن از اینترنت برای انجام تعاملات و خلق ارزش برای مشتری و دیگر ذینفعان عمل میکند(.(Currie,2004

 

انجام تجارت الکترونیک از طرق متفاوتی امکان پذیر است بهطوریکه اگر برای داد و ستد از طریق اینترنت، سه طرف کلی دولت، کسب و کار و مصرف کننده را قائل شویم، جدول (5) که بهصورت ماتریس نمایش داده شده است، تمام مدلهای قابل تصور تجارت الکترونیک را شامل میشود:

 

 

جدول .5 ماتریس مدلهای تجارت الکترونیک

دولت کسب و کار مصرفکننده
دولت G٢G B٢G C٢G
کسب و کار G٢B B٢B C٢B
مصرفکننده G٢C B٢C C٢C

 

امروزه بسیاری شرکتها سه نوع اصلی کاربردهای تجارت الکترونیک را انجام میدهند یا در آنها مشارکت میکنند:

 

 1. کسب و کار با مصرفکننده(B2C) 1

 

 1. کسب و کار با کسب و کار(B2B) 2

 

 1. مصرفکننده با مصرفکننده(C2C) 3

 

-1-4 مدل کسب و کار با مصرف کننده

 

در این مدل تجارت الکترونیک، در یک طرف سازمان واقع شده است و در طرف دیگر افراد یا همان مشتریان قرار دارند(.(Hanafizadeh, Rezaei, 2007 از این مـدل با عنوان ارائه مجموعه خدمات بازاریابی و ترخیص کالا و خدمت به-طور مستقیم برای مشتریان نیز یاد شده است(.(Matlay, 2000 این مدل شامل تمام مبادلات و تراکنشهـا بین شرکتها و مشتریان میشود(.(Paypart, Jaworski, 2002 بهعبارتی سادهتر به مجموعه تراکنشهای خردهفروشی با خریداران انفرادی، B2C میگویند. ارائه خدمات دولتی به مشتریان و مصرفکنندگان نیز در این طبقه قرار میگیرد. در این شکل تجارت الکترونیک، کسب و کارها باید بازارهای الکترونیکی فعال را برای فروش محصولات و خدمات به مصرفکننده توسعه دهند. برای مثال، بسیاری از شرکتها وب سایتهای تجارت الکترونیکی را ارائه میکنند که در آنها فروشگاه های مجازی و کاتالوگهای چند رسانهای، پردازش سفارش، سیستم پرداخت الکترونیکی مطمئن و پشتیبانی آنلاین مشتری دیده می-شوداُبرایان،( .(1387

 

 

 

Business to Consumer ١
Business to Business ٢
Consumer to Consumer ٣

 

-2-4 مدل کسب و کار با کسب و کار

 

این مدل به مدل بنگاه با بنگاه نیز معرف است. در این مدل هم فروشنده و هم خریدار، شرکتها و بنگاه های کسب و کاری هستند. این مدل شامل تراکنش سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی و تراکنشهای بازار الکترونیک میباشد .(Hanafizadeh, Rezaei, 2007) این مدل میتواند تمامی فعالیتهای خرید و تدارکات، مدیریت تامینکنندگان، مدیریت موجودی، مدیریت کانال توزیع، فعالیتهای فروش، مدیریت پرداخت و خدمات پشتیبانی را تحت پوشش قرار دهد. ارائه خدملت دولتی به بنگاه ها و یا ارائه مجموعه خدمات از یک بنگاه به دولت یا نهادهـای رسمی نیز در این طبقه قـرار میگیرید(.(Paypart, Jaworski,2002 این دسته از تجارت الکترونیک شامل هم بازارهای الکترونیکی کسب و کار و هم پیوندهای مستقیم بازار بین کسب و کارها است. برای مثال، شرکتهای زیادی وب سایتهای کاتالوگ تجارت الکترونیکی مطمئن اینترنتی یا اکسترانتی را به مشتریان و تامینکنندگان کسب و کار خود ارائه میکنند. همچنین درگاه های تجارت الکترونیک کسب و کار با کسب و کار بسیار مهم هستند، زیرا بازارهای مبادله و حراجی برای کسب و کار را ایجاد میکنند اُبرایان،( .(1387

 

-3-4 مصرفکننده با مصرفکننده

 

در این مدل، در هر دو طرف بهعنوان خریدار و فروشنده خـود افـراد، قرار میگیرند و شامل تمامی مبادلات بین مصرفکنندگان است(.(Paypart, Jaworski, 2002 مثلا فروش ماشینآلات، تبلیغات خدمات شخصی در اینترنت و فروش دانش و مهارت از مدلهای تجارت الکترونیک مصرفکننده با مصرفکننده است. تبلیغات شخصی الکترونیکی محصولات یا خدمات برای خرید و فروش توسط مصرفکنندگان در سایتهای روزنامه الکترونیکی، درگاه های تجارت الکترونیک مصرفکننده یا وب سایتهای شخصی نیز یکی از شکلهای مهم تجارت الکترونیک C2C استاُبرایان،( .(1387

 

-5 زیرساختهای مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیک

 

تحقیقات و مطالعات زیادی چه در داخل و چه در خاج از کشور زیر ساختهای مورد نیاز تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار دادهاند که هر یک برخی جنبههای زیرساختارهای موردنیاز تجارت الکترونیک را نمایان میسازند. با یک بررسی دقیق و موشکافانه میتوان آنها را با یکدیگر تلفیق نمود و یک مدل نسبتا جامع از زیرساختارهای تجارت الکترونیک را بهوجود آورد(جعفرنژاد و دیگران،1388، نوروزی، .(1381

 

-1-5 زیر ساخت اطلاعاتی

 

زیر ساختار اطلاعاتی شامل فناوری و استانداردها است. با وجود توسعه شتابان فناوری و استانداردهای تجارت الکترونیک، کشورهای در حال توسعه، عملا حرف زیادی برای گفتن ندارند. کلیه اقدامات توسعهای در این زمینه عملا در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است. زیرساختار جهانی اطلاعات1 بهعنوان مهمترین تسهیل کننده اطلاعات تجارت الکترونیکی است که کشورهای جهان سوم بهمنظور طراحی زیرساختار فنی باید به آن بپردازند. اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور2 مهمترین سازمان بین المللی است که اقدام به طراحی استانداردهای مربوط به آن نموده است. با وجود اقدامات سازمانهای بین المللی، کشورهای در حال توسعه نظیر کشور ایران نیز باید اقدامات بومی لازم را جهت پیادهسازی زیرساختار فنی مناسب برای تجارت الکترونیک را انجام دهند؛ کاری که تا به امروز بهدرستی صورت نگرفته و این امر مانع بزرگی در رشد و گسترش تجارت الکترونیک در ایران بهشمار میرود.

 

 

Global Information Infrastructure ١
International Telecommunication Union (ITU) ٢

 

-2-5 زیرساخت حقوقی و قانونی

 

هنگام طراحی زیر ساختار حقوقی و قانونی تجارت الکترونیک، دولتها باید توجه داشته باشند که این کار تاثیرات بسیار اساسی بر عملکرد تجاری کشور بهجای خواهد گذاشت. مسائل زیادی مطرح است که کشورهای جهان سوم در جهت طراحی و تنظیم قانون تجارت الکترونیک باید مدنظر قرار دهند: ترویج مسائل جنسی، کینه توزیهای نژادی، پشتیبانی مشتری، حق کپی برداری و مالیات. این که این قوانین و حمایتهای حقوقی چگونه باید پیاده شود، امری است که بهواسطه فعالیتهای تحقیقاتی و سیاستگذاری دنبال میشود. قانون استاندارد بین المللی و همچنین قوانینی که خود کشورها تصویب کردهاند، از جمله نمونه های اینگونه مبانی حقوقی است.

 

-3-5 زیرساخت مالی

 

یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه، مساله جریان سرمایه در توسعه زیرساختار مالی تجارت الکترونیک است. طراحی زیرساختار مالی و بانکداری الکترونیکی، بهنوبه خود مستلزم اقداماتی مانند امنیت اسناد، امضای الکترونیکی، امنیت اطلاعات شخصی و اعتماد است که بر خی از این موارد در کشور ما صورت نگرفته و میبایست اقدامات شایستهای در این خصوص صورت گیرد.

 

-4-5 زیرساخت گمرکی (تعرفه) و مالیاتی

 

تجارت الکترونیک با وجود این که با ایجاد زمینه انتقال مجازی و الکترونیکی اطلاعات، کارایی تجاری را تا حد زیادی ارتقا داده است، اما یکی از مهمترین مشکلات آن عدم انتقال فیزیکی بسیاری از محصولات فروخته شده یا صادر شده از مبادی گمرك و مالیاتگذاری است. بدین منظور یکی از روش هایی که تنظیم گردهاند مالیات بر مبنای بیت١ است، که به معنای محاسبه مالیات بر اساس میزان انتقال داده ها است. اما مشکل این ابزار، تبعیض آمیز بودن شدید آن است. چراکه تفکیکی بین انتقال داده های مربوط به مبادلات تجاری و غیر تجاری نیست. از طرفی، ارتباط معنی داری بین میزان داده های انتقالی و ارزش پولی محصول مبادله شده وجود ندارد. بحث مالیاتها هم در بعد ملی مطرح است و هم در سطح بینالملل با اهمیت بیشتری از نظر ارتباطات گمرکی بین کشورها بروز میکند.

 

-5-5 زیرساخت انسانی

 

با انتقال از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر دانش که در آن اطلاعات مهمترین منبع بهرهوری است، آموزش و یادگیری مداوم و متناسب با اقتصاد جدید نه تنها برای مدیران بلکه حتی برای کارگران ساده نیز یک ضرورت تلقی میشود. همچنان که صنعت، تجارت و خدمات به تکنولوژی جدید منتقل می شود، مهارتها و تواناییهای تخصصی جدیدی مطرح میشوند که باید فرا گرفته شوند.

 

با توجه به موارد برشمرده شده، میتوان نتیجه گرفت که توسعه تجارت الکترونیک نیازمند نگاهی همه جانبه و سیستماتیک به این مساله است و تنها از طریق توسعه متوازن نیازمندیهای اصلی است که میتوان از اثرات مثبتی که تجارت و کسب و کار الکترونیک در پی دارد بهرهمند گردید.

 

Bit Tax  ١

 

-6 شواهدی از اقدامات انجام شده در زمینه تجارت الکترونیک در جهان

 

-1-6 اقدامات انجام شده در آمریکا

 

راهبرد تجارت الکترونیک دولت آمریکا مبتنی بر پنج اصل است: -1 بخش خصوصی باید نقش صلی را در این زمینه ایفا نماید.

-2 دولت باید از به کارگیری محدودیتهای غیر موجه در تجارت الکترونیک اجتناب نماید.

 

-3 هر جا که حضور دولت لازم باشد، هدف از آن حضور باید در حمایت و به اجرا در آوردن قوانین، محدود، ساده، قابل پیشبینی و سازگار برای انجام تجارت خلاصه شود.

-4 دولت باید ویژگیهای منحصر به فرد اینترنت را مورد توجه قرار دهد. -5 تجارت الکترونیک از طریق اینترنت باید در سطح جهان تسهیل گردد.

 

دولت مقرر کرد کلیه محصولات و خدماتی که از طریق اینترنت مبادله میشوند، از حقوق گمرکی معاف شوند و کلیه تجهیزات تشکیل دهنده اینترنت نیز از شمول تعرفه معاف شوند. بهعلاوه دولت مانع تحمیل هرگونه مالیات جدید و تبعیض آمیز بر تجارت از طریق اینترنت گردد.

 

-2-6 اقدامات انجام شده در سنگاپور

 

دولت سنگاپور نقش فعالی را در ایجاد زیرساختهای تجارت الکترونیک بر عهده گرفته است و در واقع نقش کاتالیزور را برای تشویق بخش خصوصی در جهت مشارکت در توسعه بخشیدن به تجارت الکترونیک ایفا کرده است. زمانی که دولت سنگاپور به پتانسیل تجارت الکترونیک و اثرات آن بر اقتصاد پیبرد، نقش رهبر و هدایتگر را در اجرا و به کارگیری تجارت الکترونیک برعهده گرفت. برنامه ریزی هماهنگ توسط دولت برای ایجاد زیرساخت اطلاعات ملی و گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در همه بخشهای جامعه بوده است. دولت سنگاپور فناوری اطلاعات را در جهت برانگیختن رشد اقتصادی و بهدست آوردن قدرت رقابت ملی بهکار برده است. نوآوریهای دولت در زمینه تجارت الکترونیک، اثرات مثبت و قابل توجهی به همراه داشته است. چنانکه شرکتهای بیشتر و بیشتری در سنگاپور از کاربردهای تجارت الکترونیک در فعالیتهای خود استفاده کردهاند. آمار و یافتههای تحقیقاتی بسیاری از سازمانها نشان دادهاند که حرکت برای تطبیق با تجارت الکترونیک توسط بخش خصوصی قابل توجه بوده است و برنامه تجارت الکترونیک دولت برای آنها سودمند واقع شده است(.(Chan,2002

 

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع تجارت الکترونیک چالشها و راهکارها در ایران

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.