مقالات رایگان

دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : مدیریت کیفیت جامع : فرصت های رقابتی در سطح خرد و کلان

دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : مدیریت کیفیت جامع : فرصت های رقابتی در سطح خرد و کلان

TMBAچکیده :

 

 

در این مقاله با بررسی جایگاه تاریخی مدیریت کیفیت جامع در سطح شرکت ها و اقتصاد کشورهای

 

توسعه یافته ، به عوامل موثر و تجربیات کشورها توجه شده و نتیجه گیری گردیده که اگر مدیریت

 

کیفیت جامع بر مبنای یادگیری کارکنان و انطباق با شرایط محیطی باشد ، می تواند به عنوان یک ابزار

 

رقابتی جهت چابکی شرکت ها مورد استفاده قرار گیرد .

 

کلید واژه : مدیریت کیفیت جامع (TQM) ، دمینگ ، کیفیت

 

 

١ – استادیار رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ٢ – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی [email protected]

 

(1مقدمه

 

 

مدیریت کیفیت جامع(TQM)1 یکی از کارآمدترین فلسفه های مدیریتی است که بـه نحـو شایسـته ای

 

مباحث کیفیت و رضایت مشتری را پوشش می دهد . در دنیای امروز که از یک سو رقابت هـا منطقـه

 

ای و بین المللی بسیار شدید شده و از سوی دیگر تغییر و تحولات بسیار سریع و پرشتاب ، تجزیـه و

 

تحلیل شناختی صحیح و بکارگیری مناسب فن آوری ها و ابزارهای مـدیریتی مـی توانـد بسـیار مـوثر

 

باشد. مدیریت کیفیت جامع بسیاری از فنون و روش های مرتبط بـا مسـایل مـدیریتی و کیفیتـی را بـا

 

تلفیقی مناسب و به صورت یکپارچه در خود جای داده است. شرکت هایی که در جهت اجرای فلسـفه

 

مدیریت کیفیت فراگیر قدم بر می دارند، باید از تـلاش هـای بهبـود مسـتمر کیفیـت در تمـام سـازمان

 

مطمئن شوند. حرکت در جهت یک فرایند بهبود مستمر، اغلب با پذیرش یکی از فلسفه های مـدیریت

 

کیفیتدر رابطه با اصول دمینگ، فلسفه جوران یا کرازبی شروع می شود.سازمان های ایرانی نیز تجربیات

 

 

اجرای زیاد در این زمینه دارند که بررسی همه جانبه آن نیازمند ارزیـابی علمـی اسـت . در ایـن مقالـه

 

سعی شده ابعاد اجرای TQM در انطباق با تغییرات محیط و ایجاد فرهنـگ کیفیـت مـداری در سـطح

 

سازمان ها با نگرش ها و رویکردهای منابع انسانی مورد مطالعه قرار گیرد .

 

 

 

(2 تشریح مفهوم مدیریت کیفیت جامع

 

 

در تجزیه لغوی مدیریت کیفیت جامع با سـه واژه مـی تـوان روبـرو شـد کـه عبارتنـد از:]احمدونـد و

 

دیگران،1381،ص[4

 

* فراگیر- نشان دهنده همه گیر بودن آن است.

 

 

 

1 – Total Quality Management

 

 

 

 

*کیفیت- درجه تطابق کالای تولید شده یا خدمات ارائه شده با نیاز مشتری را بیان می کند.

 

*مدیریت- روش مندی و فنون خاص در جهت هدایت ، کنترل و پیش بینی مطرح می کند .

 

TQM را می توان تعهد سازمانی نسبت به رضایت مشتریان از طریق بهبود مسـتمر تعریـف نمـود کـه

 

روش اجرای آن از سازمانی به سازمان دیگر و از کشـوری بـه کشـوری دیگـر فـرق دارد امـا کـارکرد

 

مشخصی دارد که مثلا می تواند سهم بازار1 را بالا ببرد ، سود را افـزایش و هزینـه هـا را کـاهش دهـد

 

[Aspinwall et.al,2000,p1]. باید دانست TQM به صورت یک فرهنگ2 و فلسفه و همچنین به عنـوان

 

مجموعه ای از اصول راهنما برای نشان دادن پایه های بهبـود مسـتمر در سـازمان اسـت . در حقیقـت،

 

کاربرد روش هایی برای بهبود فرآیندها در سازمان و جلو زدن و پیشی گرفتن از نیازهای مشتری، چـه

 

در زمان حال و چه در آینده است. TQM را باید اقدامی هوشمندانه و مستمر به شـمار آورد کـه تـأثیر

 

هم نیروزا در تامین اهداف سازمان دارد و در نهایت به رضـایت مشـتری، افـزایش کـارایی و بـالابردن

 

توانایی رقابت در بازار ختم می شود. فلسفه و هدف سیستم TQM رسیدن به ایده آل ها اسـت ، ایـده

 

آل هایی که احترام و اعتماد متقابل را نهادی و فراگیر می نماید و انسـان هـای خـود رهبـر و پـرورش

 

یافته، مجریان سازمان می شوند از این رو مدیریت کیفیت فراگیر را می توان مشارکت تمـامی افـراد و

 

بخش های سازمان از طریق کارگروهی در پیشرفت و اصلاح مستمر نیز دانست. از نظـر مسـایل درون

 

سازمانی، سازمان های دارای کیفیت فراگیر براساس تأکیدشان بـر کـار گروهـی و شـیوه مـدیریتی کـه

 

اختیاراتی فراتر از کنترل فراهم می کند، توصیف مـی شـوند و توسـعه هرچـه بیشـتر کیفیـت در ایـن

 

سازمان ها به عنوان بخشی از فرآیند اداره کار در نظر گرفته می شود. همچنین تصـمیمات اتخـاذ شـده

 

 

1 – Share Market 2 – Culture

 

براساس نگرش کیفی بوده نه بر پایه صرف کاهش هزینه ها . از نظر مسایل برون سـازمانی، مـی تـوان

 

گفت که شرکت های کیفیت فراگیر معمولا می توانند از فروش محصـولات خـود درآمـد بیشـتری بـه

 

دست آورند و می توانند از وفاداری مشتری برخوردار شـوند. محـور تمرکـز همـه افـراد در سـازمان،

 

مشتری است و همه به دنبال شناختن و برآورده ساختن نیازها، کنترل، نظارت و فعالیـت هـای توسـعه

 

طلبانه هستند . وقتی از واژه کیفیت استفاده می شود، معمولاً محصول یا خدمتی را در نظر گرفته شـود

 

که یا انتظارات ما را برآورده می سازد یا از آنها پیش می افتد. این انتظارات برمبنای استفاده مورد نظر و

 

 

قیمت فروش آن محصول می باشند بنابراین کیفیت را می توان با روش زیر فرموله نمـود : ]احمدونـد و

 

دیگران،1381،ص ص[4-5

 

Q = P/E

 

= Q کیفیت

 

= P عملکرد

 

= E انتظارات

 

اگر Q معادل یک و یا بزرگ تر از یک باشد، مشتری هنگام استفاده از آن محصول یا خـدمت احسـاس

 

خوبی خواهد داشت از این رو گفته می شود در تفکر TQM به بهبـود دایمـی بـا توجـه بـه نیازهـا و

 

انتظارهای مشتری و با مشارکت کلیه افراد مربوط به سازمان توجه می شود. بنـابراین رونـد یـا فرآینـد

 

انجام گرفتن کارها باید به دقت ، ارزیابی شود . مدیریت کیفیت گرا با نگرشی که تنها به نتیجـه توجـه

 

دارد یا هدف اصلی را تولید بیشتر قرار داده ، در تقابل است. در مدیریت کیفیـت جـامع فـرض بـر آن

 

است که افراد به طور طبیعی قصد دارند کار را به نحو احسن انجام دهند و اگر امکانات آموزشـی لازم

 

 

 

 

برای آنها مهیا شود و احساس کنند که برای تلاش هایشان در یک چارچوب منطقـی ، پـاداش مناسـب

 

دریافت می کنند ، سعی می کنند تا پیشرفت نمایند . [Abrunhosa et.al, 2008,p3]

 

 

 

 

(3 سیر تحول مدیریت کیفیت جامع

 

 

TQM اولین بار توسط آقای دمینگ1 در اواسط قرن 19 میلادی حمایت شد .اگرچه نظرات او توسط

 

صنایع ایالت متعهده پذیرفته نشد اما کشور ژاپن در زمان باز سازی جنگ جهانی دوم آن را صمیمانه

 

پذیرفت و در نتیجه اجرای آن ، TQM از یک واژه کم اهمیت به واژه ای پر معنی و تحسین برانگیز

 

در دنیا تبدیل شد [RBERT et.al,1998,p1] در سال 1950 اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپن از

 

دمینگ برای ارائه سمینار سخنرانی دعوت کرد . وی در اواسط قرن 19 ، چندین بار از ژاپن دیدن کرد

 

و در سمینار ها و سخنرانی های مختلف افکار خود را برای ژاپنی ها تشریح کرد . در سال 1951

 

اتحادیه دانشمندان و مهندسان ژاپن جایزه دمینگ را با هدف افزایش سطح کیفیت ژاپن ایجاد نمودند .

 

سازمان ها باید که سطح کیفیت فراوده ها و نحوه اداره سازمان خود را با ملاك های تعیین شده در این

 

جایزه تطبیق داده و سپس داوطلب شوند که در صورت موفقیت در سنجش های مربوط ، برنده جایزه

 

شوند . در سال 1962 نشریه ” کنترل کیفیت برای سر کارگران” ازسوی اتحادیه دانشمندان و مهندسان

 

 

ژاپن انتشار یافت و اولین دایره کنترل کیفیت شروع به کار کرد سر انجام در اواخر دهه 1970 ،

 

امریکایی ها و اروپایی ها که متوجه پیشه گرفتن ژاپنی ها در تسخیر بازارهای جهانی شدند به فکر

 

استفاده از نگرش TQM در مدیریت های خود گردیدند به طوری که در سال 1987 امریکا در مقابل

 

 

1 -W.Edward Deming

 

“جایزه دمینگ” جایزه ای را با نام “مالکوم بلدریج” وزیر تجارت فقید این کشور ایجاد نمود به طوری

 

که در سال 1990 بیش از 180 هزار تقاضا نامه کسب “مالکوم بالدریج” درخواست شده بود ، مدیران

 

شرکت ها فرایند تقاضا برای جایزه را راهی مهم برای بهبود آگاهی شرکت خود از اصول و عملکرد

 

مدیریت کیفیت دیدند و جایزه بالدریج همه ساله به حداکثر شش شرکت ( دو شرکت از هر یک از

 

دسته های بازرگانی ، خدماتی و بازرگانی کوچک) تعلق می گیرد . این جایزه برای معرفی شرکت ایی

 

که به بالا بردن سطح کیفیت خود واجرای TQM  دست یافته اند ، طراحی شده است

 

.(موسویان،1387،ص ص(77-78 در دیدگاه پیتر سنگه سیر تحول مدیریت کیفیت جامع در طول سه موج

 

مشاهده می شود که عبارتند از: ]رییسی و دیگران،1384،ص[8

 

موج اول کیفیت – این موج همان پدیده ای است که بیشتر مدیران آن را به عنوان کنترل کیفیت می

 

 

شناسند و بر بهبود و ارتقای شیوه کار تاکید دارد. در موج اول کیفیت بر تغییر و ارتقای سطح کارگران

 

خط اول تولید به منظور بهبود کیفیت تولید توجه می شود . در این جا نقش مدیر بر تلاش جهت

 

بهبود مدوام تولید، برداشتن موانع و بالاخره حمایت از کارهای نو با استاندارد بهتر خلاصه می شود.

 

موج دوم کیفیت – در این موج ، توجه از تاکید بر روی بهبود روش های انجام کار به تاکید بر

 

ارتقای چگونگی انجام کار1 معطوف می شود. آن چه در این موج اهمیت دارد، تلاش در جهت بهبود

 

و ارتقا راه های توسعه فکر و تعامل انسان ها از طریق آموزش است. لذا تمرکز اصلی این موج بر روی

 

تغییر و ارتقای سطح خود مدیران است.

 

 

١ -کارایی

 

موج سوم کیفیت – موج اول و دوم به منظور و بروز موج سوم کیفیت می شود. در این موج آموزش

 

 

و یادگیری به عنوان تنها راه گریز ناپذیر تعالی کارکنان و مدیران و حیات سازمان با توجه به تغییرات

 

محیطی شناخته می شود.

 

(4 عوامل موثر در موفقیت TQM

 

 

موفقیت آتی هر سازمان در گرو موفقیت و توانمند سازی منـابع انسـانی آن سـازمان بـوده و مـدیریت

 

کیفیت جامع نشان داده که می تواند این موفقیت را تضمین کنـد. اصـولاً مـدیریت بایسـتی مسـئولیت

 

بکارگیری و ساده سازی روش های مدیریت کیفیـت جـامع را در سـازمان و نیـز هـدایت و بهسـازی

 

کارکنان را به عهده گیرد و با رعایت اصول ذیل پویایی و بهبود سیستم را تضمین نمایـد: ]وزارت تعـاون

 

معاونت تحقیقات،1380،ص ص[13-14

 

آموزش دادن کلیه مدیران آینده از هم اکنون

 

بهبود ارتباط کاری و مطلوب بین مدیران و کارکنان

 

ایجاد و تقویت یک سیستم مناسب برای نمایش مداوم نتایج عملکرد سرپرستان و مدیریت

 

آگاه نمودن کارکنان نسبت به ضرورت بهبود کیفیت

 

فراهم ساختن محیطی توانمند به منظور خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

 

ایجاد فرهنگ سازمانی قوی و توسعه ارزش های مشترك کارکنان .

 

(5 سطوح کاربرد مدیریت کیفیت جامع

 

 

درك ضمنی انقلاب ها مختلف در تفکر مدیریت کیفیت به کـاربرد TQM در سـطوح مختلـف فـردی

 

،گروهی ، سازمانی و صنعتی کمک می کند . به نظر می رسد که این چهار سطح در به کارگیری TQM

 

موازی انقلاب ها در تفکر مدیریت کیفیت بوده است . در سطح فردی ، TQM ، یکایک کارکنان را در

 

انجام وظایف محوله به نحوی که رضایت کارکنان را فراهم آورد ، مورد هدف قرار می دهد . در سطح

 

گروهی نیز با توجه به پیوند فعالیت های روزانه بـا فعالیـت هـای بهبـود نیازمنـدیم (یعنـی تمرکـز بـر

 

فرآیندها) این کار با تقویت قدرت جامعی افراد و کار گروهی در این زمینه کمک می نماید . در سـطح

 

سازمانی به یکپارچه سازی فعالیت های مبتکرانه بهبود با اهداف تجاری شرکت نیـازوجود دارد . بـرای

 

این کار می بایستی تمامی امکانات شرکت را برای دستیابی به اهداف یاد شده به طور خود کـار بسـیج

 

کنیم و در سطح صنعت نیز به ایجاد و توسعه فرهنگ کیفیت نیاز احساس می شود ، ایـن کـار مسـتلزم

 

ایجاد شبکه های غیر رسمی و همکاری ها ی دو جانبه و انتقال تجارب بین شرکت ها و تمـام کسـانی

 

است که به فعالیت های کیفیت علاقه مندند . در این صورت مـی تـوان فرهنـگ کیفیـت را در جامعـه

 

گسترش داد . بر قراری جوایز ملی کیفیت نظیر: جایزه مالکوم بالریج و جایزه دمینگ ، بخشی از تلاش

 

های ملی برای گسترش فرهنگ کیفیت است ].شوجی،1380،ص[48

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع مدیریت کیفیت جامع فرصت های رقابتی در سطح خرد و کلان

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.