مقالات رایگان

دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : بررسی خصوصیات کارکردی و ابزاری بازاریابی سیاسی

دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : بررسی خصوصیات کارکردی و ابزاری بازاریابی سیاسی

TMBAچکیده:

 

مبارزان سیاسی همواره با مشکلات و فرصت های بازاریابی روبرو هستند. بازاریابی سیاسی بر روند رو به رشد فعالیت های بازاریابی تخصصی در مبارزات سیاسی تاکید دارد.

 

این مقاله مدل بازاریابی سیاسی را بر حسب خصوصیات کارکردی و ابزاری مشخص می سازد. خصوصیات کارکردی شامل ماهیت محصول، سازمان و بازار می شود. و خصوصیات ابزاری به روش ها و سیستم هایی اطلاق می شود که بر فعالیت بازاریابی و مفاهیم آن مربوط می شود و پاسخ های استراتژیکی مناسب را برای هر مورد مشخص می سازد.

 

 

واژگان کلیدی: ابزار سیاسی، خصوصیات سیاسی، بازاریابی سیاسی

 

١ . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

. 2 دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

 

-1 مقدمه

 

سیاستمداران همواره مورد ارزیابی قرار گرفته و به دنبال بازاریابی بوده اند. آن ها به دنبـال شـکار عنـوان خبری هستند، کودکان فقیر و بی سرپرست را می بوسند، در میهمانی های عمومی و مردمی شرکت مـی کنند و از مؤسسات تبلیغاتی برای کسب وجهه بهره می گیرند. امروزه بازاریاب های سیاسی به نـامزد هـا توصیه می کنند که چه لباسی بپوشند، در کجا سخنرانی کنند، چه بگویند(چه نگویند)، با چه کسـی دیـده شوند و غیره. هر حرکت نامزدها زیر ذره بین نگاه ها قرار می گیرد، درست مانند بسته بنـدی محصـولات یا ویترین فروشگاه ها. من نمی دانم که چگونه می توان از این موضوع جلوگیری یا از آن پرهیز کرد، امـا احتمالاً در یک نظام دموکراتیک که حزب های سیاسی مختلف در آن فعالیت دارند، هـر حزبـی کارهـایی می کند و عواملی نیز وجود دارند که اثرات این کارها را خنثی می کنند. اما نگرانـی اصـلی آن اسـت کـه معمولاً در انتخابات، حزبی که پول بیشتری خرج میکند، برنده می شود، نه آن که صلاحیت دارد.[1]

 

-2 بازاریابی سیاسی:

 

کاربرد بازاریابی در سیاست در میان مکتوبات بازاریابی و سیاست به قدر کافی مورد توجه قرار نگرفته است.

 

دانشمندان سیاسی با آنکه بررسی انتخابات در مرکزیت موضوع آنها قرار دارد ولی روی موضوعاتی متمرکز هستند که قدری از امور مبارزان سیاسی دور است.

تمرکز آنها بیشتر بر روابط سازمانی ، روند قانونی، سیاست عمومی و توضیح علمی پدیده سیاسی و انتخاباتی است و به استراتژی های مبارزه و مدیریت کم تر تمایل نشان می دهند. در حقیقت بسیاری از افراد بازاریابی را کم اهمیت و غیر اصولی می بینند. [2].

از آن رو که بازاریاب ها ، توانایی ترغیب گروه های بزرگی از افراد را دارند بنابراین آنها می توانند در شناخت سیاست، شرکت داشته باشند.

 

همانگونه که دونلیوی بیان میکند، جنبش های اخیر انتخاباتی ، تمایز چشمگیری با آنچه که توسط دانشمندان اجتماعی در حوزه هایی مانند جغرافیای سیاسی، اقتصاد و جامعه شناسی حرفه ای مطرح کرده اند ، دارد. هم چنین هاروپ اظهار می دارد که دیدگاه بازاریابی نگرش تازه ای در مورد شناخت تغییرات انتخاباتی ارائه می دهد.

 

مشکلات روبروی مبارزان سیاسی مشابه مشکلات مدیران بازاریابی است. هر دو همواره برای حفظ بازار هدف رقابت می کنند. در بازاریابی سیاسی، در اصل شهروندان که رای دهندگان هستند، بازار هدف را تشکیل می دهند.

 

تعریف کلمنت از بازاریابی سیاسی می تواند نقطه شروعی برای تحلیل بازاریابی سیاسی باشد. او بیان می کند که بازاریابی سیاسی عبارتست از بازاریابی نظرات و دیدگاه هایی که به موضوعات سیاسی یا عمومی یا به کاندیداهای خاص مربوط می شود و در کل بازاریابی سیاسی برای تاثیرگذاری روی آرا افراد در انتخابات طراحی می شود.

 

همانگونه که رید ادعا می کند، مشکل پیش روی کاندیداها برای انتخاب شدن، ضرورتĤ یک مشکل بازاریابی است.

 

در زمان ریاست جمهوری ریگان و در زمان اوج شکوفایی اش ، دنتون به این نتیجه رسید که مقدمه ی مبارزه موفق ریاست جمهوری و دوره ریاست جمهوری، تعیین موقعیت محصول یا بازاریابی می باشد.

هم چنین اشاگنسی، مشاوران سیاسی را به عنوان مدیران محصول جهانی توصیف می کند و به فرهنگ بازاریابی سیاسی معاصر اشاره می کند. [3].

 

تفاوت های تعیین کننده بین شرایط بازاریابی سیاسی و دیگر شرایط بازاریابی، توسط مائوسر مطرح شده است.

 

اگرچه مشاهدات او تحت تاثیر خصوصیات سیستم های سیاسی آمریکا بوده است ولی بر بعضی از فاکتورهای مهم تاکید دارد:

 

  • بازارهای تجاری معمولآ از شرکت های تجاری زیادی حمایت می کنند، در حالیکه اکثر سیستم های سیاسی تنها احزاب سیاسی اندکی حمایت می کنند.

 

  • بازارهای تجاری معمولآ به طور ممتد اداره می شوند، در حالیکه انتخابات ادواری هستند.

 

  • هم چنین سازمان های سیاسی به واسطه سود تحریک نمی شوند. [4].

 

 

-3 خصوصیات ساختاری بازاریابی سیاسی:

 

-1-3 محصول سیاسی

 

خصوصیات محصول بازاریابی سیاسی بر سه بخش قابل تقسیم است:

 

  • ماهیت چند مولفه ای (شخص/ حزب/ ایدئولوژی)

 

  • میزان وفاداری کاندیداها به وعده های خود

 

  • و این حقیقت که تصمیمات میتواند بعد از انتخابات تغییر کند.

 

شخص/ حزب/ ایدئولوژی: در هنگام انتخابات سیاسی، محصول سیاسی از چندین مولفه متمایز تشکیل می شود که معمولآ غیر قابل تقسیم هستند، که شامل کاندیداها، حزب یا گروه سیاسی و ایدئولوژی می باشد.

 

در هنگام منصوب کردن کاندیداها موضوعاتی مانند صلاحیت آنها، حامیان و پشتیبان هایشان، پیشینه و سابقه شان ، وعده و وعیدهایشان برای آینده و درجه استقلال آنها مورد بررسی قرار می گیرد و علت نیاز به پیوستن به خط مشی یک حزب را ارائه می دهند.

 

آشفتگی و حتی تناقض در میان این مولفه ها یک خصوصیت برجسته ای است که در این مواقع رخ می دهد. برای مثال ممکن است یک رای دهنده تنها از کاندید حزب مورد علاقه اش حمایت کند، علیرغم اینکه شخصĤ هیچ اعتقادی به او ندارد. هم چنین رای دهندگان ممکن است از دیدگاه یک کاندید به یک موضوع مهم ، حمایت کنند علیرغم اینکه نمی خواهند حزب سیاسی او قدرت ملی را به دست بگیرد.

 

وفاداری احزاب سیاسی و کاندیداها یک موضوع قابل توجه است. یک ویژگی برجسته سیاست خصوصĤ در اروپا ، حمایت گسترده است. علیرغم ناپایداری های رو به رشد در انتخابات ، میزان وفاداری رای دهندگان به طور خاص در آنچه دانشمندان سیاسی به عنوان انتخابات درجه اول ، برای مثال انتخابات پارلمانی، اشاره میکنند، مشخص است.

 

در انتخابات درجه دوم ، مثل شوراهای محلی یا پارلمان اروپا میزان این تغییرپذیری افزایش می یابد. همانگونه که مشاهده می شود رای دهندگان انتخابات میان دوره ای غالبĤ به آرا اعتراض دارند.

 

یک جنبه مثبت دیگر برای این فاکتور وفاداری این است که مانع گرایش افراد از یک حزب به حزب دیگر می شود و مانعی برای ورود احزاب جدید و گروه های جدید ایجاد می کند.

 

تغییرپذیری به عنوان یک خصوصیت چشمگیر بازار سیاسی این است که خرید حتی هنگامی که در موقعیت بعد از خرید هستیم نیز قابل تغییر است. یا بعبارت دیگر تغییر عقیده و یا نظر وجود دارد.

 

این ویژگی بجز در بریتانیا ، در جاهای دیگر مانند اروپا برای احزابی که در طول انتخابات برای وارد شدن به ائتلاف ها رقابت شدیدی کرده اند، کاملآ معمولی است.

 

نتیجه انتخابات عمومی کانادا در سال 1993 که در آن احزاب منطقه ای کوچک نقش بسزایی در ایجاد دولت داشتند تا حدی نتیجه استراتژی انتخاباتی موفق آنها بوده است.

 

احزاب سیاسی باید مسئله صادق بودن با حامیانشان را قبل از انتخابات در دستور کار خود قرار دهند. مشکلاتی که ممکن است در طول مدت مبارزات به علت صادق نبودن با حامیان ایجاد شود، می تواند آن حزب را بعد از انتخابات بی اعتبار کند. [5].

 

-2-3 استراتژی های بازاریابی مربوط به خصوصیات محصول:

 

افراد توسط سیاست هایشان و سیاست های افرادی که آنها را کاندید می کنند، سنجیده می شوند. تعیین موقعیت بازار از هماهنگی بین کاندید، حزب و پیام شان، مشخص می شود. استراتژی ها باید به سیاست ها و دیدگاه های علامت تجاری مبادرت کنند.

 

-3-3 سازمان سیاسی:

 

سازمان های سیاسی شامل سازمان هایی هستند که خواهان کسب موقعیت در دولت از طریق فرایند انتخابات می باشند. خصوصیت متمایز بازاریابی احزاب سیاسی این است که آنها در پی حفظ سنت آماتور بودن هستند. به دلیل اینکه گاهی دیدگاه منفی نسبت به بازاریابی در آنها نفود می کند و هم چنین بخاطر وابستگی آنها به داوطلبانشان، کنترل روی موقعیت ها مشکل می شود. [6].

 

-4-3 آماتور بودن:

 

مشاوره فنی در انتخابات به عنوان یک حامی و پشتیبان کننده است ولی وجود آن برای فرایند تصمیم گیری حیاتی نیست. بنابراین در بازاریابی سیاسی، گرایش به ارزش گذاری غیر کارشناسی وجود دارد. وضعیت بالا که، با عنوان آماتور متعهد در بسیاری از جوامع بکار گرفته میشود ، در سازمان های سیاسی نیز منعکس می شود. می توان گفت که بازاریابی سیاسی یک تعهد است. مقاومت نسبت به تغییر یقینĤ حق مسلم سازمان های سیاسی است اما بدون شک تداخل بین آماتور بودن و حرفه ای بودن در این نوع سازمانها بیشتر از جهان تجاری است. [6].

 

-5-3 درك منفی از بازاریابی:

 

با وجود، ارائه ماهیت سازمان های سیاسی، دلایل عضویت ، سنت های تاریخی و وضعیت قاطع آماتور و داوطلب شرکت کنندگان، دور از انتظار نیست که یک درك منفی از بازاریابی شود.

 

یک دیدگاه معمول که در مورد بازاریابی وجود دارد، غیر اصولی و کم اهمیت شمردن بازاریابی است. این نکته توسط شرمن بیان شد و از آنجا سرچشمه می گرفت که ترس از آن داشت که یک فرایند عام پسند که به موجب آن بیگانگان مهارت هایشان را در فروش سریال های بازاری (صابون) آوردند، بتوانند به فروش آن ادامه دهند.

 

طبق نظر اسمیت و ساندرز این ترس وجود دارد که سیاست مداران تنها بخاطر کسب شهرت، ممکن است بیشتر روی موضوعات محدود و کوتاه مدت متمرکز شوند.

 

از نظر بلوسیس، اعضای سازمان های غیر انتفاعی مانند موسسات خیریه ، دیدگاه های نامطلوبی در مورد بازاریابی دارند و از این عقیده نشات می گیرد که آنها می دانند چه چیزی برای مشتریان شان بهترین است که این عقیده ممکن است باعث منع احزاب سیاسی از تعیین جهت بازاریابی باشد.

 

دیدگاه دیگر که توسط مویر خاطر نشان شد ، این است که در میان مدیران غیرانتفاعی، بازاریابی غالبĤ بیش از حد ساده و کم اهمیت تعبیر می شود. و استدلال آنها این است که پیچیدگی زیاد ممکن است مانع گسترش آن بشود.

 

[7].

 

-6-3 وابستگی به داوطلبان:

 

احزاب و گروه های سیاسی، هم چنین بسیاری از سازمانهای غیرانتفاعی دیگر، به شدت به همه ی سطوح نیروی کار داوطلب و غالباً مدیریت داوطلب وابسته هستند. هر چند، این احتمال وجود دارد که این اعتماد در سالهای آتی کاهش خواهد یافت.

 

بازاریابی انتخاباتی نمیتواند به طور کامل از بازاریابی سیاسی که در حال حاضر توسط مسئولان و همچنین مخالفان پذیرفته شده است، متفاوت باشد.

 

یک مفهوم وابستگی داوطلبان این است که ما همواره نیازمند به انجام تلاشهایی برای حفظ اشتیاق داوطلبان هستیم که از طریق احساس نزدیکی و یا یک همکاری تنگاتنگ انجام می پذیرد. احزاب سیاسی، این مهم را غالبĤ از طریق کنفرانس ها، قراردادها و نشست های اجتماعی انجام می دهند.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی خصوصیات کارکردی و ابزاری بازاریابی سیاسی

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.