مقالات رایگان

دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : بیمه گزارش محیطی و اجتماعی: برخی از شواهد مصاحبه

دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : بیمه گزارش محیطی و اجتماعی: برخی از شواهد مصاحبه

TMBAچکیده

 

رشد پایدار گزارشگری اجتماعی و محیطی (SER) با افزایش بیمه گزارشگری محیطی و اجتماعی (SERA) همراه اسـت. نوشـته هـای موجود در مورد SERA حاکی از آنست که ایجاد اعتبار و اعتماد در میـان سـهامداران شـرکت، لازم اسـت. مقالـه قبلـی نیـز شـواهدی از مصاحبه های انجام شده با نمایندگان مسئولیت اجتماعی شرکت در 20 کمپانی لیست شده ارائه می دهیم، که این مصاحبه هـا در مـورد ایـن است که آیا این نمایندگان SEPA را لازم میدانند یا خیر؟

 

ما معتقدتیم که این پژوهش اولین تحقیق در مورد SERA است که از روش مصاحبه استفاده می کند. مصاحبه های ما احساسات مختلط را آشکار کرد. نیمی از پاسخگویان معتقد بودند که SERA خارجی، اعتماد و اعتبار را افزایش میدهد که نوشته های قبلی را اثبات کرد. با این وجود نیمی دیگر اعتقاد داشتند که SERA خارجی لازم نیست و بر این عقیده بودند که بیمه داخلی کافی است. این مسئله بدان علت بـود که آنها SERA را غالباً یک وسیله ی مدیریتی در نظر گرفتند که به جای آنکه به عنوان مکانیسمی برای افزایش پاسخگویی شرکت برای سهامداران و ایجاد اعتماد و اعتبار سودمند باشد. در برسی کارآیی سیستم های کنتـرل مـدیریت داخلـی مفیـد بـود. پتانسـیل SERA کـه مکانیسمی است که از طریق آن تبادل نظر برگزاری بین شرکت ها و سهامداران آنها در مورد مسائل اجتماعی و محیطی ایجاد شـده اسـت، مهار نمی شود. بنابراین مقاله، تفاوت اساسی را در بین نوشته های قاعده (هنجاری یا دستوری) خارجی قبلی و انگیزهی مـدیریتی در حـوزهی

 

SERA، به اثبات میرسند.

 

-1 مقدمه

 

گزارشگری محیطی و اجتماعی (SER) حوزه ی رو به رشد سریع گزارشگری شرکت مـدرن اسـت. تـوأم بـا رشـد SER، افـزایش بیمـه گزارشگری محیطی و اجتماعی (SERA) وجود دارد. SERA به خصوص توسط ناظران، به عنوان یک مکانیسـم حیـاتی تجهیـز شـده است که توسط آن اطمینان و یکپارچگی SER را می توان به اثبات رساند. در حال حاضر، هیچ رهنمون الزامی یا قانونی برای SER وجود ندارد. اگرچه رهنمونهای ذیحسابی و GRI یک چهارچوب سودمند اختیاری ارائه میدهد.

 

1

 

بیمه SER همچنین یک فعالیت اختیاری است. با این وجود به حسابداران حرفه ای حکم شده است که اگر آنها SERA را اجرا می کننـد، از ISAE3000 به عنوان بخشی از مسئولیتهای حرفهای خود استفاده کنند. با در نظر گرفتن ماهیت اختیاری کنترل نشده SER کـه بـه کمپانی ها امکان می دهد تا منافع شخصی خود را دنبال کنند، مثلاً از طریق مدیریت برداشت، نیاز به SERA تقریباً به طور خاص اهمیـت دارد. در تصمیم گیری در مورد این مسئله که آیا کمپانی ها به دنبال استقلال باشند یا خیر. بیمه خارجی SER آنها، مسئله مهمی اسـت. بـه خصوص این که، بررسی مصاحبه محور، چندان زیادی، انجام نشده است. بیشتر پژوهش ها در این حوزه، تا به امـروز شـامل پـژوهش هـای تمرین پشت میز نشین بوده است. این مقاله، تا آنجا که ما اطلاع داریم، برای اولین بار با ارائه ی دیدگاه های نمایندگان مسـئولیت اجتمـاعی شرکت در انگلستان (UK)، در مورد SERA، به نوشته ها اضافه می شود. این نمایندگان نقش کلیدی اما چشمپوشی شده در SER، ایفـا می کنند. آنها بی شک پیشنهادکنندگان اصلی در این فرآیند می باشند. همچنین نمایندگان در مورد سطح بیمه، تصمیمگیـری مـیکننـد و بـه بیمه کنندگان پول پرداخت می کنند. آنگاه بیمه اتفاق می افتد. پژوهش مصاحبه محور نیز به خصوص این حقیقت را به تعویق مـی انـدازد کـه معنا و ما هیت احکام بیمه، اغلب کاملاً مبهم است. بررسی دیدگاه های مدیران ممکن است در آشکارسازی مسائل سیاست مثل موانع بـالقوه برای قاعدهمندی، مفید باشد.

 

ما این سؤال بنیادی را بررسی می کنیم که آیا نمایندگان CSR در کمپانی های لیست شده UK بر این مسئله اعتقاد دارند که مـی بایسـت بیمه ی SER توسط اشخاص ثالث، وجود داشته باشدت؟ علاوه براین، چندین سؤال مهـم دیگـر را روشـنتـر مـیکنـیم، مـثلا (i) هـدف

 

(ii) SERA مزیت نسبی SERA خارجی در مقابل داخلی، (iii) ماهیـت فرآینـد بیمـه، (IV) موانـع SERA ، (V) رابطـه ی بـین حسابرسی مالی و (vi) SERA استقلال بیمهکنندگان.

باقی این مقاله بصورت زیر سازمان دهی شده است. در بخش بعدی، ما نوشته های قبلی را بررسی می کنیم. سـپس در بخـش 3، روش هـای خود را ارائه میدهیم.

پس از آن در بخش چهارم، یافته های مصاحبه ارائه داده میشود. در نتیجهگیری، یافتههای خـود را بـه بحـث مـیگـذاریم و چنـدین پیامـد سیاست را ارائه میدهیم.

 

-2 نوشته های قبلی

 

نوشته های منسجم اما محدود و رو به توسعه در مورد SERA وجود دارد، که به سرعت در طـول 30 سـال گذشـته از حاشـیه تـا فعالیـت یکپارچه تر، به موازات رشد SER افزایش یافته است. در این مدت، ماك، استرام و سوارتز (2007) پی بردند که احکام بیمه در بخـش هـای تولیدی، نفت و معدن، برق و خدمات رفاهی رایجتر هستند.

 

ویژگی مستمر SERA به خصوص در UK، تجزیه به مشاوران محیطی و حسابرسان مالی می باشد. این ویژگی بی شک موجـب واگرایـی مجزا در ماهیت، محدوده و رویکرد بیمه در بین مشاوران و بیمهکنندگان مشاور میباشد. مثلاً اُدی ویر و اوون (2005) اثبات مـیکننـد کـه

 

2

 

مشاوران مایلند این فرآیندها را ارزیابی کنند، در حالیکه مشاوران ترجیح می دهند که سیستم های بنیادی و صـحت اطلاعـات گـزارش شـده محیطی را، به اثبات برسانند.

 

این عقیده که هدف اصلی SERA، قابلیت اعتماد می باشد، توسط محققان اصلی SER مورد تأکیدت قرار گرفتـه اسـت. مـثلاً دیگـال و دیگران (2006Ga,, p367) تأکید میکنند که …» احکام بیمه که توسط طرف های سوم ایجاد شده است، جزء لازم در افـزودن قابلیـت اعتماد به فرایند گزارشگری ] TB2عامل اصلی سه جانبه[ است. فرضیه فعلی آنست که حتی اگر گزارشات محیطی به طور خـارجی اثبـات شده باشند، آنها کمبود قابلیت اعتماد، خواهند داشت. بعلاوه، بیمه خارجی SER، برای منع انتقاد لازم است مبنـی بـر اینکـه SER صـرفاً تمرین روابط عمومی بی اساس است. آدامز و ایوانز (2004) توصیه می کنند که همه ی سیاست ها، ساختارها و سیستم های داخلی شرکت باید به طور خارجی، برای تضمین قابلیت اعتماد SER، بیمه شوند. بعلاوه اُدی ویر و اوون (2005) توصیه می کنند که هدف کل SER، بـدون فرایندهای مستحکم بیمه، تضعیف شده است.

 

بعلاوه، نیاز به افزایش صراحت و پاسخگویی وجود دارد و به SER ارزش میدهد. بنابراین، دیگال و دیگران اظهـار مـیکننـد کـه: »دلیـل دیگر برای SERA افزایش صراحت و پاسخدهی شرکت ها در حوزه های مختلف مربوط بـه عملکـرد و اثـرات محیطـی و اجتمـاعی آنهـا می باشد. همچنین SERA می تواند با نشان دادن اینکه مدیریت در مورد گزارشگری محیطی جدی است، به SER ارزش بدهد. دیگـال و دیگران (2006 a, p330) تأکید میکنند که تحقیقشان »بر روی ابهام و تغییرپذیری چشمگیر که بالفطره در عملکردهای کنـونی وجـود دارد، و سؤالات مربوط به ارزش افزوده توسط فرایند بیمه، تأکید می کند.« هدف SERA ا ز دیدگاه کاربردت هنجار بنیـاد کـه بـالفطره در نوشته ها وجود دارد، به عنوان بالا برنده قابلیت اعتماد، صراحت و پاسـخگویی SER و افـزودن ارزش بـه SER سـازمان، در نظـر گرفتـه می شود. با این وجود، دیدگاه های کاربران و تهیه کننده ممکن است کاملاً متفاوت باشد. در مورد کاربران بیمه خارجی در اضافه کردن قابلیت اعتماد به داده های بنیادی SER، در اصل، »کالای رایگان« است (یعنی کاربران مستقیماً برای هزینه های کنترل، پولی پرداخت نمیکننـد)

 

با این وجود در مورد تهیه کنندگان، تمایل در رسمیت بخشیدن به داده های SER احتمالاً در زمان، تلاش هزینـه هـای ایـن بیمـه، تعـدیل می شود. بسیاری از پژوهش های قبلی، SERA را مورد انتقال قرار داده اند. مثلاً بال و دیگران، با بهره گرفتن از تحلیل محتوا در ارزیابی احکـام بیمه ای 72 گزارش محیط لبه مقدم شرکت. استقلال و کیفیت SERA را زیـر سـؤال مـی برنـد. نـه تنهـا، آنهـا پـی بردنـد کـه نیمـی از بیمه کنندگان نمونه گیری شده، مستقل ظاهر نشدند بلکه تمرکز بر روی سیستم مدیریت محیطی بود تا فی نفسـه بـر روی کیفیـت گـزارش محیطی، در واقع، فقط 13 درصد احکام کنترل با عملکرد محیطی کار می کننـد. در کـل، آنهـا نتیجـه گیـری مـیکننـد کـه SERA ذاتـاً، مدیریت گرا است و ارزش سهامدار کمی اضافه کرد. بال و دیگران، تناسب کمی در عملکردهای دقیق بیمـه یافتنـد (مـثلاً دیـدن از سـایت

 

(%32، مصاحبه ها .(%61) بازنگریهای سیستم ها (%43) و درست و عادلانه بودن ((%9) بسیاری از بیمه کننـدگان صـرفاً بـر روی بـازنگری داده ها تکیه کردند (حتی فقط 70 درصد). بنابراین سهامداران نیاز دارندت تا بر روی حرفهگرایی بیمهکنندگان تکیه کنند تـا بـر روی شـواهد رویه های سیستماتیک بیمه. اوون، سوئیفت، هومفری و بورمن (2000) نیز به جذب مـدیریتی اطلاعـات پرداختنـد کـه بـه موجـب آن …»

 

3

 

مدیریت به جای آنکه کاملاً در برابر جامعه ای که در آن کار میکنند صریح و پاسخگو باشند، با جمعآوری و انتشار استراتژیک اطلاعاتی کـه در پیشرفت تصویر شرکت مناسب به نظر میرسد، کنترل کل پروسه را در دست میگیرد (شامل درجهی مشارکت سهامدار).

 

در یک پژوهش مهم تر در UK، اُدی ویر و اون (2005)، 28 حکم UK و 73 حکم اروپا را در سال 2002 بررسی میکنند. آنهـا نیـز ماننـد بال و دیگران (2000) ضعف های مهم را پیدا می کنند. اولاً در بررسی احکام بیمه برای سهامداران خاص، نارضایتی وجود دارد. ثانیـاً فقـط تحت نیمی از احکام به استقلال بیمه کننده اشاره می کنند. سوماً، فقط حدود یک سوم احکام، حوزههـایی را مشـخص مـیکننـد کـه رسـماً بررسی یا بازنگری نشده اند. چهارم، عبارت »درست و عادلانه«، به وضوح وجود ندارد. در حالیکه جامعیت بررسی نشده است. این ضـعف هـا، اعتماد و اعتبار SERA را کاهش میدهند و موجب میشوند که محققان صراحت و پاسخگویی بیمه کننده را زیر سؤال میبرند.

 

پژوهش مهم بینالمللی توسط دیگال و دیگران (2006 a, b) از تحلیل محتوا استفاده میکنند تا بررسی کننـد کـه آیـا 33 حکـم بیمـهی استرالیا، 48 حکم بیمهی UK و 16 حکم بیمهی عامل اصلی سه جانبه از »بهترین عملکرد« که توسط ابتکار گردشگری جهـانی (GRI 2001, 2002) و فدراسیون Des Experts Compatibles Europeans ارائه شده اسـت، تعبیـت مـیکننـد. نتـایج آنهـا توسـط کامپ- ورلاندز (2002) ثابت شد. دیگال و دیگران (2006a , p367) اظهار میکنند که نمونـههـای اروپـایی و» UKتغییرپـذیری بسـیار زیادی را در عناوین احکام بیمه و کمبود کلی وضوح و صراحت بر حسب شناسایی چیزیکه انجام شده بود، و محدودیت هایی کـه بـر فراینـد بیمه اعمال میشوند و …. به اثبات میرساند.«

 

به علاوه، اکثر احکام نمی توانند نشان دهند که آیا گزارش TB2، در برابر هر معیـار گزارشـگری، بررسـی شـده اسـت.« دیگـال و دیگـران

 

(2006, p17) نتیجه میگیرند که »خوانندگان گزارش TBL، اغلب در درك ایـن مسـئله کـه چطـور تـأمینکننـدهی بیمـه، مشـارکت را میپذیرد، چه چیزی بازنگری میشود و معنی مشارکت چیست، مشکل داشتند.«

 

-2-1 روششناسی

 

روش شناسی مصاحبه، مناسب ترین ابزار در تحقیق ابعاد مسئولیت اجتماعی واخلاقی حسابداری و امور مالی، در نظر گرفته می شود. ما بـا 20

 

نماینده ی مسئولیت اجتماعی شرکت از بهترین کمپانی های لیست شده ی UK در سرتاسر تابستان 2004، مصاحبه کردیم. ما مصاحبه هایی را انجام دادیم تا اینکه احساس کردیم به اشباع نظری رسیده ایم، به عبارت دیگر، هیچ موضوع جدیدی مطرح نشد. به نظر مـا، زمانیکـه 20

 

مصاحبه انجام دادیم، به اشباع دست یافتیم. ما به جای تمرکز بر روی افرادی که از بهترین عملکردت در SER تبعیـت مـی کننـد، تصـویر مقطعی کمپانی های بزرگ را گرفتیم. ما عمدتاً بر روی مدیران SER تمرکز نکـردیم، زیـرا خواسـتار نمـایش عادلانـه از عقایـد بزرگتـرین کمپانی های UK بودیم. مصاحبه شوندگان در ابتدا تماس تلفنی داشتند و خلاصهای از دستور جلسه تحقیق برایشان فراهم شد. هر مصاحبه تقریباً یک ساعت و نیم طول کشید که رو در رو انجام، ضبط و بعداً رونویسی شد. قبل از هر مصاحبه، محرمانه بودن آن تضمین شد. همهی مصاحبه شوندگان مستقیماً در مسائل SER در سازمان های خود، مشارکت داشتند (به جدول 1 مراجعه کنید). این مسئله دالّ بر سوگیری در

 

4

 

نمونه ی مصاحبه بود، اما این سوءگیری با آگاهی مصاحبه شونده و رابطه نزدیک با موضوعات، متعـادل شـود. بنـابراین آنهـا قـادر بودنـد تـا دیدگاه های با ارزشتر و آگاهانهتر را در پاسخ به سؤالاتمان، به جای اعضای سازمانها، ایجاد کنند.

 

مصاحبه ها نیمه ساخت یافته و مصاحبه شوندگان برای صحبت کردن کلی در مـورد SER و SERA، راغـب بودنـد. مـا در مـورد SER

 

سؤالات زیادی کردیم. این سؤالات کلی موجب، بحث عمیق تری از دیدگاه های مصاحبهشوندگان مثل عقاید آنها در مـورد SERA شـدند.

 

همان سؤالات اساسی در همه ی مصاحبه ها، پرسیده شد. با این وجود پس از هر مصاحبه، سؤالات مصاحبه بررسـی و سـؤالات تحقیـق تـا حدی اصلاح، در صورت لزوم، در سایه ی شواهد جدید، اصلاح شدند. این رویکرد شامل تنظیم دقیق سؤالات تحقیـق مثـل توسـعه تحقیـق بود، در نتیجه نظریه و عمل، از داده ها تکامل یافتند، بدون چارچوب اولیه که بر روی تحقیق اعمال شود.

 

این چارچوب، به طور طبیعی از داده ها ایجاد شدند و رویکرد نظریه ای با اساس مخصوصی را دنبال مـی کردنـد. مـا داده هـا را میکـرو آنـالیز کردیم تا کدها، یا موضوعات را از مصاحبهها آشکار کنیم. این مصاحبهها به ما امکان داد تا دیـدگاههـای عامـهپسـند مصـاحبه شـوندگان را خلاصه کنیم.

 

ما عملکرد SER را از کمپانی های مصاحبه شدند، نگرش مصاحبه شوندگان را در مورد SERA، بخش صنعتی و اندازه ی بازار هر کمپـانی در جدول 1، خلاصه کردیم. این کار به ما امکان داد تا هر گونه رابطه بین دیدگاه های مصاحبه شوندگان را در مـورد SERA و عملکـرد

 

SER کمپانی های آنها را، بررسی کنیم. بعلاوه، ما توانستیم که تحلیل تمیز را انجام دهیم تا ثابت کنیم که آیا ویژگیهای زمینه مثل بخش و اندازه با نگرشهای مصاحبه شوندگان مرتبط میباشند.

 

-2-1 موضوعات مطرح شده در شواهد مصاحبه

 

به طور وسیع شش موضوع را شناسایی کرده ایم که از تحلیل داده های مصاحبه که به SERA مربوطند، ناشی می شـوند. ایـن موضـوعات عبارتند از:((i هدف SERA که افزایش اعتبار و افزودن ارزش است، (ii) بیمه داخلی در مقابل بیمه خارجی (iii) ماهیـت فرآینـد بیمـه

 

(iv) موانع (v) SERA رابطه حسابرسی مالی و حرفه ی حسابرسی (vi) استقلال بیمه کنندگان تنوع چشمگیری در عقایـد مصـاحبه شوندگان ما در مورد عدم حتمیت پیرامون SERA وجود داشت. این تنوع در جدو 1 توضیح داده شده است و نتـایج در جـدول 2 خلاصـه شده اند. در کل، مدیران به طور برابر با کسانی تقسیم شدند که طرفدار بیمه خارجی (9) بودند و کسانی کـه مخـالف آن بودنـد (9) و دو نفـر کاملاً مردد بودند. اثر نهایی تهیه ی بیانیهی موجود بیمهی خارجی با هشت مدیر از شرکتهایی با وجود بیمهی خارجی در طرفداری از بیمـه

 

3:5 تقسیم شد و افرادی با بیانیه های بیمه شده خارجی یا فقط بیمه خارجی به طور مساوی تقسیم شدند (چهـار نفـر بـه طرفـداری از بیمـه خارجی، چهار نفر خلاف آن و دو نفر مردد). ما در زیر درصدد توضیح، تنوع این عقاید میباشیم.

 

SERA -2-2-1 اعتبار را افزایش میدهد و گزارشگری را بهبود میبخشد. همانطور که در نوشته های قبلی شرح دادیم، هدف اصلی

 

SERA، که در اغلب مورد تأکید قرار گرفته است، افزایش اعتبار و ارزش میباشد. نیاز به SERA، به خصوص با در نظر گرفتن عدم

 

 

5

 

اعتماد در میان سهامداران شرکتها، تشدید شده است، بهخصوص بعد از شکست Enron شواهد ما ماهیت تکوینی شناخت نیاز به

 

SERA را شرح میدهد.

 

»مطمئن نیستیم که الزاماً باید باشد … ما تا مدتها که KPMG را داشته باشیم، تمرین اثبات مسائل محیطی را نسبت را انجام میدهیم…

 

و زمانیکه SERA را به کمیتهی اجرایی دادیم، واکنشهای اول آنها اما چرا بود. چرا ما مجبوریم که روی زمین برای اثبات آن، پول پرداخت کنیم؟ ما به مردم گفتهایم که این کار را انجام میدهیم، بنابراین یک عضو کمیته گفت »بله ،اما من تصور اینست که رویدادهایی مانند Enron وجود دارد و مردم خود به خود اعتقاد ندارند چیزیکه ما فکر میکنیم وجود آن بدیهی مسلم است، حقیقت داشته باشد«

 

(C10)

 

آنگاه این مصاحبه شونده از شرکت استخراجی بزرگ با بی میلی به نیاز به SERA و برجسته کردن ماهیت و روشی که به رویدادهای خارجی توسط آن، نیاز قابل فهم به بیمه را ایجاد میکنند، اعتراف کردند. مصاحبه شونده دیگر نگرش مشابهی را بیان کرد، او میگوید که نیاز به SERA در جائی مطرح می شود که تهدید قابل رؤیت برای اعتبار شرکت در مورد اعتماد و یکپارچی میباشد.

 

اگر یافتهای وجود داشت که شرکتها، سهامداران را آشکارا گمراه میکنند، فکر میکنم که در نتیجه گزارشات SEE یا گزارشات مسئولیت اجتماعی شرکت، بله، ممکن است این نیاز وجود داشته باشد.«

 

مصاحبه شوندهی دیگر از شرکت خرده فروشی دارویی به بیمهی خارجی را به عنوان روشی عالی در ارتقاء کیفیت گزارشگری محیط در نظر گرفت.

همانطور که میگویم، آنها دیدگاه مختلف دارند، اما همیشه داشتن نظرات آنها برحسب پیشرفتی که میکنیم، مفید است، در جائیکه که ممکن است ضعیف باشیم، یا ممکن است خلاءهای برحسب چیزیکه انجام میدهیم و چیزیکه از دست میدهیم، وجود داشته باشد((C3آنگاه و شاهد حاکی از آنست که افزایش اعتبار و ارتقاءSER ، دو محرك مهم ER کمی باشند.

 

2 .2 .2 بیمهی محیطی اجتماعی داخلی در برابر خارجی

 

مصاحبه شوندگان به طور برابر در نگرشهایشان در مورد SERA خارجی تفکیک شدند و 9) نفر طرفدار، و9 نفر مخالف و2 نفر مردد). آن افرادیکه موافق بودند بر توانایی اثبات طرف سوم مستقل در افزودن ارزش تأکید کردند. یکی از مدیران مسولیت شرکت از شرکت خدمات رفاهی، این مسئله را جمع بندی کرده است.

»من فکر میکنم که چیزیکه به هر نوع افشاء از این نوع افشاء و نوع گزارشگری که ما انجام دادهایم، ارزش میدهد چیزیست که اخیراً انجام دادهایم، یعنی اثبات طرف سوم مستقل یا بیمه گزارشمان، که حدس میزنم تا حدی مشابه حسابرسی است اما قطعاً برای داشتن یک طرف سوم که بررسی کند چطور شما گزارشتان را تدوین کنید، چه چیز را برحسب جامعیت و حساسیت متقابل گنجانیدهاید، و آنگاه ایجاد کردن بیانیهی در دسترس به طور عمومی دریافت آنها، گام نسبتاً خوبی در مسیر درست بر حسب حسابرسی میباشند. C16)، تاکید افزوده)

 

 

6

 

آن مصاحبه شوندگان که در مورد SERA ، مردد و یا مخالف آن بودند 11) نفر از 20 مصاحبه شونده)، درکل حسابرسی داخلی را به بیمه خارجی ترجیح می دادند مصاحبهی از کمپانی ساخت در زیر به اختصار آمده است.

 

SERA» ها توسط دایره حسابرسی داخلی بررسی شده است و فکر می کنم مناسب باشد(C6) « مصاحبه شونده، دیگر از واحد ارتباطات بررسی عمیقتری داشت،او اعتقاد داشت که عملکرد حسابرسی داخلی کافی است، به خصوص زمانیکه توسط کمیتهی حسابرسی تقویت شود.(1 فکر میکنم باید به شرکت ها فرصت داد تا حد امکان خود را تعدیل کنند. اگر این کار موثر واقع نشود، آنگاه میتوانید از مقررات و تحمیل حسابرسی خارجی استفاده کنید. زیرا هیچ چیزی وجود ندارد که کمپانی را از انجام حسابرسیهای داخلی با عملکرد حسابرسی خود، منع کند و تصریح کند که توسط حسابرسان داخلی خود، حسابرسی شده و گزارش توسط کمیتهی حسابرسی، بازنگری شده است(C12) «

 

این مصاحبه شونده، تا حدی، تحت تأثیر هزینه های بالا و مشکلات عملیات قرار گرفته است که حسابرسیهای خارجی را الزامی میکند. این مصاحبه شونده، ادامه داد که اگر گزارش کمیتهی حسابرسی توسط سهامداران رد شود، این کار، رأی جدی عدم اعتماد بنفس در کمیتهی حسابرسی بود. او اشاره کرده که مسئله بسیار بعید است.

 

در سیستمهای ادارهی شرکت کمپانیها، نقش حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در تنظیمSER، توسط تعدادی از مصاحبه شوندگان که تعدادشان کافی است بررسی شده کهSERA خارجی را غیرضروری میدانند. به نظر میرسد که این نقطه نظر، استدلال نوشته ها را تقویت میکند، مبنی براینکه ESRA به جای اجرای هرگونه عملکرد پاسخگویی صادقانه، با اثبات کیفیت SER، یک ابزار مدیریتی است که در بررسی سیستمهای مدیریت در حوزهی SERA ، مفید است.

یکی از محرکهای اثبات داخلی به جای اثبات خارجی، الویت رویکرد اختیاری خود تنظیم به جای رویکرد الزامی بود.

 

»فکر نمیکنم که حسابرسی باید الزامی باشد. فکر میکنم که کسب و کارها باید آماده تصمیمگیری باشند. فکر میکنم که نباید الزامی در حسابرسی اطلاعات بر روی کسب رویکردها باشد اما فکر میکنم که باید به آنها امکان داده شود تا فرآیندهای بیمه را که برای نیازها کسب و از نیازهای مخاطبان آنها، لازم است، منصوب کنندC20) « ، تأکید اضافه)

ما به طور دقیق عقاید مصاحبه شونده را بررسی کردیم که کمپانیهای آنها SER های جداگانه را که به لحاظ خارجی بیمه شده بودند، ایجاد کردند (جدول 2 را مشاهده کنید). همانطور که قبلاً گفته شد این مصاحبه شوندهها، عقاید خود را تقسیم کردند. تا حدی کمی، آنها تا

 

5-3 طرفدار SERA بودند، اما دو نفر از آنها که طرفدار هر دو شرکت خدمت رفاهی بودند سرد شدند. به نظر میرسید که C16 تا حدی مورد تأیید بود اما توجهی به آن نشده است. در مقابل اگرچه C13، مورد تأیید بود- اما او احساس میکرد که SERA ، دوای همه در دهانه نیست.

 

»نه، فکر نمیکنم که شما صرفاً باگفتن اینکه »فرآیند حسابرسی آنرا حل خواهد کرد«، از هر طرف مشکل کاملاً چالش آور را بررسی کنید.

 

فرآیند حسابرسی بخشی از کل مجموعه داراییها میباشد… داشتن یک فرآیند حسابرسی اثر بخش سودمند خواهد بود : اما دوای همهی دردها نیست«

 

 

7

 

یکی از مدیران مخالف که در مخالفت خود بسیار تند بود اظهار کرد که هزینه های فجیع گنجانده شود(.(C9 این گفته انعکاس دهندهی این حقیقت است که این مصاحبه شونده از یک کمپانی استخراجی آمده بود که سومین شرکت بزرگ با سرمایهگذاری بازار در نمونهمان بود شرکت او پیش از این توسط مشاور خارجی، در معرفی SERA قرار داشت.

 

در کل به نظر می رسد که انطباق چندانی بین دیدگاه های مصاحبه شوندگان در مورد SERA و عملکرد SER کمپانیهای آنها وجود نداشته باشد. روی هم رفته، استخدام بیمهکنندگان خارجی، احتمال بیشتری در ایجاد دیدگاه ثبت به جای منفی دارد.

 

2 . 2 . 3ماهیت فرآیند بیمه

 

تفاوت چشمگیری در ماهیت فرآیند بیمه از داده های مصاحبه مان وجود داشت با عملکردی که در دامنه نوخاسته تا کاملاً پیچیده قرار دارد.

 

یکی از اساسیترین اشکال SERA، بیمه داخلی بود،که در زیر توسط منشی شرکت گروه از شرکت ساخت که یکی از شرکتهای کوچکتر در نمونه میباشد، توضیح داده می شود. SER» ما- توسط قسمتهای حسابرسی داخلی بررسی شده است و فکر میکنم که کافی باشد.(C6)«

 

بیمهی محدود، با بیمهکنندهی خارجی که به جای ایجادنامه یک گزارش رسمی برای کمپانی استخراجی بزرگ آماده کرد، کمی پیشرفته بود.

 

»ما تا مدتها KPMG داشتهایم که اعمال اثبات را بر روی مسائل محیطی و امنیت، انجام میدهد … و آنها نامهای را آماده میکنند یا وارد گزارشمان میشود یا اخیراً در وب سایت گذاشته میشود(C10) «

در منتهای دیگر، فرآیندهای بسیار پیچیدهای بیمه وجود داشت، که به طور خاص دو فرآیند، برجسته بود. دو مصاحبه شونده که کاملا طرفدار SERA بودند از مشورت و مذاکرهی سهامدار، بودند.

 

در مورد گروه بزرگ خرده فروشی UK (پنجمین شرکت بزرگ در نمونه)، درك واضح از نیاز به بیمه و همچنین مجموعه ی آشکاری از سیستمهای خارجی و داخلی شامل حسابرسی داخلی، کمیتههای حسابرسی و بیمه های خارجی، وجود داشت.

 

»بله فکر میکنم باید حسابرسی شود اگر شما عملکرد] شرکتمان[ را بررسی کنید، دایرهی داخلیمان، همهی فعالیت CSR ما را حسابرسی میکند و فردی که رئیس حسابرسی است در کمیتهی بازرسی CSR و هر چیزی را با دقت تمام، بررسی میکند آنگاه، گزارش رسمی داریم که توسط کمیتهی حسابرسی خودمان در مورد عملکردمان، ارزیابیهای خطرمان انجام شده است. همهی CSRمان توسط

 

KPMG خارجی ] اسم شرکت[ حسابرسی شده است و آنها میآیند و همگی در آن به آهستگی حرکت میکنند و گزارش خود را مینویسند و ما همچنین تعدادی از افراد را داریم که کارشناسان SCR هستند که میآیند و SERA را بررسی میکنند و منظر کاملاً متفاوتی را در مورد کاری که انجام میدهیم و چگونگی ادارهی داراییها، در اختیارمان میگذارند. همانطور که در بالا گفتیم، برخی از کمپانیها آشکارا، زمان و تلاش بسیار زیاد را صرف کردند تا SER خود را با ترکیب فرآیندهای بیمه خارجی و داخلی، بیمه کنند. همچنین

 

8

 

استحکام تصدیق شدهی شرکتهای حسابداری رأس را نشان میدهد، در این مورد KPMG مصاحبه شونده ی دوم، که نمایندهی شرکت اصلی خدمات رفاهی بود، همچنین فرآیند نسبتاً تکامل یافتهی SERA را مثل درگیری سهامدار، توصیف کرد.

 

»بسیار خوب، ما یک فرآیند اثبات داریم که در گزارشگریمان انجام شده است. این فرآیند توسط سازمانی انجام شده است که اثبات

 

CLRS نام دارد و خبری که در سال آخر انجام دادند، آنست که آنها کاملاً محتویات گزارش و حسابهای سالانهمان را در، پنج صفحه اثبات کردند و امسال آنها کل گزارش و حسابهای سالانه رسیدگی، کتابچه مسئولیت عملیاتی که عوارضی است که باید آماده شود و وب سایت را اثبات کردند. و فرآیندهای که آنها انتخاب کردهاند فقط مجموعهای از چیزها مثل بیش از 40 مصاحبه در حول و حوش عملیاتها با مدیران اجرایی و پائینتر مدیران ارشد و افرادی که در آن محل کار می کنند، است.

و بیانیه اثبات در اینجا، حقیقتاً در پس زمینه و پشت گزارش و حسابهای سالانه است. اما اساساً هدف این بود که سیستمهایی که در حال کار هستند، مستحکم، مناسب و کافی باشند، که سیستمهای جمع آوری داده هایمان و بررسی صحت داده ها، مستحکم میباشند همچنین آنها پژوهش درگیری سهامدار را تا حدی انجام دادند. و سپس محتوای گزارش و حسابهای سالانه و بازنگری و چیزهای دیگر را بررسی کردند و بیانهای را برحسب اینکه آیا صحیح، عادلانه، متعادل است و آیا مسائل دیگری گروه را انعکاس میدهد، ارائه خواهند کرد(C17) .«

 

ما صحبتهای این مصاحبه شونده را در آخر، نقل کردیم زیرا یک فرآیند اثبات کاملاً پیشرفته پیچیده را توصیف میکند. این فرآیند شامل مصاحبهها بررسی سیستم و اثبات داده ها میباشد. این مصاحبه کاملاً حامی SERA بود. این تنوع آشکارا، درSERA و درهمهی سازمانهای مصاحبه شده احتمالا ماهیت تکوینی (نوخاسته) SERA را نمایش میدهد. احتمالا زمانیکه منحنی یادگیری SERA توسعه مییابد، توسعهی پیشرفتهتر و فرآیندهای پیچیدهی SERA در خطوط توصیف شده توسط C3 و (C17)وجود خواهد داشت.

 

دلایلی بسیار زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه چرا مصاحبه شونده ازSERA حمایت نکردند. این دلایل شامل دلایل مالی، پیچیدگیSER

 

و توسعه نیافتگیSERA میباشند. حتی کسانیکه در کل مردد بودند، اغلب بعضی از تردیدها را بیان میکردند. رویکرد مدیریتی در مورد این موانع، راهگشا هستند زیرا هزینه های بالقوه که بر دوش مدیریت گذاشته شده است، الزاماً دغدغهی اصلی برای خود بیمه کنندگان یا دانشگاهیان که از منظر هنجاری یا حامی SERA میباشند، نمیباشد.

 

2 . 2 . 4 . 1 هزینه های مستقیم و غیرمستقیم حسابرسی محیطی و اجتماعی، مانع آشکار برای SERA، هزینه بوده هزینه، دارای دو عنصر است. اولی، هزینه مستقیم بیمهی خارجی بود. با این وجود، همچنین هزینه غیرمستقیم زمان مدیریت و دامنهی رو به افزایش فرآیند بیمه مثل کل هزینه های بیمه وجود داشت.

»اگر شما با حسابرسان خارجی، به سمت حسابرسی بروید، در حال افزایش هزینه ها، افزایش دامنه حسابرسی و افزایش کار مورد نیاز هستید(C6)«

 

در کسب وکارهای بزرگ چند میلیتی، که به لحاظ جغرافیایی و صنعتی متفاوت هستند، هزینه های SERA ضروری است. برخی از مصاحبه شوندگان کاملاً مخالف SERA بودند، عمدتاً در مورد زمینه های مالی که اعتقاد دارند هزینه های چشمگیری، به بار میآید.

 

مصاحبه شوندهای از صنعت بزرگ استخراجی بیان کرد که:

 

9

 

»ا… برای هر کس برای حسابرسی مستقل، داده های اجتماعی و محیطی و عملکردها با هشتاد و هفت واحد تجاری در چهل و چهار کشور مختلف پخش می شود! هزینه فجیع میشود! تقاضا در مورد زمان مدیریت برای دست زدن و مدیریت این حسابرسیهای مستقل فراوان میشود(C9) «در آخر، مصاحبه شوندهای احساس کرد که هزینه بیمه درکل برای مزایای بالقوه، نامناسب می باشد. »منظورم آنست که در هر مورد، حسابرسی گزارش مسئولیت اجتماعی ما، مانند زدن پتک برای شکستن پسته و با دوام میباشد. این لزوم نوعی اثبات را درك میکنم اما کاملاً مطمئن نیستم که چه احساسی در مورد آن داریم (C14)

 

.2 .2 .4 .2 پیچیدگی بیمه اجتماعی و محیطی، مشکلی تصدیق شده در SERA، پیچیدگی پذیرفته آن میباشد. بار دیگر این پیچیدگی، مصاحبه شونده های ما را به سمت نتایج مختلف سوق داد. برخی از مصاحبه شوندگان معتقدند که مسائل SEE (اجتماعی، اخلاقی و محیطی) برای بیمه بسیار پیچیده و متفاوت بودند که سر راست باشند یا توسط یک بیمه کننده انجام شوند. این مسئله با در نظر گرفتن ماهیت جهانی کسب و کارها، صحت دارد. این نگرانیها توسط رئیس کل محیط زیست، امنیت و سلامت (EHS) در شرکت بین المللی غذا و نوشیدنی، خلاصه شد.

 

»بسیار خوب، احتمالا سازمانی وجود ندارد که گام کامل حسابرسی نوع SEE را طی کند. و شما چطور انتخاب میکنید؟ و آنها چه چیزی را حسابرسی میکنند؟ آیا آنها واقعاً به هر جای در سرتاسر جهان میروند و همه داده های جمع آوری شده را ثابت میکنند یا فقط میآیند و با چندین نفر در دفتر مرکزی صحبت میکنند و میگویند» فرآیندهای روششناسی خود را برای جمعآوری و بررسی داده هایشان بده.«

 

سطوح مختلفی از حسابرسی فرآیند اثبات وجود دارد و مطمئن نیستم که چه تعدادی از آنها واقعاً ارزش واقعی را اضافه میکنند(C7)«

 

2 . 2 . 4 . 3 گزارشگری اجتماعی و محیطی به طور ناکافی برای بیمه شایستگی، توسعه یافت. همچنین نگرانیهای وجود داشت که با در نظر گرفتن حالت SER در برخی از شرکتها، افراطی میباشد. چندین مصاحبه شونده اعتقاد داشتند کهSERA، احتمال دراز مدت است اما در کوتاه مدت دور از واقعیت است.

»فکر میکنم سوال بسیار سختی است و مطمئنم که آن مسیر را در دراز مدت طی کرد، اگرچه SER واقعاً مسیر واقعی اصلی باشد، مجبور به حسابرسی کردن، است. اکنون فکر نمیکنم که باشد… (C14)«

 

دیدگاه مشابهی توسط مصاحبه شوندهی دیگر بیان شده که نشان دادSERA اثر بخش بهSER زیربنایی و فرآیندهای مدیریت اجتماعی/

 

محیط بستگی داشت. با در نظر گرفتن اینکه این فرآیندها اخیراً نامناسب توسعه یافتهاند، خودSERA احتمالاً تا حد زیادی، بدون نتیجه را ثابت میکند. این صحبتها، دیدگاه رئیس مسئولیت شرکت در بزرگترین شرکت موجود در نمونه زمان، شرکت مالی، میباشد.

»اکنون، فکر میکنم، بسیاری از اثباتها کاملا مبهم میباشند، تا جائیکه »بسیارخوب« ما نگاهی به این انداخته و آنرا بررسی کردهایم؛ ما جزء اینکه فرآیند واضحی وجود ندارد که بتواند حسابرسی کنید، فراهم کردن حسابرسی مستحکم یا مرحله اثبات بسیار مشکل است که به فرآیندهای مناسب بستگی دارد.

 

بنابراین در کل بعضی از مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند که موانع شدیدی در انتخاب SERA وجود داشت حال این موانع در مورد مسائل مالی و پیچیدگی یا در مورد زمینه های توسعه نیافته باشند.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بیمه گزارش محیطی و اجتماعی برخی از شواهد مصاحبه

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.