مقالات رایگان

دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : تحقیقات بازاریابی

دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : تحقیقات بازاریابی

 

TMBA تحقیقات بازاریابی

 

 

چکیده:

 

مدیران برای معرفی محصولات و خدمات به مشتریان نیاز به اطلاعاتی دارند تا به کمک آن بتوانند ارزشی را که در ذهن مشتریان است، ایجاد کنند. اما درك ارزش، یک مسئله ذهنی است و ممکن است آنچه که امسال برای مشتری ارزش محسوب میشود سال آینده ارزش نباشد. از طرفی صفات و ویژگیهایی که در ذهن مشتری ایجاد ارزش میکنند را نمیتوان به راحتی و با بهره گرفتن از دانش عمومی استنباط کرد. بنابراین ضروری ست داده هایی جمعآوری و مورد تحلیل قرار گیرند. هدف تحقیقات بازاریابی آن است که واقعیت ها و سمت و سویی را در اختیار مدیران قرار دهد تا به واسطه آن بتوانند تصمیمات درست و سرنوشتسازی در خصوص بازار اتخاذ کنند.در این مقاله ابتدا تحقیقات بازا یابی تعریف و سپس اهمیت روزافزون تحقیقات بازاریابی، صادرات تحقیقات بازاریابی، مفاهیم تحقیقات بازاریابی بین المللی در قرن بیست و یکم، مفاهیم تکنیک های تحقیقات بازاریابی برای توسعه خدمات مستغلات، متدلوژی تحقیقات بازاریابی بین المللی در نظریه، ضوابط بکارگیری مشاهدات به منزله تکنیک بازارسنجی، آیا تحقیقات بازاریابی به توسعه محصولات بی فایده کمک می کند یا آن را باز می دارد؟، تکنولوژی های آنلاین در تحقیقات بازاریابی، تفاوتهای بین آگاهی بر بازار و تحقیقات بازاریابی، اخلاقیات در تحقیقات بازاریابی تشریح شده است.

 

واژگان کلیدی: تحقیقات بازاریابی، بازاریابی، بازاریابی بین المللی، آگاهی بر بازار، اخلاقیات، اینترنت

 

 

مقدمه

 

 

امروزه اطلاعات به عنوان یک منبع استراتژیک برای هر سازمانی در آمده است. داشتن و یا دستیابی به اطلاعات

 

 

کامل، مربوط و بههنگام میتواند به عنوان یک مزیت رقابتی هر بنگاه اقتصادی قرار گیرد. داشتن اطلاعات مفید برای

 

 

هر سازمانی ضروری است. برای انجام مؤثر فعالیتهای شرکت، فرآیند تصمیمگیری و استفاده از فرصتهای بازار،

 

 

نیاز به وجود سیستم اطلاعات تجاری الزامی است. سیستم اطلاعات تجاری، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مدیران

 

 

برای کمک به فرآیند تصمیم گیری قرار میدهد.

 

تحقیقات بازاریابی یکی از بخشهای مهم در سیستم اطلاعات تجاری با نگاه بازاریابی است. با بهره گرفتن از

 

تحقیقات بازاریابی میتوان با مصرفکنندگان، تولیدکنندگان، خریداران، مدیران بازاریابی و در کل عموم مردم

 

 

ارتباط برقرار کرد و از این طریق به تبادل اطلاعات پرداخت.

 

تحقیقات بازاریابی یکی از اجزاء اصلی علم بازاریابی است که وظیفه این شاخه از دانش چنین است: تعیین ,

 

 

جمع آوری , تحلیل و ارائه سیستماتیک و عینی اطلاعات به منظور بهبود تصمیم گیریهایی که با شناخت فرصتها و

 

 

حل مشکلات در بازاریابی مرتبط هستند.

 

فیلیپ کاتلر یکی از نظریه پردازان اصلی این دانش , آنرا اینگونه تعریف کرده است: تحقیقات بازاریابی عامل

 

 

ارتباط دهنده بین مصرف کنندگان , مشتریان و جامعه از طریق اطلاعات به بازاریاب( تولید کننده) تعریف می شود.

 

 

درواقع تحقیقات بازاریابی در پی شناسایی و گردآوری و تجزیه و تحلیل آن دسته از اطلاعاتی برمی آید که به

 

 

فرصتهای بهتری در ارائه و عرضه کالا و یا خدمات خاصی میانجامد و یا مشکلات و تهدیدهای پیش روی بازاریابی

 

 

کالا و یا خدمات خاصی را تبیین کرده و راهکارهای برون رفت از مشکلات را ارائه می دهد.

 

تحقیقات بازاریابی ازبعد رشتهای دارای ماهیت چند رشتهای و از نظر عملیاتی و اجرایی، فعالیتی بین رشتهای

 

 

محسوب میشود و خوشبختانه در شرایط فعلی و در سطح جهانی نگاه نادرست به این رشته در قالب نگرشهای

 

خطی ، تک بعدی و تک رشته ای ، وابستگی به سایر حوزه های علمی ، معادل پنداری با سایر حوزه های اطلاع

 

 

رسانی ، تبلیغات ، روابط عمومی ، پژوهشگری ، مدیریت و همانند آن در حال کمرنگ شدن می باشد.

 

وجود شرکت های فعال در حوزه تحقیقات بازاریابی در کشور، فرصتهای مطلوبی را جهت فعالیت یک انجمن

 

 

صنفی با هدف یکپارچهسازی منابع و گسترش فرهنگ بهرهگیری از خدمات تحقیقات بازاریابی، همچنین کمک به

 

 

استانداردسازی تدریجی فعالیتهای این رشته از علوم فراهم نموده و بر اساس چنین روندی انجمن تحقیقات

 

بازاریابی در کشور شکل گرفته است.

 

 

تعریف:

 

انجمن بازاریابی آمریکا 1AMA تحقیقات بازاریابی را به شکل زیر تعریف کرده است:

 

تحقیقات بازاریابی عملکردی است که مصرف کننده، مشتری و عموم را به فروشنده از طریق اطلاعات متقابل مورد استفاده در تعیین و تعریف مشکلات و فرصتهای بازاریابی؛ ایجاد، اصلاح و ارزیابی فعالیتهای بازاریابی؛ نظارت بر عملکرد بازاریابی، و بهبود آگاهی بر بازاریابی به عنوان یک عملیات مرتبط می سازد. تحقیقات بازاریابی، اطلاعات لازم در پرداختن به چنین موضوعاتی را مشخص می کند، روش جمع آوری اطلاعات را طرح ریزی کرده، عملیات جمع آوری داده ها را مدیریت و اجرا می کند، نتایج را تحلیل کرده و یافته ها و مفاهیم آنها را ارائه می دهد.

 

اهمیت روزافزون تحقیقات بازاریابی

 

با ورود به هزاره جدید، تحقیقات بازاریابی – یا بازارسنجی که اینگونه نیز نامیده می شود- از اهمیت بسیار بیشتری برای شرکتها در مواجهه با تشدید رقابت برخوردار می گردد. این گرایش اساساً مناسب و بجا است، و انتظار می رود بررسی بازاریابی ، رشد فزاینده ای را همزمان با توسعه جهانی شرکتهای رقابتی تجربه کند.

 

دو دلیل اصلی برای رشد پیوسته تحقیقات بازاریابی ارائه می گردد. ابتدا، سرعت تجارت در نتیجه نفوذ کامپیوترها، فناوریهای دیجیتالی، و دستگاه های ارتباطاتی در حال افزایش است. این پیشرفتها امکان جوابگویی سریعتر شرکتها به مشتریان را بواسطه تولید انعطاف پذیر و کاهش چرخه زمانی در عملیات توزیع فراهم ساخته است. ارتباطات سریع به ضرورت توسعه بازار متغیر تبدیل شده است.

 

اگرچه بازاریابی همواره مهم بوده است، اهمیت جدیدی را در سازمان دربر می گیرد، چراکه هزینه های شناخت نادرست علائم از بازار بطور فزاینده ای افزایش می یابد. با تشخیص و تشریح علائم و نشانه های بازار، تحقیقات

1 American Marketing Association (www. marketingpower.com )

 

بازاریابی نقش عمده ای را در ارسال “صدای مشتریان” به مدیریت ایفا می کند. پیشرفتهای تکنولوژی حیطه، اثربخشی و کارآیی تحقیقات بازاریابی را توسعه داده و کاربرد روزافرون آن را بدنبال داشته است.

 

دلیل دوم برای رشد مداوم تحقیقات بازاریابی ، الزام ضمنی آن در عملیات جهانی است. پایان جنگ سرد سیستم بین المللی نوین جهانی سازی را به همراه داشت. با افزایش آگاهی افراد از فرصتهای مصرف سایر نقاط، تقاضا برای سیستم های سیاسی، حقوقی و توزیع متناظراً افزایش یافته است. اگرچه حضوراین امر در صحنه جهانی با تاخیر انجام گرفته است، اما مکتب حمایتی ملی گرا بسیاری از توان خود را از دست داده است. با وجود بازارهای آزاد بیشتر، رقبای بین المللی به سمت بازارهای جهانی حرکت کرده اند. در عین حال، رقابت جهانی تر شده است، سکون یا کاهش میزان تولد در کشورهای توسعه یافته جهان رده کالاهای بسیاری را در کشورهای توسعه یافته به حالت اشباع درآورد. در نتیجه، توسعه بازار محصولات در کشورهای در حال توسعه و جدیداً توسعه یافته (مانند مکزیک، برزیل، و کره جنوبی)

 

همچنان ادامه می یابد، چراکه این کشورها صرفاً در سالهای اخیر موفقیت نسبی منتهی به طبقه متوسط گسترشی را تجربه کرده اند. از اینرو، بسیاری از شرکتهای چندملیتی1 مستقر در کشورهای توسعه یافته در جستجوی نفوذ در این بازارهای در حال رشد می باشند. تحقیقات بازاریابی دانش لازم را برای تیم های مدیریتی در خصوص ورود شرکتها به بازارهای جدید ارائه می نماید.

 

علیرغم ارزش بالقوه توسعه گرایش بازار و سودمندی موثر بررسی بازاریابی ، تشخیص این اهداف برای بسیاری از شرکتهای مواجهه با تبدیل به ” سازمانهای آموزشی” اغفال کننده است. در حالیکه به نظر می رسد هزینه دریافتی بالای کمیسیون بررسی بسیاری از شرکتها را از آغاز تحقیقات بازاریابی باز می دارد، گسترش تحقیقات بازاریابی روند پیچیده ای برای بهترین شرکتها به شمار می رود.((Malhotra & Peterson, 2001, 216

 

 

ضرورت تحقیقات بازاریابی

 

 1. پیچیدهتر شدن داد و ستدهای تجاری و رقابت فشردهتر چه در سطح ملی، بینالمللی و جهانی نسبت به دهه های قبل.

 

 1. داشتن اطلاعات کافی از عوامل تأثیرگذار در بازار، عواملی که اگر راجع به آنها اطلاعات کافی و به روز نداشته باشیم، به دشواری میتوانیم در بازار باقی بمانیم.

 

 1. نخستین گام در راه شناخت صحیح بازار هدف تعیین مخاطبان محصول و در نتیجه زیربنای مدیریت سازمانهایی که برنامه کار خود را با توجه به نیازها و خواسته های مشتریان تنظیم میکنند.

 

 1. تعیین سیاستهای بازاریابی و استفاده از عوامل قابل کنترل و خارج از کنترل بازار به بهترین وجه.

 

1 multinational companies

 

 1. کشف بازارهای جدید، گسترش موارد استفاده از محصولات یا خدمات فعلی.

 

 1. کاهش ریسک ناشی از تصمیمات نادرستی که ممکن است از عدم اطلاعات کافی در ارتباط با موضوعی گرفته شود.

 

 1. پیشبینی و تخمین تقاضا برای محصول، تعیین میزان عرضه و فروش آتی محصول و جلوگیری از نوسان تولید. (کمبود عرضه یا تقاضا)

 

 1. کاهش هزینه ها به دلیل تولید بر طبق نیاز و خواسته مشتری، مدیریت انبارداری (جلوگیری از کمبود یا مازاد محصول در انبار)، ثبات قیمت، شناسایی دقیق بازار هدف و تولید محصول بر طبق آن .

 

 1. توجه ویژه بهبعد اجتماعی، روانی و عاطفی انسانها در مصرف محصولات (بدون اتکای صرف به کالا محور بودن افراد ) با تکیه بر خواستههای مشتریان.

 

.10 ارتباط بهتر با مخاطبین بازار.

 

 1. استفاده از تحقیقات بازاریابی هم برای کالاهای مصرفی (تولید محصول جدید، اثربخشی فعالیتهای تبلیغاتی، معرفی محصول و شرکت به بازار و …) و هم کالاهای سرمایهای و واسطهای (تولیدکنندگان کالاهای واسطهای، ارائه دهندگان خدمات مالی نظیر بانک ها و بیمه، سازمانهای دولتی و آموزشی و …).
 2. دستیابی به اطلاعات مختلف مانند کیفیت محصولات، رنگ، بسته بندی، توزیع، ترفیع، خدمات پس از فروش، خصوصیات و مزیتهای رقابتی کالاها و خدمات رقبا و استفاده از آنها برای تجزیه و تحلیل (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدات شرکت) و در نهایت کمک به تصمیمگیری بهتر مدیران.

از مهمترین کاربردهای تحقیقات بازاریابی آشنایی با خواسته های مصرفکنندگان تمایلات و دیدگاه های مخاطبان هدف، واکنش مصرفکنندگان نسبت به یک محصول خاص و نحوه انتخاب یک محصول خاص است که این امر به بقای آن محصول در بازار کمک میکند مراحل کلی انجام تحقیقات بازاریابی

 

 1. تنظیم مساله

 

یکی از مهمترین فعالیتهای پژوهشگر بازاریابی، تعریف مساله مورد نظر است. بخشی از فرایند تعریف، شامل تعیین هدفهای خاص پروژه تحقیقی میشود.هر پروژه میبایست یک یا چند هدف داشته باشد و تا این اهداف به طور دقیق مشخص نشوند، نمیتوان به مرحله بعد رفت.

 

 1. تعیین طرح تحقیق

 

طرح تحقیق و منابع اطلاعاتی با هم ارتباط تنگاتنگی داشته، به میزان شناخت ما از مساله بستگی دارند. اگر میزان شناخت ما از پدیده مورد تحقیق نسبتاً کم باشد، تحقیق جنبه اکتشافی خواهد داشت و در صورت شناخت دقیق مساله، پژوهش جنبه توصیفی یا علی می یابد.

 

 1. تعیین روش گردآوری اطلاعات

 

اگر اطلاعات موجود به راحتی در دسترس نبوده و یا برای مساله موجود نامناسب باشد، باید در تحقیق به داده های اولیه و اصلی که به طور خاص برای مطالعه مورد نظر گردآوری میشوند، تکیه کرد. در غیر اینصورت میتوان از اطلاعات ثانویه که پیشتر به دلایلی جز مورد کنونی گردآوری شده، استفاده کرد.

 

 1. طراحی فرمهای گردآوری اطلاعات

 

زمانی که روش گردآوری اطلاعات مشخص شد، باید درباره نوع مشاهده یا پرسشنامه ای که نیازهای پروژه را بهتر برآورد میکند تصمیم گیری نمود.

 

 1. نمونه گیری

 

در این مرحله پژوهشگر باید تصمیم بگیرد که به چه گروهی برای مصاحبه مراجعه و یا برای چه کسانی پرسشنامه ارسال کند. در نمونهگیری میبایست به موارد زیر توجه شود:

 

چارچوب نمونه گیری انتخاب نمونه اندازه نمونه

 1. گردآوری اطلاعات

 

این مرحله مستلزم بررسیهای میدانی است. روش های بررسی میدانی عمدتاً از طریق روش گردآوری اطلاعات، نوع اطلاعات و روش نمونهگیری مشخص میشود.

 

 1. پردازش داده ها

 

در این مرحله برای اطمینان از کامل و به هم پیوسته بودن فرمهای گردآوری اطلاعات و اجرای درست دستورها و آموزشها، فرمها باید به دقت تصحیح و تنظیم شوند.

 

 1. تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات

 

در این مرحله نتایج بدست آمده در ارتباط با مساله مورد نظر تفسیر میشود. در تجزیه و تحلیل داده ها از جداول و نمودار نیز استفاده میشود.

 

 1. تهیه گزارش تحقیق

 

نتایج تحقیق معمولاً به صورت گزارش کتبی یا شفاهی به مدیران ارائه میشود. یافتههای تحقیق باید بطور ساده و در خصوص نیازهای اطلاعاتی مربوط به موقعیت تصمیم گیری ارائه شود.

 

انواع تحقیقات بازاریابی

 

 • تحقیقات کمی

 

در تحقیقات کمی از روش هایی استفاده می شود که بتوان نتایج را اندازهگیری کرد. این روشها بر پایه تحقیقات پیمایشی قرار دارد که اغلب از نمونه هایی بیش از 100 نفر استفاده میشود. ولی پژوهشگران بر این باور نیستند که باید فقط از روش کمی استفاده کرد. اغلب پژوهشگران بر این باورند که باید نخست با بهره گرفتن از روش های کیفی از دیدگاه و نظرات افراد آگاه شده و سپس درصدد ارائه اعداد و ارقام برآمد.

 

بنابراین شاید بهترین راه این باشد که از ترکیبی از روش های کیفی و کمی استفاده نمود.

 

 • تحقیقات کیفی

 

در برخی از تحقیقات، پژوهشگران میخواهند نه تنها درباره آنچه رخ میدهد بلکه درباره علت و شیوه رخ دادن آن درکی عمیق پیدا کنند. تحقیقات کیفی عمدتاً به دنبال چرایی موضوع تحقیق است و اقدامی در جهت اندازه گیری پاسخها بعمل نمیآورد. تحقیق کیفی میتواند داده های پربار و غنی ارائه نماید و از این طریق پژوهشگر میتواند به نوع نگرش، رفتار ، نیازها و انگیزههای آزمودنیها پی ببرد. در تحقیقات کیفی عمدتاً از روش های مصاحبه آزاد و بحث گروهی استفاده میشود

 

(سیدبابک علوی :تدبیر – شماره ( 1380 – 117

 

صادرات تحقیقات بازاریابی ؛ مدرك

 

انواع اطلاعات تحقیقات بازاریابی مورد استفاده شرکتها توسط لوك و رابین، کینر و تیلور، و چی رچیل 1و دیگران مورد بررسی قرار گرفته است. در شرایطی که این نویسندگان با تمایل انواع اطلاعات مورد تحقیق را تعیین کرده اند، لیکن در بحث نوع اطلاعاتی واقعاً در شرکتها جمع آوری می شود، بسیار پیش نمی روند. به همین ترتیب، کتاب تحقیقات بازاریابی بین المللی نوشته داگلاس و کرایگ2 بیشتر نگرش تجویزی را به ازای نوع توصیفی، در خصوص اطلاعات موردنیاز برای جمع آوری ارائه داده است.

 

با توجه به اینکه ورود به بازارهای صادرات روشی برای توسعه مرزهای فعالیت و روند تصمیم گیری به شمار می رود، نگرش صادرکننده به سهولت قابل بررسی است. در نتیجه ارائه این پیشنهاد غیرمنطقی نخواهد بود که میزان فزاینده خطر و عدم قطعیت باید با توسعه دانش شرکت و افزایش آمادگی در آغاز و واکنش به آگاهی بر بازار – خواه بصورت رسمی یا خواه غیررسمی – همراه باشد.

مطالعه مقدماتی توسط هارت و دیگران3 تناوب بکارگیری نوع اطلاعات مختلف توسط صادرکنندگان انگلستان را مورد بررسی و آزمون قرار داد. این اقدام به عنوان مطالعه توصیفی، در جستجوی تمایز بین نوع و منبع اطلاعات رایزنی

1 Luck and Rubin (1987), Kinnear and Taylor (1991) and Chu rchill (1987) 2 Douglas and Craig (1983) 3 Hart et al. (1990)

 

نبوده است، لیکن این مطالعه خاطرنشان می کند که موسسات محلی بندرت از منبع اطلاعاتی استفاده می کنند- این نگرش با مطالعه جانسون و واهلن1 مطابقت دارد که در مراحل اولیه روند جهانی سازی، شرکت نیاز کمی به اطلاعات بررسی بازاریابی دارد.

 

بطور مشابه، کاویسگل2 دریافت که تحقیقات بازاریابی صادرات در مقایسه با تحقیقات بازاریابی داخلی بسیار ذهنی است و از دقت کمتری برخوردار است. علت این تعارض ناشی از این درك کلی است که بازارهای خارجی پیچیده تر از بازارهای داخلی هستند و اطلاعات عینی تری را برای کاهش خطر و احتمال ضروری می سازد. مدیران اجرایی شرکتها این تفاوت را ناشی از نبود تجربه در اجرا و تحقیقات بازاریابی صادرات و دشواری جمع آوری اطلاعات مناسب می دانند. این امر موجب افزایش پیچیدگی می شود، چراکه نبود تجربه در پژوهش منجر به فقدان آگاهی از بازار صادرات، و در نتیجه ناتوانی در کاهش “فاصله روانی” و حفظ موانع درتوسعه بین المللی می شود.

 

جانسون و واهلن ادعا کردند که نبود آگاهی بازار مانع مهمی در توسعه عملیات بین المللی است، اما دانش ضروری اصولاً بواسطه عملیات خارجی قابل حصول است. از اینرو، تصمیمات تخصصی شرکت از توانمندی توسعه دانش تجربی متاثر است و موفقیت رقابتهای بین المللی به نوع آگاهی یا اطلاعات جمع آوری شده و کاربرد آنها بستگی دارد.

این نویسندگان ارتباط متقابل دانش بازار با تصمیمات بین المللی را نشان داده اند و بر تاثیر و/یا تغییر هر یک تاکید دارند.

 

به ویژه، در خصوص نوع و منبع اطلاعات مورد استفاده توسط صادرکنندگان، بودهر و کاویسگل3 شرکتهای ترکیه ای صادر کننده به کشورهای 4OECD و کشورهای خاورمیانه/شمال افریقا را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و این دو گروه را با توجه به سازمان و مشخصه های منبع، کاربرد اطلاعات، عملکرد، ضوابط بکار رفته در ارزیابی بازارهای صادرات و میزان مشارکت در بررسی بازاریابی صادرات مقایسه کردند . تفاوت قابل ملاحظه ای در مقادیر اطلاعات مورد استفاده بر مبنای مقصد صادرات مشاهده نشد.

 

مهمترین مباحثه نویسندگان، وجود تفاوت در فعالیتهای صادرات شرکتها مطابق با مقصد ارسال آنها بوده است، این امر بطور ضمنی نشان می دهد که نیازهای اطلاعاتی و اولویت های شرکتها نیز بر اساس مقصد صادرات تغییر پذیر است.

 

وود و گولس بای5 نیز انواع اطلاعات مورد استفاده در شرکتهای صادرکننده را ارزیابی کردند؛ آنها بطور میان بخشی اولویت های اطلاعاتی کسب شده را آزمایش کردند و دریافتند که صادرکنندگان ایالات متحده متمایل به رایزنی در خصوص شش نوع منبع اطلاعاتی می باشند: موضوعات سیاسی، گرایشهای اقتصادی، پتانسیل بازار، اجرای اقتصاد کلان، موانع صادرات و موضوعات قانونی. اهمیت اختصاصی هر یک از منبع داده ها در صنایع مختلف متفاوت بوده است.

 

 

1 Johanson and Vahlne (1977) 2 Cavusgil (1985) 3 Bodur and Cavusgil (1985)

 

4 Organization for Economic Co-operation and Development 5 Wood and Goolsby (1987)

 

این مطالعه که در ایالات متحده صورت گرفته بود، نشان داد که در ابتدا اطلاعات مرتبط با پتانسیل بازار و محدودیتهای صادرات و سپس اطلاعات اهمیت تمام صنایع درجه بندی می شود، اما در ادامه، سایر رده بندی های تقدم اطلاعاتی ویژه صنعت بوده است،از اینرو، اولویت های اطلاعات در صنایع مختلف متفاوت است. وود و گولس بای اعلام کردند که مدیران اجرایی از آشفتگی حاصل از مقدار اطلاعات موجود در بازارهای خارجی شکایت دارند. در نتیجه، کمبود و ازدیاد اطلاعات مرتبط با صادرات هر دو در کاهش درك شرکت از خطر و عدم قطعیت در مواجهه با تصمیمات صادرات بی تاثیر یا کم اثر بوده اند.

 

وایت لاك1 از نقش نمایشگاه های بین المللی در جمع آوری اطلاعات رقابتی در بازار صادرات سخن می گوید. او دریافت که مدیران خواهان توجه به نمایشگاه ها به عنوان توسعه عملکرد فروش شخصی هستند، تا اینکه آن را فرصتی باری جمع آوری اطلاعات رقابتی در نظر بگیرند. داده های این نویسنده نشان می دهد که با وجود شناخت جمع آوری اطلاعات، این امر از اهمیت قابل توجهی در زمینه نمایشگاه های بین المللی برخوردار نمی باشد. همچنین، با مشاهده نمایشگاه های بین المللی فروش، بلو و بارکس دال2 دریافتند که توانایی شرکت در غلبه بر موانع در روند فروش به دانش کارکنان نمایشگاه بستگی دارد؛ آگاهی از تعریف به دو روش تجربی و واقعی.

 

دیمان تپولس و دیگران3 وجود تفاوت بین کاربران و غیرکاربران تحقیقات بازاریابی صادرات را بررسی کردند. بیشتر شرکتها در نمونه آنان اعلام کردند که صادرات خود را بطور پیشرفته با “رشد” عامل اولیه انگیزش آغاز کردند. در شرایطی که این نویسندگان دریافتند کاربران تحقیقات بازاریابی صادرات در مقایسه با غیرکاربران در بازارهای صادرات بیشتری فعالیت دارند، تفاوتهای قابل ملاحظه ای در درك مدیریت نسبی آنها از موانع صادرات مشاهده نشد.

 

شگفت آورتر اینکه؛ دیمان تپولس و دیگران دریافتند که در 50 درصد نمونه آنها، کسب سهم فروش و بازدهی یکسان از فعالیتهای صادرات بدون استفاده از اطلاعات تحقیقات بازاریابی صادرات اداره شده است، به همانگونه که در شرکتهای کاربر تحقیقات بازاریابی صادرات عمل نمودند. به ویژه، کاربران در مقایسه با غیرکاربران تمایل به توسعه و رقابتی شدن بیشتری داشتند.

 

تعداد مناسبی از مطالعات پژوهشی نه تنها بر نحوه اجرای تحقیقات بازاریابی در شرکتهای صادرکننده، بلکه بر عوامل تاثیرگذار در توسعه کاربری تحقیقات بازاریابی متمرکز بوده اند. بعنوان مثال؛ پژوهش فوق نشان می دهد که نه تنها شرکتهای بزرگتر در مقایسه با شرکتهای کوچکتر از تحقیقات بازاریابی بیشتری استفاده می کنند، بلکه شرکتهای صادرکننده به کشورهای بیشتر در مقایسه با کشورهای صادر کننده به نواحی کمتر، تحقیقات بازاریابی بیشتری را بکار می برند. با این وجود، این مطالعات انواع اطلاعات پژوهش یا فعالیتهای مختلف را مورد بررسی و آزمون قرار نمی دهد.

 

گاویسگل حیطه پژوهش بین المللی را مستقل از مرحله بین المللی کردن شرکت، خطوط تولید آن، وابسته به ورود و الزام پایداری در بازارهای بین المللی توضیح می دهد. در مطالعات اولیه، گاویسگل نبود مهارت در تحقیقات بازاریابی بین المللی را در مقایسه با پژوهش های داخلی ناشی از موارد ذیل می داند:

1 Whitelock (1989) 2 Bello and Barksdale (1986) 3 Diamantopoulos et al. (1989)

 

-1 روش تدریجی شرکتها در کسب دانش و تجربه بین المللی- این مورد با تعریف سود از دانش تجربی مطابقت دارد. -2 میزان نامعلوم کمبود تحقیقات بازاریابی بین المللی در مقایسه با پژوهش های داخلی، و

 

-3 تمایل شرکتها برای کسب داده های “سودمند” در بازارهای صادرات غیرقابل دسترس یا تقریباً پرهزینه.

 

او پیشنهاد کرد که مقادیر فزاینده اطلاعات خطر را کاهش داده و امکان تصمیم گیری را در خصوص نحوه افزایش مشارکت در بازار برای شرکت فراهم می آورد؛ مشارکت فزاینده با افزایش میزان دانش تجربی همراه است. مطابق فرضیه سود، شرکتهای کوچکتر با سود کمتر متعهد به بازارهای خارجی در مقایسه با شرکتهای بزرگتر، دانش تجربی کمتری را بدست می آورند، در نتیجه برای تخصیص منابع بیشتر در توسعه بازار تمایل کمتری خواهند داشت. او در مقاله خود چنین نتیجه گرفت که نبود دانش تجربی منجر به اتکای شرکتهای کوچک بر روش های صادرات غیرمستقیم می شود، که کم خطرتر بوده و نیاز به آگاهی بر بازاری کمتری دارند.

 

گاویسگل و گودیوالا1 در بررسی اسناد درباره ابعاد تصمیم گیری مرتبط با بازاریابی بین المللی، به یافته های ویدرشیم پول و دیگران2 اشاره کردند، که سرعت جغرافیایی فعالیتهای صادرات شرکتها به دانش بازارهای خارجی ارتباط دارد، و فقدان دانش در نمونه آنها مانع اصلی در سرمایه گذاریهای بین المللی به شمار می رود. این امر آنها را به مفهوم فاصله

 

“روانی” سوق داد؛ یعنی، تفاوت/تشابه های واقعی یا دریافتی بین فرهنگ/کشورها. در نتیجه، چنین گمان می شود که جمع آوری داده ها (و نوع /منبع اطلاعات بکار رفته) متاثر از دریافتهای مدیریتی فاصله “روانی” است- که یافته های بودهر و گاویسگل را در خصوص تفاوت جمع آوری نوع اطلاعات مطابق با مقصد صادرات تائید می کند. این پیشنهاد مطرح می شود که ماهیت جمع آوری آگاهی بر بازار تغییر می یابد، چراکه “فاصله روانی” بین کشور میزبان شرکت و بازار صادرات متغیر است.

 

گاویسگل دریافت که با افزایش میزان بین المللی شدن، شرکتها از تنوع گسترده تر منبع داده ها استفاده می کنند. نتایج وی نشان می دهد که فرآیندهای تحقیقات بازاریابی شرکت با تعهد به افزایش صادرات، پیچیده تر می شود. با این وجود، گاویسگل تعریف ویژه ای را برای نوع اطلاعات ارائه نداده است.

 

از اینرو، می توان مشاهده کرد که جمع آوری نوع اطلاعات وابسته به اندازه شرکت، شناخت خطر در تجربه و بازاریابی بین المللی است.

 

زمینه نهائی در اسناد مربوط به اطلاعات تحقیقات بازاریابی بین المللی “کاربرد” آن را درون شرکت مورد توجه قرار می دهد.

 

 

 

تنظیمات سازمانی بر جستجوی اطلاعات و نیز کاربرد آن تاثیر می گذارد. به اعتقاد گاویسگل، آگاهی بر بازاریابی منبع نیرومندی است که در تنظمیات “سیاسی” برای کنترل و تاثیر بکار برده می شود. دیش فانده و زالتمن3 در هنگام بررسی

1 Cavusgil and Godiwalla (1982) 2 Weidersheim-Paul et al.’s (1976) 3 Deshpande and Zaltman (1982)

 

کاربرد اطلاعات بررسی بازاریابی ، عواملی مانند چرخه عمر، بلوغ، هدف پژوهش، و مشخصه های گزارشات را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که استفاده از بازار سنجی از ساختار سازمان و تعامل بین محقق و مدیر تاثیر می پذیرد.

 

جالب توجه ترین یافته ها آنها این بود که شرکتهایی با تمرکززدایی بیشتر – در شرایطی که مدیران سطح پایین بطور فعال در فعالیتهای پژوهشی دخالت دارند – شرکتهایی را دربرمی گیرد که متمایل به کاربرد گسترده تر اطلاعات جدید هستند. این فرضیه استنباط شد که ساختار سازمانی شرکتهای بین المللی از تاثیر بیشتری بر فعالیتهای پژوهشی برخوردار است. همچنین، دیش فانده و زالتمن مدرکی را در تائید این فرضیه یافتند که افرادی که اطلاعات را تولید یا تهیه می کنند، به “فرهنگ” متفاوتی از کاربران دانش تعلق دارد. آنها خاطر نشان کردند که در شرایطی که مدیران غالباً خواهان تائید پژوهشها می باشند، محققان خواستار ارائه پژوهش اکتشافی هستند که نتایج غیرقابل پیش بینی را به همراه داشته باشد.

 

مطالعه ای که توسط مانس فیلد و دیگران1 بشدت بر کاربرد اطلاعات توسط شرکتهای صادرکننده ارائه دهنده خدمات ساختمانی مستقر در اسکاتلند متمرکز بوده است، نشان می دهد که:

 

 • بیشتر اطلاعات صادرات توسط مدیران شرکتها بدلیل نامرتبط بودن کنار گذاشته می شوند.

 

 • اگرچه سازمانهای متعددی نظارت بازار و سایر خدمات شناخت را ارائه می دهند، هزینه ها برای شرکتهای کوچک بطور بازدارنده ای بالا بوده است، بطوریکه متمایل به شرکتهای بزرگ شده اند، و

 

 • در شرکتهای درون صنعت تمایلی برای تسهیم دانش بازار وجود دارد، و این شرکتها غالباً شبکه های غیررسمی را با توابع، موسسات و غیره در داخل و خارج ایجاد می کنند.

 

از این مطالعات می توان دریافت که نوع اطلاعات جمع آوری شده نه تنها متاثر از اندازه شرکت است، بلکه مقدار منابع آن و میزان تجربه ر بازارهای بین المللی نیز بر آن تاثیر می گذارد. بطورمشابه، نوع فعالیتهای تحقیقات بازاریابی اجرا شده و مورد استفاده در بکارگیری اطلاعات در ارتباط با موضوعات مشابه متفاوت خواهند بود. با توجه به این نکات، چارچوب ضمنی ذیل برای راهنمایی جمع آوری و تحلیل داده ها ارائه گردیده است (نمودار .(1

 

نمودار 1

 

اندازه سازمان تجربه صادرات

عملکرد تحقیقات بازاریابی

نوع اطلاعات جمع آوری شده فعالیتهای تحقیقات بازاریابی استفاده از اطلاعات تحقیقات بازاریابی

 

در نتیجه، اهداف ویژه آن عبارتست از:

 

1 Mansfield et al (1987)

 

-1 تعیین مقادیر و نوع اطلاعات تحقیقات بازاریابی جمع آوری شده و روش های جمع آوری اطلاعات. -2 تعیین کاربردهای آگاهی بر بازاریابی حاصله.

 

-3 تبیین ارتباط (های) بین این اطلاعات و مقدار تجربه صادرات حاصله در شرکت.((Hart & et al , 1994 , 6-11

 

مفاهیم تحقیقات بازاریابی بین المللی در قرن بیست و یکم

 

تغییرات اساسی در محیط جهانی، همراه با پیشرفتهای تکنولوژی در جمع آوری داده ها، تحلیل و توزیع، نشان می دهد که محققان نیاز به توسعه توانمندی های خود در طراحی، اجرا و تفسیر پژوهش ها در قرن بیست و یکم دارند. با تخصیص تلاشهای محققان به تطابق بازارهای دارای بالاترین پتانسیل بازار، محققان نیازمند توسعه توانمندی و مهارت در اجرا و طرحریزی پژوهش در چنین محیطهایی هستند. ابزار جدید در ترکیب با جدیدترین تکنولوژی ها مستلزم تجهیز و رویکردهای خلاقانه در درك رفتارهایی است که در زمینه های مختلف فرهنگی ایجاد شده است. توانایی تفسیر و ادغام داده های پیچیده از منابع و محیطهای پراکنده به منظور ارائه پیشنهادات سودمند در راهبرد بازاریابی جهانی شرکت ها نیز الزامی و حیاتی است.

 

با تنظیم تلاش های پژوهش و توانمندیهای پتانسیل رشد بازار، اولویت اول شامل توجه بر اقدامات پژوهشی و ظرفیت های بازار در پتانسیل رشد آتی است. همانطور که پیش از این بیان شد، هزینه های تحقیقات بازاریابی بشدت در کشورهای صنعتی شمال امریکا، اروپا و ژاپن متمرکز شده است. این امر نشانگر اندازه کنونی و جذابیت این بازارها می باشد. با این وجود، کشورهای دارای بیشترین پتانسیل رشد شامل ظهور اقتصادهای بازار در آسیا، امریکای لاتین و اروپای مرکزی و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق می باشد. شرکتهایی که خواهان موفقیت در بازارهای جهانی قرن بیست و یکم هستند، مستلزم توجه بیشتر به ارزیابی بازار در این مناطق جهان، و توسعه یا کسب ظرفیت های اجرای پژوهش در این بازارها می باشند.

 

تفاوتهای مطلق بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در اطلاعات حاصل از گزارش توسعه انسانی گنجانده شده است (جدول 45 UN .(1 کشور را دارای سطح بالای توسعه انسانی 1 (HHD )، 94 را در میزان متوسط 2(MHD) و

 

35 کشور را در رده پایین 3(LHD) رتبه بندی می کند. داده های جدول 1 بطور اساسی فاصله موجود بین غنی ترین و فقیرترین کشورها را نشان می دهد. سرانه GNP در کشورهای HHD بیش از 18 برابر سرانه کشورهای MHD و 87

 

برابر کشورهای LHD است. با این وجود، بیش از 80 درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که در رده

 

MHD یا LHD جای می گیرند. بطور یکسان با اجرای بررسی بازاریابی ، تفاوتهای قابل توجه در سوادآموزی کمتر از 5 درصد در کشورهای HHD در مقایسه با میزان بیش از 50 درصد جمعیت در کشورهای LHD است.

اجرای موفقیت آمیز پژوهش در چنین نواحی نیازمند درك و نیز وجود حساسیت به تفاوتها در محیط بازار و نیز توانایی رسیدگی به فقدان زیرساختار توسعه یافته بازارسنجی است. صحت نتایج تاحدودی منوط به توانایی پاسخگویان در

 

 

1 high level of human development 2 medium level of human development 3 low level of human development

 

درك سوالات می باشد. میزان پایین سواد در بازارهای نوظهور و نیز نبود آشنایی با قالب های محرك یا واکنش بازارهای صنعتی چالش برانگیز است.

 

 

جدول 1
سطوح توسعه انسانی
شاخص بالا متوسط پائین
جمعیت (میلیون) 1018 4089 356
GNP (بیلیون(US$ 24194 5038 178
GNP سرانه (US$) 2399 128 274
تلویزیون به ازای هر 1.000 نفر 595 182 36
خطوط تلفن به ازای هر 1.000 نفر 502 54 4
کامپیوتر شخصی به ازای هر 1.000 نفر 204 7.2 <1
هاست های اینترنتی به ازای هر1000نفر 34.5 0.24 <1
نرخ بیسوادی بزرگسال (%) 4.7 26.2 355
منبع: گزارش توسعه منابع انسانی

 

 

در طراحی لوازم پژوهش، باید در جابجا کردن مستقیم قالبهای محرك یا پاسخ که معمولاً در کشورهای صنعتی اتخاذ می شود، احتیاط کرد. در مقابل، محققان نیازمند تفکر خلاقانه درباره طراحی لوازمی هستند که به سهولت درك شده و بددئن ابهام تفسیر می شوند، و تا حد امکان، از تعصبات فرهنگی اجتناب می ورزند. به ویژه، طراحی زیرساختارهایی که از محرکهای بصری و نیز کلامی استفاده می کند و به روش آشنا و واقعی رخ می دهند نه اینکه موانع مهارتهای شناختی را جستجوکنند، بسیار سودمند خواهد بود.

 

همچنین، فقدان زیرساختار بازارسنجی توسعه یافته مانع اصلی در اجرای بررسی بازاریابی در بازارهای نوظهور است.

 

کیفیت زیرساختار پژوهش در آمار خطوط تلفن و هاست های اینترنتی به ازای هر 1.000 نفر نمایان می شود. در کشورهای HHD، خطوط تلفن در مقایسه با کشورهای 10 MHD برابر و در مقایسه با کشورهای 125 LHD برابر بیشتر است. اتصالات اینترنت که به مولفه اصلی پژوهش در بسیاری از کشورهای HHD تبدیل شده است، مستقیماً برای افراد کمتری به نسبت 1.000 نفر در کشورهای MHD و LHD در دسترس می باشد.

 

تفسیر نتایج از کشورهای بازار نوظهور چالش هایی را به ویژه برای محققان با پیشینه فرهنگی اجتماعی مختلف به همراه دارد. محققان باید در تفسیر نتایج از لحاظ فرهنگ و تجربه خود – و به ویژه – از تعمیم تجربیات بازارهای صنعتی به بازارهای نوظهور آگاه و هوشیار باشند. از سوی دیگر، محققان بومی که در نمونه های پژوهشی مختلفی آموزش دیده اند، نتایج را بر حسب زمینه محلی تفسیر کرده و بر منحصر بفردی این الگوها متمرکز می شوند. در نتیجه باید تفسیر متعادل و گسترده ای توسط تیم های محققین با پیشینه های مختلف ارائه گردد.

 

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع تحقیقات بازاریابی

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.