رشته حسابداری

دانلود سمینار ارشد رشته حسابداری: اثرات تغییر مبنای حسابداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : اثرات تغییر مبنای حسابداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی کامل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات همدان

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

اثرات تغییر مبنای حسابداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی کامل

استاد راهنما:

علی اصغر طاهر آبادی

استاد مشاور:

سید علی ملیحی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این پژوهش با عنوان «اثرات تغییر مبنای حسابداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همدان از مبنای نقدی به مبنای تعهدی کامل» در سال 92 – 91 در سطح استان همدان انجام شده است. روش پژوهش از نوع قیاسی واستقرایی می باشد.این پژوهش از نوع «تحقیقات کاربردی» می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران،معاونین، و کارکنان امور مالی در دانشگاه علوم پزشکی استان همدان است که برابر با 19 نفر از روسا ومعاونین و 10 نفر از کارکنان امور مالی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته شده است که شامل 10 پرسش می باشد. در این پرسشنامه شیوه حسابداری نقدی و تعهدی با یکدیگر مقایسه شده اند. یافته های آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که هم از نظر روسا و معاونین و هم از نظر کارکنان امور مالی:

تصمیم گیری مدیران بر پایه اطلاعات حسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد. پاسخگویی مدیران بر پایه اطلاعات حسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد. ارزیابی عملکرد دانشگاه درحسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد. بودجه بندی در حسابداری بر مبنای تعهدی نسبت به مبنای نقدی بهتر انجام می شود پذیرد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه و غیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می شود و نیازی به محاسبه دقیق نتایج عملکرد و وضعیت مالی دولت نیست. اما اخیراً در بعضی از کشورها، از جمله بریتانیا، زلا ند نو و استرالیا، رویکردی به سوی استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری بخش عمومی ایجاد شده است.

به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لا زم است نخست آن را بشناسیم و سپس تفاوتهای آن با سیستم حسابداری نقدی و دلا یل موافقان و مخالفان هر یک از دو سیستم را مورد توجه قرار دهیم. به منظور شناخت سیستم حسابداری تعهدی کامل، معرفی نمونه ای عملی سودمند به نظر می رسد. از این رو، در ابتدا با الگوی حسابداری تعهدی کامل مورد استفاده در استرالیا آشنا می شویم و سپس به شرح نظر موافقان و مخالفان و نتیجه گیری از مباحث ارائه شده می پردازیم.

2-1- بیان مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پژوهش، منظور پژوهش)

بر اساس ماده 10 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 42 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 912 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،کلیه دستگاه های اجرایی خصوصا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، موظف به فراهم نمودن زمینه های لازم برای تهیه بودجه به روش عملیاتی تا پایان سال دوم برنامه پنجساله پنجم توسعه می باشند، به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین وتقدیم مجلس شورای اسلامی شود. به همین منظور  و در راستای تحقق بودجه ریزی عملیاتی وتعیین بهای تمام شده فعالیتها دردانشگاه ها ی علوم پزشکی کشور و سایر موسسات وابسته به وزارت بهداشت، روش حسابداری تعهدی کامل ، از سال 1011 جایگزین روش حسابداری نقدی تعدیل شده گردید.

این پژوهش با عنوان (ارزیابی اثرات تغییرسیستم حسابداری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی استان همدان از مبنای نقدی تعدیل شده به مبنای تعهدی کامل) در سال 1023 انجام شده است.واین پژوهش از نوع پژوهشات کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معاونین، مدیران و روسای امور مالی دانشگاه می باشد و یافته های آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که هم از نظر معاونین و مدیران دانشگاه و هم از نظر روسای امور مالی دانشگاه:

تصمیم گیری مدیران بر پایه اطلاعات حسابداری بر مبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد.

پاسخگویی مدیران بر پایه اطلاعات حسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد.

ارزیابی عملکرد دانشگاه درحسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری بر مبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد.

بودجه بندی در حسابداری بر مبنای تعهدی نسبت به مبنای نقدی بهتر انجام می شود پذیرد.

رشد و بالندگی هر جامعه ای درگرو دانایی وخرد اعضای آن می باشد. این دانایی نتیجه بینش و بهره برداری به موقع از اطلاعات می باشد که در قالب اهداف و ماموریت و تحت عنوان استراتژی و برنامه آن سازمان تبلور می یابد. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات کلیدی بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه راتحت تاثیرقرارمی دهد. لذا اطلاعات مالی و حسابداری مدون و پردازش شده به مثابه کلید ارزشمند جهت اخذ تصمیمات مناسب برای مدیران می باشد.

از طرفی باوجودتقدم حاکمیت، نظارت و اجرای قوانین و مقررات به عنوان لوازم و ابزارهای اصلی حفظ وجوه و منابع عمومی بر اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری در موسساتی که بنحوی از انحاء از وجوه دولتی استفاده می کنند، لزوم ارائه عملکرد در این دسته از موسسات، متابعت از اصول و استانداردهای حسابداری را اجتناب ناپذیر می نماید.

از اینرو ضرورت اصلاح ساختارمالی اقتصادی موسسات وابسته به دولت از جمله دانشگاه های علوم پزشکی از طریق اصلاح نظام حسابداری مورد تاکید قرار گرفته است.

این درحالیست که بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی روند عملکرد مدیران بیمارستانی، بهداشتی درمانی و آموزشی در سالهای اخیر لزوم تغییر بنیادی در ساختار مالی دانشگاه های علوم پزشکی و استقرار یک سیستم یکپارچه و جامع مالی و عملیاتی برای ارائه اطلاعات مدیریت جهت برنامه ریزی های خرد وکلان، احساس و از اقبال گسترده ای برخوردار شده است. لیکن پیاده سازی سیسستم بهای تمام شده خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی بیمارستانها ومراکز پزشکی، مستلزم طراحی و بهینه سازی سایر سیستمهای مرتبط است که به عنوان پیش نیاز و مقدمه کار الزامی می باشد. از ضروری ترین این نیازها، تدوین نظان نوین مالی و تغییر روش حسابداری از مبنای نقدی به مبنای تعهدی است.

همانطور که میدانیم در روش حسابداری نقدی، هدف ازتهیه گزارشها صرفا ارائه اطلاعات درباره دریافت و پرداختهای وجه نقد موسسه طی دوره مالی می باشد. لیکن در روش حسابداری تعهدی ثمره غائی، امکان پذیر نمودن سنجش عملکرد موسسه می باشد که این کار را با شناسایی واندازه گیری آثار مالی عملیات، معاملات ورویدادهای مالی در دوره تحقق آنها به انجام می رساند. در این روش اطلاعاتی در مورد دارایی ها وبدهی های موسسه وتغییرات آن جمع آوری می شود که با حسابداری دریافت و پرداخت این اطلاعات به هیچ وجه قابل تامین نمی باشد.

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وپژوهشاتی همچون سایر نهادهای دولتی در برابر مصرف و به کارگیری منابع مالی عمومی مشمول ایفای مسئولیت پاسخگویی هستند. گزارشگری مالی به عنوان وسیله مسئولیت پاسخگویی، اطلاعاتی را برای افراد فراهم می نماید تا از این مسیر عملکرد دولت را در چارچوب محدودیتهای قانونی مصوب نمایندگان اندازه گیری نمایند. به این ترتیب عواملی مانند ساختار دولت، رابطه مالیات دهندگان (به عنوان کسانی که منابع مالی برای دولت فراهم می نمایند) با خدماتی که دریافت می نمایند، معیارهای کنترلی و فرایند سیاسی از جمله معیارهای محیطی هستند که مسئولیت پاسخگویی را محور و چارچوب نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت قرار می دهد. با توجه به نقش برجسته مبنای حسابداری در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نهادهای بزرگ عمومی و از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وپژوهشاتی، تلاش برای به کارگیری و استقرار مبنای حسابداری تعهدی کامل در این موسسات آغاز گردید.

به بیان دیگر استقرار مبنای حسابداری تعهدی کامل در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشاتی همراه با گزارشگری مالی، زمینه لازم را برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی حاکم بر مصرف و به کارگیری صحیح منابع مالی فراهم می کند.

این پژوهش با عنوان (ارزیابی اثرات تغییرسیستم حسابداری دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان همدان از مبنای نقدی تعدیل شده به مبنای تعهدی کامل) در سال 1023 انجام شده است. واین پژوهش از نوع پژوهشات کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معاونین، مدیران و روسای امور مالی دانشگاه می باشد و یافته های آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که هم از نظر معاونین و مدیران دانشگاه و هم از نظر روسای امورمالی دانشگاه: تصمیم گیری مدیران بر پایه اطلاعات حسابداری برمبنای تعهدی نسبت به حسابداری برمبنای نقدی بهتر صورت می پذیرد.

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.