مقالات رایگان

دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : شرکت های سهامی و مجامع عمومی

دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : شرکت های سهامی و مجامع عمومی

الف – چکیده

 

 • – واژگان کلیدی

 

 • – مقدمه

 

بخش اول : شرکت سھامی

 

 

الف – سیر تکامل فعالیتهای تجاری در دوران معاصر , تشکیل شرکت های سهامی وپیدایش طبقه مدیران

 

ب – عدم آشنایی عموم به قانون تجارت و موثر نبودن برخی مجازاتها

 

بخش دوم – تعریف و تشکیل شرکت سھامی

 

الف – مقررات اصلی حاکم بر شرکت های سهامی

 

 • – شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم می شوند .

 

 • – ویژگیهای مشترك شرکت های سهامی

 

د – وجوه افتراق شرکت های سهامی عام وخاص

 

بخش سوم – شرکت سھامی عام

 

الف – مشخصات شرکت سهامی عام

 

ب – ارکان اداره یک شرکت سهامی

 

بخش چھارم – مجمع عمومی

 

الف – مجمع عمومی موسس

 

 • نحوه حضور در جلسه مجمع عمومی موسس

 

 • مقررات مشترك راجع به مجامع عمومی عادی و فوق العاده

 

-1 دعوت مجامع

 

– 2 نحوه شرکت در مجامع عمومی

 

– 3 نحوه اخذ رای

 

4 -انتخاب هیات رییسه

 

 • محدودیت اختیارات مجامع عمومی

 

 • حق کسب اطلاع سهامداران ب – مجمع عمومی عادی

 

 • نحوه تشکیل و حضور در مجمع عادی

 

 • وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی – 1 انتخاب هیات رییسه – 2 انتخاب بازرسان شرکت

 

– 3 تصویب ترازنامه

 

 

– 4 تقسیم منافع

 

– 5 تصویب یا رد پیشنهادات از طرف هیات مدیره وبازرسان و یا سهامداران

 

– 6 تصویب خط مشی شرکت

 

 • نحوه پذیرش تصمیمات در مجمع عادی ج – مجمع عمومی فوق العاده

 

 • حد نصاب برای تشکیل مجمع واتخاذ تصمیم

 

 • وظایف و اختیارات مجمع عمومی فو ق العاده

 

بخش پنجم – شرکت سھامی خاص

 

 • ویژگی ها و خصوصیات شرکت سهامی خاص

 

 • تشکیل شرکت سهامی خاص

 

نتیجه

 

منابع

 

چکیده :

 

شرکت های سهامی جزو بزرگترین نوع شرکت ها محسوب می شود و اکثر صنایع بزرك با توجه به ساختار شرکت های سهامی مشغول به فعالیت هستند ودر قانون تجارت ایران بیش از سایر شرکتها مورد توجه قرار گرفته است . در نتیجه ضرورت شناخت شرکت های سهامی ، نحوه ثبت و تشکیل این نوع شرکت ها و ویژگی ها و وجوه افتراقشان و همچنین نحوه تشکیل مجامع عمومی ،میزان حد نصاب آرا مجامع که سرنوشت این نوع شرکت ها در این مجامع رقم می خورد و تمام اطلاعات مربوط به این نوع شرکتها برای دانشجویان بازرگانی و کسانی که در این مجامع درگیر و طرف صحبت می

 

باشند بسیار دارای اهمیت می باشد .همچنین با توجه به مشکلات موجود ناشی از عدم شناخت کافی مدیران و بازرسان به مسوولیتها و اختیاراتشان در چارچوب قانون تجارت و ناآشنایی مالکان و صاحبان سهام از وظایف واختیاراتشان ،نیاز به شناخت آن را ضروری می نماید.

 

واژگان کلیدی :

 

شرکت سهامی ، شرکت سهامی عام ،شرکت سهامی خاص ، مجامع عمومی ،مجمع عمومی موسس ، مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده

 

مقدمه :

 

با توجه به نیاز حجم عظیم سرمایه گذاری در طرح های بزرگ صنعتی ،تامین چنین سرمایه هایی از عهده یک یا چند سرمایه گذار خارج بود .در نتیجه تصمیم به تشکیل شرکت هایی شد که سرمایه آنها از طریق تقسیم به برگه های سهام این امکان را می داد که هرکسی به اندازه توان خود و مسولیت محدود به سهام خود در طرح های عظیم مشارکت داشته باشد و فلسفه وجودی شرکت های سهامی بوجود آمد و روز به روز به طور گسترده بر قوانین و راهکارهای پیشبرد بهتر آن افزوده شد .

 

بخش اول – شرکت سهامی

 

 

قانون تجارت مصوب سال 1311 شامل (600) ماده می باشد و به تصویب قوه مقننه رسیده است در این مصوبه از ماده

 

(21) تا (94) در مورد شرکت سهامی بحث نموده است . در اسفند ماه سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به تصویب رسید . این اصلاحیه تنها در باره شرکت های سهامی است و مشتمل بر (300) ماده می باشد . (یگانه ، فریدون- منتظمی ،بیژن- 1388،ص ( 97

 

الف – سیر تکامل فعالیتهای تجاری در دوران معاصر،تشکیل شرکتهای سهامی و پیدایش طبقه مدیران

 

 

تداوم انقلاب صنعتی در اروپای قرن نوزدهم،ایجاد کارخانه های بزرگ و بزرگتر و اجرای طرحهای عظیمی چون راهآهن را میطلبید که نیازمند به سرمایه های کلان بود.تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایهگذار فراتر بود و از سویی یک یا چند سرمایهگذار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجارتی چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند.ازاینرو با بهرهگیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی، یعنی سازماندهی و همکاری،شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایهگذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی،سرمایه های کوچک،تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطراتتجارتی فراهم آمد.

 

سرمایه چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود.رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات از سوی دولتها،نظم بخشیدن به معاملات اوراق بهادار شد.

ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بود که به نضج شرکتهای سهامی و فزونی شمار طبقهای از سرمایهگذاران انجامید که نه مستقیما در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند.شرکتهای سهامی از سوی هیئت مدیرهای اداره می شد و می شود که معمولا از سهامداران بزرگ تشکیل و یا منتخب آنها هستند.ادامه فرایند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه سافته صنعتنی به پیدایش گروه تازهای از مدیران

 

کارآزموده و حرفهای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی گاه از سرمایه آنها سهمی جزیی داشتند و اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت را مصداق عملی بخشید. ( جمشیدی فرد ،سعید ص (19-18

 

ب – عدم آشنایی عمومی به قانون تجارت و مؤثر بودن برخی مجازاتها

 

 

با وجودی که ابعاد محتوایی قانون تجارت رو به نزول گذاشته،امکان اتکا به این قانون و ادعا از طریق آن همچنان وجود دارد.لیکن مانعی قابل توجه در عدم آشنایی مالکان،مدیران و بازرسان به مسئولیتها و اختیارات در چارچوب قانون تجارت و به کارگیری قانون میباشد.حضور و لزوم سایر قوانین و مقررات و اولویت پیدا کردن آنها در ناآشنایی و از نظر دور ماندن کیفیت قانون تجارت بیتأثیر نبوده است.از طرفی مجازاتهای نقدی مقرر و بیمقدار در مقابل جرائم مربوطه مزید بر بیاعتنایی صاحبان حق به قانون میباشد.این امر خصیصه قدرت اجرائی و الزامآوری قانون تجارت را ضعیف کرده است.در عین حال آنگونه که حوزه مالیاتی در قانون مالیاتها،اداره کار در اختلافات کارگر و کارفرما در قانون کار در نظر مرتبطان قوانین فوق الذکر آشناست، متولی و نماینده مشخصی در نظر عموم برای قانون تجارت در اثر این ناآشنایی جلوه نمینماید. ( جمشیدی فرد ،سعید ص .(75-71

 

بخش دوم – تعریف و تشکیل شرکت سهامی

 

 

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. ماده 1ق ت

 

شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. ماده 2ق ت

 

در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد. ماده 3ق ت

 

الف – مقررات اصلی حاکم بر شرکت های سهامی

 

 

 1. قانون تجارت مصوب سال 1311و اصلاحیه سال 1347

 

 1. قانون راجع به ثبت شرکت ها .

 

 1. نظام نامه اجرایی قانون ثبت شرکت هامصوب 1310

 

 1. قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، مربوط به دفاتر قانونی ثبت شرکت ها.

 

 1. آیین نامه اجرایی نحوه انتخاب بازرس شرکت های سهامی عام .

 

 1. قوانین تاسیس (و اساسنامه قانونی )هر شرکت دولتی .

 

به موازات این مقررات ،باید قوانین تاسیس هر یک از شرکت های دولتی را نیز در نظرداشت.

 

(پاکدامن ،رضا-1386،ص (21

 

ب – شرکت سهامی به دو نوع تقسیم میشود:

 

 

نوع اول: شرکتهایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایهی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند.

 

این گونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده میشوند.

 

نوع دوم: شرکتهایی که تمام سرمایهی آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. ماده 4ق ت

 

 • – ویژگی های مشترك شر کت های سهامی

 

 1. صدور برگ سهام معادل سرمایه شرکت

 

 1. محدود بودن مسولیت هر صاحب سهم به مبلغ اسمی برگ سهم

 

 1. وجود حداقل سه نفر شریک (سهامدار)برای تشکیل شرکت (پاکدامن ،رضا-1386؛ص(24

 

د – وجوه افتراق شرکتهای سهامی عام وخاص

 

.1سرمایه شرکت سهامی عام در موقع تاسیس نباید کمتر از 5 میلیون ریال و در سهامی خاص نباید کمتر از 1 میلیون ریال باشد .

 

.2هیات مدیره شرکت سهامی عام کمتر از پنج نفر نخواهد بود و در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر خواهد بود.

 

 1. شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر کند در صورتی که شرکت سهامی خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد .

 

 1. در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهم نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام باشدولی نقل انتقال سهام شرکت سهامی خاص مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است .

 

 1. تمام قیود وشرایطی که برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام جزو مقررات است در مورد شرکت سهامی خاص

 

لازم الرعایه نخواهد بود .

 

.6در شرکت سهامی عام وقبل از تشکیل شرکت موسسین می توانند قسمتی از سرمایه شرکت را باصدور اعلامیه پذیره نویسی تامین نمایند در صورتی که در شرکت سهامی خاص ،حق صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و کلیه سرمایه ، منحصرا توسط خود موسسین تامین می شود .

 

 1. شرکت سهامی عام می تواند سهام خود را برای فروش در بورس اوراق بهادار و بانک ها عرضه نماید ولی شرکت سهامی خاص حق چنین کاری را ندارد .
 2. در شرکت سهامی عام تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی است ولی در شرکت سهامی خاص چنین الزامی وجود ندارد .

 

 1. در شرکت سهامی عام تعداد سهامداران نا محدود است ولی در شرکت سهامی خاص چنین الزامی وجود ندارد .

 

(یگانه ، فریدون- منتظمی ،بیژن- 1388،ص ( 118-117

 

بخش سوم – شرکت سهامی عام

 

الف – مشخصات شرکت سهامی عام به شرح زیر می باشد:

 

 

.1در نام شرکت قبل از اسم شرکت یا بعد از ان بلافاصله کلمه عام اضافه می شود و در کلیهی اوراق و اطلاعیه ها و

 

آگهیهای شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. ماده 4 ق ت. تبصره

 

.2 قبل از تشکیل شرکت قسمتی از سرمایه شرکت را باصدور اعلامیه پذیره نویسی در اختیار عموم می گذارند تا اشخاص با مراجعه به بانک ها در خرید آن اقدام کنند.ماده 10و 12ق ت

.3سرمایه شرکت از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.ماده 5ق ت

 

در صورتی که سرمایهی شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد و گرنه هر ذی نفع میتواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. هر گاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.ماده 5 ق ت

 

 1. هیئت مدیره شرکت سهامی عام کمتر از پنج نفر نخواهد بود.ماده 107ق ت

 

 1. شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر کند.

 

 1. شرکت می تواند سهام خود را برای فروش در بورس اوراق بهادار و بانک ها عرضه نماید.

 

 1. در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهم نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام باشد. (ماده 41 ،ل ،ا،ق،ت )

 

 1. بازرسان شرکت سهامی عام باید دارای شرایط مخصوصی باشند و انتخاب آنها از ناحیه کمیسیون مخصوص صورت می گیرد. (تبصره ،ماده 144ق ت )

 

 

ب – طبق قانون تجارت ایران ،ارکان اداره یک شرکت سهامی عبارتند از :  (پاکدامن ،رضا-1386،ص (30

 

الف – مجمع عمومی   ب – هیات مدیره    ج – مدیر عامل    د – بازرس

 

بخش چهارم – مجمع عمومی

 

مجمع عمومی ، اجتما ع اشخاصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) است که صاحبان شرکت می باشد و شخصیت حقوقی شرکت وابسته به وجود آنهاست . در واقع جمع صاحبان سهام شرکت را مجمع عمومی می نامند .مجمع عمومی بالاترین مرکز قدرت شرکت و صاحب اختیاران می باشد . (راشدی اشرفی،علیرضا-1380،ص (30

 

مجامع عمومی عالیترین رکن تصمیم گیری و به عبارت بهتر ،رکن سیاست گزاری یک شرکت سهامی محسوب می شود

 

. ماده 73 اصلاحیه قانون تجارت ،انواع مجامع عمومی را به صورت زیر طبقه بندی کرده است : (پاکدامن ،رضا-1386،ص (30

 

-1 مجمع عمومی مؤسس؛  -2 مجمع عمومی عادی؛   3 مجمع عمومی فوقالعاده؛

 

 

الف – مجمع عمومی موسس

 

 

مجمع عمومی مؤسس در تاریخ و محل معین تشکیل و نسبت به موارد ذیل رسیدگی می نماید:

 

 1. رسیدگی به گزارش موسسین وبه نحوه پذیره نویسی ها رسیدگی می نماید. ماده 74ق ت

 

 1. اطمینان پیدا می کند که حد اقل سی و پنج درصد تعهدات پذیره نویسان پرداخت شده . در صورتی که اساسنامه یا اعلامیه پذیره نویسی بیش از سی و پنج درص را تعیین نموده باشد ، آن مبلغ باید پرداخت شده

 

باشد .- تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی موسسین وحقوق ویژه برای برخی از موسسین ماده 74 – 76ق

 

ت

 

 1. تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن . ماده 74ق ت

 

 1. اولین مدیران شرکت و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نماید . مسلم است که مدیران و بازرسان باید قبولی خود را کتباً اعلام دارند.ماده 74ق ت

 

 1. روزنامه کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیه ای برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالیانه در آن درج خواهد شد تعیین می نماید که آگهی دعوت در آن منتشر شود. ماده 74ق ت

 

هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود ، یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهان گردی تعیین می شود .تبصره ماده 17ق ت

 

در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیرهنویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامهای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیهی وجوه در آن به عمل آمده است ارسال میدارد تا مؤسسین و پذیرهنویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینهای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهدهی مؤسسین خواهد بود. ماده 19ق ت

 

گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعهی پذیرهنویسان سهام آماده باشد. تبصره ماده 19ق ت

 

    نحوه حضور در جلسه مجمع عمومی موسس

 

 

در مجمع عمومی مؤسس حضور عدهای از پذیرهنویسان که حداقل نصف سرمایهی شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می شوند مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه ی آن در روزنامهی کثیرالانتشاری که در اعلامیه ی پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایهی شرکت در آن حاضر باشند. در هر یک از دو مجمع فوق کلیه ی تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آرای حاضرین اتخاذ شود. در صورتی که در مجمع عمومی یک سوم اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند. ماده 75ق ت

 

در مجمع عمومی مؤسس کلیهی مؤسسین و پذیرهنویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود. تبصره ماده 75ق ت

 

    مقررات مشترك راجع به مجامع عمومی عادی و فوق العاده

 

 

– 1 دعوت مجامع

 

سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهامرا برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر تا 20 روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت از مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند وانها مکلف خواهند بود مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا 10 روز دعوت نمایند .در غیر این صورت صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط انکه کلیه تشریفات لازم را رعایت نموده و در اگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند .ماده 95ق ت

 

فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل ان حداقل 10 روز و حداکثر 40 روزخواهد بود.ماده 98ق ت

 

– 2 نحوه شرکت در مجامع عمومی

 

 

قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمیکه مایل حضور در مجمع است با ارائه ی ورقهی سهم یا گواهینامه موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقهی ورود به جلسه را دریافت کند. از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هر یک از حاضرین قید و به امضای آنان خواهد رسید.همچنین هر سهامدار می تواند برای خود وکیل یا قائم مقام قانونی جهت حضور در کلیه مجامع تعیین نماید .ماده 99ق ت

 

– 3 نحوه اخذ رای

 

اخذ رای در مجامع معمولا با ورقه انجام می شود ولی به علت سکوت قانون تجارت در این مورد رای گیری با قیام و قعود و یابلند کردن انگشت مجاز می باشد. در کلیه مجامع تصمیمات به اکثریت آرا به ترتیب مقرر اتخاذ می گردد . مراد از اکثریت اکثریت آرای حاضرین در جلسه می باشد (ماده 103 ل.ا.ق.ت)

 

– 4 انتخاب هیئت رئیسه

 

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسهای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیشبینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیهی آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهام داران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.ماده 101ق ت

 

از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسهای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیأت رئیسهی مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.ماده 105ق ت

 

هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیأت رئیسه مجمع با تصویب مجمع میتواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول، رسمیت خواهد داشت.ماده 104ق ت

 

 • محدودیت اختیارات مجامع عمومی

 

با توجه به ماده 94 (ل.ا.ق.ت) که می گوید : هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید .

 

 

در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 این قانون به

 

عنوان بازرس تعیین شدهاند صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.152ق ت

 

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسهی مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:ماده 106ق ت

 

-1 انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان؛  2 تصویب ترازنامه؛  3 کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه؛

 

4 انحلال شرکت و نحوهی تصفیه آن.

 

 • حق کسب اطلاع سهامداران

 

قانون تجارت ایران در ماده 139 مقرر می دارد: هر صاحب سهم می تواد از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی درمرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.

 

 1. در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود.ماده 100ق ت
 2. در کلیهی موارد دعوت صاحبان سهام باید از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد به عمل آید. ماده 97ق ت
 3. هر یک ازمجامع عمومی سالیانه باید روزنامه ی کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیهی بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه ی بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. ماده 97ق ت

 

 1. بازرس یا بازرسان مکلفند دربارهی صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دورهی عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامهای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند اظهارنظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامهی شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشدماده 148ق ت

 

 1. بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیهی مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.ماده 151ق ت

 

 1. در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد و یابازرس از دادن گزارش امتناع کند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامهی شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیرقابل شکایت است ماده 153ق ت

 

 • – مجمع عمومی عادی

 

 

 

    نحوه تشکیل و حضور در مجمع عادی

 

به موجب قانون ،جهت تعیین خط مشی سالانه شرکت ،اعمال نظر شرکا و دارندگان سهام ،شرکت های سهامی موظفند در هر سال یکبار مجمع عمومی عادی شرکت را منعقد نمایند . البته بنا به ضرورت می توان مجمع عمومی را در یک سال چند بار هم برپا کرد ،ولی نمی توان هر چند سال یکبار تشکیل داد .

 

در اساسنامه شرکت باید موعد تشکیل مجمع عمومی سالیانه قید شود تا اعضا از تاریخ یا محدوده زمانی انعقاد آن مطلع باشند. (راشدی اشرفی،علیرضا-( 1380

 

مجمع عمومی عادی باید سالی یک برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دورهی عملکرد سالیانهی شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی تشکیل شود. ماده 89ق ت

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع شرکت های سهامی و مجامع عمومی

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.