مقالات رایگان

دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : رویکرد هوش رقابتی وتاثیر آن بر موفقیت سازمان های تجاری

دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : رویکرد هوش رقابتی وتاثیر آن بر موفقیت سازمان های تجاری

مقدمه توسعه تکنولوژی و رشد تجارت جهانی، امروزه به این معنی است که: محیط تجاری به سرعت و دایم در حال تغییر است. مدیران بیش از این

 

نمی توانند برای تصمیم گیری های راهبردی به اشراق و شهود تکیه کنند. در بیشتر کارها نتیجه یک تصمیم نادرست غیر قابل چشم پوشی است. شرکت ها برای ارائه ارزشی باالتر و تأمین رضایت مشتریان در هر زمینه ای، به اطالعات نیازمندند. آنها باید اطالعات بسیار زیادی از شرکت های رقیب، واسطه ها و سایر نیروها و عواملی که در بازار فعال هستند، داشته باشند.اطالعات به عنوان یکی از اقالم مهم دارایی های استراتژیک و ابزارهای بازاریابی به شمار می آید.) کاتلر و آرمسترانگ،۹۷۳۱(. هوش رقابتی به معنای نظارت هدفمند و هماهنگ بر رقبای خود و شناسایی آنها در چارچوب یك بازار مشخص است و در واقع فرایند بكارگیری شیوههای قانونی و اخالقی برای كشف، تهیه و تحویل به موقع اطالعات مورد نیاز به تصمیمگیرندگانی است كه میخواهند توان رقابتی كسبوكار خود را افزایش دهند.

 

امروزه داشتن توان رقابتی اساس بقای شركت ها است. از طرف دیگر، برخورداری و حفظ توان رقابتی بیش از هر چیزی نیازمند اطالعات است. هوش رقابتی به شركتها كمك میكند تا تصمیمات آگاهانهای پیرامون همه امور خود از قبیل بازاریابی، تحقیق و توسعه، سرمایهگذاری و راهبردهای كسبوكار اتخاذ كنند. هوش رقابتی فرایند مداومی است كه اطالعات قابل استفادهای در اختیار تصمیم گیرندگان میگذارد. هدف اصلی هوش رقابتی دستیابی به دادهها و اطالعاتی در مورد محیط، رقبا و بازار است. از این رو هوش رقابتی مؤثر نه تنها نیازمند اطالعاتی پیرامون رقبا است، بلكه همچنین نیازمند اطالعاتی دربارة سایر تمایالت محیطی از قبیل تمایالت صنعت، تمایالت قانونی و نظارتی ، تمایالت بینالمللی، تحوالت فناوری، تحوالت سیاسی و شرایط اقتصادی است . هوش رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و یکی از سریع ترین زمینه های رشد کسب و کار دنیا، به شمار می رود. همچنین هوشمندی رقابتی، یکی از تکنیک های مهم در ایجاد مزیت رقابتی است.) )2004,Davis

 

 

شماره 98

 

 

64

 

 

بازاریابی

 

 

 

تاریخچه

 

هوش رقابتی مفهوم جدیدی نیست. شرکت ها همیشه سعی داشته اند بدانند که رقبای آنها چه می کنند. این مفهوم از دهه 1980 جای خود را در محافل آکادمیک باز کرد. برخی از نویسندگان ادعا کرده‌اند مایکل پورتر))1980 محقق معروف مدیریت استراتژیک، با معرفی نیروهای پنج گانه رقابتی و استراتژی های ژنریک، مفهوم هوش رقابتی را خلق کرده است.پورتر در ایجاد انجمن متخصصان هوشمندسازی رقابتی در سال 1986 پیشگام بوده و نخستین شماره مجله هوش رقابتی را در سال 1990 منتشر ساخته است .بعضی کشورها، نظیر فرانسه، ژاپن، سوئد و ایاالت متحده در استفاده از سیستم‌های هوش رقابتی پیشرفت های قابل مالحظه ای داشته اند. در این کشورها، هوش رقابتی جایگاه خود را به عنوان یک عامل مهم در کسب مزیت رقابتی پیدا کرده است. هوش رقابتی از جمله مفاهیمی است که به سرعت رشد کرده و جامعه متخصصان هوش رقابتی، در هر سال 40 درصد رشد داشته است همچنین شرکتهای مشهور بسیاری، مانند: جنرال الکتریک، موتوروال، مایکروسافت، اچ پی، آی بی ام، ای تی اند تی، اینتل، تری ام، زیراکس، مرک، کوکاکوال و کرایسلر همگی از سیستم‌های هوش رقابتی استفاده می‌کنند. )1995,Shermach(

 

تعریف هوش رقابتی

 

نویسندگان مختلف بر این باورند که هوش رقابتی این مشخصات را دارد: هوش رقابتی هنر جمع آوری، پردازش و ذخیره سازی اطالعات است که افراد تمام سطوح سازمان فراخور نیاز خود به آن دسترسی دارند و به آنها کمک می کند که آینده خود را شکل داده، در مقابل تهدیدهای رقابتی از آنها حفاظت كند. هوش رقابتی می بایستی قانونی بوده، به اخالقیات احترام بگذارد. هوش رقابتی، دانش را با بهره گرفتن از قواعد ویژه‌ای از محیط به سازمان منتقل می کند واژه‌های هوش رقابتی، تحقیقات بازار و هوش سازمانی عموماً به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.) .)1994,Talvinen هوش رقابتی هم یك محصول است و هم یك فرایند. محصول به معنای اطالعات قابل استفاده‌ای است كه بتوان از آن برای انجام فعالیت‌های خاصی بهره‌ گرفت. فرایند

 

 

هم دربرگیرنده شیوه‌های منظم جمع‌آوری، تحلیل و ارزیابی آن اطالعات است. پیتر دراکر هوش را با دانش مرتبط می‌سازد. دراکر اطالعات را داده های طبقه بندی شده، مرتبط و هدفمند می‌داند و اذعان می کند سازمان ها می بایستی به منظور حفظ بقا، سیستم‌های توانمندی ایجاد كرده، تا بتوانند ارزش افزوده تولید كنند. سازمان ها می بایستی دانش محور بوده و متخصصانی در اختیار داشته باشند که عملکرد شرکت ها را هدایت کرده، زیر نظر داشته باشند. این کار از راه بازخورد نظام یافته از همکاران، مشتریان و مدیران قابل دسترسی است. بنابراین در تعریف هوش رقابتی، می‌توان گفت که: هوش رقابتی جمع آوری اطالعات مربوط به محیط و رقبا به منظور خلق و حفظ مزیت رقابتی است. هوش رقابتی یک فرایند سیستماتیک است تا از به روز بودن اطالعات دقیق و مرتبط به رقبا اطمینان حاصل شود. )1999,McGonagle and Vella(

 

اهمیت و كاربرد هوش رقابتی

 

یک سیستم هوش رقابتی به مجموعه ای از برنامه ها

 

  • منابعی اطالق می شود که توسط مدیران به منظور دسترسی به اطالعات روزمره محیط بازاریابی به کار برده می‌شود.) .)2000,Kotler امروزه داشتن توان رقابتی اساس بقای شركت‌ها است. از طرف دیگر، برخورداری و حفظ توان رقابتی بیش از هر چیزی نیازمند اطالعات است. هوش رقابتی به شركت‌ها كمك می‌كند تا تصمیمات آگاهانه‌ای پیرامون همة امور خود از قبیل بازاریابی، تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری و راهبرد‌های كسب‌وكار اتخاذ كنند. هوش رقابتی فرایند مداومی است كه اطالعات قابل استفاده‌ای در اختیار تصمیم‌گیرندگان می‌گذارد. هدف اصلی هوش رقابتی دستیابی به داده‌ها و اطالعاتی در مورد محیط، رقبا و بازار است. از این رو هوش رقابتی مؤثر نه تنها نیازمند اطالعاتی پیرامون رقبا است، بلكه همچنین نیازمند اطالعاتی دربارة سایر تمایالت محیطی از قبیل .تمایالت صنعت، تمایالت قانونی و نظارتی، تمایالت بین‌المللی، تحوالت فناوری، تحوالت سیاسی و شرایط اقتصادی است. اگرچه تمركز هوش رقابتی بر تصمیم‌گیری است، ولی قلمرو آن گسترده است

 

  • در برگیرنده پژوهش پیرامون موضوعاتی از قبیل قابلیت‌های رقبا، تحلیل اتحاد و یا سرمایه‌گذاری مشترك با رقبا، برنامه‌های آتی رقبا، راهبرد‌های

 

 

بازار یا خطوط تولید خاص، دالیل دگرگونی در شركت‌ها یا راهبرد واحدهای كسب‌وكار و غیره است. در حال حاضر نه تنها شركت‌های بزرگ بلكه بسیاری از كسب‌وكارهای كوچك نیز از مزایای حاصل از هوش رقابتی بهره می‌گیرند. بسیاری از این شركت‌ها از هوش رقابتی برای دستیابی به سهمی از بازار و به دست آوردن سهم رقبای ناشناخته استفاده می‌كنند. آنها از هوش رقابتی بیشتر برای مقاصد زیر بهره می‌برند:

 

  • شناخت محیط فعلی بازار

 

  • پیش‌بینی محیط آتی بازار

 

  • تحلیل عوامل اقتصادی،‌ سیاسی و فناورانه مرتبط با كسب‌وكار خود
  • شناسایی نقاط ضعف و یافتن راه‌حل برای آنها

 

  • تغییر در راهبرد فعلی یا تعدیل آن

 

حیطه هوش رقابتی

 

برخی از محققان سه نوع هوش رقابتی را دسته بندی کرده اند:

 

هوش بازار: این نوع هوش به معنای ترسیم یک نقشه از روند وضعیت فعلی و آینده نیازها و ترجیحات مشتریان، بازارهای جدید، فرصت های بخش بندی خالق بازار و مهمترین تحرکات و تغییرها در حوزه بازاریابی و توزیع است.

.

دانلود مقاله رایگان با موضوع رویکرد هوش رقابتی وتاثیر آن بر موفقیت سازمان های تجاری

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد.هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است.برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.