مقالات رایگان

دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه بازدهی غیرعادی، اطلاعات مالی انتشاریافته و روابط بین آنها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه بازدهی غیرعادی، اطلاعات مالی انتشاریافته و روابط بین آنها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

 

بررسی های اخیر نشان می دهد که بازده غیرعادی می تواند تحت تاثیر اطلاعات مالی شرکت ها باشد. به عبارت دیگر عده ای از سرمایه گذاران توانسته اند با بهره گرفتن از تعدادی از نسبت های مالی، نرخ بازده مورد انتظاری را محاسبه کنند که به علت عدم اطلاع سایر سرمایه گذاران از این رابطه، این اطلاعات در قیمت واقعی سهام منعکس نشده و سبب ایجاد بازده اضافی برای آن گروه از سرمایه گذارانی شده که از این رابطه آگاهی داشته اند. بر این اساس، در صورتی که اکثر سرمایه گذاران از وجود این رابطه اگاه شوند، بازده غیرعادی در بازار سرمایه تا حدی کاهش پیدا می کند و بنابراین کارایی بازار افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه شناسایی اطلاعات مالی انتشار یافته و بررسی رابطه آن با بازدهی غیرعادی از اهمیت فراوانی برخوردار است، این مقاله به معرفی بازده غیرعادی، نسبت های مالی و اهمیت روابط بین آنها می پردازد.

 

واژگان کلیدی: بازدهی غیرعادی1، اطلاعات مالی انتشاریافته2، بازدهی واقعی3، بازدهی مورد انتظار4

 

 

Review of Previous Studies in Abnormal Return, Published Financial Information and Relation between them in Accepted Companies in Tehran Stock Exchange

 

Abstract Recent investigations show that abnormal return is related to some of the financial ratios . In the other word some of the investors use financial information for computing expected return and the rest of investors do not use financial information in their computations ( because they do not know anything about this relationship). Therefore the stock price does not reflect this information . So the first group of investors can gain abnormal return with using this information (financial ratios). If most of the investors become aware of this relationship, the

 

abnormal return in the capital market reduce partly and so the efficiency of market rises. Keywords: Abnormal Return, Published Financial Information, Actual Return, Expected Return

* نویسنده مسوول

1 Abnormal Return 2 Published Financial Information 3 Actual Return 4 Expected Return

 

1

 

مقدمه

 

نقش واحدهای تجاری و بازرگانی در ساختار اقتصادی کشورها برکسی پوشیده نیست. امروزه واحدهای تجاری به عنوان پایه های اصلی اقتصاد کشورها، حجم زیادی از منابع اقتصادی، نظیر نیروی کار، مواد اولیه، سرمایه و . . . را مورد استفاده قرار می دهند و در مقابل، با توجه به حجم تولید و فروش، نقش حائز اهمیتی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا می نماید. به همین دلیل بحث درخصوص اطلاعات مالی انتشار یافته نظیر EPS، نسبت بدهی، نسبت گردش دارایی های ثابت، نسبت گردش مجموع دارایی ها، نسبت بازده سرمایه گذاری، نسبت حاشیه خالص سود در تعیین و شناسایی سهام بهینه بسیار تاثیرگذار می باشند، بنابراین اطلاعات مالی درست و بموقع و بهنگام در شناسایی سهام بهینه بسیار مورد توجه می باشد.

 

در بازارهای کارا1 در شکل قوی، اوراق بهادار به شکل صحیحی قیمت گذاری شده و منعکس کننده تمام اطلاعات مربوط و موجود در بازار اعم از اطلاعات محرمانه و اطلاعات در دسترس عموم می باشد. همچنین فرض می شود که همه اطلاعات به طور رایگان و بدون محدودیت در دسترس همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه قرار می گیرد. در صورت وجود چنین اطلاعاتی، افرادی که به این اطلاعات دسترسی دارند می توانند از آن در جهت پیش بینی قیمت سهام استفاده و بازدهی غیر عادی کسب کنند. در واقع برای اینکه گروهی بازده اضافی پایداری بدست آورند، بایستی به طور مداوم اطلاعات محرمانه ای را داشته باشند یا توانایی خاصی برای کسب بازده غیرعادی مداوم بر مبنای اطلاعات عمومی، نسبت به دیگر سرمایه گذاران، داشته باشند (راعی، تلنگی، 1387، .(506 صورت های مالی منتشر شده توسط شرکت ها، محتوای اطلاعاتی دارند .(Aksu, 2003) وضع محدودیت های قانونی جهت عدم افشای اطلاعات محرمانه و یا عدم اجازه معامله و سرمایه گذاری برای افرادی که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند یکی از روش های کاهش بازده اضافی در بازار سرمایه می باشد. یکی از مشخصه های بازار کارا در شکل قوی این است که قیمت سهام در هر لحظه از زمان منعکس کننده ارزش ذاتی سهام با توجه به اطلاعات موجود و مربوط در بازار می باشد و بازده غیرعادی در این بازار وجود ندارد. بنابراین در صورتی که بتوان این بازده غیرعادی را در بازار کاهش داد، میزان کارایی بازار بیشتر می گردد. کاهش این بازده اضافی نیز صرفا از طریق شناسایی عوامل مرتبط با ایجاد آن امکان پذیر است. بر اساس تحقیقات انجام شده تاکنون مشخص گردیده که بین بازده غیرعادی و تعدادی از اطلاعات مالی انتشار یافته ارتباط وجود دارد. در صورت اثبات چنین رابطه ای در بازار سرمایه ایران می توان بازده اضافی را تا حدودی کاهش داده و به پارامترهای بازار کارا در شکل قوی نزدیک تر شویم.

 

 

1 Efficient Market

2

 

مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه بازدهی غیرعادی، اطلاعات مالی انتشاریافته و روابط بین آنها

 

– آقای فرت1  در سال 1998 با مطالعه بر روی 716 شرکت جدیدالورود به بورس نیوزلند طی سال های

 

1992 – 1977 ارتباط بین سود پیش بینی شده و ارزش شرکت و بازده غیرعادی سهام این نوع شرکت ها را در مقطع عرضه اولیه بررسی کرد و به این نتیجه رسید که پیش بینی های سود در ارتباط با ارزش شرکت های دارای عرضه عمومی اولیه سهام بوده و از سایر ابزارهایی همچون سود انباشته موثرتر هستند و بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.

 

  • طبق مطالعه ای که توسط آقای آکسو2، در سال 2003 صورت گرفته، این مطالعه به بررسی محتوای تاثیر اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اطلاعات گذشته بر بازده اضافی، می پردازد. تحقیق مذکور در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ترکیه انجام می گیرد. به طور متوسط نمونه مورد بررسی در برگیرنده 86 شرکت می باشد که در خلال دوره 14 ماهه قبل از انتشار اطلاعات توسط بورس بازده اضافی داشته اند. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که صورت های مالی منتشر شده توسط شرکت ها، محتوای اطلاعاتی دارند. یکی از نتایج غیر عادی حاصل شده، این می باشد که بازده های اضافی قابل توجه تحت روش های تحقیق مورد استفاده در بازه های زمانی ادامه می یابد. وجود دوره های زمانی بلند مدت از بازده های اضافی با مفاد چندین تئوری غیر متعارف که سعی در توضیح بازده های غیر عادی دارند مطابقت داشته و سبب ایجاد پاره ای از سوالات درباره مدل بازار و کارایی بازار می گردد. تحلیل دیگر از بازده حاصله از شرکت های مورد مطالعه نشان می دهد که بازده اضافی مشاهده شده تنها در اثر ریسک بالا یا قیمت گذاری اشتباه سهام در بازار ایجاد نمی گردد بلکه اندازه شرکت نیز می تواند عامل تعیین کننده ای در این رابطه باشد. همچنین نتایج حاصله ثابت می کند که صورت های مالی منتشر شده شرکت های کوچکتر دارای محتوای اطلاعاتی بالاتری می باشد.

 

  • طبق مطالعه ای که توسط آقای اسپان هالتز3 در سال 2005 صورت گرفته، این مطالعه از روش رویداد پژوهی سنتی به بررسی محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سالانه عایدات در بازار سهام کوچک دانمارك می پردازد. در این مقاله، با بهره گرفتن از داده های سال های 2001 – 1999 مشخص می گردد که در روزهای حول اعلام سود، نوسان پذیری غیر عادی وجود دارد، این امر بیانگر این است که اعلامیه های سود حاوی اطلاعات مربوطی برای بازار سهام می باشد. تداوم نوسان پذیری غیر عادی طی چند روز پس از اعلام سود، نشانگر آن است که محیط اطلاعاتی این بورس کوچک سرعت تعدیل قیمت ها را کاهش می دهد. علاوه بر

1 Firth

 

2 Aksu

 

3 Sponholtz

 

3

 

نشانه مذکور مبنی بر عدم کارایی، بازدهی غیر عادی مثبت معناداری همراه با اعلام سود ملاحظه می گردد.

 

این نتایج با بهره گرفتن از سایر روش شناسی ها نیز دارای قوت است. شگفت آور این که، در دوره پیش از افشاء، همبستگی مثبتی میان محتوای اطلاعاتی اعلام سود و شاخص ها ملاحظه می گردد. این یافته، با مطالعات گذشته در تناقض است ما آن را به عنوان شاهدی از سطح پایین اطلاعات موجود پیش از افشاء تعبیر می کنیم. علاوه بر این نتایج حاصله به منزله پشتیبانی برای شواهد قبلی است مبنی بر این که درجه بالای ارتباط میان بازده سهام و عایدات غیر منتظره در دانمارك نسبت به ایالات متحده مربوط به اطلاعات کمتر قبل از افشاء می باشد نه استانداردهای برتر حسابداری در دانمارك. در تایید نتایج مطالعات مشابه، مشخص می گردد که استفاده از مدل های مبتنی بر اجماع پیش بینی های تحلیلگران تقریب خوبی برای عایدات غیر منتظره خواهد بود.

 

– مطالعه دیگری توسط آقای بارسولدی1، در سال 1998، در مورد رابطه بین تغییرات در نسبت سود به قیمت سهام با بازده اضافی انجام گرفته است. در این تحقیق از اطلاعات به دست آمده از بورس اوراق بهادار کانادا استفاده گردیده تا نشان داده شود که عکس العمل شدید نسبت به اطلاعات جدید به این مفهوم است که تغییرات در نسبت سود به قیمت سهام می تواند جهت پیش بینی بازده آتی سهام استفاده شود. این محقق جهت آزمایش فرضیه خود از مدل زیر استفاده می کند:

 

rpt – rft = αp + α’pD’t + βp (rmt ‐ rft) + β’pD’t (rmt ‐ rft) + γ1pEPpt + γ2p EPpt + γ3pSizept + γ4pD’t Sizept + γ5pBKpt + εpt

 

که در این مدل:

 

:rpt بازده پرتفوی p در سال t

 

:rft بازده دارایی بدون ریسک در سال t :rmt بازده بازار در سال t

:EPpt نسبت سود به قیمت سهام گزارش شده برای پرتفوی p در سال t

 

: EPpt تغییرات در نسبت سود به قیمت سهام گزارش شده از سال t تا سال t‐1 :Sizept لگاریتم متوسط ارزش بازار حقوق صاحبان سهام پرتفوی p در سال t

:BKpt لگاریتم نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

 

نتیجه این تحقیق نشان می دهد که تغییرات در نسبت سود هر سهم به قیمت هر سهم گزارش شده می تواند جهت پیش بینی بازده های آتی سهام استفاده شود. استراتژی سرمایه گذاری که بر این اساس پیشنهاد می شود این است که انواع سهام را بر مبنای تغییرات در نسبت های سود به قیمت سهام گزارش شده آنها مرتب کرده و در میان سهام هایی که بالاترین کاهش را در نسبت سود به قیمت سهام گزارش شده داشته اند آنهایی انتخاب شود که دارای بیشترین نسبت سود به قیمت سهام هستند. دلیل این قدرت پیش بینی

1 Bartholdy

 

4

 

کنندگی این است که به احتمال زیاد، سرمایه گذاران به اطلاعات جدید، مخصوصا اطلاعات مربوط به سود، عکس العمل شدید نشان می دهند. اگرچه نتایج به دست آمده از این تحقیق با یافته های چان و دیگران

 

1996 در بورس امریکا و یافته های ژان و کرینازوفسکی در بورس کانادا مغایرت دارد، اما با نتایج تحقیق توماس و برنارد 1990 همخوانی دارد.

 

– براساس مطالعه ای که توسط آقایان مرامور و پاهور1، در سال 2001صورت گرفته است،این مطالعه به بررسی رابطه بین نرخ بازده اضافی و نسبت های مالی می پردازد. محققان در انجام این تحقیق رابطه بین متغیرهای یاد شده را به شکل خطی و غیرخطی بررسی کردند. در این تحقیق اطلاعات از بازارهای پایدار دو کشور امریکا و ژاپن استخراج گردید و ارزیابی های مستقیم بازار از نرخ بازده و ریسک با بهره گرفتن از مدل

 

CAPM از طریق محاسبات گسترده انجام گرفت.

 

در این مطالعه، متغیر وابسته نرخ بازده مازاد می باشد که از تفاوت نرخ بازده واقعی و نرخ بازده مورد انتظار به دست می آید:

ri = ri – E(ri)

 

نرخ بازده واقعی نیز به شرح زیر محاسبه می شود:

 

ri =

 

که pi,0 قیمت سهام در ابتدای دوره، pi,1 قیمت سهام در انتهای دوره و divi,0 سود تقسیمی دوره می باشد.

 

نرخ بازده موردانتظار با بهره گرفتن از مدل CAPM و به قرار زیر محاسبه می شود:

 

E(ri) = rf + βi * (rm ‐ rf)

 

در رابطه فوق βi ریسک سیستماتیک شرکت مورد بررسی می باشد و به قرار زیر محاسبه می گردد:

 

βi =

 

متغیرهای مستقل این تحقیق دوازده نسبت مالی شامل نسبت های بازده دارایی ها، حاشیه سود، فروش به دارایی های ثابت، فروش به دارایی ها، نسبت جاری، نسبت سریع، نسبت بسیار سریع، گردش مطالبات، گردش موجودی کالا، دفعات واریز بهره، بدهی ها به دارایی ها وحقوق صاحبان سهام به دارایی ها می باشد.

نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که بین بازده مازاد و تعدادی از نسبت های بررسی شده رابطه خطی و

 

 

1 Mramor & Pahor

 

5

 

غیرخطی وجود دارد. شدت و نوع این رابطه به نوع صنعت بررسی شده وابسته است و نوع رابطه از کشوری

 

به کشور دیگر متفاوت است.

 

 

  • طبق مطالعه ای که توسط آقای مایرینگ1 در سال 2006 صورت گرفته، این مطالعه به بررسی رابطه بین بازدهی و درآمد های غیرمنتظره توسط روش های حسابداری می پردازد. این تحقیق واکنش بازار را به درآمدهای غیرمنتظره که توسط تغییر در سود هر سهم و خطاهای پیش بینی تحلیل گر تعیین می شود، بررسی می کند. مطالعات زیادی از رابطه بین درآمد و بازده ثبت شده است. اما، تلاش های کمی برای بررسی واکنش بازار نسبت به درآمدهای حاصل از بازده صورت گرفته است. این مقاله واکنش بازار را نسبت به درآمدهای غیرمنتظره که از طریق تغییر در سود هر سهم و خطاهای پیش بینی تحلیل گر تعیین می شود نشان می دهد. در ابتدا، از طریق استفاده از یک نمونه ای از شرکت ها از 32 کشور که به روش های حسابداری گروه بندی شده اند وجود رابطه درآمد- بازدهی بررسی می شود. روش های حسابداری گروه هایی از کشورهایی را که شباهت هایی در استاندارد های حسابداری، خصوصیات بازار سهام، مکانیزم حاکمیت شرکتی و شرایط اقتصادی دارند، نمایش می دهد. بنابراین، واکنش های مشابه نسبت به درآمد با این روش ها مورد انتظار می باشد. در مرحله بعد، محتوای اطلاعاتی افزایشی از پیش بینی های تحلیل گر، بررسی می شود. درنهایت، تغییرات در طی زمان در ساختار رابطه درآمد- بازده بررسی می شود. نتایج وجود یک رابطه بین درآمد و بازدهی را در همه روش های حسابداری تایید می کند. به علاوه، به نظر می رسد خطاهای پیش بینی تحلیلگران در بیشتر کشورهای توسعه یافته به انتظارات درآمدی مربوط باشد. درنهایت، شواهد اشاره به این دارد که قدرت محسوس و روشنگری در رابطه بین درآمد های غیرمنتظره و بازدهی در سال های اخیر افزایش یافته است.

 

  • بر اساس مطالعه ای که توسط آقایان لونکانی و فرت2، در سال 2005 صورت گرفته است، با بررسی موضوع بر روی 175 شرکت انتخابی به عنوان نمونه از 468 شرکت دارای عرضه اولیه سهام طی سال های

 

1991 الی 1996 در تایلند، نشان دادند که برآوردهای سود مدیران به صورت خوش بینانه (سود پیش بینی شده بیشتر از سود واقعی) بوده و دارای دقت بیشتری نسبت به مدل های سری زمانی است و از طرفی بین خطای برآورد سود و بازده غیرعادی بلند مدت محاسبه شده به روش CARs رابطه مثبتی وجود دارد ولی این رابطه معنی دار نیست. همچنین متغیرهای اندازه شرکت و افق زمانی پیش بینی سود با خطای پیش بینی سود هر سهم رابطه مثبت وجود دارد.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه بازدهی غیرعادی، اطلاعات مالی انتشاریافته و روابط بین

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.