مقالات رایگان

دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : بازاریابی درشرایط تحریم اقتصادی

دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : بازاریابی درشرایط تحریم اقتصادی

چکیده : در شرایط بحران اقتصادی ، استراتژی های قدیمی بازار یابی دیگر اثر گذار نیست وبه همین دلیل شرایط دشواری برای مدیران بازاریابی به وجود می آید . هنگام رکود اقتصادی ، مدیران بازاریابی باید طر حهای بازار یابی قدیمی را که داده محور ومبتنی بر پژوهش های گسترده هستند ره ا کرده وطرح های خالقانه ای را شروع کنند که منسجم ، محرک وبه شدت متمرکز بر عمل باشند .

 

این مقاله تاکید میکند که چرا طرح بازاریابی قدیمی مناسب فضای کسب وکار امروز نیست وچارچوب ساده ای را که در مورد اهداف استراتژیک بنیان گذاری شده ، معرفی می کند .

 

واژگان کلیدی :

 

بازاریابی ، ، شرایط تحریم اقتصادی

 

مقدمه : بیش از هر بحثی در باب تحریم اقتصادی ابتدا باید به این و نکته توجه داشت که تحریم اقتصادی با چه هدفی اعمال می شود واز منظر هدف ، آیا تحریم های اقتصادی موفقیت آمیز بوده اند یا خیر ؟ بنا به تعریف تحریم های اقتصادی عبارتند از دستکاری در روابط و همکاریهای اقتصادی به منظور تا مین اهداف سیاسی . در واقع تحریم اقتصادی یک ابزار سیاسست خارجی است که این امکان را فراهم می آورد که کا کشور ها مقاصد سیا سی خود را نسبت به کشور هدف به هنگام بروز اختالف اعمال کنند.

 

تحریم های اقتصادی به منظور بی ثبات کردن رژیم سیاسی کشور هدف است که در واقع بر گرفته از تضاد در منافع استرا تتتژیک کشور تحریم کننده وکشور هدف می باشد . این نوع تحریم برای تغییرژیم کشور هدف است .دوم ، تحریم اقتصادی برای تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف صورت می گیرد .این نوع تحریم به مراتب مالیم تر از نوع اول است .

 

زمانی که کشورها به دنبال تغییر رژیم یک کشور هستند ، تحریم نوع اول اعمال می شود با این هدف که لطمه ای سنگین به منافع کشور هدف وارد آید .در واقع در این نوع تحریم ، عمال تحریم اقتصادی جایگزین جنگ و گزینه ماقبل جنگ تلقی می شود.

 

بحران مالی جهانی اغلب کشورها، نظام ها، نهادها و بنگاه ها را در سراسر دنیا تحت تأثیر قرار داده است. نظام بازار وعناصر کلیدی آن یعنی « نیازها، نیازمندان،عوامل رفع نیاز ودادوستدها» دگرگون شده است و بازاریابی در این شرایط برای بسیاری از مدیران و بنگاه ها، نوری در تاریکی است که می تواند روزنه امیدی برای برون رفت از بحران باشد.

 

بازاریابان حرفه ای فرصتی استثنائی به دست آورده اند تا بر خالف دیگران، با حفظ آرامش وحس چالش،واقعیت های مربوط به بحران را در بازار پذیرفته وبا انتخاب های درست وواکنش مناسب نسبت به اتفاقات وتحوالت بازار،بحران را مهار کرده وبستری مناسب برای برون رفت از بحران فراهم آورند.

 

بنابر تحقیقات ومطالعات گوناگونی که در حوزه بازاریابی وفروش بنگاه های جهان صورت گرفته است، پدیده « سعی وخطا» در اندازه وشکل های گوناگون به چشم می خورد ودامنه اشتباهات ناشی از غافلگیری، ترس، تردید،ناآگاهی

 

 

،ناتوانی،هیجان،شتاب وگاهی بی تفاوتی ،درنگ، توجیه وفرار از واقعیت ،افزایش یافته است. گاهی نیز در کنار پدیده « سعی وخطا» شاهد پدیده شوم « سعی در خطا» هستیم که زائیده ومعرف نگرش از آب گل آلود ماهی گرفتن است.

 

بازاریابی در شرایط بحران مدیریت ویژه ای می طلبد وبازاریابان خاصی توانائی آن را دارند زیرا « اهداف، اجزا، منابع، محیط ومدیریت » در نظام بازار وبازاریابی کامالً دگرگون شده اند ودیگر نمی توان با رویکرد ،راهبرد،الگو وابزار رفتار بازاریابی در شرایط عادی انتظار موفقیت داشت. با توجه به محدودیت این صفحه ونیاز شدید شرکتها و بنگاه به چگونگی اداره بازار وبازاریابی در شرایط بحران بعضی از واکنش ها،راه کارها وپیشنهادها که حاصل تحقیقات وتجربیات گوناگون است ارائه می گردد

 

اتفاقات و واکنش ها در شرایط بحران :

 

مهمترین اتفاقات وواکنش ها در شرایط بحران شامل موارد زیر می باشند:

 

تأخیر،کاهش،تغییر ویا توقف دادوستدها

 

حساس شدن به مخارج هزینه ها ومراقبت در دادوستد

 

تردید، نگرانی،ابهام در انواع برنامه ها،پروژه ها واقدامات بازار

 

تغییر رفتارها ومعیارهای ذینفعان در نظام بازار

 

جابه جائی قدرت، موقعیت ،مزیت ها ومنفعت ها

 

کاهش فروش،درآمد،سود وسهم بازار

 

کاهش شدید اشتباه وشتاب گونه بودجه بازاریابی وبی توجهی به آثار مخرب ومنفی آن در بلند مدت

 

گرایش خریداران به خرید اقالم ضروری وکنارگذاردن اقالم لوکس وغیرضروری

 

کناررفتن اختیاری ویا اجباری بعضی از شرکتها،بنگاه ها،کسب و کارها وبویژه گروه های غیرحرفه ای

 

فروپاشی اعتماد ،اطمینان وارزشها در بازارو دادوستدها

 

بحران دریافت ها وپرداخت وامواج مخرب آنها

 

چنگ زدن به هر چیزی که باعث بقا وماندگاری شود

 

ترس از بحران و بحرانی تر کردن بحران

 

گرایش به شناسه ها )برندها( ی ارزان

 

گرایش به شناسه های ایرانی وداخلی به جای شناسه های خارجی وبیگانه

 

گرایش به قیمت های ارزان ویا شرایط خرید قسطی،تسهیالتی و انگیزشی

 

خرید از کانالهای توزیع ارزان، عمده فروشی مطمئن ومعتبر وجدید

 

کاهش شدید تبلیغات وامور ترویجی بازاریابی

 

گرایش به مشارکت، همکاری ، برون سپاری وهم افزائی ها

 

 

 

عالقه وعطش برای گردآوری اطالعات واخبار از انواع منابع استفاده از خریداران راضی وخشنود بعنوان گروه های مرجع استفاده از گروه های مرجع وتأثیرگذار در بازار

 

یادگیری وبکارگیری مهارتها وتکنیکهای بازاریابی وفروش در شرایط بحران حضور در کانالهای توزیع مورد توجه وعالقه مردم ومخاطبان هدف همکاری با واسطه های جدید،فعال ،آماده وعالقمند توجه ویژه به « تبلیغ وتوزیع » مناسب جهت تقویت وحفظ ارتباط با مشتریان توجه بیشتر به مشتریان همیشگی ،وفادار وکلیدی

 

دیده بانی بازار برای شناسائی درست وسریع فرصتها ،تهدیدها و واکنش سریع وصحیح به آنها

 

بازنگری وتحول در کلیه امور مربوط به بازارشناسی،بازارسازی و بازارداری با توجه به واقعیت های بحران در نظام بازار و بازاریابی

 

تنظیم واجرای « استراتژی گذار» برای برخورد آگاهانه ودرست با بحران الگوشناسی واستفاده از تجربیات ونظرات کارشناسان ومشاوران وگروه های حرفه ای

 

بازنگری پورتفوی محصوالت، بازارها،مشتریان،کانالها وشناسه ها وتعیین اولویت ،اهمیت وضرورت با توجه به واقعیات بازار

 

استفاده از تکنولوژی های نوین برای بازاریابی الکترونیک وغیرسنتی مزیت یابی ومزیت سازی های جدید با توجه به شرایط رقابت

 

استفاده از استراتژی ها وراهکارهای خالقانه، ویژه، موثر،مناسب وموازی وسرانجام « سازگاری با بازار برای » ماندگاری در بازار

 

مطالعه پراکنده،غیررسمی،زودبازده وموردی به جای تحقیقات بازاریابی اساسی جستجو برای فرصتهای ویژه،تقاضاهای پنهان،نیازهای ارضا نشده وحفره های خالی در بازارها گرایش به خدمات مشاوره ای سریع وارزان وموردی وموسمی

 

تغییر وجابه جائی در حرفه وکسب وکارها ونوع بازارها، محصوالت وشناسه ها )برندها (

 

 

در شرایط بحران بازاریابان باید چه اقداماتی را انجام دهند :

 

 

مهمترین اقداماتی که بازاریابان حرفه ای برای مهار و برون رفت از بحران می توانند انجام دهند عبارتند از:

 

خارج شدن از بازارهای ضعیف و بی نتیجه تمرکز در بازارهائی که شناسه )برند( شرکت قوی است و خریداران واقعی وجود دارند توجه به بازارهای فعال، نوظهور و ناپیدا همکاری، مشارکت وادغام های مناسب یافتن بعضی از بازارهای خارجی مفید وموثر

 

داشتن استراتژی های بازاریابی چندگانه وموازی برای پاسخگوئی به فرصتهای درآمدزا کاهش یا کنارگذاری محصوالت ضعیف ،لوکس یا گران محدود کردن تعداد محصوالت جدید تمرکز بر محصوالت ساده و ارزان

 

افزایش خدمات گوناگون ،جانبی ،گارانتی وضمانت ها

 

خودداری از کاهش چندگانه قیمت ها وجنگ قیمت ها مدیریت مخارج ومنابع وجلوگیری از اتالف ها،ضایعات وهدر دادن منابع گوناگون خودداری از هرگونه کاهش کیفیت

 

دوران چالش زا :

 

در شرایط بد اقتصادی، مشکالتی مانند تقاضای مشتری و روبه رو شدن با رقبا وضعیت را بدتر می کند. تغییرات تکنولوژیک به این معنی است که شرکت ها نمیتوانند ثابت باقی بمانند و تنها راه موفقیت آنها این است که همیشه به دنبال نوآوری بزرگ بعدی باشند. مدیران بازاریابی به طور خاص، همیشه بیش از بقیه تحت فشار هستند و باید بین افزایش فروش در کوتاهمدت و ایجاد برندی قوی که در بلندمدت هم رشد کند، تعادل ایجاد کنند.

 

در هر حال، سه عامل وجود دارد که شرایط چالشزایی را به طور خاص برای مدیران بازاریابی به وجود میآورد. عامل اول، انفجار داده ها است. به عبارت سادهتر، بازاریابهای امروز بیش از هر زمان دیگری اطالعات در اختیار دارند. کاهش هزینه های تکنولوژی باعث شده، کمیت خالص داده ها به میزان قابل توجهی افزایش یابد. در بسیاری از کسبوکارها، امکان دریافت اطالعات فروش به صورت دقیقه به دقیقه، شهر به شهر و مورد به مورد وجود دارد. این انفجار داده ها از بسیاری جهات شگفتانگیز است، اما یک مشکل هم محسوب می شود؛ بازاریابها مجبورند روشی برای پردازش اطالعات بیابند و آن را بفهمند.

 

عامل دوم افزایش تعداد تاکتیکهای بازاریابی است. بیست سال پیش، تنها چند شبکه تلویزیونی و تعداد محدودی نشریه در اختیار بازاریابها بود. امروز، صدها شبکه و میلیونها وب سایت وجود دارد. انتخاب بین همه این گزینه ها کار سختی است. در واقع، شناخت و تحلیل همه این گزینه ها غیرممکن است.

 

سومین و مهمترین مساله رکود اقتصادی است. رکود اقتصاد موجب میشود شرکتهایی که قبال وضعیت خوبی داشته اند، در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند. شرکتهایی هم که همچنان مستحکم ماندهاند، نسبت به آینده ای که پیشبینی آن غیرممکن است، نگرانند. در چنین فضایی، بازاریابها باید به سرعت حرکت کنند و به شدت نتیجه محور باشند. در این شرایط، دیگر جایی برای اجرای برنامههای جالب باقی نمیماند، بلکه باید اقداماتی متفکرانه انجام داد که تاثیری فوری بر کسب وکار داشته باشد. بازاریابهایی که نمیتوانند نتایج کوتاه مدت به دست آورند، موفق نخواهند بود.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بازاریابی در شرایط تحریم اقتصادی

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.