مقالات رایگان

دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : بازاریابی بین المللی

دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : بازاریابی بین المللی

TMBA عنوان : بازاریابی بین المللی

 

چکیده

 

در این مقاله به ارائه مفاهیم بنیادی در بازاریابی بین المللی پرداخته شده است. این مقاله بررسی میکند که چطور اخلاقیات در بازاریابی بین المللی ظاهر شده و در راه جریان تاریخ اخلاقیات پیشرفت کرده است و بحثی را ارائه میکند که نقش و ارزش یک رویکرد اخلاقی را به سوی بازاریابی در یک مکان بازار جهانی احاطه کرده است. در اصل در زمینه اخلاقیات، مقاله بحث میکند که بازاریابان باید به طور خلاقی چالشهای پیچیده مکان بازار بین المللی را با تجدید نظر کردن در رویکرد آنها نسبت به اخلاقیات بازاریابی در بر گیرند. (Carrigan & et al,2005,481-493)

همچنین در راستای اخلاقیات یکی از اهداف مقاله ارائه یک مرور انتقادی از مطالعه فرهنگ است که در بازاریابی بین-

 

المللی جریان دارد و همچنین پیشنهادهایی برای توسعه و پیشرفت آینده را ارائه مینماید. (Yaprak,2008,215-229)

 

از دیگر مفاهیم اساسی که در این مقاله به آن اشاره شده است بازاریابی الکترونیکی و نقش اینترنت در فعالیتهای بازاریابی بین المللی میباشد که به عنوان یک حوزه مهم برای بازاریابان در نتیجه توسعه بازارهای جهانی روی خط 1

 

پدیدار شده است و این موضوع خاص یک کوششی در جهت تشویق، نمایش در ویترینها و راهنمائی نمودن تحقیق در حوزه بازاریابی الکترونیکی بین المللی میباشد. (Krishnamurthy & Singh,2005,605-610)

 

واژگان کلیدی :

 

بازاریابی بین المللی، فرهنگ، اخلاقیات، بازاریابی الکترونیکی بین المللی، اینترنت

 

مقدمه                                                                                                                                                       :

 

مفهوم بازاریابی دلالت دارد بر اینکه شرکتها نیاز دارند تا ترجیحات مختلف مشتری را راضی نمایند که مبتنی بر نیازها و خواستههای آنها است و همچنین باید تولید سود نمایند. از جمله مفاهیم اساسی در زمینه بازاریابی بین المللی اخلاقیات است. اخلاقیات بازاریابی در زمینه اخلاقیات کسب و کار که علایق ذینفعان مختلفی را در فرایند مبادله منعکسمیکند،توسعهیافتهاست.

 

بامهارت در سال 1961 ترالیکیس و فریتزچ در سال 1989 پیشنهاد میکنند که موضوعات اخلاقی در بازاریابی به طور ویژهای مهم هستند. از آنجائی که بازاریابی انتظار شناسایی کردن، پیشبینی کردن و راضی نمودن نیازمندیهای مشتری را به طور مفیدی دارد بنابراین خلق وجه مشترك بین ترجیحات مشتری و آرزوهای بازار شرکتها را خلق و پشتیبانی میکند.تعدادی از مشکلات در تحصیل یک اجماع کلی روی اخلاقیات در بازاریابی از فقدان بحثهای فلسفی یکسان از اینکه چه چیزی خوب و اخلاقی است و آیا خوب و اخلاقی معنی مشخصی دارند، نشأت گرفته است. (Ibid,481)

 

دیگر مفهومی که در بازاریابی بین المللی نقش مهمی را ایفا میکند مقوله فرهنگ میباشد و از وقتیکه هال، مقدمه

 

 

.On‐line١

٢

 

فرهنگ را به عنوان زبان ساکت در تجارت خارجی بیان کرده است، مطالعه فرهنگ اغلب به طور وسیعی به عنوان فرهنگ ملی تعریف شده است و دانش پژوهان و مدیران کسب و کار بین المللی را برای چهار دهه مجذوب خود نموده که به علت جامع بودن بحث در قسمتهای بعد به طور کامل به آن پرداخته میشود.

 

(Holden,1998,86-100)

 

دو مقوله دیگر که میبایست به آن توجه نمود نقش اینترنت و بازاریابی الکترونیکی بین المللی میباشد و آن هم اکنون به طور گستردهای پذیرفته شده است که انقلاب فناوری اطلاعات یک تأثیر عمیقی را روی جریان کسب و کار بین-

 

المللی دارد و مهمترین توسعه در این رابطه انفجار فعالیت بازاریابی بین المللی روی اینترنت و در ارتباط با ظهور شاهراه وسیع اطلاعات جهانی است.

 

فعالیتهای بازاریابی بین المللی و اهمیت اخلاقیات

 

هافمن و جرج در سال :1986 نیاز برای مخاطب ساختن موضوعات اخلاقیات بازاریابی بین المللی ناشی از افزایش بین-

 

المللی کردن شرکتهای چند ملیتی1 و فرایند جهانی سازی کسب و کار است. مسیر اصلی تحقیق روی اخلاقیات بازاریابی بیشتر تمرکز داده شده است روی توسعه اقتصاد، در حالی بازارهایی که نسبتا توجه محدودی را در یافت کردهاند، پدیدار هستند. دونالسون 1985،راجرز: 1986 از آنجایی که در بازارهای کسب و کار روبه مصرف کننده، حمایت مصرف کننده از اهمیت قاطعی برای موفقیت فعالیتهای بازاریابی و سوداوری شرکتها است، جریان اخلاقی به سوی مصرف کننده در بازارهای ملی گوناگون، حوزه بحرانی مهمی از اخلاقیات کسب و کار است. کران و ماتن

 

:2004 شرکتهای چند ملیتی بزرگ و قوی، اغلب قدرت چانه زنی بیشتری از دولتهای ملی دارند. شرکتهایی مانند کوکاکولا 2، نوکیا3، جنرال الکتریک4، سیتی گروپ5، وال مات6، مایکروسافت7، جنرال موتورز8، پی فیزر9،

 

رویال

 

 

 

داتچ/شل10، اچ اس بی سی11، بی پی12، تویوتا 13و سایرین آشکار کردند که برگشت و ارزش اضافه شده بیشتری از تولید ناخالص داخلی اقتصادهای توسعه یافته زیادی را دارند. بازارهای بین المللی و به خصوص کشورهای توسعه یافته میتوانند آسیب پذیر باشند و نسبتا بازاریابی غیر اخلاقی را به دلیل اقتصاد بالقوه، قذرت چانه زنی کم، فقدان چارچوب

.MNCS١ .Coco‐Cola٢ .Nokia٣ .General Electric٤ .Citigroup٥ .Wal‐Mart٦ .Microsoft٧

 

.General Motors٨ .Pfizer٩ .Royal Dutch/Shell١ .HSBC٢ .Toyota٣

٣

 

قانونی و اجرای مقرراتشان جهت محافظت شرکتهای داخلی، مصرف کنندگان و جامعه به عنوان یک کل نمایش دادند. این موجب میشود که مشتریان به طور محتمل از اخلاقیات بازاریابی سود ببرند. بعلاوه فریدمن (1970) بحث میکند که هدف کسب و کار و از اینرو فعالیتهای بازاریابی این است که بایستی سود را در داخل قانون حداکثر نماید. اگر نیروی محرك یک شرکت، تولید و حداکثر سازی سود است رفتارش در مکان بازارمیبایستی همچنین بر مبنای اخلاقیات کلی، برای تضمین منافع برای جامعه در سطح بزرگ باشد.

 

چطور ما میتوانیم تعریف کنیم که چه چیزهایی حدود رفتار اخلاقی هستند؟ سوال این است که آیا سود میبایستی حداکثر شود در محیطهایی که حفاظت قانونی ضعیف است یا موجود نیست. در یک چنین محیطی چارچوب قانونی برای تنظیم کردن وجه مشترك شرکت – مصرف کننده معمولا روی مفهوم علاقه شرکت برای حداکثر سازی سود با محدودیتهای قانونی اثبات شده است. در حالیکه در اقتصادهای توسعه یافته مصرف کنندگان قدرتمند شدهاند، آنها در کشورهای توسعه یافته حقوق کمی از رفتار اخلاقی بوسیله شرکتهای چند ملیتی که به طور قانونی حفاظت شده-

اند،                                                                                                                                                   دارند.

 

شرکتهای چند ملیتی پدیدار شدن بازارهای بین المللی به دنبال رشد بالقوه بازارهای استفاده نشده، ایجاد بخشهای جدید بازار و رسوخ در آنهایی که وجود دارند، توسعه دوره عمر محصول برای محصولات به روز شده، تولید کالاهای جدید، کسب و بالا بردن برندهای محلی موجود را توسعه دادند. بنابراین پیشنهاد انتخابهای بیشتر برای مصرف کنندگان و راضی کردن خواستهها و نیازها که معرفی نشدهاند وجود دارد.

 

موضوعات اخلاقی در توسعه و اجرای استراتژیهای بازار، در ارتباط با تعریف و سبک خدمات بخشهای بازار هدف میباشند.

 

نگرانیهای جدی اخلاقی ناشی از رویکرد شرکتهای چند ملیتی به مصرف کنندگان بیسواد فقیر هدف در بازارهای بین المللی با قیمتهای غیر قابل تهیه و خریداری میباشد، بنابراین به استثنای آنهایی از بازار یا محرك آنها به مصرف

 

که           میتواند    منجر    به    محرومیت    از    ضروریات    اساسی    شود.

 

یک مثال از این قیمتها عمر ذخیره سازی دارو یا معرفی کردن برندها به عنوان جانشینهایی برای محصولات عمومی است.

 

بازارهای بین المللی بیشتر عناصر آمیخته بین المللی را کنترل میکنند. آنها یک نقش تعین کننده در تغییر ساختارهای اجتماعی و رقابتی، شکلدهی قدرت سیاسی، انتقال دانش و حتی تعیین ساختارهای توسعه اقتصادی ایفا میکنند.

 

(Malhotro & et al,2005,391-398)

 

 

 

مطالعه فرهنگ در بازاریابی بین المللی

 

همانطور که در قسمتهای قبلی اشاره شد، هال مقدمه فرهنگ را به عنوان زبان ساکت در تجارت خارجی بیان نموده است. مساعدتهای پیشگامان مطالعه فرهنگ در کسب و کار، لی (1966) و هال (1970)، در بین آنها طرح تجزیه و تحلیل محیطی درون کسب و کار بین المللی به عنوان یک عنصر ضروری در درك و تحلیل بازارهای خارجی است.

٤

 

اما مطالعه گسترده فرهنگ در تحقیقات کسب و کار بین المللی و در عمل، به طور جدی در طول دهه 1980 شروع شد

 

  • بعد از آن هافستد 1983)و(1980 پیشگام در کار طبقه بندی فرهنگهای ملی و پذیرش چارچوبی را برای به کار بردن در تحلیل ودرك فرهنگهای ملی را منتشر کرد. از آنجایی که این چارچوب به برخاستن امتیازی در مطالعه فرهنگ در دهه 1990 شد، محققان کسب و کار بین المللی از پیشرفتهایی در رشته های هم نوع مانند انسان شناسی (لوین 1984
  • چاپمن 1997 ایریبان 1997 و بوند (2004 و رفتار سازمانی یاد گرفتهاند و مطالعه فرهنگشان را با افزایش مهارت توسعه دادند برای مثال مطالعه فرهنگ که شامل تجزیه و تحلیل عمیقتری از محتوا و ساختار ارزشهای انسانی میباشد، توسعه یافت و با نگریستن به آن از دید جامعه شناسی و انسان شناسی شروع شد. کاربرد مطالعه فرهنگ در بازاریابی بین المللی در دهه 1970 و 1980 اصولا در کشور مطالعات مبدأ بنا نهاده شد اما به راستی در این زمینه از دهه 1990

 

پیشرفت                                                                                                                                               کرد.

 

تعداد  زیادی  از  مطالعات  نشان  دادهاند  که  فرهنگ  یک  پدیده  پویا  و  پیچیده  است.

 

در یک مرور جامعی از فرهنگ و کسب و کار بین المللی ( لیونگ ) بحث میکند که در یک روش یکسان مطالعه فرهنگ نیاز دارد که بهبود داده شود که شامل رویکردهای جدیدتر مانند روش های تجربی برای ماندن در جریان نور، الگوهای همگرایی و واگرایی که به عنوان بخشی و گاهی اوقات به عنوان پاسخی به جهانی سازی بازارها و رقابت پدیدار شدند.((Ibid,215

 

نقش فرهنگ در بازاریابی و کسب و کار بین المللی

 

فرهنگ در ادبیات بازاریابی بین المللی از طریق مفاهیم زیادی تعریف شده است. در حالیکه لیونگ (2005) تعریف گستردهای از فرهنگ را به عنوان ” ارزشها، باورها، هنجارها والگوهای رفتاری یک گروه ملی ” ارائه داده است و هاوس (2004) تعریفی را تحت عنوان ” ارزشها و اعمال تعبیه شده در یک جامعه ” ارائه نموده است. با مثال مفاهیم فرهنگ در سطح ملی/اجتماعی نشان داده شده است. دیدگاه هافستد آن را تحت عنوان ” نرم افزار مغز ” یا ” برنامه ریزی جمعی مغز که یک گروه از مردم دا ازگروه دیگر تشخیص میدهد ” تعریف میکند. شاید تعریف ناکاتا و لیونگ از فرهنگ تحت عنوان ” تمام پیچیدگی که شامل دانش، باور، هنر، اخلاق، قوانین، آداب و رسوم و هر توانایی و عادات دیگری که توسط انسان به عنوان عنصری از جامعه حاصل شده است.” تعریف میکنند. نگریستن به اینکه بیشتر مناسب است در بازاریابی بین المللی از منظر تسخیر کردن ماهیت فرهنگ به عنوان یک سیستم کل نگر انفرادی، سازمانی و تعاملات اجتماعی که استخراج میکند و پس میدهد انرژی را به چارچوبهای نمادین، اصولی و ایدئولوژیک، تغییر پذیری و تمایز را یکپارچه و قالب بندی میکند، تعریف نمود. (Hofstede,1983,75-89)

 

دیدگاه دیگری از بازاریابی بین المللی، تعریف بازار پویا میباشد، شروع از قضیه اثبات شده که تعریف بازار برای توسعه استراتژیهای موثر و کارا مهم است، نشان داده است که رویکردهای جاری برای تعریف بازار ناتوان هستند.

 

برای رویارویی این چالشها که فقدان آنها ترکیب میشود به برای ورود استراتژیهای چند ملیتی و آنکه مسئله دشوار ضعف متکی به یک تفسیر ایستا از ساختار زمان پویا است. یافته هم نیروزایی والکر (1995) پیشنهاد میکند که یکی از پنج عنصر یک استراتژی مبتنی بر بازار هم نیروزایی است.((Forlani & Parthasarathy,2003,142-160

٥

 

 

مفهوم سازی پیشتری از فرهنگ در بازاریابی بین المللی

 

مطالعات بازاریابی بین المللی پیشتر که تفسیر کرده است فرهنگ را در داخل تحقیق انجام شده از طریق معتبر ساختن، ویژگی – مانند، ابعاد فرهنگی ایستا .(2003) عمدة این مطالعات، چارچوب هافستد 1983)و(1980 یا سایر چارچوبها

 

(اسچوارتز بیلسکی 1990 و هال (1970 را برای پدیده بازاریابی به کار بردهاند و در جهت معتبر ساختن ابعاد چارچوب در بازاریابی و زمینه های مدیریت کوشش نمودهاند. برای مثال ناکاتا و سیواکومار((1996 یک مدل ادراکی از رابطه

بین توسعه محصول جدید و پنج بعد فرهنگ ملی هافستد را توسعه دادهاند و قضیه هایی را برای تحقیق اضافی روی این رابطه ایجاد کردند. در یک مطالعه مشابه، ناکاتا و سیواکومار (2001) یک اکتشاف ادراکی از اینکه چطور بازاریابی ممکن است در سازمانهای جهانی بنیاد نهاده شود و نقش فرهنگ ملی روی فرایند را توسعه دادند. آنها فرهنگ ملی را در نظر گرفتند و از طریق ابعاد هافستد به عنوان یک پیشینیه به بنیاد موثری از مفهوم بازاریابی در زمینه های ملی مختلف تعریف کردند. و نتیجه گرفتند که شرکتهای که شرکتهای تابعه شرکتهای چند ملیتی نقاط قوت و ضعف منحصر به فردی دارند که در فرهنگهای ملی آنها ریشهدار هستند که میتواند به وسیله شرکت برای مزیت رقابتی بالایی در زمینه های مختلف فرهنگی فعال شود.

 

تمرکز روی بعد فردگرایی هافستد و بررسی اثر متغیرهای نگرشی و رفتاری روی ترغیب در محیطهای فرهنگی غربی و غیر غربی، آکر و ماهشواران (1997) دریافتند که تعدادی از این ساختها میتواند در سرتاسر فرهنگها تعمیم داده شود در حالیکه سایرین نمیتوانند، که برای تعدادی ساختهای فرهنگی موضوعی در ترغیب انجام داد. در یک مطالعه روی سبک انتخاب ورود به بازار خارجی، کوگوت و سینگ (1988) رابطه بین فرهنگ ملی و انتخاب سبک ورود از طریق کاربرد ابعاد هافستد کشف کردند و دریافتند که شرکتها از کشورها به وسیله اجتناب نامطمئن- بالا در اعمال سازمانیشان مشخص میشوند، سرمایهگذاری مشترك یا سرمایهگذاری حوزه سبز روی کسب را ترجیح می-

 

دهند، از آنجاییکه آنها در بازارهای خارجی فعالیت اقتصادی کردند. یافتهها روی اعتبار دیدگاه تأکید کردهاند اینکه انتخاب سبک ورود به وسیله عوامل فرهنگی و معتبر طبقه بندی هافستد تحت تأثیر قرار میگیرد، حداقل همراه بعد اجتناب عدم اطمینان. در مدل مشابه، رالتون (1997) اثر فرهنگ ملی و ایدئولوژی اقتصادی را روی ارزشهای کار مدیریتی در چهار فرهنگ ملی با بهره گرفتن از بررسی ازرش اسچوارتز بررسی کرده است. یافتههای آنها حمایت کرده که مفهوم فرهنگ ملی و ایدئولوژی اقتصادی هر دو روی ارزشهای کار در چین، ژاپن، روسیه و آمریکا، اما روی یک درجه مشخص اثر گذاشته، که یک فرایند دو جانبه از همانند سازی ارزشهاست به جای آنکه همگرایی یا واگرایی ارزشهای کار حاکم باشد.

 

مفهوم سازی اخیر از فرهنگ در بازاریابی بین المللی

 

در بیشتر مفهومسازیهای اخیر از فرهنگ در بازاریابی بین المللی، محققان به اعمال کردن چارچوبهای ابعادی سازی مثل هافستد برای پدیده های بازاریابیاش، ادامه دادند اما با تجزیه و تحلیلهای قویتری و در پدیدار کردن حوزه های

٦

 

بازاریابی. همچنین تصحیح کردن این چارچوبها و به کار بردن آنها در مطالعه های چندین زمینهای. در نخستین جریان از این مطالعات، برای مثال، هوت (2006) دریافت که فرهنگ ملی روی استحکام ارتباط خریدار- فروشنده در زمینه های بازاریابی صنعتی و فرهنگ شرکت تأثیر داشته، با- محصول فرهنگ ملی، تعدیل پیوند بین ارتباط قدرت و تمایل خرید مجدد که هست، فرهنگ، از آنجاییکه اندازه گیری شده از طریق ابعاد هافستد، مهم بوده است. در یک مطالعه مشابه مونی (1998) بررسی کرده است که چطور فرهنگ ملی ممکن است روی رفتار ارجاعی در زمینه های تبلیغات تأثیر بگذارد و دریافت که فرهنگ ملی تأثیر داشته است روی منابع ارجاعی شرکتهای آمریکایی و ژاپنی که رایزنی کردند در زمینه های صنعتی، دوباره تأکید روی فرهنگ، مهم دانسته شده است. در زمینه رفتار فرهنگی متقابل، مادن (2000) دریافت که تعدادی از ترکیب رنگها مشابه فراخوانده شدهاند و سایر ترکیبها، مختلف فراخوانده شده-

 

اند، تفسیرها در میان مشتریان در زمینه های فرهنگی، دوباره اشاره به اهمیت فرهنگ دارد. حداقل در تعدادی درجه، اداره کردن و پشتیبانی مارك و تصور شرکت در سراسر هشت بازار.در یک مدل مشابه، بریلی و آکر (2006) نشان دادند که تفاوتهای ملی مبتنی بر فرهنگ، موضوعی بوده در ترغیب مصرف کننده و پردازش اطلاعات در میان مصرف کنندگان چینی و آمریکای شمالی، اگرچه فرهنگ ثابت نبود. انعکاس فردی به جای قوانین مبتنی بر فرهنگ در تعدادی از قضاوتهای قابل شنجش پدیدار شد. پاول (2006) چارچوب هافستد را برای بررسی ارتباط بین ارزشهای فرهنگی و اخلاقیات بازاریابی در آمریکا و هندوستان به کار برد و دریافت که این جوامع در اینکه چگونه آنها به مسئله دشوار اخلاقیات پاسخ میدهند، متفاوت هستند. دوباره تأکید میشود هما نند مطالعات قبلی، که فرهنگ ملی مهم است. سرانجام درزمینه استراتژی بازاریابی، گریفیتح (2006) به کار برده است چارچوب هافستد را برای کشف کردن تفاوتها در ارتباط بین ارتباط منابع ( برای مثال : اعتماد، تعهد ) ، منابع دانش ( برای مثال : اشتراك اطلاعات، حل مسئله ) و پیوند بین این منابع متقابل و میان فرهنگها از چشم انداز شرکتهای آمریکایی و ژاپنی. یافتههای آنها نشان داده است که فرهنگ ملی تأثیر میگذارد روی ارتباط منابع و پیوند بین ارتباط و منابع دانش به طور معنی داری در ژاپنیها، نسبت به شرکتهای آمریکایی. تأکید روی تأثیر فرهنگ ملی، نظر به اینکه به وسیله چارچوب هافستد تعریف شده است. در مدل مشابه، سانچز- پینادو (2007) دریافتند در مطالعه آنها روی پیوند بین استراتژی بین المللی و انتخاب سبک ورود در شرکتهای خدماتی که فاصله فرهنگی شرکتهای میزبان و شرکتهای اصلی تحت تأثیر قرار داده سبک کنترل شرکتهای منتخب در وارد شدن به بازارهای خارجی، تأکید دوباره که درجه شباهت فرهنگی در انتخاب سبک ورود دارای اهمیت میباشد. در مقایسه این یافتهها هرچند که میترا و گلدر (2002) دریافتند از طریق کاربرد چارچوبهای کاری هافستد و کوگوت و سینگح که شباهت فرهنگی بین بازارها یک عامل قابل توجه نبود در ورود به بازارهای خارجی چند ملیتی آمریکایی، اگرچه دانش نزدیک بازار بود.در جریان دوم، محققان متعهد شدنددر توسعه چارچوبهای کاری جدیدتری مبتنی بر تحقیق در چندین کشور و پیش بردن چارچوبهای کاری ابعادی تجدید نظر شده و تصفیه شده هافستد و دیگران. برای مثال از طریق چهار مطالعه مجزا، تریاندیس و گلفاند (1998)

نشان دادند که بعد فردگرایی- جمعگرایی، در حقیقت یک ساختار چند ارزشی ترکیب شده از فردگرایی و جمع-

 

گرایی افقی و عمودی بود و هیرسچمن (2003) توسعه داد فردگرایی نیرومندی را، یک روش تصفیه شده ساختار فردگرایی هافستد در کار او روی تبلیغات. از طریق مطالعات چندتایی-کشور هاوس، (2004) گوپتا و هاوس (2004)،

٧

 

بوند (2004) و لیونگ (2002) کمک کردند به توسعه چارچوبهای کاری تصفیه شده که ترکیبی از شکلهای جدیدتر یا دوباره ایجاد شده برای ابعاد چارچوبهای کاری معروف، مانند تعریف مجددی از جمعگرایی به عنوان جمعگرایی نهادی و در- گروه ؛ آینده، انسانی، و جهتگیری عملکرد نوع مکتب انسانی بشر و جرات ( هاوس و دیگران (2004 و پویایی برون بودگی ( بیگانگی ) و فلسفه اجتماعی ( بوند و دیگران (2004 بود. مقداری از اندازه، نتیجه پیشرفتها در فلسفه شناختی، جایی که فرهنگ در نظر گرفته میشود به عنوان نمایندهای، به وسیله فرایندها و ساختارهای شناختی که نسبت به تأثیرات محیطی حساس بود. (تینسلی و برودت (2004) از آنجاییکه لیونگ و دیگران (2005) بحث میکنند، این منظره کاربردهای مهم آورده شده به مطالعه فرهنگ در بازاریابی بین المللی، آنها ادعا کردند که نخست آن دلالت میکند بر اینکه تغییر فرهنگی ممکن است از سابق بیشتر تکرار شونده باشد، دوم اینکه آن افزایش داده احتمال اینکه به تفاوتهای فرهنگی ممکن است آسانتر بتوان غلبه نمود نسبت به سابق که تحت تأثیرات موقعیتی مناسب در نظر گرفته میشد و سوم آن افزایش داده سؤالات را تحت این

 

که چهچیزی تعدیل کرده تأثیر فرهنگی متغیرهایی که ممکن است تغییر یابند. در این زمینه گیبسون و دیگران (2006)

 

پیشنهاد دادند یک مجموعهای از تعدیل شرایط که ممکن است عمل کند در افراد، گروه و سطوح موقعیتی که می-

 

توانست در جهت تعدیل نمودن اثر فرهنگ ملی روی ادراکات، باورها و رفتار افراد خدمت کند. آنها پیشنهاد کردند که درجهای که افراد با فرهنگ مشخص میشوند، سطح احترام به خود افراد، سطح همکاری تیم در تیمهای متقابل فرهنگی، مرحله توسعه گروه و عدم اطمینان تکنولوژیکی میتواند تأثیر فرهنگی را روی رفتار افراد به طور مستقل یا به صورت وابسته به یکدیگر افزایش دهد ( لیونگ و دیگران (Ibid, 217-224) (2005

 

اینترنت : مبدأ و رشد

 

یک مرور مختصری از مبدأ و رشد تکامل اینترنت در این بخش به عنوان پیش زمینه ارائه شده است. کلید درك اینترنت، مفهوم اتصال است. توا نایی حتی بیشترین کامپیوترهای شخصی گران به شدت محدود شده زمانی که به صورت مستقل عمل میکنند. ضرورتا آن یک وسیله پردازش داده و لغتی است که استفاده میشود برای ماندن به طور وسیعی در درون سازمانهایی که در آن واقع شده است. زمانی که کامپیوترها به صورت شبکه قرار میگیرند، آن یک وسیله جستجو اطلاعات و ارتباطات خیلی قوی میشود. شبکه ها به شکل لن)1شبکه های حوزه محلی مثل سیستمهای پست الکترونیکی درونی سازمان که به وسیله ادارات زیادی به کار برده شده است) و ون)2 شبکه های حوزه گسترده که ادارات را در موقعیتهای مختلف متصل میکنند.) گستردهترین شکل شبکهای و با عظیمترین کسب و کار بالقوه اینترنت است. اینترنت یک شبکهای از کامپیوترهای به هم متصل شده در سراسر جهان است که روی یک موافقتنامه استاندارد عمل میکنند که اجازه میدهد داده ها بین کامپیوترها منتقل شوند در غیر اینصورت ماشینها قابلیت سازگاری ندارند.((Paliwoda,1999,8-17

 

.LAN١

 

.WAN٢

٨

 

آغاز تاریخ اینترنت به اوایل 1970 برمیگردد، زمانیکه وزارت دفاع آمریکا تأسیس شد، زمانیکه نمایندگی پروژه های تحقیق پیشرفته (آرپا نت 1( ارتش مختلف و مؤسسات تحقیقاتی را به هم متصل نمود. یکی از موفقیتهای اصلی توسعه یک موافقتنامه استانداردی که اجازه میدهد سیستمهای کامپیوتری ناهمسان با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این موافقتنامه به عنوان (پروتکل کنترل انتقال/پروتکل اینترنت)2 به طور عادی روی نت امروزه استفاده های بسیاری شده است. (Hamill,1997,300-323)

 

اینترنت، وب و تکنولوژیهای در ارتباط با انتقال اطلاعات ثابت شده است. درحالیکه این تکنولوژیها روی همه بخشهای شرکت تأثیر گذاشته است، وظیفه بازاریابی شاید بیشتر تحت تأثیر واقع شده است. بازاریابی الکترونیکی حال یک قسمت قابل توجه از هر بازاریابی شرکتهای جهانی است. همچنانکه پذیرش بین المللی وب و اینترنت افزایش مییابد. در حال حاضر قلمرو بازاریابی الکترونیکی بین المللی از احتمال تا واقعیت انتقال مییابد. دانش پژوهان بازاریابی بین المللی اثر انتقالی اینترنت/وب را به دقت دنبال کردهاند. چندین مطالعه در زمینه بازاریابی الکترونیکی بین المللی هم اکنون به صورت انفرادی در مشتریان ( کالو و لرمان 2003، کوکوك 2003، سینگ 2004 و والر (2005 و در سطوح شرکت (جاوالگی 2004 و سینگ و کوندو (2002 پدیدار شده است.

 

چارچوب بازاریابی الکترونیکی بین المللی میبایستی به جامعه بازاریابی جهانی در شکل دادن به تحقیق پژوهشگر در

 

حوزه بازاریابی الکترونیکی بین المللی، طبقه بندی مساعدتهای عقلانی در این حوزه و مشخص کردن شکافها در ادبیات در تمرکز بر تحقیق آینده کمک کند.

 

یک نظر کلی از چارچوب بازاریابی الکترونیکی بین المللی

 

چارچوب بازاریابی الکترونیکی بین المللی چند مؤلفه-بازیگر دارد ( آنهایی که اقدامات بازاریابی الکترونیکی را بر

 

عهده میگیرند، فضاها، تماشاخانه های روی خط3، تعهد )  شکل تکنولوژی عوامل (طبیعت ویژه تکنولوژیهای

 

اطلاعات که روی تجربه کاربر تأثیر میگذارد ) عوامل فرهنگی در سطح کشور ( چارچوب هافستدی ) دستیابی به تکنولوژیهای اطلاعات ( یا تقسیم دیجیتالی ) اقدامات و پیامدهای ( پیامدهای رفتاری در سطح شرکت ). ما در حال

 

حاضر          چندین    مؤلفه    را    به    طور    مختصر    معرفی    کردیم.

 

بازیگران : ایجاد یک حضور روی خط ( بهنگام ) باعث یک بازیگر بازاربابی الکترونیکی بین المللی به طور بدیهی می-

 

شود. از وقتیکه وب سایتها میتوانند در سرتاسر خطوط کشور دسترسی داشته باشد، بازیگران بازاریابی الکترونیکی

 

تأثیر        را   در   کشور   مبدأ   و   در   سرتاسر   مرزها   اعمال   میکنند.

 

فضاها : مفهوم سازی مکانها نسبتا در ادبیات کسب وکار/مدیریت/بازاریابی جدید است. یک فضای روی خط (

 

بهنگام ) یک تماشاخانه از تعهد بین شرکت و مشتری است ( کریشنامورتی (2006 به طور مهمی، بازاریابی الکترونیکی

 

.ARPA Net٣ .TCP/IP٤ .On line٥

٩

 

به مارك یا وب سایت محدود نشدهاست. فضاها میتوانند به جعبههای نامههای الکترونیکی، صفحه های نمایش تلفن همراه، تابلوهای بحث عمومی، وب سایتهای شرکاء و رسانه ها برای نام بردن از تعداد کمی از آنها باشد.

 

شکل تکنولوژی عوامل : در سرتاسر جهان، اینترنت چیزهای مختلفی را برای مردم مختلف، معنی و مفهوم خاصی می-

 

بخشد. شکل عوامل روی چگونگی ارتباطات مردم، تعامل و معاملات روی خط ( بهنگام ) تأثیر میگذارد.

 

عوامل فرهنگی در سطح شرکت

 

عوامل فرهنگی در سطح شرکت به عنوان یک تعیین کننده مهم در تجارت الکترونیکی جهانی در حال پدیدار شدن هستند. عوامل فرهنگی یک اثر قابل توجه را که چگونه کاربران اینترنت داده ها را مشاهده کرده، خرید کرده و حتی تأثیر انتظارات آنها از یک وب سایت، نشان دادهاند. تحقیق نشان داده است که عوامل فرهنگی وفق شده با محتوای وب منجر به بهتر قابلیت استفاده و مطلوبتر شدن نگرش به سوی سایت و تمایل برای خریدهای بیشتر میشود.

 

دستیابی به فناوریهای اطلاعات

 

دسترسی به فناوریهای اطلاعات متنوع است و یک تقسیم دیجیتالی در سرتاسر ملل و داخل ملل وجود دارد. کشورها با تنها یک سطح نفوذ کم از اینترنت/وب، احتمالا توده بحرانی را برای نگهداشتن گرداننده تجاری الکترونیکی محلی یا فراهم کننده خدمات اینترنتی ندارند. بیشتر اوقات، از آنجایی که اینترنت/وب برای یک مسیر اصلی وسیع قابل دستیابی بیشوند و افراد شروع میکنند به درك آن به عنوان یک مورد واجب و حتمی. ماهیت بازاریابی الکترونیکی همچنین تکامل مییابد. (Ibid,605‐607)

 

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بازاریابی بین المللی

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.