مقالات رایگان

دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : آشنایی باحقوق تجارت الکترونیک

دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : آشنایی باحقوق تجارت الکترونیک

TMBAمقدمه :

 

بسیاری ازاقتصاددانان ، مختصصان ودوراندیشان عقیده دارند کـه درسـالهای اخیـر ، انقلابـی مشابه انقلاب صنعتی به وقـوع پیوسـته اسـت کـه جهـان را وارد عصـر اطلاعـات کـرده اسـت وبسیاری ازجنبه های اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی حیات بشر رادستخوش تحـولی شـگرف ، نموده است . یکی ازابعاد این تحول ، تغییراتی است که در روابط اقتصادی بین افـراد، شـرکتها بایکدیگر وافراد باشرکت هـا و دولتهـا ، بـه سـرعت ازسـنتی خـود کـه مبتنـی برمبادلـه اسـناد ومدراك کاغذی است ، خارج شده وبه سوی انجام مبادلات ازطریق بهره گیری ازسیستم مبتنی براطلاعات الکترونیکی ، درحرکت است . تجارت الکترونیکی به دلیل کارایی ، کـاهش هزینـه هـا وبهره برداری ازفرصت ها زود گذر ، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده اسـت ، تـا آنجـا کـه گفته می شود ، عقب ماندن ازاین تحول عظیم ، نتیجه ای جـز منـزوی شـده درعرصـه اقتصـاد جهانی ، نخواهد داشت . پس الکترونیک و اینترنـت ( 2014-1995 عصـر اینترنـت ) نیـز هماننـد پول درمعامله وکشتی درحمل ونقل وتجارت وانقـلاب عظیمـی بوجـود آورده وخواهـد آورد .

 

واین نوع تجارت زمانی آغاز شد که مصرف کنندگان توانستند پـول خـود را ازطریـق ماشـینی های خود پرداز ای . تی . ام دریافت کرده وخرید های خود را باکارت های اعتباری انجام دهند

. با ماشینی شدن تجارت و حذف کامـل یـا زیـاد کاغـذ ، واجبـاری شـدن رعایـت اسـتانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، کشورهای کمتر توسعه یافته نیـز نـاگزیر مـی شـوند کـه برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند .

 

-1 تعاریف:

 

الف ) تعریـف تجـارت الکترونیکـی: »تمـام ابعادتجـارت وفراینـد بـازار، کـه بتـوان بااینترنـت ، تکنولوژی وب انجام داد راتجارت الکترونیکی گویند.«

ب ) تعریف حقوق تجارت الکترونیک : »حقوقی است کـه نـاظر برجریـان خریـد وفـروش بـین تولیدکننده ومصرف کننده (B2G) یامعامله بین دوتولیـد کننـده (B2B) ویادومصـرف کننـده

 

(C2C) درفضای الکترونیکی است.« -2 مبنای حقوق تجارت الکترونیک :

چه درگذشته وچه درامروز رسم متداول انست که قراردادها به صورت سند مکتوب به مراجـع ذی ربط ارائه می گردد که این ویژگی ازدونظر قابلت بررسی دارد:

الف ) ازنظر اثبات سند:  این ویژگی ناظر بربودن یانبودن قرارداددرعالم خارج است .

 

ب ) از نظر انتساب سند: بعدازاینکه وجوخارجی سند اثبات گردید بایـد مشـخص گرددکـه ایـن سند متعلق به کیست تااحکام نسبی بودن قراردادها راجع به آن اجراگردد.

 

 

٢

 

بنابراین قرادادی درعالم حقوق دارای آثارحقوقی است هم باید وجود داشته باشد وهم منتسـب به اشخاص معینی باشد . همین رویه درتجارت الکترونیک نیزجاری وساری است ، بااین تفاوت که درتجارت الکترونیکی ، سند نوشته دردست نداریم وهرجا سخن ازاسنادکتبی مـی رود پیـام داده ای جایگزین آن می گردد واسنادازجایگاه قدیمی خود یعنی کاغذ به مکـان جدیـد خـویش یعنی رایانه انتقال یافته اند موید این مطلـب مـاده 1 قـانون نمونـه تجـارت الکترونیـک اسـت . »

 

دراین نوع قانون برای هرنوع اطلاعاتی که به صورت پیام داده ای جهـت فعالیـت هـای تجـاری استفاده گردد ، اعمال می شود« ودرادامه درتعریف پیام داده ای دربند 9 ماده 2 قانون نمونه تجـارت الکترونیـک چنـین اشـعار

 

می دارد : » پیام داده ای به معنای اطلاعاتی است که بوسیله عملیات الکترونیکی تولید ، دریافت ویاذخیره می گردد.«

-3 تجارت الکترونیکی دربرابر تجارت سنتی هرفن آوری پیشرفته ، تهدید ها وفرصت های جدیدی را برای سازمان ها به ارمغـان مـی آورد

 

تغییردرفن آوری ، موجب تغییر درقانونمندی بازرگانی شرکت ها ومتحول سـاختن نظـام هـای سازمان واجتماعی می گردد. فن آوری اطلاعـات ، بـه عنـوان پیشـرو وفـن آوری هـای جدیـد، درسه عنصر سرعت ، دقت وهزینه فعالیت ها ، می تواند تاثیر گذار باشـد .فـن آوری اطلاعـات می تواند چهارمزیت عمده ایجادکند : ارزانتر (تولید خروجی های مشـابه باهزینـه کمتـر)، بیشـتر

 

(تولید خروجی های بیشتر وباهزینه مشابه ) ، سـریعتر (تولیـد خروجـی هـای مشـابه باهمـان هزینه درزمان کمتر ) ، بهتر (تولید خروجی مشابه باهمان هزینه وهمان زمان اماباکیفیتی بهتر).

تجارت الکترونیکی نیز به عنوان یکـی ازشاخصـه هـای فـن اوری اطلاعـات ، موانـع جغرافیـای وتفاوت روز وشب درمناطق مختلف را ازمیان برمی داردوباعث ارتقـای ارتباطـات وگشـودگی اقتصادی درسطح ملی وبین المللی می شود تجارت الکترونیکـی طریـق هـدایت کسـب وکـار را تغییر می دهد وبدین ترتیب باعث تبدیل بازارهای سنتی به شکلهای جدیدترمی شود.

 

درحالی که تجارت الکترونیکی وبه خصوص نوع اینترنتـی آن ، باعـث ایجـادتغییرات چشـمگیر درشرایط رقابتی شده است به عنوان مثال ظهور و ورود سـریع رقبـای جدیـد ، جهـانی شـدن رقابت ، شدید دراستانداردها واما فرصتهای جدیدی هـم بـرای جـایگزینی کسـب وکـار، ایجـاد مشاغل وفرصت های شغلی جدید درزمینه های مختلف ایجادکرده است ، اگر چه عده ای را نیز بیکـارکرده اسـت . بـه طـور کلـی فوایـد تجـارت الکترونیکـی را درمقایسـه بـا تجـارت سـنتی درمواردزیر است . »حضور دربازار به شکل ، همه جا ، همه کس ، همه وقت .«

 

درزمینــه معرفــی وتبلیــغ مخصــوص نیــز ، اســتفاده ازتجــارت الکترونیکــی ، بــه خصــوص با اسـتفاده ازاینترنـت ، دچارمحـدویت هـای موجـود درتبلیغـات متعـارف نبـوده ودرهرزمـان دردسترس است و می تواند برای هرگروه خاص مصرف کنندگان تغییریابد.

 

 

٣

 

تجارت الکترونیکی روش های معمولی فـروش را تغییـر داده وامکـان فـروش مسـتقیم وبـدون واسطه محصولات وخدمات جدید را دربازارهای مهم وتازه فراهم می کند . بافروش بر خط بـه مقدار زیادی هزینه های فروش و زمان عرضه کاهش یافته ومحصـولات جدیـد مـی تواننـد بـه محض آماده شدن درمعرض فروش روی خط قرارگیرند . خدمات پس ازفروش به مشتری می تواند باامکان خبر گیری سریع دوطرف ازیکدیگر وعرضـه انـواع خـدمات بـه مشـتری تسـهیل وتکمیل شود.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع آشنایی باحقوق تجارت الکترونیک

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.