مقالات رایگان

دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : افزایش بهره وری نیروی انسانی

دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : افزایش بهره وری نیروی انسانی

TMBAچکیده

 

منابع انسانی با ارزش ترین و مهمترین عامل توسعه هر کشوری محسوب می شود . مطالعه در این زمینه نشـان داده اسـت کـه کشـورهای دارای تولید خالص ملی زیاد معمولاً دارای نیروی انسانی آموزش دیده و تعلیم یافته تر هستند . هدف از این مقاله بررسی اهمیت نیـروی انسانی بعنوان یک منبع استراتژیک برای سازمان ها و همچنین عواملی که منجر به افـزایش بهـره وری نیـروی انسـانی مـی شـود طـرح و بررسی می گردد. از آنجایی که بهره وری گوهر سازمانی است که مـی توانـد پایـداری و بقـای سـازمانها را تضـمین و مکـانیزمی بـرای کسب مزیت رقابتی باشد ، لذا آنچه در سازمان منجر بـه بهـره وری نیـروی انسـانی مـی شـود ایـن اسـت کـه کارکنـان سـازمانها از نظـر شخصیت، علایق و عواطف با فعالیت ها و مشاغل سازمانی منطبق و سازگار شوند . در این صورت علاقـه بـه کـار ، انگیـزه و مسـئولیت پذیری افزایش و در نتیجه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بهره وری سازمانی ارتقاء می یابد .

 

واژه های کلیدی : نیروی انسانی – سرمایه انسانی – بهره وری نیروی انسانی .

 

*کارشناس ارشد مدیریت دولتی مدرس دانشگاه پیام نور رامسر

١

 

مقدمه

 

محققان و اندیشمندان مدیریت امروزه بر این باورند که کارکنان مهمترین منبع رقابتی سازمان هستند ، و سرمایه انسانی یـک سـازمان یـا موسسه یا شرکت و در سطح فراتر سرمایه انسانی یک کشور می تواند همه نیازمندی های استراتژیک را برآورده کننـد ( مهـدی زاده ،

 

(79 : 1387

 

اولین و مهمترین مولفه توسعه در هر کشور انسان است . نیروی انسانی سهم عمده ای در توسعه اقتصادی و اجتمـاعی و فرهنگـی و غیـره

 

… دارد . انسان بعنوان یک محور در توسعه نقش اساسی را در تمام محورهای دیگر بازی می کند ، در واقع نیروی انسانی مهمتـرین زیـر ساخت هر مجموعه یا سازمان و کشور است، چون اساس حرکت به سوی توسعه انسان اسـت. انسـان بـه عنـوان عنصـر اصـلی سـاختار و مدیریت که می تواند توسعه را به ارمغان بیاورد و هم می تواند بعنوان مانع بزرگ توسعه عمل کند ( مجدنیا ، (25 : 1388 بنابراین انسـان توسعه یافته جامعه توسعه یافته را به ارمغان می آورد . در این مقاله به اهمیت نیروی انسانی به عنوان یک منبع مهم استراتژیک در توسـعه یک کشور و راه های افزایش بهره روی نیروی انسانی بررسی می شود .

 

اهمیت بهره وری

 

بهره وری معیاری است از ستاده کالاها و خدمات نسبت به ورودی نیروی انسانی ، مواد ، تجهیزات و غیره … هر چه بیشتر صـنعتی بهـره ورتر باشد وضعیت رقابتی آن بهتر است . چون هزینه واحد آن کمتر است وقتی بهره وری افزایش می یابد ، کسـب وکارهـا مـی تواننـد دستمزدهای بیشتری بپردازند بدون این که تورم ایجاد کنند . بهره وری طریقی است که اسـتانداردهای زنـدگی را بهبـود مـی بخشـد بـه عبارتی ساده تر بهبود بهره وری به معنای بدست آوردن خروجی بیشتر از ورودی هاست کـه بـه افـزایش تولیـد و یـا خـدمات از طریـق منابعی از قبیل زمان ، پول ، مواد یا افراد نیست بلکه به معنی بهتر کار کردن با آنچه که داریم است ، بهبـود بهـره وری بـه معنـای معنـای سخت کار کردن نیست ، بلکه به معنای کارکردن زیرکانه است . دنیای امروز اقتضاء می کند که با افراد ، زمان ، فضا و منـابع کمتـر در کل مقدار تولید یا خدمات بیشتری به دست بیاوریم ( ( cascio , 1998 ; 16

 

مطالعه تجربی در کشورهای پیشرفته دنیا نشان داده که اهمیت بهره وری در نتیجه توسعه سیستمهای نرم افزای مدیریتی بیش از مشارکت و افزایش کلی عوامل کار و سرمایه در جریان تولید و ارائه خدمات بوده است . پایین بودن سطح بهره وری که از ویژگی های غالب کشورهای کمتر توسعه یافته است ، ناشی از عوامل خارج از کنترل این جوامع و پاره ای قابل چاره جویی و کنترل است .

 

دقیقاً به همین دلیل امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست آوردن پیشرفتهایی در زمینه بهره وری هستند بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تولید ملی بیشتری دست یابند . زیرا میان درامد سرانه کشور و شاخص بهره وری رابطه مستقیم وجود دارد . ( طاهری ، 1388 ؛ (12

٢

 

سطوح بهره روی :

 

بهره وری در خدمات دولتی و از حیث سطح مورد تجزیه و تحلیل سیستم ها به 4 دسته زیر تقسیم می شوند .

 

-1 بهره وری در سطح کارکنان ( فردی )

 

-2 بهره روی در سطح سازمانی

 

-3 بهره روی در سطح کارکنان بخشی

 

-4 بهره وری در سطح کارکنان ملی

 

بهره وری در سطح کارکنان به تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری و بهبود بهره وری نیروی انسانی اختصاص دارد . موضوع بحث ان ارتقاء و بهبود بهره وری نیروی انسانی اعم از نیروی کار مستقیم یا نیروی کار غیر مستقیم است . بهره وری سازمانی ، بهره وری یک سیستم سازمانی را مورد مطالعه قرار می دهد و سرانجام در مبحث بهره وری ملی ، بهره وری کل اقتصاد یک کشور بعنوان یک سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد ( بلقیسی، 1373 ؛ (69

 

سطوح دیگر بهره وری از دیدگاه ابطحی و کاظمی به صورت زیر می باشد. ( ابطحی، کاظمی، 1375، (32

 

– سطح جهانی

 

————— — سطح ملی

 

— سطح بخش اقتصادی

 

— سطح رشته تجاری

 

–سطح سازمان

 

— سطح گروه کار

 

—- سطح فردی

 

 

٣

 

مفاهیم و تعاریف بهره وری نیروی انسانی

 

امروزه ، نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرآند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهم ترین عامل مشخص شده است با نگاهی به مراحل تمدن بشری مشخص می شود که نقش نیروی انسانی از نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکامل یافته است ، چرا که پیشرفت تکنولوژی بدون تحولات نیروی انسانی فاقد کارایی است ، در عصر حاضر دیگر تزریق منابع مالی به عنوان فاکتور اصلی توسعه به شمار نمی آید بلکه تحولات و بهره وری نیروی انسانی به رشد خود سبب ارتقای سازمان ها و به تبع آن توسعه نظام های اقتصادی در جهان می شوند ، به طوری که سرمایه های انسانی میزان سرمایه های مادی را تعیین می کنند . به جرأت می توان ادعا کرد که هر ماشینی در نهایت یک ظرفیت تعریف شده دارد که بیش از آن نمی توان انتظار داشت اما ظرفیت های انسان تا بی نهایت است و همچنین تا کنون هیچ فرایند تولیدی اختراع نشده است که به کار انسانی نیازمند نباشد . ریشه و علل عقب افتادگی کشورهای توسعه نیافته که بطور اساسی تحت تاثیر پدیده بهره وری پایین است . بنابراین رشد بالای بهره وری خصوصاً بهره وری نیروی انسانی کار همه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد . استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمند ترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئله ای حائز اهمیت مورد توجه دولت ها بوده است به عبارت دیگر می توان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب می شود و تحقیق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه ی اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است در این میان تجربه نشان داده است که کوچک سازی دولت ها و میدان دادن به بخش خصوصی و تعاونی و همزمان سبب صعود روند بهره وری و سرمایه گذاری ، مشارکت و منابع انسانی می شود بنابراین بهره وری منابع انسانی یکی از رکن های مهم هر موسسه یا سازمان می باشد . ( محمدی ، 1387، (46

 

بهره وری منابع انسانی را می توان به روش های زیر تعریف نمود .

 

الف ) بهره وری فردی نیروی انسانی عبارت است از : نسبت کار انجام شده توسط هر فرد ، به زمان مصرفی توسط همان فرد

 

  • بهره وری فردی

 

 

  • ) بهره وری گروهی منابع انسانی عبارت است از : نسبت کار انجام شده توسط گروه به مجموع زمان مصرف شده توسط اعضای گروه

= بهره وری گروهی

 

 

ج) بهره وری منابع انسانی سازمان ، برابر است با نسبت کار انجام شده توسط سازمان ( تولید کالا یا ارائه خدمات ) در طول یک زمان معین ، به منابع انسانی صرف شده ( کل پرسنل سازمان ) بر حسب نفر ساعت ، نفر هفته یا نفر ماه .

 

٤

 

 

= بهره وری منابع انسانی سازمان

 

 

د ) بهره وری ملی را نیز می توان نسبت تولید در آمد ملی به منابع انسانی فعال یا نیروی انسانی شاغل دانست . رشد این شاخص های بهره وری ، هم در سطح خرد و هم در سطح کلان نمایانگر استفاده موثر از منابع انسانی است ( بهرامزاده ، ( 29 : 1383

= بهره وری ملی

 

 

= بهره وری

 

 

نیروی انسانی محور بهره وری

 

نظر به اینکه انسان خود مولد و مصرف کننده تکنولوژی است درك این نکته مشکل نخواهد بود که چرا نیروی انسانی مهمترین عامل توسعه اقتصادی – صنعتی به شمار می رود و اصولاً چرا نقش کلیدی و محوری را در ارتقای بهره وری برای انسان قائل شده اند ؟ علت این امر آن است که تنها انسان است که می تواند کمیت و کیفیت کار خود را ارتقاء دهد ، طرحهای جدید ارائه دهد و با خلاقیت خود مشکلات را از پیش راه بردارد ، بر نیروی کار خود بیفزاید و راهکار کاهش هزینه ها را بیابد و در حقیقت تنها عاملی است که می تواند تغییراتی در خود و محیط اطراف خود بوجود آورد . از طرفی دیگر چون انسان نه تنها عامل ، بلکه هدف بهره وری نیز می باشد ، بنابراین اهمیت توجه به انسان نیز به این خاطر دو چندان می گردد . بدیهی است که رشد انسان و بهره وری او در گرو یکپارچگی شخصیت و جریان زندگی او خواهد بود و این نیز مرهون حاکیمت اصول و حدت بخش بر تمام بنیادهای اجتماعی است . شالوده ارتقای بهره وری تکیه بر نیروی انسانی است و توجه به این منبع عظیم و بالقوه باعث شکوفایی آن می شود . بهبود بهره وری با کارکردن ، دانش آگاهی بیشتر و نو ( بهنگام ) حاصل می گردد نه با سخت کار کردن ، زیرا شدت بخشیدن به کار به علت محدودیت انسان از نظر قدرت ، نتایج محدود خواهد داشت ( محمدی، (48 : 1387

 

بهبود بهره وری نیروی انسانی علت اصلی بهبود بهره وری سازمان ها

 

نظر به اینکه بهبود بهره وری در ساز مان ها بستگی به کارکنان سازمان ها دارد که باید با دادن آگهی و هوشیاری به آنها و فراهم کردن فرصت هایی جهت مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری ، بهره وری سازمان را افزایش داد ( پروکو پنکوه ، نورث ، (10 : 1380

 

برای بهبود بهره وری در سازمانها باید دیدگاه مدیران ، کارکنان دفتری و کارگران ساده را مورد توجه قرار داده و در مرحله اول ، ایجاد بهره وری بستگی زیاد به تلاش های نیروی انسانی موجود در سازمان یا هر موسسه دارد . دوم ساختار سازمانی مناسب و داشتن

 

٥

 

اختیار و مسئولیت مدیر در جهت انجام فرایند تصمیم گیری تاثیر بسیاری بر دستیابی به بهره وری بالا نزدیک سازمان را دارد ( (CHYN , 2007 :567

 

شرایط مساعد برای افزایش بهره وری نیروی انسانی

 

بعضی از عناصر عمده که شرایط را برای افزایش بهره وری نیروی انسانی را در هر سازمان فراهم می کند و باید یک مدیر در جستجوی آن باشد به شرح زیر است .

 

-1 جذب کارکنان جوان ، تحصیل کرده و واجد شرایط از نقطه نظر فنی

 

-2 کارکنان با ذهنی جستجوگر

 

-3 کارکنان که میل به آزادی بیشتری در کار و حداقل نظارت را دارند .

 

-4 کارکنانی که میل دارند رهبر شوند .

 

-5 کارکنان دموکرات منش که به مشارکت در تصمیم گیری تمایل دارند .

 

-6 کارکنانی که چالش طبعی بیشتر و پاداش بالاتر را ترجیح می دهند

 

-7 کارکنانی که ویژگی های رهبری دارند

 

-8 کارکنانی که استعداد توجیه شدن با کار گروهی و همکاری با دیگران هستند ( پروکوپنکو ، نورث ، (20 : 1380

 

انگیزه های مالی اغلب به عنوان ابزار موثر و مفیدی برای افزایش بهره وری سازمان ها محسوب می شود در واقع استفاده از یک استراتژی خوب نقش نیروی انسانی ا بر جسته و بهره وری نیروی انسانی را افزایش داده و در نهایت بهره وری سازمان افزایش می یابد، و روش مهم دیگر مدیریت نیروی انسانی ، سیسنم پاداشت و حقوق مرتبط با عملکرد است که انگیزه ها و محرك های مالی سطح سازمان می تواند بهره وری را با ایجاد انگیزه بین نیروی انسانی در جهت اهداف مدیریت در سازمان افزایش دهد . ( , WOLF

 

(YMD , ZWICK, 2008 :10

 

عوامل تعیین کننده بهره وری نیروی انسانی

 

-1 سرمایه گذاری (ICT) بر رشد بهره وری نیروی انسانی در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر مثبت دارد .

 

 

-2 عوامل ساختاری تعیین کننده بهره وری در دراز مدت است .

 

٦

 

سرمایه گذاری در آموزش و پرورش نقش مثبت و قابل توجهی بر بهره وری دارد و یکی از دلایل عمده سطح بهره وری در کشورهای بادرآمد بالا و یا پایین می باشد .

 

-4 شاخص اقتصادی یک کشور یکی دیگر از عوامل تعیین کننده بهره وری است .

 

-5 عوامل تورم تاثیر منفی بر بهره وری بر جای می گذارد و ثبات اقتصادی را کاهش می دهد . ( (CHOUDHRY , 2009 :12

 

نقش نیروی انسانی کارا در بهره وری بانک ها

 

تجربه نشان داده است که اگر تمامی سیاستگذاری ها و هدفهای ما صحیح و درست باشد ، ولی نیروی انسانی که می خواهد برای رسیدن به اهداف تلاش کند ، در وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشد با لطبع نمی توان توقع داشت که سازمان به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد . اگر کارکنان ما در شعب از روحیه بالایی برخوردار نباشند و برخورد صحیح و اصولی مناسبی با مشتریان نداشته باشند ، مشتریان فقط در صورت اجبار به آن شعبه مراجعه خواهند کرد . بنابراین در مقطع حاضر کشور ما که موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی در حال شکل گرفتن . هستند باید توجه بیشتری به نیروی انسانی صورت گیرد . زیرا در حال حاضر مشتریان نظام بانکی به دلایل متعددی مانند نزدیک بودن به محل کار یا منزل ، آشنا بودن با فرد خاصی در شعبه خاص … با شعب کار می کنند و حق انتخاب آنها محدود است . اما در آینده نزدیک معلوم نیست که با وضعیت فعلی آنان تمایل داشته باشند که با سیستم بانکی فعلی کار کنند .

 

بنابراین در عین حال که ما باید به نیازهای مشتریان توجه و عنایت خاصی داشته باشیم نباید از نیروی انسانی غافل شویم ، واضح است که نیروی انسانی کارا ، مهمترین سرمایه هر سازمان است . در توجیه اهمیت نقش نیروی انسانی در مقایسه با سرمایه و فن آوری که هر سه عوامل عمده افزایش بهره وری هستند تقریباً تمامی صاحبنظران ، منابع انسانی را به عنوان اساسی ترین عامل قلمداد می کنند و معتقدند که در صورت نیاز می توان از کشورهای دیگر سرمایه را به صورت وام تهیه کرد و یا از آنها فن آوری خرید ، اما در مورد نیروی انسانی نمی توان همانند سرمایه و فن آری عمل کرد ، بلکه منابع انسانی باید به عنوان سرمایه های اصلی جامعه پروش داده شوند و با به کار گیری سیاستهای مناسب ، انگیزه تلاش و کوشش را در آنها تقویت کرد . ( یوسفی ، (126: 1378

 

عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

 

-1 توام یا آمادگی کاری

 

 

باید به خاطر داشت که افراد مجموعه ای از تواناییها نیستند هر فردی دارای نقاط قوت و ضعفی است . ( اجزای کلیدی توان عبارت

 

است از : الف ) دانش کاری مربوط به شغل ( کارآموزی رسمی و غیر رسمی که اتمام کار ویژه ای را به طور موفقیت آمیز تسهیل می کند )

 

ب) تجربه کاری مرتبط با شغل ( تجربه کاری قبلی که به انجام دادن موفقیت آمیز کار جدید کمک می کند )

 

 

٧

 

ج ) استعداد مربوط به کار ( استعداد یا صفات ویژه ای که انجام موفقیت آمیز کار را موجب می شود . )

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع افزایش بهره وری نیروی انسانی

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.