مقالات رایگان

دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : WTO و حقوق مالکیت معنوی

دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : WTO و حقوق مالکیت معنوی

TMBAچکیده

 

حقوق مالکیت فکری یکی از حقوق اساسی هر فرد در جامعه است که با رشد روزافزون تولیدات فکری و فرهنگی تأثیری روزافزون می یابد و حقوق مالکیت صنعتی به طور کلی و حقوق مالکیت هنری و ادبی را در بر می گیرد. اگر چه مالکیت معنوی ریشه هایی کهن در تاریخ بشر دارد اما در گذشته حقوق مرتبط با آن جایگاه روشنی نداشته و تحت حمایت های حکومتی قرار نمی گرفت.

 

امروزه حقوق مالکیت فکری و معنوی به عنوان یکی از حقوق اساسی فردی و از جنبه های مهم رشد اقتصادی کشورها شناخته شده و تحت حمایت قوانین کشوری و بین المللی قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است تا ضمن تعریف حقوق مالکیت فکری و بررسی جنبه های مختلف و تفکرات حامی آن، به اختصار تاریخچه شکل گیری این حقوق در ایران و جهان مورد بررسی قرار گیرد.

 

کلید واژه: مالکیت معنوی، BRIPI، WIPO

 

مقدمه

 

امروزه پیوند نظام تجارت جهانی با حقوق مالکیت فکری بحث مهم و پیچیده ای شده است.(فتحی زاده، کمری، (95 : 1387

 

مالکیت معنوی قدرت اصلی برای تولید ثروت است(زارعی دولت آبادی،(86 : 1386 از این روست که این امر در دنیای امروز مورد توجه روزافزونی قرار گرفته و قوانین تأمین کننده امنیت آن هر روز بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد. بنابر تعاریف سنتی، مالکیت فکری در برگیرنده حقوق قانونی منتج از فعالیت ذهنی و فکری در زمینه های علمی، ادبی و هنری است(هوایی، :1388 .(18 اگرچه این دیدگاه سنتی پاسخگوی نیازهای جوامع امروزی نیست و تفکرات و قوانین جدید به ویژه در کشورهای توسعه یافته، با دیدی وسیع تر، این امر را مورد بررسی قرار می دهند.

 

تعریف حقوق مالکیت معنوی

 

حقوق مالکیت معنوی، حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی داد و ستد بوده ولی موضوع آنها شی معین مادی نیست .این حقوق به موضوعاتی می پردازد که زائیده فکر و اندیشه انسان و با آفریده های ذهنی مرتبط است. به بیان دیگر، موضوع این نوع مالکیت ذات غیر قابل لمس آن است .در واقع می توان چنین عنوان کرد که مالکیت معنوی وجهی از دانش و اطلاعات است که در محصولات فیزیکی یا روند تولید آنها تجلی یافته است. این حقوق فارغ از هر گونه شروط قراردادی، منافعی را برای پدیدآورنده اثر در نظر گرفته و افراد جامعه را نسبت به رعایت آن ملزم و مکلف می کند. (زارعی دولت آبادی،(102 : 1386

 

مالکیت فکری به معنای تسلط و حق برخورداری از آثار ناشی از فعالیتها و تراوشات فکری انسان در زمینه های ادبی، هنری،علمی، تجاری و صنعتی است و حقوق مالکیت فکری مانند تمامی حقوق مالکانه دیگر به معنی شناسایی تسلط و مالکیت قانونی صاحب اثر نسبت به اثر خلاقانه وی است که تمامی امتیازات و منافع و تکالیف قانونی موجود نیز بنا به تناسب به آن اضافه می شود.(شیخی،(63 :85 بطور کلی حقوق مالیکت فکری شامل حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالیکت ادبی- هنری می باشد.حقوق مالیکت صنعتی حقوق قانونی مربوط به دارایی های فکری نظیر اختراع ثبت شده، اختراعات کوچک، طرح های صنعتی، نشانه های جغرافیایی، علائم تجاری و خدمات و اسرار تجاری است .حق انحصاری اثر نیز مربوط به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری است (هوایی، (18 :1388

 

پیشرفت های اخیر در تکنولوژی مفهوم سنتی مالکیت معنوی را تحت تأثیر قرار داده است زیرا اشکال جدید فعالیت های خلاقانه با آن خیلی متناسب نیست.( (Maskus,1997:8 اگرچه بر اساس شواهد، حقوق مالکیت معنوی در ابتدا تنها برای اختراعات مکانیکی یا اثرهای هنری کاربرد داشت اما امروزه در کشورهای توسعه یافته، حتی موجودات زنده و از جمله محصولات کشاورزی و گیاهان را نیز در بر می گیرد. (فتحی زاده، کمری، (96 : 1387

 

بنابراین در مفهوم وسیع سیستم حقوق مالکیت معنوی شامل حقوق تصویب شده و نظارت بر آنهاست. تحت دکترین مالکیت معنوی سنتی دو شکل مالکیت می توانست وجود داشته باشد: مالکیت صنعتی و مالکیت هنری که به کارگیری هرکدام از آنها محدودیت های خاص خود را دارد.((Maskus,1997:4,5

 

دلایل حمایت از مالکیت معنوی

 

کشورهای پیشرفته بعلت ورود رقبای جدید به بازارهای جهان (بویژه کشورهای تازه صنعتی شده) و افزایش نگرانی آنها در از دست دادن تدریجی قدرت رقابتی خود در حیطه هایی که قبلا در آنها از مزیت نسبی برخوردار بودند، درصدد برآمدند تا مالکیت معنوی را بعنوان اساس مزیت های نسبی جدید خود مطرح و آن را در قالب توافقات بین المللی قاعده مند سازند .این امر در سال های اخیر از اهمیت زیادی نزد ممالک توسعه یافته برخوردار شده و در برخی موارد موجب بروز تنش های تجاری نیز گردیده که حتی به اقدامات جبرانی از سوی این کشورها نیز منجر شده است (بیدآباد، (135 : 1387

کشورها به دو دلیل اصلی قوانینی را جهت حمایت از مالکیت فکری وضع میکنند (هوایی، :(18 :1388

 

 1. بیان قانونی حقوق معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط با آنچه که خلق میکنند و حقوق عموم برای دسترسی به دستاورد این افراد.

 

 1. دوم توسعه و ترویج خلاقیت ها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه که در رشد

 

اقتصادی و اجتماعی مؤثر خواهد بود.

 

البته امروزه بیش از آن که اصل حمایت از مالکیت فکری محل بحث باشد، نظرات مؤید و منتقد در تعیین گستره حقوق مالکیت فکری نقش دارند. بدیهی است که کشورهای توسعه یافته در صحنه بین المللی با تکیه بر نظریه های مؤید تلاش بر گسترش حوزه حمایت از مالکیت های فکری داشته باشند و در مقابل، کشورهای در حال توسعه در توجیه منافع خود به نظریه های منتقد جهت محدود کردن این گستره تمسک می جویند. (باقری، ناصری مقدم، (33 : 1388 هرچند حامیان حقوق مالکیت معنوی در

 

کشورهای کمتر توسعه یافته بحث می کنند که قوانین آسان گیر مالکیت معنوی تلاش های خلاقانه را در کشورهای پیشرفته کاهش داده و در نتیجه به همه کشورهای شرکت کننده در سیستم تجارت جهانی آسیب می زنند.((helpman,1993:1249

 

آثار حمایت از مالکیت های معنوی

 

حمایت قوى و مؤثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایی است برای ایجاد سرمایه گذارى سالم در تحقیقات، علم و فنĤوری که یک رشته مزایاى بلند مدت اقتصادى به دنبال دارد .برخی از پی آمدهای این حمایت ها به قرار ذیل است(هوایی، (19: 1388

 

 • پدید آمدن انگیزه براى نوآورى و در نتیجه ایجاد محیطی که در آن به نوآورى پاداش داده می شود.

 

 • تشویق کشف روش هایی براى تولید و توزیع فرآورده هاى موجود با هزینه کمتر.

 

 • دعوت به عرضه کم خطر و مؤثر محصولات، دانش فنی و خدمات جدید.

 

 • ایجاد انگیزه براى بازارهاى داخلی از طریق پذیرش و بهبود محصولات و فن آور ى هاى موجود .تشویق انتقال دانش فنی.

 

 • کارآفرینی چه درصنایع پایه و چه در صنایع پشتیبان در تمامی سطوح اقتصاد.

 

 • ایجاد نیروى کار باکیفیت بالاتر و با فن آشناتر از طریق آموزش ضمن کار، در ارتباط با انتقال دانش فنی.

 

 • افزایش سرمایه هاى جدید که می توان آنها را به منظور توسعه اقتصادى به کار انداخت.

 

 • تحقق پیشرفت هایی که به ارتقاء سطح تکنولوژى درسرتاسر جهان مدد خواهند رساند.

 

سابقه تاریخی حقوق مالکیت معنوی

 

بیش از یک قرن است که جامعه بین المللی شاهد انعقاد موافقتنامه ها و کنوانسیونهای بین المللی به معنی اخص در حمایت از حقوق مالکیتهای معنوی در سرمایه گذاریهای بین المللی است که به منظور حمایت از حقوق دارندگان مالکیتهای معنوی و تسهیل اجرای مقررات انها در سرمایه گذاری بین المللی تدوین و لازم الاجرا شده و در انها در زمینه کیفیت حل و فصل اختلافات بین المللی ناشی از تفسیر و اجرا ، ترتیبات و مکانیزم هایی مورد تذکر قرار گرفته اند . مثلا ماده 28 کنوانسیون پاریس ، ماده 33 کنوانسیون برن ، ماده 15 کنوانسیون جهانی حق مولف ، ماده30 کنوانسیون رم برای حمایت از اجراکنندگان ، تولیدکنندگان صفحات صوتی و سازمانهای پخش کننده و ماده 59 معاهده همکاری اختراعات به طور خاص ، امر رسیدگی به اختلافات مالکیتهای معنوی در سرمایه گذاری بین الملل را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده اند(کارگر شورکی، (6 : 87

 

بررسی تاریخچه مالکیت معنوی و فکری نشان می دهد که حمایت از “حقوق مالکیت معنوی” به عنوان بخش جدیدی از نهاد مالکیت و مشتمل بر “مالکیت های صنعتی، ادبی وهنری” برای حمایت از آثار ادبی، علمی و هنری، اختراعات، علائم تجاری،

 

نشانهای جغرافیایی و غیره در سطح بین المللی، از قرن نوزدهم به بعد و با تصویب دو کنوانسیون بین المللی مهم یعنی

 

“کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت های صنعتی، در سال 1883 و کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری” در

 

سال 1886 نهادینه و با مرور زمان متحول شده است. (کارگر شورکی،  (3:  در زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی اختراعات

 

وین، بسیاری از هنرمندان و مخترعان اروپایی به دلیل ترس از به سرقت رفتن ایده های خود و همچنین، امکان سوء استفاده و بهره برداری تجاری، از حضور و شرکت در این نمایشگاه خودداری کردند. این رویداد موجب شد تا ده سال بعد، یعنی در سال

 

1883میلادی کنوانسیون پاریس به منظور حمایت از مالکیت صنعتی منعقد گردد .بر اساس این معاهده بین المللی، حقوق مالکیت معنوی به 3 بخش تقسیم می شد:

 

 • اختراعات

 

 • مارك های تجاری

 

 • طرح های صنعتی

 

یک سال بعد از این،کنوانسیون پاریس با پذیرش از سوی 14 دولت عضو، الزام آور شد. در سال 1886 میلادی، کپی رایت نیز در عرصه حقوق بین المللی مطرح گردید و به منظور حمایت از “برن” آفریده های ادبی و هنری در قالب کنوانسیون مورد توجه قرار گرفت .یکی از اهداف کنوانسیون کمک به اتباع دول عضو ” برن” برای کسب حمایت از حقوق شان نسبت به کنترل آثار خود و دریافت مبالغی در ازاء استفاده از این آثار بود. (زارعی دولت آبادی، (102 :86

 

در سال 1893 میلادی ، دفتر معاهده “برن” و دفتر معاهده پاریس ادغام شدند و یک سازمان جهانی به نام دفتر متحد حمایت از مالکیت معنوی که اصطلاحاً BRIPI نامیده می شود در “برن” تأسیس شد.BRIPI را می توان بنیانگذار سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) تلقی کرد. در سال های 1958 و 1960 میلادی، یک موافقتنامه بین المللی به منظور حمایت از برنامه های تلویزیونی در شورای اروپا به تصویب رسید. در همین سال دفتر WIPO نیز از “برن” به ژنو منتقل شد و با اعمال تغییرات

 

ساختاری و اداری، در دھه ٧٠ میالدی به عنوان یکی از سازمان ھای تخصصی سازمان ملل متحد شناخته شد.

 

در سال 1961 میلادی در راستای حمایت از حقوق وابسته یعنی حق اجراکنندگان و تولیدکنندگان گرامافون و دستگاه های پخش، موافقتنامه ای به تصویب رسید که مورد حمایت سازمان بین المللی کار، سازمان یونسکو و سازمان مالکیت معنوی بود.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع WTO و حقوق مالکیت معنوی

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.