مهندسی کامپیوتر

دانلودپایان نامه ارشدرشته کامپیوتر:پردازش پرس وجوهای چندگانه در شبكه حسگر بیسیم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  کامپیوتر با عنوان : پردازش پرس وجوهای چندگانه در شبكه حسگر بیسیم در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی كامپیوتر – نرم افزار

عنوان :
پردازش پرس وجوهای چندگانه در شبكه حسگر بیسیم

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:
شبكه های حسگر بیسیم، شبكه هایی متشكل از ابزار كوچكی هستند كه به وسیله باطری تغذیه مـی شـوند .
وظیفه این ابزار كوچك، كه حسگر نامیده میشوند، اكتساب داده از محیط فیزیكی اطراف است كه در مجموع به
صورت دیدهایی از محیط توسط شبكه به كاربران تحویل داده میشوند. كسب و انتقال داده ها توسط حسـگرها،
همراه با مصرف انرژی است و به دلیل كوچك بودن این ابزار و در نتیجه ظرفیت محدود انرژی آنها، حفظ هر چه
بیشتر این منبع حیاتی در حسگرها و افزایش طول عمر شبكه، یكی از مهمترین معیارها در كارهـای مـرتبط بـا
این شب كه ها محسوب می .شود
از آنجایی كه اكتساب اطلاعات از محیط با اعلان پرسوجوهایی توسط كاربران به شبكه صورت مـی گیـرد و
مبحث پردازش پرسوجوها در شبكه های حسگر بیسیم، به صورت مستقیم با پردازش این پـرس وجوهـا، نحـوه
اجرای آنها و تحویل داده های درخواستی آنها مرتبط است، نقش بسیار مهمی در چگونگی و میزان مصرف انرژی
ایفا میكند. از این رو همواره هدف اصلی در كارهای ارائه شده در این زمینه ارائه راهكارهایی برای مصرف بهینه
انرژی بوده است .
مقدمه:
پیشرفت روز افزون تكنولوژی و میل انسان برای استفاده راحت تـر از آن باعـث ا یجـاد و اسـتفاده از ابـزار و
2 و جاسازی 1 امكاناتی كه هر چه بیشتر در زندگی روزمره محو
شده هستند، گردیده است. در مبحث شبكه نیـز،
در سالهای اخیر توجه زیادی به شبكه های موردی و حسگر معطوف شده است، كـه بـه صـورت قابـل تـوجهی
میتوانند به صورت محو و جاسازی شده به كار رون . د به همین جهت، پروژه های گوناگونی برای نیل به محاسبات
فراگیر كه در آن رایانه ها و حسگرها در هر زمینهای از زندگی انسان دخیل هستند و به او یـاری مـی رسـانند،
صورت گرفته است كه نتیجه آنها استفاده گسترده از شبكه های حسگر بیسـیم در زمینـه هـای مخلتفـی ماننـد
صنایع نظامی، زیستی، بهداشتی، شهری، ترافیكی و ساختمان است .
شبكه های حسگر بیسیم متشكل از گره هایی میباشند. هر گره متشكل از یک یا چند حسگر است كه به وسیله
باطری تغذیه میشوند و در محیط فیزیكی پیرامون پراكنده شـده انـد و اطلاعـات مختلفـی از قبیـل نـور، دمـا،
رطوبت، صدا و … را از آن كسب و به كاربران شبكه ارائه میدهند. داده های اكتسابی مـی تواننـد بـه كـاربران در
3 تصویربرداری
از دنیای واقعی یاری برسانند. به كمك تصویربرداری از دنیای خارجی می توان رویدادها و حوادث
محیط را كنترل و یا پیش بینی نمود. ارتباط میان حسگرها و كاربران به صورت بیسیم و از طریق هوا به عنوان
رسانه ارتباطی مشترك میباشد و هدف نهایی جمعآوری اطلاعات كسب شده از محیط در یک نقطه از شبكه به
4 نام ایستگاه اصلی
كه به رایانه كاربر متصل است، میباشد. از آنجایی كه هر حسگر قادر به ارسـال اطلاعـات تـا
5 شعاعی محدود در پیرامون خود میباشد، ارتباط در این شبكه ها به صورت چندگامه
صورت مـی پـذیرد . بـدین
طریق كه هر حسگر در شبكه غیر از ارسال اطلاعات خود، مسئول ارسال داده های دریافتیِ ارسـال شـده توسـط
حسگرهای دیگر به سمت ایستگاه اصلی میباشد.
در هر حال یكی از اساسیترین ملزومات رسیدن به چنین موقعیتی، پرسوجوی داده ها و تركیب این داده هـای
كسب شده توسط حسگرهای جاسازی شده در محیط میباشد. زیرا بازیابی و استفاده از داده های هزاران گره، به
صورت خام و منفرد كاری طاقت فرسا و غیرممكن میباشد. از طرف دیگر از آنجایی كه حسگرها ابـزاری تغدیـه
شونده به وسیله باطری هستند، دارای ذخیره انرژی محدودی میباشند و غالباً نیز باید بـرای دوره هـای نسـبتاً
طولانی در شبكه باقی بمانند و به كسب داده ادامه دهند، ارسال داد ه های اكتسابی به صورت خام امری نامعقول

به نظر میرسد. زیرا ارسال چنین حجم بالایی از داده ها به راحتی میتواند انرژی محدود ایـن ابـزار را بـه پایـان
برساند و شبكه را از كار بیندازد. به همین جهت استفاده از تكنیكهایی برای پرسوجوی داده های حسـگرها بـه
صورت جمعی و همچنین كاهش میزان حجم اطلاعات ارسالی در میان حسگرهای شبكه امری لازم و حیاتی بـه
نظر میرسد. در واقع هدف مبحث پردازش پرسوجوها در شبكه های حسگر بیسیم رسیدگی بـه دو ایـن مـورد
میباشد
تكنیكهای مختلفی در مبحث پردازش پرسوجوها به كار می روند. فرا از نام و شیوه استفاده، تمام تكنیكهای
موجود در مبحث پردازش پرسوجوها یک هدف اصلی را دنبال میكنند: استفاده كمینه از انرژی و افزایش طول
عمر شبكه.

 تعداد صفحه :88

قیمت :  14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید