جغرافیا

پایان نامه تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :سیاسی

عنوان :تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد      

  رشته: جغرافیا      گرایش: سیاسی

عنوان:

تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما:

دکترفریبرز احمدی دهکاء

استاد مشاور:

دکترسهراب عسکری

شهریور  1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول (کلیات تحقیق) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1 بیان مساله تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-2 سوال تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

 1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-5 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 8

1-7 روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

 1-8 محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-9 سازماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم (مبانی نظری تحقیق) …………………………………………………………………………………………………………………….. 11

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-1 دیدگاه های مهم ژئوپلیتیک ……………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-1  الفرد تایر ماهان و نظریه قدرت دریایی …………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-1-1 عوامل موثر بر قدرت دریایی از نظر آلفرد تایر ماهان ……………………………………………………………………… 13

2-1-2  هالفورد مكیندر و نظریه هارتلند ……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-3  اسپایكمن و نظریه ریملند ………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2 جایگاه ژئوپلیتیک ایران در نظریات مذكور …………………………………………………………………………………………….. 17

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

2-3 پیشینه تحقیق ( دیدگاه ها و نظریات ) …………………………………………………………………………………………………….. 18

2-4 تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-4-1 استراتژی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-4-2 مفهوم لغوی استراتژی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-4-3 مفهوم اصطلاحی استراتژی ………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-4-4 مفهوم استراتژی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-4-5 انواع استراتژی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-4-6 مفهوم امنیت ملی و کاربرد آن در استراتژی امنیت ملی ……………………………………………………………………….. 30

2-4-6-1 امنیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-4-6-2 امنیتملی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-4-6-3 ابعاد امنیت ملی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-4-6-3-1 امنیت اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-4-6-3-2 امنیت نظامی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-4-6-3-3 امنیت اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-4-6-3-4 امنیت سیاسی، فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………… 35

2-4-6-3-5 امنیت اجتماعی، فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………. 36

2-4-6-3-6 امنیت محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………………….. 36

2-5 مفهوم شناسی تحریم………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-5-1 تحریم های اقتصادی آمریکا علیه جهان……………………………………………………………………………………………….. 38

2-5-2 تاریخچه تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………………………….. 39

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

2-6 روش ماتریس تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

فصل سوم (بررسی جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا ) ………………………………………………. 48

3-1  کلیاتی درباره ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

3-1-1 پرچم جمهوری اسلامی ایران …………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-1-2موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………………………………………………….. 51

3-1-2-1 موقعیت ریاضی……………………………………………………………………………………………………………………………… 51

3-1-2-2 موقعیت نسبی………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

3-2 وسعت جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………………………………………………………………… 52

3-3 شکل کشور جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………………………………………………….. 52

3-3-1 توپوگرافی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

3-3-2 جمعیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

3-3-3 دین و مذهب ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

3-3-4 منابع کشور ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

3-3-5 حوضه های رودهای جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………………………………….. 55

3-3-5-1 رودخانه های حوضه دریای خزر ……………………………………………………………………………………………………. 55

3-3-5-2 حوضه خلیج فارس و دریای عمان …………………………………………………………………………………………………. 56

3-3-5-3 حوضه دریاچه ارومیه…………………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-3-5-4 حوضه مركزی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 56

3-3-5-5 حوضه خاوری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-4  خلیج فارس …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

3-4-1 جزایرایرانیخلیجفارس ……………………………………………………………………………………………………………………….. 57

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

3-4-2 خطرنیروهاینظامیبیگانهبرایخلیجفارس ………………………………………………………………………………………………… 58

3-5 نکتهجغرافیایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

3-6سرزمینایالات متحده آمریکا…………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-6-1 پرچم و نشان ملی ایالات آمریکا ……………………………………………………………………………………………………….. 61

3-6-2 نشان ایالات متحده آمریکا ………………………………………………………………………………………………………………… 61

3-6-3 جمعیت ایالات متحده آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………. 61

3-6-4جغرافیای طبیعی ایالات متحده آمریکا………………………………………………………………………………………………….. 62

3-7اقتصاد ایالات متحده آمریکا…………………………………………………………………………………………………………………….. 63

3-8 آب و هوای ایالت های آمریکا………………………………………………………………………………………………………………… 64

3-9 اهدافاستقرارنیروهاینظامیآمریکادرمنطقه ………………………………………………………………………………………………….. 65

3-9-1 نیروهاوپایگاه هاینظامیایالات متحده آمریکا …………………………………………………………………………………………. 66

3-9-2 نیروهایآمریکاییدراطرافمرزهایایران ……………………………………………………………………………………………………. 69

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق) ………………………………………………………………………………. 70

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

4-1 ژئوپلیتیكایرانونظامامنیتمنطقهای ……………………………………………………………………………………………………………… 72

4-2 نقش منطقه خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران در چشم انداز ژئوپلیتیک انرژی……………………………………. 72

4-3 جمهوری اسلامی ایرانیكبازیگرتعادلبخشوسازنده……………………………………………………………………………………… 73

4-4 سابقهنقشآفرینیسازندهایران ………………………………………………………………………………………………………………….. 73

4-5 منطق تلاش ایران برای كسب نقش بیشتر ………………………………………………………………………………………………. 74

4-5-1  امنیت سازی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

4-5-2  فرصت سازی در سطح منطقه ای ………………………………………………………………………………………………………. 75

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

4-6 آثار علائق ژئوپلیتیک در رفتار ایالات متحده امریكا نسبت به ایران ………………………………………………………….. 76

4-7خاستگاهواهدافایالات متحده آمریکا از تقابل با جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………. 78

4-7-1 امپریالیسم قدرت مسلط……………………………………………………………………………………………………………………… 78

4-7-2 پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر ساختار قدرت…………………………………………………………………………………….. 79

4-8 اهداف آمریكا در جلوگیری از افزایش نقش ایران …………………………………………………………………………………… 80

4-8-1  مقابله با برنامه ی هسته ای ایران ……………………………………………………………………………………………………….. 80

4-8-2  مسئله ی تروریسم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

4-8-3  مقابله با حضور و نفوذ ایران در كشورهای منطقه ………………………………………………………………………………. 82

4-9 تأثیرات تقابل میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر امنیت ملی (ج ا ا ) ………………………… 83

4-9-1  چالش‌های امنیتی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 83

4-9-1-1  چالش‌های نظامی …………………………………………………………………………………………………………………………. 83

4-9-1-2  چالش‌های سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………… 84

4-9-1-3  چالش‌های اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………………… 85

4-9-1-4  چالش‌های هویتی …………………………………………………………………………………………………………………………. 86

4-9-2  فرصت‌های امنیتی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 87

4-9-2-1  فرصت‌های ملی …………………………………………………………………………………………………………………………… 87

4-9-2-2  فرصت‌های منطقه‌ای …………………………………………………………………………………………………………………….. 88

فصل پنجم ( بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات ) ……………………………………………………………………………………………… 96

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

5-1 جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

5-2 آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

5-3 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104

5-4 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107

 

 

 

 

فهرست جدولها

عنوان                                                                                                                                        صفحه

 

جدول 2-1 تاریخ، دلایل و دامنه ی مهم ترین تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران………………………………… 41

جدول 2-2 ماتریس زمان هشدار و توان آسیب رسانی تهدید …………………………………………………………………………. 44

جدول  2-3 ماتریس ارزیابی احتمال خطر  ……………………………………………………………………………………………………. 45

جدول  2-4 احتمالات تهدیدات امنیت ملی ………………………………………………………………………………………………….. 46

جدول 2-5 احتمال استراتژیک تهدیدات………………………………………………………………………………………………………… 46

جدول 4-1 ماتریس تحلیل زمان هشدار و توان آسیب رسانی تهدیدات ………………………………………………………….. 90

جدول 4-2 ماتریس ارزیابی احتمال خطر ……………………………………………………………………………………………………… 90

جدول 4-3 رویکرد محاسبه احتمال تهدیدات ……………………………………………………………………………………………….. 91

جدول 4-4 تعیین احتمال استراتژیک تهدیدات ……………………………………………………………………………………………… 91

جدول 5-1 ماتریس تحلیل زمان هشدار و توان آسیب رسانی تهدیدات ………………………………………………………….. 100

جدول 5-2 ماتریس ارزیابی احتمال خطر ……………………………………………………………………………………………………… 100

جدول 5-3 رویکرد محاسبه احتمال تهدیدات ……………………………………………………………………………………………….. 101

جدول 5-4 تعیین احتمال استراتژیک تهدیدات ……………………………………………………………………………………………… 101

 

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                                                        صفحه

شکل 3-1 نقشهجمهوریاسلامیایران…………………………………………………………………………………………………………………. 50

شکل 3-2پرچمجمهوریاسلامیایران…………………………………………………………………………………………………………………. 51

شکل 3-3پرچم ایالات متحده آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………. 61

شکل 3-4نشان ملی ایالات متحده آمریکا ………………………………………………………………………………………………………. 61

                                              

 

چکیده

خلیج فارس یکی از نقاط استراتژیک و حیاتی از نقطه نظر سیاست بین الملل می باشد. علاوه بر اهمیت کشتی رانی، کشف و استخراج منابع عظیم نفت، گاز و وابستگی شدید کشورها به این مواد به عنوان مواد حیاتی برای صنعت، اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه را بیشتر نموده است. به گونه ای که در هیچ برهه ای از مطامع قدرتهای بزرگ خالی نبوده است. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و قطع شدن منافع ایالات متحده در این کشور و تلاش روز افزون این کشور جهت مقابله با ایران از طریق حضور نظامی و یا ایجاد پایگاه های نظامی و تحریک کشورهای منطقه و نفاق افکنی، موجبات تقابل بیشتر ایران و ایالات متحده آمریکا را فراهم ساخته است. ادامه این روند منافع حیاتی دو طرف را می تواند تهدید کند و یا حداقل بسیاری از ظرفیت های موجود جهت توسعه و ترقی را از بین ببرد. در این پژوهش ضمن تبیین موقعیت ممتاز جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس به مباحث مربوط به امنیت ملی این کشور پرداخته شده است. و این موضوع مورد توجه بوده که جمهوری اسلامی ایران جهت تامین امنیت ملی خود با چه چالشهایی مواجه بوده و منافع متضاد این کشور با ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه می تواند برای کشور تهدید آمیز باشد و یا چگونه می توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود.

این مطالعه از نوع توصیفی و کتابخانه ای می باشد، که با بهره گرفتن از روش ماتریس تحلیل بررسی شد. نتایج نشان داد که تقابل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار است.

کلید واژگان: امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، تقابل ژئوپلیتیک

 

مقدمه

یكی از اساسی ترین مفاهیم و و اژه های مطرح در چگونگیبرقراری روابط میانکشورها، «امنیت ملی[1]» می باشد. تعاریف مختلف و متنوعی از این واژه ارائه شده است، اندیشمندان تلاش زیادی برای ارائه تعاریف جامع و مانع از امنیت ملی و خارج ساختن آن از ابعاد نظامی و تعمیم آن به سایر ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، مصروف داشته اند كه نتیجه آن، رویكردهای نوین به مفهوم «امنیت ملی» است.

«زبیگنوبرژینسكی[2]» در مورد امنیت ملی گفته است : منظور من از امنیت ملی یعنی جنبه ی محدود آن، امنیت نظامی صرف نیست. گرچه قدرت نظامی یكی از ابعاد مهم …….، در عوض معتقدم كه امنیت ملی ملاحظات بیشتری را در بر می گیرد. از جمله زمامداری سیاسی، قدرت اقتصادی، نوآوری فناوری، حیات ایدئولوژیكی[3] و غیره، تلاش برای نیل به امنیت ملی، بدون عنایت به چنین ملاحظاتی چندان موثر نخواهدبود و احتمالاً به شكست می انجامد(خلیلی،1369:ص3).

در مفهوم كلاسیك، «امنیت ملی» به معنای صیانت از مردم و سرزمین یک كشور در مواجهه با تهاجمات نظامی بیگانگان بوده است لیكن، رویكرد نوین به این واژه، حفاظت و صیانت از منافع و مصالح حیاتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و فقدان تهدید ارزشهای بنیادین و حیاتی نسبت به یک واحد سیاسی و ملت متبوع آن، «امنیت ملی» آن كشور تلقی می گردد.

بسیاری از اندیشمندان سیاسی، فقدان تهدید نسبت به منافع و ارزشهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در كنار فقدان تهدید نظامی، از عوامل و عناصر مقوم امنیت ملی میدانند، لیكن در تبیین و تفسیر مفهوم امنیت ملی، شرایط، فضای عمومی، شرایط جغرافیایی و …هركشورراتعیینكنندهمیدانند .

جنگ جهانی دوم یک جنگ فراگیر بین سپتامبر ۱۹۳۹ تا اوت ۱۹۴۵ بود. این جنگ بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرد تا جایی که دو دسته از کشورهای مختلف به نام‌های متّحدین و متّفقین به وجود آمد.

ایالات متحده آمریکا در فاصله بین دو جنگ جهانی یعنی ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۹ در یک بحران فزاینده اقتصادی به سر می‌برد، اما دولت آمریکا و صاحبان صنایع این کشور چرخ صنایع خود را در مسیر تولید صنایع نظامی به حرکت درآوردند، به طوری که درطول جنگ دوم جهانی در اروپا، مصرف سلاح‌های آمریکایی مانند هواپیما، کشتی جنگی و تجارتی، توپ و تانک درجنگ باعث رونق صنایع و اقتصاد آمریکا شد.

با پایان جنگ جهانی دوم و معرفی ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت برتر در سطح جهانی و تضعیف بریتانیا که موجب از دست دادن مناطق تحت نفوذ در سطح جهان و خروج از خلیج فارس به دلیل پر هزینه بودن یک نوع خلاء قدرت در منطقه ایجاد شد، ایالات متحده آمریکا به یمن شکوفایی اقتصادیش در صدد برطرف نمودن این خلاء بر آمده و حد نهایت سعی می کند به نوعی با رژیم های منطقه مناسبات متقابلی برقرار نماید. یکی از کشورهایی که تحت نفوذ ایالات متحده آمریکا قرار گرفته بود ایران بود که تحت حکومت رژیم پهلوی به حافظ منافع و حیات خلوت ایالات متحده آمریکا تبدیل شده بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای و باشعار صدور انقلاب اسلامی نوعی تهدید نسبت به منافع ایالات متحده آمریکا  در جهان عموما ودر سطح خاورمیانه خصوصا تبدیل گردید و جهان شاهد به قدرت رسیدن قدرت نو ظهوری بود که متاثر از دیدگاه های اسلامی و اتخاذ سیاست نه شرقی، نه غربی منافع قدرتهای سلطه گر را تهدید می نماید و تا حدود بسیار زیادی دست این ایلات متحده آمریکا را از منابع بسیار غنی نفت و گاز منطقه کوتاه نموده و بازار بسیار مهم محصولات صادراتی آن را در منطقه با مخاطره روبرو نموده است.

به زعم ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران به دلایل زیر منشاء و خاستگاه اسلام انقلابی یا به تعبیر آنان بنیادگرایی و افراط گرایی اسلامی است. و به نوعی، به تقابل ایدئولوژیک با ایالات متحده برخاسته، و هژمونی جدیدی را در منطقه رقم زده است.

  • دفاع از حقوق مردم فلسطین
  • حمایت از گروه ها و جنبش هایی نظیر حزب الله لبنان، حماس و… (از نظر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در لیست گروه های تروریستی قرار دارند)
  • تلاش در جهت زیر سئوال بردن موجودیت اسرائیل که تثبیت آن جزء یکی از مهمترین اهداف استراتژیک سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در جهان و به خصوص خاورمیانه به شمار می رود.
  • تلاش در جهت دستیابی به سلاح های کشتار جمعی (هسته ای)

به طور کلی ایالات متحده آمریکا به منظور تثبیت و تحکیم هژمونی خود در نظام بین الملل به  مبارزه و تخاصم با دولت هایی که از هنجارها و ارزش های آمریکایی پیروی نکنند، دست می زند. و تقابل ژئوپلیتیکجمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در همین راستا و به دلیل تعریفی است که توسط سیاستمداران و دولتمردان آمریکایی از ماهیت جمهوری اسلامی ایران ارائه می شود شکل می گیرد.به همین دلیل با اقداماتی نظیر تحمیل جنگ هشت ساله (دفاع مقدس) و وضع تحریمهای یکجانبه و بین المللی و اجرای طرحهای مختلفی از جمله خاورمیانه بزرگ، صلح خاورمیانه و ادعاهایی نظیر نقض حقوق بشر، نبرد با تروریسم و ریشه های آن یعنی رادیکالیسم اسلامی، مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی و….. به تقابل ژئوپلیتیک با جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

لذا به منظور مهار جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از هژمونی منطقه ای چالشگر با ایالات متحده آمریکا از طریق ایجاد چالش و آسیب های داخلی و خارجی به طور مستقیم و غیر مستقیم امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با مخاطراتی روبرو می نمایدکه در صورت عدم چاره جویی ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کاهش می یابد. و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران با نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در حیات خلوت ایالات متحده آمریکا و ارتباط دیپلماتیک با قدرتهای بزرگی نظیر چین و روسیه در سطح بین المللی می تواند فرصتهای مناسبی برای خود فراهم نموده و پایه های امنیت ملی کشور را ارتقاء بخشیده و ضریب امنیت ملی خود را افزایش دهد.

         

[1]National Security

[2]Zbigniew Brzezinski

[3]Ideology

تعداد صفحه : 137

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.