حقوق

پایان نامه در مورد  تعهد به ضرر ثالث

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه  ۳

۱-۲- بیان مسئله  ۴

۱-۳- پیشینه تحقیق   ۵

۱-۴-سوال تحقیق   ۸

۱-۴-۱-سوال اصلی   ۸

۱-۴-۲-سوالهای فرعی   ۸

۱-۵- فرضیات تحقیق   ۸

۱-۵-۱-فرضیه اصلی   ۸

۱-۵-۲-فرضیه های فرعی   ۹

۱-۶- اهداف تحقیق   ۹

۱-۷- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق   ۱۰

۱-۸- روش تحقیق   ۱۱

۱-۹- ساختار تحقیق   ۱۱

فصل دوم: ماهیت، ارکان و شرایط تعهد به ضرر ثالث

۲-۱- مفهوم تعهد  ۱۴

۲-۱-۱-تعریف تعهد  ۱۴

۲-۱-۲- اوصاف اصلی تعهد  ۱۶

۲-۱-۲-۱-تعهد رابطه حقوقی است    ۱۶

۲-۱-۲-۲-تعهد رابطه حقوقی الزام اور است    ۱۷

۲-۱-۲-۳-تعهد به معنی خاص التزام مالی است    ۱۷

۲-۱-۳- موضوع تعهد  ۱۸

۲-۱-۴- شرایط موضوع تعهد  ۱۹

۲-۱-۴-۱-انتقال مال  ۱۹

۲-۱-۴-۲-ملک بودن موضوع تعهد  ۲۰

۲-۱-۴-۳-آزاد بودن موضوع تعهد  ۲۰

۲-۲- اصل نسبی بودن قراردادها ۲۱

۲-۲-۱- تعریف و مفهوم قرارداد  ۲۲

۲-۲-۲- تعریف اصل نسبی بودن قراردادها ۲۴

۲-۲-۳- استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها ۲۵

۲-۲-۳-۱- رابطه تعهد به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها ۲۶

۲-۲-۳-۲- رابطه تعهد به ضرر ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها ۳۱

۲-۲-۳-۳- رابطه معامله فضولی و اصل نسبی بودن قراردادها ۳۳

۲-۳- تعریف و ماهیت تعهد به ضرر ثالث    ۳۹

۲-۳-۱- تعریف ضرر  ۳۹

۲-۳-۱-۱-معنای لغوی ضرر وزیان  ۳۹

۲-۳-۱-۲-معنای فقهی و حقوقی ضرر  ۳۹

۲-۳-۲- مفهوم شخص ثالث    ۴۰

۲-۳-۲-۱- قائم مقام قانونی   ۴۱

۲-۳-۲-۲- قائم مقام عام و قائم مقام خاص     ۴۲

۲-۳-۳- مفهوم و ماهیت تعهد به ضرر ثالث    ۴۵

۲-۳-۳-۱- تعهد به ضرر ثالث در فقه  ۴۶

۲-۳-۳-۲- تعهد به ضرر ثالث در قانون مدنی   ۴۹

۲-۴- ارکان تعهد به ضرر ثالث    ۵۱

۲-۴-۱- ایجاد تعهد به وسیله متعهد  ۵۱

۲-۴-۲- ایجاد تعهد برای متعهد  ۵۲

۲-۴-۳- نوع تعهد متعهد  ۵۳

۲-۵- شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث    ۵۳

۲-۵-۱- تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث نسبت به عقد اصلی   ۵۴

۲-۵-۲- کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد  ۵۵

۲۵-۳- قصد و اراده تعهد به ضرر ثالث    ۵۷

۲-۵-۴- معین بودن شخص ثالث    ۵۷

۲-۵-۵- اجازه تعهد توسط ثالث    ۵۹

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل سوم: نهادهای مشابه و انواع تعهد به ضرر ثالث

۳-۱- انواع تعهد به ضرر ثالث    ۶۱

۳-۱-۱- انواع تعهد از لحاظ متعهد  ۶۱

۳-۱-۱-۱- شرط فعل بر ثالث    ۶۱

۳-۱-۱-۲- شرط بر طرف قرارداد  ۶۲

۳-۱-۲- انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد  ۶۳

۳-۱-۲-۱- تعهد به وسیله  ۶۳

۳-۱-۲-۲- تعهد به نتیجه  ۶۴

۳-۱-۲-۳- تضمین فعل ثالث    ۶۵

۳-۲- نهادهای مشابه تعهد به ضرر ثالث    ۶۶

۳-۲-۱- عقد ضمان  ۶۶

۳-۲-۱-۱- ضمان از اعیان  ۶۶

۳-۲-۱-۲- ضمان عهده ۶۷

۳-۲-۱-۳- ضمانت حسن اجرای قرارداد  ۶۹

۳-۲-۱-۴- ضمانت نامه های بانکی  ۶۹

۳-۲-۲- عقد کفالت    ۷۲

۳-۲-۳- تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق   ۷۴

۳-۲-۴- مقایسه تعهد به ضرر ثالث و تبدیل تعهد  ۷۷

فصل چهارم: آثار حقوقی متعهد به ضرر ثالث

۴-۱- آثار تعهد به ضرر ثالث    ۸۲

۴-۱-۱- اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث    ۸۵

۴-۱-۲- اثر بطلان تعهد نسبت به اشخاص ثالث    ۸۶

۴-۲- اجازه یا رد ثالث    ۸۸

۴-۲-۱- اجازه ثالث    ۹۱

۴-۲-۱-۱- اثر صدور اجازه توسط ثالث    ۹۲

۴-۲-۱-۲- اثر تحقق و عدم تحقق فعل موعود  ۹۳

۴-۲-۲- رد ثالث    ۹۵

۴-۲-۲-۱- رد ثالث به قصد اضرار به متعهد  ۹۹

۴-۲-۲-۲- ضمانت اجرای رد ثالث پس از قبول  ۱۰۱

۴-۲-۲-۳- رجوع از تعهد قبل از قبول  ۱۰۴

۴-۲-۲-۴- فسخ شرط در تعهد به ضرر ثالث    ۱۰۷

۴-۲-۳- خسارات قابل مطالبه  ۱۰۹

۴-۳- روابط حقوقی ناشی از قرارداد  ۱۱۴

۴-۳-۱- رابطه بین طرفین قرارداد اصلی   ۱۱۴

۴-۳-۲- رابطه متعهدله و شخص ثالث    ۱۱۵

۴-۳-۳- رابطه بین متعهد و شخص ثالث    ۱۱۵

منابع و ماخذ  ۱۲۰

 

 

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.