فایل های رشته مدیریت

پایان نامه تأثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف‌کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنعت خودروسازی داخلی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول. کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۴-۱- اهداف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۴-۲- اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۵-۱- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۵-۱-۱- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۵-۱-۲-متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۵-۱-۳- متغیر میانجی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۶-سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۶-۱- سؤال اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۶-۱-۱- سؤالات فرعی اول ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۶-۲- سؤال اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۷- تبیین فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۷-۱- فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۷-۱-۱- فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۷-۲- فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۸- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها…………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۸-۱- تعریف مفهومی متغیر ها…………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۸-۲- تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۱-۹- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

فصل دوم. ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱- بخش اول: برند(نام تجاری) و ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۲- برند(نام تجاری) ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۳- ریشه شناسی برند……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۱-۴- تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۵- اهمیت نام تجاری……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۶- تعریف نام تجاری……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۷- انواع نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۸- نقش نام تجاری در فروش و بازاریابی…………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۹- وضعیت برندها در ایران…………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱-۱۰- برند خودرو…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۱-۱۱- اهمیت برند داخلی…………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۱-۱۲- ارزش ویژه برند……………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۱۳- تعاریف ارزش ویژه برند………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۱-۱۴- ارزش ویژه برند در بازاریابی……………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۱۵- ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده ……………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱-۱۶- روش‌های ارزیابی برند……………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱-۱۶-۱- رویکرد مشتری محور………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱-۱۶-۲- رویکرد مالی………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱-۱۶-۳- رویکرد ترکیبی……………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۱-۱۷- مدل‌های ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۱-۱۷-۱- مدل ارزش ویژه برند «کلر»…………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۱-۱۷-۲- مدل ارزش ویژه برند «آکر»…………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱-۱۷-۳- مزیت روش «آکر»………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۲- بخش دوم: کیفیت خدمات(کیفیت فیزیکی رفتار کارکنان)……………………………………………………………… ۳۳

۲-۲-۱- خدمات………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۲-۲- هفت ویژگی اصلی خدمات………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۲-۳- کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۲-۴- مفهوم کیفیت……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۲-۵- کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۲-۶- تعریف کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۲-۷- اجزاء تشکیل‌دهنده کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲-۸- مدل‌های ارائه شده در زمینه اندازه‌گیری کیفیت خدمات……………………………………………………………. ۳۶

۲-۲-۸-۱- مدل توسعه کارکردی کیفیت…………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۲-۸-۲- مدل کویتی………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۲-۸-۳- مدل BSQ………………………………………………………………………………………………………………….. 36

۲-۲-۸-۴- الگوی کیفیت خدمت سلسله‌مراتبی…………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۲-۸-۵- سرواکوال……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۲-۹- رفتار کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۲-۱۰- عوامل تعیین‌کننده رفتار اخلاقی…………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۲-۱۰-۱- عوامل فردی…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۲-۱۰-۲- عوامل سازمانی………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۲-۱۱- رفتار کارکنان، رضایت و وفاداری مصرف‌کننده……………………………………………………………………… ۴۰

۲-۲-۱۲- محیط فیزیکی خدمات…………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۲-۱۳- نقش نمایندگی‌های خودرو در کیفیت خدمات……………………………………………………………………… ۴۱

۲-۲-۱۴- خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان…………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۳- بخش سوم: تناسب با خودپنداره ایده‌آل…………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۳-۱- خودپنداره……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۳-۲- تعریف خودپنداره……………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۳-۳- خودپنداره از دیدگاه علم روان‌شناسی و روان‌پزشکی……………………………………………………………….. ۴۵

۲-۳-۴- سطوح خودپنداره……………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۳-۵- خود ایده‌آل……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۳-۶- تناسب با خودپنداره ایده‌آل و رضایت مصرف‌کننده…………………………………………………………………. ۴۷

۲-۴- بخش چهارم: هویت برند……………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۴-۱- هویت برند ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۴-۲- تعاریف هویت برند…………………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۴-۳- ابعاد هویت نام تجاری……………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۴-۴- دیدگاه مبتنی بر منابع در تعیین هویت نام تجاری……………………………………………………………………… ۵۱

۲-۴-۵- هویت برند و رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۴-۶- هویت برند و ارزش ویژه برند……………………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۵- بخش پنجم: تناسب با سبک زندگی………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۵-۱- سبک زندگی……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۵-۲- تعریف سبک زندگی………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۵-۳- مؤلفه‌های سبک زندگی……………………………………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۵-۴- سبک زندگی و اقتصاد……………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۵-۵- سبک زندگی  در سبز فایل……………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۵-۶- سبک زندگی و طبقات اجتماعی………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۵-۷- سبک زندگی و رضایت مصرف‌کننده…………………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۶- بخش ششم: آگاهی از برند……………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۶-۱- آگاهی از برند  ………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۶-۲- تعاریف آگاهی از برند……………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۶-۳- مطالعه صورت گرفته توسط «آکر» در مورد آگاهی از برند………………………………………………………… ۶۲

۲-۶-۴- نقش آگاهی از برند در  ارزش ویژه برند………………………………………………………………………………… ۶۲

۲-۶-۵- آگاهی از برند و وفاداری مصرف‌کننده نسبت به برند……………………………………………………………….. ۶۴

۲-۷- بخش هفتم: رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۷-۱- رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۷-۲- تعریف رضایت مشتری ……………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۲-۷-۳- اهمیت رضایت مشتری………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۲-۷-۴- شاخص‌های سنجش رضایت مشتری……………………………………………………………………………………. ۶۸

۲-۷-۵- مدیریت شکایات مشتریان………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۲-۷-۶- ارتباط رضایت و وفاداری برند…………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۲-۸- بخش هشتم: وفاداری به برند………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۲-۸-۱- وفاداری به برند………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۲-۸-۲- اهمیت وفاداری………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۲-۸-۳- تعریف وفادار ی نام تجار ی……………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۸-۴- مدل های وفاداری مشتری………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۸-۵- رویکرد های وفاداری ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۲-۸-۶- وفاداری و ارزش ویژه برند…………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۲-۸-۷- وفاداری مشتریان در صنعت خودرو……………………………………………………………………………………… ۷۸

۲-۹- بخش نهم: پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

۲-۹-۱- پیشینه داخلی  پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۲-۹-۲- پیشینه بین‌المللی پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۸۶

فصل سوم. روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۳-۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

۳-۳-جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق……………………………………………………………………………………. ۹۲

۳-۴- برآورد حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳

۳-۵- معرفی ابزارهای جمع‌ آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………… ۹۳

۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

۳-۶-۱- روایی/ اعتبار پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۳-۶-۲- پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

۳-۸- روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………….. ۹۵

۳-۸-۱- مدل معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………………… ۹۵

۳-۸-۲- ارزیابی تناسب یا برازش مدل………………………………………………………………………………………………. ۹۶

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………… ۹۷

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

۴-۲- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۴-۳- توصیف داده‌ها(آمار توصیفی)………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۳-۱- مشخصات فردی………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۴-۴- آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۴-۴-۱- کیفیت فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۴-۲- رفتار کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۴-۴-۳- تناسب/ خود پنداری ایده‌آل………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

۴-۴-۴- هویت برند………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

۴-۴-۵- آگاهی از برند…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

۴-۴-۶- تناسب/ سبک زندگی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۴-۴-۷- رضایت مصرف‌کننده…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

۴-۴-۸- وفاداری به برند………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۴-۵- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۴-۵-۱- ساخت ماتریس کوواریانس…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۴-۵-۲- آزمون فرضیه‌های  اصلی و فرعی تحقیق……………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۴-۵-۲-۱- فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۴-۵-۲-۲-فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۵-۲-۳- فرضیه اصلی دوم………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

۴-۶- تحلیل بار عاملی…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۴-۶-۱- مدل مفهومی پژوهش در قالب مدل معادلات ساختاری…………………………………………………………….. ۱۱۵

۴-۶-۲- مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب T……………………………………………………………………………….. 116

۴-۷- شاخص‌های برازش مدل………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۵-۲- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

۵-۲-۱- نتایج حاصل از آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۵-۲-۱-۱- نتایج ویژگی‌های جمعیت‌شناختی……………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۵-۲-۱-۲- نتایج آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۵-۲-۲- نتایج حاصل از آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۵-۲-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های  اصلی و فرعی تحقیق………………………………………………………. ۱۲۲

۵-۲-۲-۲- تحلیل بار عاملی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

۵-۲-۲-۳- شاخص های برازش مدل………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

۵-۳- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

۵-۳-۱- پیشنهاد بر اساس نتیجه فرضیه اصلی اول ………………………………………………………………………………. ۱۲۵

۵-۳-۲- پیشنهاد بر اساس فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

۵-۳-۲-۱- پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………… ۱۲۵

۵-۳-۲-۲- پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۵-۳-۲-۳-پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۵-۳-۲-۴- پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………….. ۱۲۶

۵-۳-۲-۵- پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………. ۱۲۶

۵-۳-۲-۶-پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۵-۳-۳- پیشنهاد بر اساس فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۵-۴- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

۵-۵- پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

 

 

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید