حقوق

نگارش پایان نامه با موضوع بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                       صفحه

مقدمه ۱

 1. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………… ۱
 2. پرسش­های پژوهش…. ۲
 3. فرضیه­ های پژوهش…. ۲
 4. ضرورت پژوهش…. ۳
 5. هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
 6. پیشینه­ی پژوهش…. ۴
 7. روش پژوهش…. ۴
 8. محدوده­ پژوهش…. ۵
 9. ساختار پژوهش…. ۵

فصل اول: کلیات تحقیق ۶

مبحث اول: مفهوم­شناسی.. ۷

گفتار اول: مفهوم سبب… ۷

بند اول) مفهوم لغوی سبب… ۷

بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب… ۹

الف) سبب در اصطلاح فقهی.. ۹

ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان.. ۱۴

گفتار دوم: مفهوم علّت… ۱۷

بند اول) مفهوم لغوی علّت… ۱۷

بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت… ۱۸

الف) علّت در اصطلاح فقهی.. ۱۸

ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان.. ۲۲

گفتار سوم: مفهوم شرط.. ۲۵

بند اول) مفهوم لغوی شرط.. ۲۵

بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط.. ۲۶

الف) شرط در اصطلاح فقهی.. ۲۶

ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان.. ۲۸

مبحث دوم: مقایسه­ سه مفهوم علّت، سبب و شرط.. ۲۹

مبحث سوم: انواع سبب… ۳۳

مبحث چهارم: تفسیر دوگانه­ی سبب… ۳۵

مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت… ۳۷

گفتار اول: مفهوم معاونت… ۳۷

گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب… ۳۸

گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب… ۳۸

 1. از نظر مفهوم و مصداق.. ۳۸
 2. از نظر همکاری با مباشر. ۳۹
 3. از نظر وحدت قصد. ۳۹

مبحث ششم: بررسی فایده­ی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت… ۴۰

فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲٫ ۴۲

مبحث اول: انواع تسبیب… ۴۳

گفتار اول: سبب واحد. ۴۳

بند اول) تسبیب محض…. ۴۴

الف) تبیین تسبیب محض…. ۴۴

ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۴۶

 1. ایجاد جنایت از طریق حمل شیء ۴۶
 2. ترساندن مجنیٌ­علیه. ۴۷
 3. پرت­کردن خود بر روی دیگری.. ۴۸
 4. پرت­کردن دیگری بر روی ثالث… ۴۹
 5. حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد. ۴۹
 6. فراخواندن شخص از محل اقامتش…. ۵۲
 7. قراردادن مانع در جای نامناسب… ۵۴
 8. قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد. ۵۵
 9. در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوط­شدن دیوار یا بنا ۵۵
 10. متمایل به سقوط­نمودن دیوار دیگری.. ۵۶
 11. روشن­کردن آتش و سرایت آن.. ۵۷

بند دوم) اجتماع سبب و مباشر. ۵۸

الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر. ۵۸

 1. استناد جنایت به مباشر. ۵۹
 2. استناد جنایت به سبب… ۶۰
 3. استناد جنایت به سبب و مباشر. ۶۱

ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۶۷

 1. دستور پزشک به انجام معالجه. ۶۷
 2. ترساندن مجنیٌ­علیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری.. ۶۸
 3. پرت­کردن دیگری بر روی شخص ثالث… ۶۹
 4. توقف در محل­های غیرمجاز ۷۰
 5. صدمه­رساندن حیوان به دیگری.. ۷۱
 6. صدمه­دیدن از ناحیه­ی حیوان در منزل دیگری.. ۷۲
 7. متوقف­نمودن حیوان در محل­های غیرمجاز ۷۶
 8. خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان.. ۷۷

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

گفتار دوم: سبب متعدد. ۷۸

بند اول) سبب متعدد طولی.. ۷۹

الف) تبیین سبب متعدد طولی.. ۷۹

 1. نظریه­ های حقوقدانان.. ۸۰

الف) نظریه­ی شرط ضروری.. ۸۰

ب) نظریه­ی برابری اسباب و شرایط… ۸۱

ج) نظریه­ی مستقیم و بی­واسطه. ۸۱

د) نظریه­ی شرط پویای نتیجه. ۸۲

هـ) نظریه­ی شرط مناسب نتیجه. ۸۲

 1. نظریه­ های فقیهان.. ۸۳

الف) اشتراک در مسئولیت… ۸۳

ب) مسئولیت سبب اقوی.. ۸۴

ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود. ۸۵

د) مسئولیت سبب مقدم در وجود. ۸۵

هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر. ۸۶

 1. نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی.. ۸۷

ب) بررسی مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰  ۹۰

 1. بررسی ماده­ی ۵۳۵٫ ۹۰
 2. بررسی ماده­ی ۵۳۶٫ ۹۱

بند دوم) سبب متعدد عرضی.. ۹۴

الف) تبیین سبب متعدد عرضی.. ۹۴

 1. نظریه­ی برابری مسئولیت… ۹۵
 2. نظریه­ی تفاوت در مسئولیت… ۹۵

ب) بررسی ماده­ی ۵۳۳ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۹۶

مبحث دوم: اشتراک در جنایت… ۹۹

گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت… ۱۰۰

گفتار دوم) بررسی مواد ۵۲۷ و ۵۲۸ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۱۰۱

 1. بررسی ماده­ی ۵۲۷٫ ۱۰۱
 2. بررسی ماده­ی ۵۲۸٫ ۱۰۳

مبحث سوم: مستثنیات ضمان.. ۱۱۰

گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی.. ۱۱۱

گفتار دوم: قاعده­ی احسان.. ۱۱۲

 1. انجام عملی به مصلحت عابران.. ۱۱۲
 2. انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری.. ۱۱۳
 3. رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری.. ۱۱۴

گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری.. ۱۱۵

 1. عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری.. ۱۱۵
 2. پرت­شدن بر روی دیگری در اثر علل قهری.. ۱۱۵
 3. ایجاد مانع در اثر عوامل قهری.. ۱۱۶
 4. افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیش ­بینی نشده………………………………………….. ۱۱۶
 5. سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیش ­بینی نشده ۱۱۷

گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط… ۱۱۸

 1. توقف در مکان مجاز ۱۱۸
 2. قراردادن کالا در خارج از مغازه ۱۱۹
 3. احداث ملک به نحو مجاز ۱۲۰
 4. سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکن­یافتن اصلاح آن………………………………….. ۱۲۱

گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌ­علیه. ۱۲۲

 1. حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌ­علیه……………………………………………… ۱۲۲
 2. حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌ­علیه در برخورد با آن.. ۱۲۳
 3. توقف در محل­های غیرمجاز و عمد عابر در برخورد. ۱۲۴
 4. آسیب­دیدن مصدوم از ناحیه­ی حیوان و علم وی به خطرناک­بودن آن.. ۱۲۴

گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود. ۱۲۵

 1. حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود. ۱۲۵
 2. روشن­کردن آتش در ملک خود. ۱۲۵

نتیجه ­گیری و پیشنهادها ۱۲۶

فهرست منابع.. ۱۲۹

چکیده به زبان انگلیسی

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.