مهندسی کشاورزی - دامپروری

بررسی میزان پایان نامه رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی منابع طبیعی

گرایش :بوم شناسی آبزیان

عنوان : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensisوChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

واحد بین الملل دانشگاه هرمزگان

 

پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مهندسی

منابع طبیعی _بوم شناسی آبزیان

 

بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensisوChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

 

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا طاهری زاده

 

استاد مشاور اول:

دکتر احسان کامرانی

 

استاد مشاور دوم:

مهندس عیسی عبدالعلیان

پاییز 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… سه

فصل اول : مقدمه و کلیات………………………………………………………………………………….. 1

1-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2.هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3. طبقه بندی آلگ­ها……………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-3-1. سیانوباكتری ها یا جلبك های سبز – آبی…………………………………………………………………………. 6

1-3-2. كلروفیت ها-جلبك های سبز………………………………………………………………………………………………. 6

1-3-3.كریسوفیتا- دیاتومه ها……………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3-4. كریسوفیتا-جلبك های قهوه ای-طلایی……………………………………………………………………………… 8

1-3-5.رودوفیتا- جلبك های قرمز……………………………………………………………………………………………………. 8

1-3-6.اوگلنوفیتا………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-3-7. كریپتوفیتا……………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-3-8. پیروفیتا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4. علل تکثیر و پرورش آلگ ها……………………………………………………………………………………………………… 11

1-4-1.مصارف شیلاتی………………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-4-2. مصارف انسانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-4-3. مصارف کشاورزی………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-4-4.مصارف صنعتی………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-4-5. جهت تصفیه فاضلاب ها………………………………………………………………………………………………………. 15

1-4-6.در پژوهش های زیستی…………………………………………………………………………………………………………. 16

1-5.عوامل موثر در پرورش آلگ ها…………………………………………………………………………………………………… 16

1-5-1. نور………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

1-5-2. درجه حرارت…………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-5-3. شدت نور دهی………………………………………………………………………………………………………………………. 17

1-5-4.شوری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

1-5-5.نیتروژن وفسفر……………………………………………………………………………………………………………………….. 17

فصل دوم:پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………… 19

عنوان                                                                                                                         صفحه

2-1.پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

فصل سوم : مواد وروشها…………………………………………………………………………………….. 22

3-1. مواد مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

3-1-1.پساب شهری پس از ته نشینی اولیه……………………………………………………………………………………. 23

3-1-2.موادی که جهت تهیه محیط کشت(Guilard,1983)F/2 مورد استفاده قرارمی­ گیرند 23

3-1-2-1.محلول استوک مواد غذایی………………………………………………………………………………………………. 23

3-1-2-2. محلول سیلیکات………………………………………………………………………………………………………………. 23

3-1-2-3. محلول استوک ویتامین بیوتین………………………………………………………………………………………. 23

3-1-2-4. محلول استوک ویتامین …………………………………………………………………………………………. 23

3-1-2-5. محلول ویتامین………………………………………………………………………………………………………………… 23

3-1-2-6. محلول استوک فلزات کمیاب………………………………………………………………………………………….. 23

3-2. ابزار مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………… 24

3-3. روش کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

3-3-1. مرحله تهیه و آماده ­سازی پساب شهری………………………………………………………………………………. 24

3-3-2. مرحله تهیه محیط کشت f/2 وکشت خالص فیتوپلانکتون  …………………………………………… 24

3-3-2-1.آماده سازی اولیه……………………………………………………………………………………………………………….. 25

3-3-2-2.تهیه استوک اولیه……………………………………………………………………………………………………………… 25

3-3-2-3.تهیه آب با شوری مورد نظر……………………………………………………………………………………………… 25

3-3-2-4. کشت­خالص­فیتوپلانکتون­Spirolina plantensis ­و­Chaetoceros muelleri.. 25

3-3-3.مرحله انجام آزمایش………………………………………………………………………………………………………………. 26

3-3-3-1.بررسی میزان رشدSpirolina plantensis  و Chaetoceros muelleri در­پساب

شهری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

3-3-3-1-1.شرایط نگهداری تیمارها………………………………………………………………………………………………. 26

3-3-3-1-1. نمونه برداری……………………………………………………………………………………………………………….. 27

3-3-3-2. بررسی میزان تأثیر Spirolina plantensis و Chaetoceros muelleri در غلظت

ازت و فسفر پساب……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

3-3-3-2-2.نمونه برداری…………………………………………………………………………………………………………………. 27

عنوان                                                                                                                         صفحه

3-4.تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-5.کنترل کیفی وعملیات بهداشتی………………………………………………………………………………………………… 28

3-6. مدت زمان پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-7. نحوه اندازه گیری کلروفیلa……………………………………………………………………………………………………… 29

فصل چهارم : نتایج……………………………………………………………………………………………. 30

4-1.بررسی  و مقایسه اثرات  زمان (طول  دوره  پرورش) بر  میزان رشد جلبک  اسپیرولینا در هر

یک از تیمارهای محیطی (تیمار های 1 الی 6 )……………………………………………………………………………….. 31

4-1- 1 .بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار ………………………………… 31

4-1- 2 .  بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 2………………………….. 32

4-1- 3 .  بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 3………………………….. 33

4-1- 4 . بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 4……………………………. 34

4-1- 5 .  بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 5………………………….. 35

4-1- 6 .  بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 6………………………….. 36

4-1- 7 . بررسی اثرات متقابل و همزمان دو تیمار انتخابی (نوع محیط کشت و زمان پرورش)  بر

روی شرایط رشد جلبک اسپیرولینا……………………………………………………………………………………………………. 37

4-2. بررسی  و مقایسه اثرات  زمان(طول دوره پرورش) بر  میزان رشد جلبک کیتوسروس در هر

یک از تیمارهای محیطی(تیمار های 1 الی 6 ) انتخاب شده…………………………………………………………… 38

4-2- 1.  بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار 1…………………………. 38

4-2- 2 .  بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار 2……………………….. 39

4-2- 3 .  بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار 3……………………….. 40

4-2- 4 .  بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار 4……………………….. 41

4-2- 5 .  بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار 5……………………….. 42

4-2- 6. بررسی  اثرات  زمان بر  تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار 6…………………………… 44

4-2- 7 .برسی اثرات متقابل و  همزمان دو تیمار انتخابی (نوع محیط کشت و زمان پرورش)  بر

روی شرایط رشد جلبک کیتوسروس…………………………………………………………………………….47

 

4-3.  بررسی و مقایسه غلظت کلروفیل  a  و ارتباط آن با تراکم دو گونه جلبک  اسپیرولینا  و کیتوسروس در هر یک از تیمارهای محیط کشت جلبکی(1 الی6)……………………………………………………………………………………………. 47

عنوان                                                                                                                         صفحه

4-4. بررسی و مقایسه  نقش جلبک اسپیرو لینا  و کیتوسروس در کاهش نیترات و  فسفات  موجود

در پساب ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

4-4-1. بررسی اثرات  میزان تراکم اسپیرولینا جهت کاهش غلظت نیترات موجود در پساب……. 49

4-4-2.بررسی اثرات  میزان تراکم اسپیرولینا جهت کاهش غلظت فسفات موجود در پساب…….. 50

4-4-3.  بررسی اثرات  میزان تراکم کیتوسروس جهت کاهش غلظت نیترات موجود در پساب… 51

4-4-4. بررسی اثرات  میزان تراکم کیتوسیروس جهت کاهش غلظت فسفات موجود در پساب.. 52

4-4- 5. بررسی اثرات متقابل نوع جلبک و میزان تراکم بر کاهش غلظت نیترات و فسفات………. 53

فصل ­پنجم­: ­بحث ­و نتیجه ­گیری………………………………………………………………………….. 55

5-1.بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

5-2.نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………… 65

عنوان                                                                                                                         صفحه

جدول 4-1: نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک

اسپیرولینا در تیمار 1………………………………………………………………………………………………………………………… 32

جدول4-2 : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک

اسپیرولینا در تیمار 2………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

جدول 4-3 : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک

اسپیرولینا در تیمار 3………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

جدول 4-4 : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک

اسپیرولینا در تیمار 4………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

جدول4-5 : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک

اسپیرولینا در تیمار 5………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

جدول 4-6 : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک

اسپیرولینا در تیمار 6………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

جدول 4-7 : نتایج آنالیز واریانس دو طرفه جهت بررسی اثر متقابل دو نوع تیمار (محیط پرورش و

مدت زمان پرورش) بر روی رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 6………………………………………………………. 38

جدول4-8 : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک

کیتوسروس در تیمار 1……………………………………………………………………………………………………………………….. 39

جدول 4-9 : نتایج  آنالیز­واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک

کیتوسروس در تیمار 2………………………………………………………………………………………………………………………. 40

جدول4-10: نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک

کیتوسروس در تیمار 3……………………………………………………………………………………………………………………….. 41

جدول4-11: نتایج آنالیزواریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک

کیتوسروس در تیمار4…………………………………………………………………………………………………………………………. 42

جدول4-12: نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک

کیتوسروس در تیمار 5……………………………………………………………………………………………………………………….. 43

جدول4-13: نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت بررسی و مقایسه اثرات زمان بر تراکم و رشد جلبک

کیتوسروس در تیمار6…………………………………………………………………………………………………………………………. 44

جدول 4-14 : نتایج آنالز واریانس دوطرفه جهت بررسی اثرات متقابل دو نوع تیمار(محیط پرورش و

مدت زمان پرورش) بر روی میزان رشد جلب کیتوسروس……………………………………………………………….. 46

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                         صفحه

جدول 4-15: نتایج آزمون t جهت مقایسه تراکم دو گونه جلبک در هر یک از تیمارهای محیط کشت

در طی دوره­ های مختلف پرورش…………………………………………………………………………………………………………. 46

جدول 4-16 : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت مقایسه غلظت کلروفیل a مابین تیمار های مختلف

کشت جلبک اسپیرولینا………………………………………………………………………………………………………………………. 48

جدول4-17: نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت مقایسه غلظت کلروفیل a مابین تیمار های مختلف

کشت جلبک کیتوسروس……………………………………………………………………………………………………………………. 48

جدول 4-18: نتایج آزمون همبستگی پیرسون جهت مطالعه ارتباط بین کلروفیل  a و تراکم جلبک

های مورد بررسی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

جدول4-19: نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت مقایسه میزان غلظت نیترات مربوط به تیمار­های

حاوی ترا کم های مختلف اسپیرولینا…………………………………………………………………………………………………. 49

جدول4-20 : نتایج آزمون کروسکال والیس(Kruskal-Wallis Test)جهت مقایسه میزان غلظت

فسفات تیمار های  مختلف حاوی ترا کم های مختلف اسپیرولینا…………………………………………………… 50

جدول214-21: نتایج آزمون کروسکال والیس(Kruskal-Wallis Test)جهت مقایسه میزان غلظت

نیترات تیمارهای  مختلف حاوی ترا کم های مختلف کیتوسروس………………………………………………….. 51

جدول4-22 : نتایج آنالیز واریانس یکطرفه جهت مقایسه میزان غلظت فسفات مربوط به  تیمار­های

حاوی ترا کم­های مختلف کیتوسروس………………………………………………………………………………………………… 52

جدول 4-23 : نتایج آنالیز واریانس دو طرفه جهت مطالعه اثرات متقابل دو تیمار(نوع جلبک و محیط

کشت انتخاب شده) بر میزان جذب نیترات………………………………………………………………………………………. 53

جدول 4-24 : نتایج آنالیز واریانس دو طرفه جهت مطالعه اثرات متقابل دو تیمار(نوع جلبک و محیط

کشت انتخاب شده) بر میزان جذب فسفات………………………………………………………………………………………. 55

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                         صفحه

نمودار4-1 :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 1…………………………………………. 31

نمودار4-2 :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 1…………………………………………. 32

نمودار4-3 :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار  3 ……………………………………… 33

نمودار4-4 : تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 4……………………………………….. 34

نمودار4-5: تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 5…………………………………………. 35

نمودار4-6 : تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک اسپیرولینا در تیمار 6……………………………………….. 36

نمودار 4-7 : روند تغییرات تراکم جلبک اسپیرولینا در  انواع محیط های کشت انتخابی در زمان­های

مختلف پرورشی………………………………………………………………………………………………………………. 37

نمودار4-8 : تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار  1……………………………………. 39

نمودار 4-9: تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار کیتوسروس در تیمار 2…. 40

نمودار4-10 : تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار کیتوسروس در تیمار­3.. 41

نمودار4-11 :تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار کیتوسروس در تیمار­4…. 42

نمودار4-12: تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار 5 ………………………………….. 43

نمودار4-13: تغییرات زمانی تراکم و رشد جلبک کیتوسروس در تیمار کیتوسروس در تیمار­6.. 44

نمودار 4-14: روند تغییرات تراکم جلبک کیتوسروس در انواع محیط­های کشت انتخابی در زمان­های مختلف پرورشی 45

نمودار 4-15 : تغییرات غلظت کلروفیل a در تیمار های مختلف محیط پرورش………………………….. 47

نمودار4-16 : تغییرات غلظت نیترات  در تیمار های حاوی ترا کم های مختلف  جلبک اسپیرولینا    49

نمودار4-17: تغییرات غلظت فسفات  در تیمار های حاوی ترا کم های مختلف  جلبک اسپیرولینا     50

نمودار4-18: تغییرات غلظت نیترات  در تیمار های حاوی ترا کم های مختلف  جلبک کیتوسروس   51

نمودار4-19 : تغییرات غلظت فسفات در تیمار های حاوی ترا کم های مختلف  جلبک کیتوسروس52

نمودار 4-20: مقایسه­میزان­جذب نیترات­وفسفات توسط دوگونه جلبک درهریک از تیمار­های مورد مطالعه      53

نمودار4-21: مقایسه­ میزان ­غلظت نیترات ­و فسفات جذب شده توسط دوگونه جلبک اسپیرولینا و  کیتو­سیروس

چکیده :

فیتوپلانکتونها  با انجام عمل فتوسنتز ، به عنوان اولین حلقه زنحیره غذایی  نقش مهمی را در اکوسیستم های آبی دارا هستند. کاربرد وسیع پساب ثانویه شهری برای پرورش گونه های مختلف فیتوپلانکتونی در بسیاری از کشور ها با نتایج خوبی همراه بوده است. در این تحقیق اثرات غلظت های مختلف پساب شهری (0 ، 20 ، 40 ، 60 ، 80 و 100 درصد) بر رشد فیتوپلانکتون  Spirolina plantensis و Chaetoceros muelleri  و ارتباط غلظت کلروفیل a  با تراکم دو گونه جلبک در هر یک از تیمارها مورد بررسی قرار گرفت.در طی مطالعه همزمان توانایی دو گونه جلبک نامبرده  نیز جهت حذف نیترات و فسفات در 4 تیمار مجزا (پساب شهری استریل شده بدون تراکم فیتوپلانکتون (شاهد) ، پساب شهری محتوی 000 /500 سلول در میلی لیتر (تراکم کم) ، پساب شهری محتوی 000 /1000 سلول در میلی لیتر (تراکم متوسط) و پساب شهری محتوی 000 /2000 سلول در میلی لیتر (تراکم بالا)( نیز مورد مطالعه قرار گرفت. برای تهیه پساب شهری بعنوان محیط کشت از تصفیه خانه بندر عباس و از جلبک  Spirolina plantensis  و Chaetoceros muelleri  موجود درآزمایشگاه بخش آبزی پروری پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 صورت گرفت. برای مقایسه میزان تراکم سلولی ما بین تیمار های مختلف از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و دو طرفه  و جهت بررسی ارتباط بین کلروفیل a و تراکم سلولی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. محدوده تغییرات تراکم سلولی بدست آمده در این پژوهش برابر با 829 – 30 سلول در لیتر بوده است. نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که مابین تیمارها از نظر میزان رشد اختلاف معنی داری وجود دارد(P<0.05). همچنین نتایج آنالیز واریانس دو طرفه نشان داد که هر دو تیمار زمان و محیط کشت توانسته است که بر روند تغییرات رشد جلبک اسپیرولینا در طی دوره مورد مطالعه اثرات معنی داری را از خود نشان دهند . نتایج تحقیق انجام شده  نشان داد که تیمارهای 5 با مدت زمان 7 روز(829 سلول در لیتر) و 6 (679 سلول در لیتر) با مدت زمان 12 روز بترتیب بهترین شرایط تولید رشد سلولی را از خود نشان داده اند.در این مطالعه بین غلظت کلروفیل a و تراکم سلولی بدست آمده در در دو گونه جلبک همبستگی معنی داری مشاهده نگردید. بررسی اثرات میزان تراکم اسپیرولینا وکیتوسروس جهت کاهش غلظت نیترات نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که مابین تیمارها برای جلبک اسپیرولینا اختلاف معنی داری مشاهده نگردیده است در صورتی که در کیتوسروس این تفاوت معنی دار بوده است.نتایج مربوط به بررسی میزان حذف فسفات توسط دو گونه جلبک در تیمار های مختلف انتخاب شده نتایج آزمون کروسکال والیس حاکی از معنی دار بودن بین تیمارها برا ی جلبک اسپیرولینا بوده در حالیکه برای کیتوسروس  مابین تیمار از نظر میزان کاهش فسفات تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

کلید واژه ها: پساب شهری ، جلبک ، اسپیرولینا ، کیتوسروس و کلروفیل

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1.مقدمه

آب دریا زیستگاه بسیاری از موجودات زنده است كه كه جلبك ها به عنوان تولید كنندگان اصلی و اولیه دراكوسیستم های آبی حضور دارند.جلبك ها گروه بزرگی ازگیاهان ساده هستند كه در نتیجة انجام فتوسنتز اكسیژن آزاد می كنند. تنوعی كه در شكل، اندازه، رنگ و محیط زیست جلبك ها است  در كمتر گروهی از آبزیان وجود دارد.جلبك ها را در اصطلاح علمی آلگی و علم جلبك شناسی را فایكولوژی می نامند.از نظر علمی تعریفی که برای جلبک ها ارائه شده اینست که:جلبك ها ساده ترین موجودات زندة فتوسنتز كننده هستند كه همگی دارای كلروفیل و فاقد آوند می باشند.در ساختمان رویشی این گیاهان ساده، ریشه، ساقه و برگ دیده نمی شود. به چنین ساختمان رویشی ریسه، تال یا تالس می گویند.جلبك ها دارای چهار نوع كلروفیل a,b,c,d هستند.جلبك ها به دو صورت بنتوز و فیتوپلانكتون یافت می شوند:بنتوز یا موجودات كفزی به آن دسته از جلبك هایی گفته می شود كه به بستر آب متصل باشند.فیتوپلانكتون ها به صورت آزاد و به صورت معلق در آب زندگی می كنند و قدرت شنا درخلاف جریانهاندارند.جمعیتهای این اجتماعات گیاهی ریز و شناور در مقایسه با گیاهان خشكی و ماكروفیت های زیر آب، دارای عمر كوتاهی بوده و تنها در طی چند هفته رشد و نمو می كنند و طی یک ماه یا كمتر نیز گونه ها جایگزین یكدیگر می شوند.تولید مثل در جلبك ها به سه صورت رویشی، غیرجنسی و جنسی انجام می گیرد. غیر از سیانوفیتا، تولید مثل جنسی )آمیزش دو سلول جنسی باهم  )در تمام جلبك ها دیده می شود.جلبك ها از راه برداشت مواد غذایی و تنظیم pH به حفظ كیفیت آب كمك می كنند.در نتیجه هر سلول جلبكی یک فیلتر زیستی زنده است(اسدالهی.ر،1389).

فیتوپلانکتونها به عنوان اولین حلقه زنحیره غذایی در اکوسیستم های آبی قادر به فتوسنتز بوده و در واقع اولین تولید کنندگان در منابع آبی می باشندوانرژی نورانی از خورشید و مواد معدنی از آب گرفته و آن را در دسترس زنجیره بعدی می گذارند.علاوه بر این نقش مهم، آنها تصفیه کنندگان بیولوژیکی منابع آبی بوده و pHمحیط را تعدیل می نمایند. آمار ماهیگیری که از طریق سازمان جهانی خواروبار(F.A.O) منتشر شده است نشان می دهد که مجموع محصولات موجودات آبزی از سال 1948 میلادی تا سال 1970 از 20 میلیون تن در سال به طور مداوم رو به افزایش بوده تا اینکه در سال 1970 میلادی به 70 میلیون تن در سال رسیده است.لیکن از سال 1970 حداقل تا سال 1977 میلادی تقریبا ثابت مانده است. از آن جایی که این مجموعه را غالبا ماهی تشکیل می دهند،این آمار چنین پیشنهاد می نماید که ماهیگیری در دریا ودر سطح جهانی تقریبا به مرزی رسیده است که عدم افزایش و تامین محصولات اولیه در زنجیره غذایی ماهی ها یعنی آلگ ها اجازه افزایش بیشتر از آن را نمی دهد. بسیاری پذیرفته اند که ماهی ها خود شکارچیان اولیه یا ثانویه محسوب می شوند.بنابرین ازدیاد آنها به چرخه غذایی ارتباط دارد که بایستی از طریق افزایش منابع اولیه (به طور عمده فیتوپلانکتونها وآلگ ها ) آن را افزایش داد. لذا اهمیت گروهی ازآلگ ها یعنی فیتوپلانکتونها و نقش آنها در زنجیره غذایی آبزیان و در نهایت محصولات دریایی و غذای انسان ها به خوبی مشخص       می­ شود. به طوری که تخمین زده شده تنها فیتوپلانکتونها مسئول 75% کل محصول دهی اولیه دریاها می باشد(دیار کیان مهر،1384).

فیتوپلانکتونها بدلیل دارا بودن ماکروالمنت ها و میکروالمنت های لازم ،در بسیاری از واکنش های آنزیمی نقش کوفاکتور  را  اعمال  می کنند(1978،Sorina).بسیاری ازآنها شاخص های بیولوژیکی آب می باشند و نماینگر وضعیت اکولوژیکی محیط می باشند. این زی شناوران در تهیه مواد غذایی انسان و موجودات دریایی قابل استحصال نظیر ماهی و صدف کاربرد دارند(فلاحی  کپور چالی،1382) ،به علاوه در تولید انبوه زئوپلانکتون ها همچون روتیفر ،کوپه پودا و آرتمیا  نقش دارند که زئوپلانکتون ها نیز خود به عنوان منبع غذایی در رشد مراحل لاروی سخت پوستان و ماهیان منجمله در تکنیک پرورشی آب سبز لارو ماهیان دریایی دارای اهمیت و کاربرد می باشند(Lavena&Sorgeloos 1996 ).  بدلیل داشتن رنگدانه ،ویتامین، اسید های چرب و پروتئین از اهمیت غذایی بالایی در کلیه منابع آبی و آبزی پروری برخوردارند.در حقیقت قسمت عمده احتیاجات  فیتوپلانکتونی دنیا از جانب نرمتنان بوده،برای اینکه  هنوز جایگزین مناسبی برای تغذیه آنها پیدا نشده است و چین تولید کننده اصلی آن می باشد. اگر چه تولید فیتوپلانکتون برای آبزی پروری شامل گونه های متعددی می باشد، اما درخواست یکسان از Spirolina  در حدود4500-2000 تن وزن خشک در سال ، نشان دهنده با اهمیت بودن این گونه است.تقریبا 90% از 5/14 میلیون تن تولیدات آبزی پروری در سال 1993 با بهره گرفتن از فیتوپلانکتونهای پرورشی به عنوان منبع غذایی در طی یک ویا چند مرحله از رشد آبزیان صورت گرفت(Duerr ,  et  al .,و)  et  al . 1998 منبع غذایی در طی یک ویا چند مرحله از رشد آبزیان صورت گرفت(تن تولیدات ابزی پروریولید کننده اصلی آن می باشد. اگر 1998 ) . جنس های فیتوپلانکتونی که برای غذادهی به لارو آبزیان ترجیح داده شده اند عبارتند از: Thalassiosirs cleve , Tetraselmis stein  Nannachloropsis hibberd , chaetoceros ehremberg ,  Isochrysis parke  , , Chlorella vulgaris (Duerr ,  et  al .,و)  et  al . 1998 منبع غذایی در طی یک ویا چند مرحله از رشد آبزیان صورت گرفت(تن تولیدات ابزی پروریولید کننده اصلی آن می باشد. اگر 1998 ) . امروزه بیشتر احتیاجات از فیتوپلانکتونها به وسیله شرکتهای داخلی تهیه شده که آنها را در داخل واحد های تخصصی و یا در داخل تانکهای پرورش لارو کشت می­ دهند. در حقیقت پرورش فیتوپلانکتون حاصل از سرمایه گذاری زیاد و مخارج مداوم است که تولیدکننده تمایل دارد که آن را به حداقل برساند(Benemann,1992  )در مطالعات گذشته کاربرد فاضلاب ثانویه در پرورش مخلوطی از گونه های فیتوپلانکتون دریایی با نتایج خوبی همراه بود(Dustan and Menzel,1971;Dustan and Tenore,1972; Goldman and Stanley,1974).همچنین پرورش تک گونه ای فیتوپلانکتون ها نیز موفقیت آمیز بوده است (Yoneahigue-Braga ,1977;Costa ,1999). در پرورش دو گونه ای فیتوپلانکتون ها که در برزیل در سال 2004 انجام گرفت، سودمند بودن  پساب شهری به عنوان منبع ماده مغذی لازم جهت پرورش فیتوپلانکتون ها به خوبی اثبات گردید(Koening&Demacedo ,2004).بدین روش علاوه بر امکان معرفی و تولید انبوه فیتوپلانکتون در سیستم های نیمه متراکم ، می توان نسبت به تولید روغن های غیر اشباع ،آگار و … در کنار اثر تصفیه کنندگی اقدام نمود.

تعداد صفحه : 83

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.