حقوق

پایان نامه جرم تخریب در حقوق

 

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

 

 

 

 

مقدمه:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

الف : بیان موضوع     ………………………………………………………………………………………………………………………………..

ب : سابقه تحقیق      …………………………………………………………………………………………………………………………………

ت : سؤالات تحقیق    ……………………………………………………………………………………………………………………………….

ث : فرضیه های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………

ج : اهداف و کاربردهای تحقیق    …………………………………………………………………………………………………………..

چ : روش تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………………

ح : معرفی ساختار و پلان تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………..

بخش نخست : واژه شناسی ، سابقه تاریخی و ارکان جرم تخریب در حقوق ایران وانگلیس  ……

فصل نخست : واژه شناسی و سابقه تاریخی جرم تخریب     …………………………………………………………..

مبحث اول : واژه شناسی    ……………………………………………………………………………………………………………………….

گفتار اول : مفهوم تخریب    …………………………………………………………………………………………………………………….

بند اول : معنای لغوی و اصطلاحی تخریب   ……………………………………………………………………………………..

بند دوم :  مقایسه تخریب با مفاهیم مشابه   …………………………………………………………………………………………

گفتار دوم :  مفهوم اموال و اشیا ء    ……………………………………………………………………………………………………..

بند اول :  مفهوم اموال    ………………………………………………………………………………………………………………………….

الف:  معنای لغوی و اصطلاحی مال   …………………………………………………………………………………………………….

ب : عناصر و تقسیمات  مال   …………………………………………………………………………………………………………………

بند دوم : مفهوم اشیاء   …………………………………………………………………………………………………………………………….

الف : مفهوم لغوی و اصطلاحی اشیاء   ………………………………………………………………………………………………….

ب : انواع و مصادیق اشیاء   ……………………………………………………………………………………………………………………..

مبحث دوم : سابقه تاریخی جرم تخریب   …………………………………………………………………………………………….

گفتار اول :  سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران   ……………………………………………………………………………..

گفتاردوم : سابقه تاریخی جرم تخریب در انگلستان    ………………………………………………………………………..

فصل دوم :  ارکان و عناصر جرم تخریب    ………………………………………………………………………………………….

مبحث اول :  رکن قانونی    ……………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار  اول :  مفهوم و مبانی رکن قانونی    ……………………………………………………………………………………………

گفتار دوم :  رکن قانونی جرم تخریب   …………………………………………………………………………..

بند اول : رکن قانونی جرم تخریب در ایران   ……………………………………………………………………………………….

بند دوم : رکن قانونی جرم تخریب در انگلستان   ……………………………………………………………………………….

مبحث دوم : رکن مادی   ………………………………………………………………………………………………………………………….

گفتار اول :  مفهوم و مبانی رکن مادی  ………………………………………………………………………………………………….

گفتار دوم :  عناصر رکن مادی جرم تخریب    ………………………………………………………………….

بند اول : رفتار مجرمانه   ………………………………………………………………………………………………………………………….

الف : ماهیت رفتار مجرمانه   ……………………………………………………………………………………………………………………

ب : صور و مصادیق رفتار مجرمانه    …………………………………………………………………………………………………….

بنددوم : موضوع جرم   ……………………………………………………………………………………………………………………………

الف : اموال یا اشیاء    ………………………………………………………………………………………………………………………………

ب : منقول یا غیر منقول   ………………………………………………………………………………………………………………………..

ج :  تعلّق به غیر داشتن    …………………………………………………………………………………………………………………………

۱-      تعلّق مالکانه یا مبتنی بر تصرّف قانونی    ………………………………………………………………………….

۲-      مالکیت مشاعی یا مفروز    …………………………………………………………………………………………………..

د :  اسناد و اوراق    ……………………………………………………………………………………………………………………………………

۱٫      تعریف اسناد و اوراق    ……………………………………………………………………………………………………….

۲٫      انواع اسناد و اوراق    …………………………………………………………………………………………………………….

بند سوم :  اضرار به غیر   ………………………………………………………………………………………………………………………….

۱٫      مفهوم و انواع اضرار به غیر   ……………………………………………………………………………………………….

۲٫      رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و اضرار به غیر   …………………………………………………………….

مبحث سوم : رکن معنوی   ……………………………………………………………………………………………………………………….

گفتار اول : مفهوم و مبانی رکن معنوی   ………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : عناصر رکن معنوی جرم تخریب   ……………………………………………………………………………………..

بند اول : عنصر اراده و اختیار    ………………………………………………………………………………………………………………

بند دوم : عنصر قصد مجرمانه اضرار به غیر  …………………………………………………………………….

بند سوم : داعی و انگیزه مجرمانه     ……………………………………………………………………………………………………..

بخش دوم: واکنش  کیفری در قبال  جرم تخریب در  حقوق ایران و انگلستان    …………………………

فصل نخست : واکنش کیفری سرکوبگر   ………………………………………………………………………………………………

مبحث اول : مجازات اصلی   …………………………………………………………………………………………………………………

گفتار اول : مجازات ساده    ……………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : مجازات تشدید یافته   …………………………………………………………………………………………………………

بند اول :کیفیات عام تشدید مجازات  ……………………………………………………………………………..

الف : تعدد جرم     …………………………………………………………………………………………………………………………………….

ب : تکرار جرم    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

بند دوم : کیفیات خاص تشدید مجازات    ………………………………………………………………………………………….

الف :  کیفیات شخصی تشدید مجازات    …………………………………………………………………………………………….

۱٫      مفهوم و آثار کیفیات شخصی تشدید مجازات    …………………………………………………………….

۲٫      مصادیق قانونی کیفیات شخصی تشدید مجازات  …………………………………………………………..

ب : کیفیات عینی تشدید مجازات     ……………………………………………………………………………………………………

۱٫      مفهوم و آثار کیفیات عینی تشدید مجازات    …………………………………………………………………..

۲٫      مصادیق قانونی کیفیات عینی تشدید مجازات    ……………………………………………………………..

مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی   ………………………………………………………………………………………..

گفتار اول : مجازات تکمیلی   ………………………………………………………………………………………………………………….

بند اول : مفهوم مجازات تکمیلی  ……………………………………………………………………………………

بند دوم : اقسام مجازات تکمیلی    ………………………………………………………………………………………………………….

الف : مجازات تکمیلی اجباری    ………………………………………………………………………………………………………….

ب : مجازات تکمیلی اختیاری    ……………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : مجازات تبعی    ……………………………………………………………………………………………………………………..

بند اول : مفهوم مجازات تبعی ………………………………………………………………………………………..

بند دوم : مصادیق مجازات تبعی    …………………………………………………………………………………………………………

مبحث سوم : مجازات شروع به جرم ، معاونت و مشارکت در جرم   ……………………………………………..

گفتار اول : مفهوم و مجازات شروع به جرم تخریب    ………………………………………………………………………

بند اول : مفهوم و معیار تمییز شروع به جرم تخریب    …………………………………………………………………….

بند دوم : مقایسه شروع به جرم تخریب با مفاهیم جرم محال و عقیم   …………………………………………

بند  سوم: مجازات شروع به جرم تخریب   …………………………………………………………………………………………

گفتار دوم : مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب   ……………………………………………..

بند اول : مفهوم معاونت و مشارکت در جرم تخریب    ……………………………………………………………………..

بند دوم : ملاک تمییز معاونت و مشارکت در جرم تخریب   ……………………………………………..

بند سوم : مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب  …………………………………………………………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل دوم : واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی     ……………………………………………………………………………

مبحث اول : واکنش های کیفری مخفّفه    ……………………………………………………………………………………………

گفتار اول : کیفیات مخفّفه قانونی    ………………………………………………………………………………………………………

گفتار دوم : کیفیات مخفّفه قضایی    ……………………………………………………………………………………………………..

مبحث دوم: واکنش های کیفری ارفاقی   …………………………………………………………………………

گفتاراول : تعلیق مجازات    ……………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم : آزادی مشروط  ………………………………………………………………………………………………………………………

نتیجه گیری    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

الف: نتایج  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ب: پیشنهادها   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

متن انگلیسی قانون تخریب کیفری انگلستان مصوب ۱۹۷۱   ……………………………………………………………

ترجمه قانون تخریب کیفری انگلستان مصوب ۱۹۷۱  ………………………………………………………………………..

منابع و مآخذ    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

الف : منابع فارسی    …………………………………………………………………………………………………………………………………

·         کتاب ها    ……………………………………………………………………………………………………………………………….

·         پایان نامه ها    ………………………………………………………………………………………………………………………..

·         قوانین و مقررات   …………………………………………………………………………………………………………………

ب : منابع خارجی    …………………………………………………………………………………………………………………………………..

·         کتاب ها    ……………………………………………………………………………………………………………………………….

·         قوانین و مقررات    ………………………………………………………………………………………………………………..

ج :وب سایت ها    ……………………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده  انگلیسی    …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱

۱

۱

۱

۲

۲

۲

۳

۴

۵

۵

۵

۵

۸

۹

۱۰

۱۰

۱۱

۱۳

۱۳

۱۴

۱۵

۱۵

۱۵

۱۷

۱۷

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۳

۲۳

۲۵

۲۵

۲۵

۲۷

۲۹

۳۰

۳۲

۳۴

۳۴

۳۵

۳۷

۳۸

۴۲

۴۵

۴۶

۴۹

۴۹

۵۱

۵۶

۵۹

۶۰

۶۰

۶۰

۶۸

۶۸

۶۹

۷۱

۷۴

۷۴

۷۴

۷۵

۷۶

۷۶

۷۷

۷۹

۷۹

۷۹

۸۰

۸۰

۸۰

۸۱

۸۱

۸۱

۸۳

۸۳

۸۳

۹۲

۹۶

۹۸

۹۸

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۴

۱۰۴

۱۰۴

۱۰۶

۱۰۸

۱۰۹

۱۱۲

۱۱۸

۱۱۸

۱۲۰

۱۲۲

۱۲۷

۱۳۵

۱۳۵

۱۳۵

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۸

۱۳۸

۱۳۹

۱۳۹

۱۴۰

 

 

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.

دیدگاهتان را بنویسید