پایان نامه ارشد

نگارش پایان نامه در مورد ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه)

بند چهارم : ازدواج موقت طولانی مدت در حکم نکاح دائم

از مجموع مباحث این گفتار به این نتیجه رسید که ازدواج موقت طولانی مدت درحکم نکاح دائم است اما این بدان معنا نیست که از حیث آثار و احکام دقیقاً مثل نکاح دائم است . زیرا در علم لغت و اصول و حقوق  در حکم چیزی بودن عین آن چیز بودن نیست بنابراین شایسته است ابتدا واژه در حکم را واشکافی کنیم و نتایج حاصل از معنی این واژه را در خصوص بحث این تحقیق بررسی نماییم.

« فى حُکْم »: به واژه مساوى معنی شده است [۱] ، مانند ؛ « هو فیحُکْمِ العَدم »: او در حکم عدم است ؛   ترکیب ‹‹ در حکم ›› بمعنی مثل ، مانند و شبیه نیز می باشد.. مر حوم دکتر سید حسن امامی ‹‹ در حکم ›› را ‹‹ شبیه ›› دانسته اند، آنجا که در جلد اول دوره گرانبهای حقوق مدنی اصطلاح ‹‹ در حکم غصب ›› را معادل ‹‹ شبه غصب ›› آورده اند.

در اصول فقه و در باب ظهور ، لفظ ‹‹ درحکم ›› نیز بکار رفته و گفته اند که باید قرائن حالی و مقالی آن را دید تا بتوان مقصود واقعی را بدست آورد. گاه از قرائن میتوان فهمید که ‹‹ درحکم ›› یعنی همان چیز ولی گاهی خود همان چیز نیست بلکه صرف نظر از قرائن یک اشعاری دارد به اینکه غیر از آن است ولی نازل منزله آنست. بعبارت دیگر ظهور ابتدایی دارد ولی با تعمق و به کمک قرائن میتوان معنی واقعی آنرا فهمید که عین آنست یا غیر آن . بطور مثال در علم اصول میگویند خبرِعادل بمنزله علم است. یعنی واقعاً علم نیست حتی ممکن است موجب ظن هم نباشد ولی نازل منزله علم است ( مثلِ علم می باشد ) در حقوق نیز وقتی با دو یا چند موضوع مواجه می شویم که از لحاظ ماهیت قانونی و آثار قانونی در برخی جهات مشترکاتی با هم دارند. این ارتباط را با اصطلاح ‹‹ درحکمِ ›› بیان می کنند.

در مبحث پیشین با توصل به مبانی فقهی و قانونی به نتیجه رسیدیم که ازدواجهای موقت طولانی مدت در حکم نکاح دائم هستند و با توجه به مفهوم (در حکم ) نتیجه آنست که این نوع ازدواجها شبیه ازداواج دائم هستند نه دقیقاً مانند آن لذا در برخی احکام با در نظر گرفتن ماهیت خاص این نوع نکاح ، مبانی فقهی و قانونی آن، مصالح اجتماعی و نظم عمومی و اخلاق حسنه ، تابع عقد موقت و در برخی احکام تابع عقد دائم می باشد .  در کل می توان نتیجه گرفت وقتی گفته می شود ازدواج موقت طولانی مدت در حکم نکاح دائم است اثر اصلی این نتیجه گیری اینست که :

 1. در برخی موارد جاری شدن احکام نکاح دائم بر نکاح موقت هرچند طولانی مدت با شرع و نظم عمومی و اخلاق حسنه برخورد می کند   مثل مهریه که در ازدواج موقت تعیین آن حین العقد واجب است و عدم تعیین آن موجب بطلان عقد آثار زیانبار آن می گردد بخصوص اگر طرفین به بطلان آگاه نباشند موجب معصیت و فرزندان نامشروع می گردد.
 2. در هر مورد که آثار و احکام ازدواج  موقت بلند مختص حقوق غیر مالی زوجین باشد مثل اذن پدر برای ازدواج دختر باکره  احکام  آن تابع نکاح موقت خواهد بود.
 3. در هر مورد که حقوق مالی باشد که در حق اشخاص دیگر نیز اثر دارد احکام  آن تابع نکاح موقت خواهد بود . مثل ارث
 4. در هر مورد که آثار و احکام ازدواج بلند مدت متوجه حقوق مالی خود زوجین و  به دیگران تسری پیدا نکند  احکام  نکاح دائم بر آن جاریست .مثل حق نفقه حق مسکن حق اشتغال
 5. در هر مورد که با توجه به ماهیت ازدواج موقت طولانی مدت جریان احکام ازدواج موقت بر آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه برخورد کند تابع احکام ازدواج دائم خواهد بود مثل ثبت ازدواج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] – ترجمه و معنی حکم در فرهنگ لغت عربی-فارسی المعانی

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
 2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
 3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
 4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
 5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
 6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
 7. پایان نامه بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
 8. دانلود پایان نامه با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 10. دانلود پایان نامه نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
 11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
 12. پایان نامه جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
 13. پایان نامه بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
 14. پایان نامه بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
 15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
 16. پایان نامه حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
 17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
 18. پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
 19. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : شروط ضمن عقد نکاح
 20. پایان نامه اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
 21. دانلود پایان نامه تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
 22. دانلود پایان نامه تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
 23. دانلود پایان نامه وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
 24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
 25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
 26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
 27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
 28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
 29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
 30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
 31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
 32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
 33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
 34. پایان نامه : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
 35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
 36. پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
 37. پایان نامه بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
 38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
 39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
 40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
 41. کار تحقیقی حقوق (وکالت) : بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

دیدگاهتان را بنویسید