جغرافیا

منابع پایان نامه – ارزیابی عملکرد محور پیاده راه ۱۵ خرداد از دیدگاه منظر شهری

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱

مقدمه: ۲

۱-۱: بیان مسئله. ۴

۱-۲: سوالات تحقیق.. ۵

۱-۳: اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴: فرضیات تحقیق.. ۶

۱-۵: ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۶: روش تحقیق.. ۸

۱-۷: پیشینه تحقیق.. ۱۰

۱-۸: مشکلات تحقیق.. ۱۳

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق.. ۱۵

مقدمه. ۱۶

۲-۱: تاریخچه مبلمان شهری.. ۱۷

۲-۲: خیابان و شهر. ۱۹

۲-۲-۱: پیش از انقلاب صنعتی.. ۱۹

۲-۲-۲: انقلاب صنعتی و پس از آن.. ۲۱

۲-۳:  مبلمان شهر. ۲۲

۲-۴: تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان  شهری.. ۲۳

۲-۵: نقش مبلمان شهری بر هویت شهری و شهرسازی.. ۲۶

۲-۵-۱: نقش مبلمان شهری، سیمای شهر و نیاز شهروندان.. ۲۷

۲-۵-۲: نقش سمبلها و نشانه ها در مبلمان شهری.. ۲۸

۲-۵-۳: رابطه مبلمان شهری و آرامش ذهنی و سلامت روانی.. ۲۹

۲-۵-۴: تأثیر اقلیم، مصالح، رنگ و ویژگیهای هنری در مبلمان شهری.. ۳۰

۲-۶:  معیارهای ارزیابی پیاده راه ها ۳۱

۲-۶-۱: معیارهای اجتماعی اقتصادی.. ۳۱

۲-۶-۲:  معیارهای کالبدی فضایی.. ۳۲

۲-۶-۳: معیارهای ترافیک و دسترسی.. ۳۳

۲-۶-۴:  معیارهای طراحی شهری.. ۳۴

۲-۷: ارتباط و نقش پیاده راه در تعاملات اجتماعی.. ۳۵

۲-۷-۱: پیاده راه موجب تحکم رابطه انسان و محیط شهری.. ۳۵

۲-۷-۲: پیاده راه ها عاملی برای نشاط و سرزندگی اجتماعی.. ۳۶

۲-۷-۳: نقش پیاده روی در سلامت جسمی و روحی عابران پیاده ۳۷

۲-۷-۴: حرکت پیاده موجد توسعه پایدار اجتماعی.. ۳۸

۲-۸: ارتباط پیاده راه و حمل ونقل.. ۳۹

۲-۸-۱: جایگاه پیاده راه در حمل و نقل پایدار ۳۹

۲-۸-۲: روش ها حمل و نقل داخلی در پیاده راه ها ۴۰

۲-۸-۲-۱: حمل ونقل سواره ۴۱

۲-۸-۲-۲: پل ها و مسیرهای پیاده متحرک افقی و عمودی.. ۴۲

۲-۸-۲-۳: تونل ها و زیرگذرهای پیاده ۴۳

۲-۸-۲-۴: شبیراهه ها و پلکانهای پیاده ۴۴

۲-۹: نظریه های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده رو ۴۴

۲-۹-۱ الف)  نظریه های مرتبط با مبلمان شهری : ۴۴

۲-۹-۲ ب) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با مبلمان شهری.. ۴۷

۲-۱۰ :نظریه های مرتبط با پیاده راه های شهری: ۵۴

۲-۱۰-۱ الف) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با پیاده راه ها ۵۷

۲-۱۱: انواع عناصر مبلمان شهری.. ۵۹

۲-۱۲:  تعریف پیاده‌راه ۶۶

۲-۱۲-۱: تاریخچه احداث پیاده‌راه در جهان.. ۶۶

۲-۱۲-۲: تاریخچه احداث پیاده‌راه در ایران.. ۶۸

۲-۱۳:خلاصه و نتیجه گیری.. ۷۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصـل سـوم: شناخت وضع موجود شهر تهران (مطالعه موردی منطقه ۱۲ تهران) ۷۶

۳-۱: موقعیت تهران و موقعیت منطقه ۱۲٫ ۷۷

۳-۲: شناخت ویژگی های طبیعی منطقه ۱۲٫ ۷۸

۳-۲-۱: آب و هوا ۷۸

۳-۲-۱-۱: تقسم بندی انواع آب و هوای استان تهران.. ۷۹

۳-۲-۲: ارتفاع از سطح دریا ۷۹

۳-۲-۳: شیب زمین.. ۷۹

۳-۲-۴: میزان بارش…. ۸۰

۳-۲-۵: میانگین دمای سالانه. ۸۰

۳-۲-۶: رطوبت نسبی.. ۸۰

۳-۲-۷: وزش باد. ۸۰

۳-۲-۸: ژئومورفولوژی تهران.. ۸۰

۳-۳: ویژگی های اجتماعی- اقتصادی، تاریخی منطقه ۱۲٫ ۸۳

۳-۳-۱: مطالعات تاریخی منطقه ۱۲٫ ۸۳

۳-۳-۲: موقعیت اجتماعی و جمعیتی منطقه ۱۲٫ ۸۶

۳-۳-۳: مطالعات اقتصادی منطقه ۱۲٫ ۸۹

۳-۴:خصوصیات کالبدی- فضایی منطقه ۱۲٫ ۹۱

۳-۴-۱: خطوط و شبکه های ارتباطی: ۹۱

۳-۴-۳: بافت فرسوده منطقه ۱۲٫ ۹۶

۳-۵- جمع بندی: ۹۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق.. ۹۸

۴-۱ : آمار توصیفی.. ۹۹

۴-۱-۱: شاخص های توصیفی.. ۹۹

۴-۱-۲:  سن.. ۹۹

۴-۱-۳:  تحصیلات… ۱۰۰

۴-۱-۴: جنسیت… ۱۰۲

۴-۲: آمار توصیفی سؤالات مربوط به  پرسشنامه. ۱۰۳

۴-۳: معرفی پیاده راه بازار تهران.. ۱۰۵

۴-۴: ارزیابی پیاده‌راه بازار تهران.. ۱۰۸

۴-۴-۱: ابعاد اجتماعی ـ اقتصادی.. ۱۰۹

۴-۴-۲: کالبدی ـ فضایی.. ۱۱۳

۴-۴-۳: دسترسی و ترافیک… ۱۱۷

۴-۴-۴: طراحی شهری.. ۱۲۳

فصل پنجم: آزمــون فرضیـات،نتیجه گیری و ارائه راهکار و پیشنهادات… ۱۳۱

مقدمه. ۱۳۲

۵-۱: آمار استنباطی برای بررسی سؤالات و فرضیه های تحقیق.. ۱۳۳

۵-۱-۱: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش…. ۱۳۳

۵-۱-۲: فرضیات پژوهش…. ۱۳۴

۵-۲) نتیجه گیری.. ۱۳۶

۵-۳: پیشنهادها  و ارائه راهکار ۱۴۵

منابع و مآخذ. ۱۴۷

پیوست ها ۱۵۲

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

 

جدول (۱-۱): نظریه پردازان و مفاهیم موثر بر پیاده راه(ماخذ: کاشانی جو،۱۳۸۹) ۱۳

جدول (۲-۱): شناخت انواع تجهیزات شهری در خدمات… ۶۴

جدول (۲-۲ ): ویژگی‌های برنامه‌ریزی و طراحی برخی از پیاده‌راه‌های ایجاد شده در ایران (کاشانی‌جو، ۱۳۹۰). ۷۰

جدول (۲-۳): معیارها، شاخص‌ها و ابزار ارزیابی «مأخذ نگارنده برگرفته از (مرتضوی، ۱۳۹۰)، (معینی، ۱۳۸۹)، (کاشانی جو، ۱۳۹۰)، (پاکزاد، ۱۳۸۴)، (قریب، ۱۳۸۳)» ۷۱

جدول(۳-۱): نقاط قوت و فرصت های جمعیتی و اجتماعی منطقه. ۸۷

جدول (۳-۲): مقایسه تحولات جمعیتی منطقه ۱۲ با شهر تهران در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵و ۱۳۹۰٫ ۸۸

جدول (۳-۳): فرصت ها و قوت حمل و نقل منطقه ۱۲٫ ۹۲

جدول (۳-۴): کاربری های منطقه ۱۲٫ ۹۵

جدول(۳-۵): فرصت ها و قوت کاربری زمین منطقه ۱۲٫ ۹۶

جدول(۴-۱): آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش…. ۹۹

جدول (۴-۲): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. ۱۰۰

جدول (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات… ۱۰۱

جدول (۴-۴): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت… ۱۰۲

جدول(۴-۵): خلاصه آمار توصیفی سوالات مربوط به قسمت  الف پرسشنامه تحقیق.. ۱۰۳

جدول (۴-۶): نتیجه ارزیابی معیارها ۱۲۹

جدول(۵-۱): ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش…. ۱۳۴

جدول (۵-۲): بررسی ارتباط میان طراحی پیاده راه با سازماندهی بافت تاریخی شهر. ۱۳۴

جدول (۵- ۳): بررسی ارتباط میان ایجاد پیاده راه و کاهش ترافیک…. ۱۳۵

جدول(۵-۴): درصد فراوانی پاسخگویان. ۱۳۶

جدول (۵-۵): نتیجه ارزیابی معیارها ۱۴۰

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.