جغرافیا

پایان نامه با موضوع ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

 

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

مقدمه. ۳

۱- ۱- بیان مسئله. ۳

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۶

۱-۴- اهداف (شامل اهداف کلی و کاربردی). ۹

۱-۴-۱- هدف کلی.. ۹

۱-۵- کاربرد نتایج تحقیق.. ۱۰

۱-۶- سؤالات تحقیق.. ۱۰

۱-۷- فرضیه‏های تحقیق.. ۱۰

۱-۸- مشکلات و محدودیتهای تحقیق.. ۱۰

۱-۹- تعاریف واژگان و مفاهیم.. ۱۱

۱-۹-۱- محله. ۱۱

۱-۹-۲- شاخص ها ۱۱

۱-۹-۳- کیفیت… ۱۱

۱-۹-۴- کیفیت زندگی.. ۱۱

۱-۹-۵- شهر کرمانشاه ۱۲

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه. ۱۴

۲-۱- پیدایش شهر و شهرنشینی.. ۱۵

۲-۱- ۱- مرحله اول دگرگونی و رشد شهرها سال۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰٫ ۱۵

۲-۱- ۲- مرحله دوم دگرگونی و رشد شهرها سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۱٫ ۱۶

۲-۱- ۳- مرحله سوم رشد شتابان شهر نشینی تا انقلاب اسلامی.. ۱۷

۲-۱- ۴- مرحله چهارم ادامه شدت شتابان شهرنشینی بعد از انقلاب اسلامی.. ۱۷

۲-۲- فضای شهری و ابعاد آن.. ۱۸

۲-۲-۱- تأثیر فضاهای شهری بر وجوه مختلف یک شهر. ۱۹

۲-۲-۲- تاثیر فضاهای شهری بر سیما و کالبد یک شهر. ۱۹

۲-۲-۳- تاثیر فضاهای شهری بر وجوه فرهنگی و اجتماعی یک شهر. ۲۰

۲-۳- فرایند بازساخت و شکل گیری مناطق کلانشهری.. ۲۰

۲-۳-۱- سنت زیبایی شناسی بصری در طراحی شهری.. ۲۲

۲-۳-۲- سنت ایجاد مکان شهری.. ۲۲

۲-۴- تعریف کلان شهر. ۲۳

۲-۴-۱- تاریخچه پیدایش کلان شهر. ۲۴

۲-۴-۲- خصلت‌های کلان شهرها ۲۴

۲-۴-۲-۱- سلطه عقلانیت و حسابگری در شهرها ۲۴

۲-۴-۲-۲- پیچیدگی کلان شهرها ۲۵

۲-۴-۲-۳- دلزدگی و یکنواختی.. ۲۵

۲-۴-۲-۴- احتیاط، محافظه کاری در کلان شهری.. ۲۵

۲-۴-۲-۵- کلان شهر، مرکز تحول فرهنگ مدرن.. ۲۵

۲-۴-۲-۶- عدم تجانس و ناهمگونی شهرها ۲۶

۲-۴-۲-۷- تراکم و آلودگی محیط… ۲۶

۲-۴-۲-۸- تأخر فرهنگی و عدم هماهنگی انسان و ماشین.. ۲۶

۲-۵- تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی.. ۲۶

۲-۵-۱-کیفیت زندگی شهری.. ۲۸

۲-۵-۲- مفهوم کیفیت زندگی.. ۳۰

۲-۶- نظریه های کیفیت زندگی.. ۳۳

۲-۶-۱- کیفیت زندگی ناشی از برخورداری.. ۳۳

۲-۶-۲- کیفیت زندگی ناشی از ارتباطات… ۳۴

۲-۶-۳- کیفیت زندگی ناشی از کیفیتِ بودن.. ۳۴

۲-۶-۴- کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی.. ۳۴

۲-۷- دیدگاه های کیفیت زندگی.. ۳۶

۲-۷-۱- مکتب ساختارگرایی.. ۳۶

۲-۷-۲- مکتب اصلاح گرایی.. ۳۷

۲-۷-۳- نظریات طراحان شهری معاصر در باب کیفیات محیطی.. ۳۷

۲-۷-۴- مدلهای طبقه بندی کیفیت محیط شهری.. ۳۸

۲-۷-۴- ۱- مدل لنگ: نیازهای انسانی.. ۳۸

۲-۷-۴-۲- مدل اپلیارد:  حالت های ادراک انسانی.. ۳۹

۲-۷-۴- ۳- مدل «کانتر» : مولفه های « مکان » ۳۹

۲-۸- ابعاد اساسی در مدلهای سنجش کیفیت زندگی شهری.. ۳۹

۲-۸-۱- کیفیت زندگی و ابعاد سه گانه آن.. ۴۱

۲-۸-۲- شاخص های سنجش کیفیت زندگی شهری.. ۴۳

۲-۹- برنامه ریزی.. ۴۶

۲-۱۰- دیدگاه های توسعه پایدار شهری با توجه به محیط زیست… ۴۶

۲-۱۰-۱- تعریف سازمان خواربار جهانی (فائو). ۴۷

۲-۱۰-۲- تئوریهای توسعه منطقه‌ای.. ۴۷

۲-۱۰-۳- روش منطقه‌ای‌کردن.. ۴۸

۲-۱۰-۴- مناطق همگن.. ۴۸

۲-۱۰-۵- مناطق عملکردی.. ۴۹

۲-۱۰-۶- مناطق برنامه‌ریزی.. ۴۹

۲-۱۰-۷- نظریه سیستمها ۵۱

۲-۱۱- تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد محیط… ۵۱

۲-۱۱-۱- مفهوم ارزیابی محیط… ۵۳

۲-۱۱-۲- اهداف، عملکرد و معیارهای ارزیابی.. ۵۳

۲-۱۱-۳- ارزشیابی محیط… ۵۴

۲-۱۱-۴- مفهوم ارزشیابی.. ۵۵

۲-۱۲- مدیریت شهری و مشارکت مردمی.. ۵۷

۲-۱۲-۱- مشارکت و توسعه شهری.. ۵۸

۲-۱۲-۱-۱- مفهوم مشارکت… ۵۸

۲-۱۲-۱-۲- سطوح مشارکت… ۵۹

۲-۱۲-۱-۳- ضرورت و اهمیت مشارکت در توسعه. ۶۰

۲-۱۳- نظریه برنامه‌ریزی ارتباطی.. ۶۲

۲-۱۳-۱- برنامه ریزی فضایی.. ۶۳

۲-۱۳-۲- ساختار فضایی.. ۶۴

۲-۱۳-۳- ساماندهی فضایی.. ۶۴

فصل سوم: مواد و روش ها

مقدمه. ۶۶

۳-۱- ویژگی‌های جغرافیایی کرمانشاه ۶۶

۳-۱-۱- ویژگی‌های کلی زمین شناسی و تکتونیکی زاگرس…. ۶۸

۳-۱-۲- ویژگیهای توپوگرافی و ژئومورفولوژیکی شهر کرمانشاه ۷۰

۳-۲- وضعیت منابع آبی استان کرمانشاه ۷۱

۳-۲-۱- وضعیت هیدرولوژی شهر کرمانشاه ۷۲

۳-۲-۱-۱- رودخانه قره سو. ۷۲

۳-۲-۲- ویژگیهای اقلیمی وجوی.. ۷۳

۳-۲-۳- درجه حرارت و تغییرات آن.. ۷۴

۳-۲-۴- بارندگی و میزان آن.. ۷۵

۳-۲-۵- باد. ۷۷

۳-۲-۶- تبخیر. ۷۸

۳-۲-۷- تعداد روزهای یخبندان.. ۷۹

۳-۳- مسائل زمین شناسی.. ۷۹

۳-۳-۱- خاک شناسی شهر کرمانشاه و اطراف آن.. ۷۹

۳-۳-۲- آلودگی هوا ۸۱

۳-۳-۳- بررسی خصوصیات تکتونیکی زمین (وضعیت لرزه خیزی منطقه). ۸۱

۳-۳-۴- تأثیر آب و هوا بر سیمای طبیعی و انسانی استان.. ۸۲

۳-۵- ویژگیهای انسانی و تاریخی منطقه. ۸۳

۳-۵-۱- شهر کرمانشاه ۸۴

۳-۵-۲- جمعیت استان.. ۸۵

۳-۶- توسعه کالبدی کرمانشاه در دوران جدید شهرنشینی در ایران.. ۸۷

۳-۶-۱- زندگی شهری.. ۸۸

۳-۶-۲- نژاد. ۸۹

۳-۶-۳- زبان گویش…. ۸۹

۳-۶-۳-۱- گویش کردی کلهری.. ۹۰

۳-۶-۳-۲- گویش کردی اورامی.. ۹۰

۳-۶-۳-۳- گویش کردی سورانی.. ۹۰

۳-۶-۳-۴- گویش لکی.. ۹۰

۳-۷- هنرهای سنتی کرمانشاه ۹۰

۳-۷-۱- گلیم بافی.. ۹۱

۳-۷-۲- موج بافی.. ۹۱

۳-۷-۳- جاجیم بافی.. ۹۲

۳-۷-۴- قالی بافی.. ۹۲

۳-۷-۵- نمد مالی.. ۹۲

۳-۸- وضعیت اقتصادی استان کرمانشاه‏ ۹۳

۳-۸-۱- صنعت و تولید.. ۹۳

۳-۸-۱- مذهبی و فرهنگی.. ۹۳

۳-۸-۱- بهداشت و درمان ‏ ۹۴

۳-۹- روش شناسی تحقیق.. ۹۴

۳-۹-۱- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجرا ۹۴

۳-۹-۲- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی.. ۹۴

۳-۹-۳- روش های گردآوری داده ها ۹۵

۳-۹-۴- روش و طرح نمونه برداری.. ۹۵

۳-۱۰- بررسی اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری.. ۹۶

۳-۱۰-۱- روایی پرسشنامه. ۹۶

۳-۱۰-۲- پایایی پرسشنامه. ۹۷

۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۹۷

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها

مقدمه. ۱۰۰

۴-۱- اطلاعات و آمار توصیفی جامعه آماری.. ۱۰۰

۴-۱-۲- توزیع پاسخ‌دهندگان بر حسب سن.. ۱۰۰

۴-۱-۳- توزیع پاسخ‌دهندگان برحسب جنس…. ۱۰۱

۴-۱-۴- توزیع پاسخ دهندگان بر حسب شغل.. ۱۰۱

۴-۱-۵- توزیع پاسخ دهندگان برحسب میزان تحصیلات… ۱۰۲

۴-۱-۶- توزیع پاسخ دهندگان برحسب مالکیت خانه (نوع سکونت ساختمان). ۱۰۲

۴-۱-۷- توزیع پاسخ دهندگان برحسب وضعیت تأهل.. ۱۰۳

۴-۲- شاخص های سنجش…. ۱۰۴

۴-۲-۱- شاخص ها ۱۰۴

۴-۳- یافته های استنباطی.. ۱۰۵

۴-۳-۱- شاخص های عینی کیفیت زندگی شهری.. ۱۰۵

۴-۳-۲- شاخص های ذهنی کیفیت زندگی شهری.. ۱۰۸

۴-۳-۲- ۱- شاخص های ذهنی در بعد فیزیکی.. ۱۰۹

۴-۳-۲-۲- شاخص های ذهنی در بعد اقتصادی.. ۱۰۹

۴-۳-۲-۳- شاخص های ذهنی در بعد اجتماعی.. ۱۱۰

۴-۳-۳- مقایسه شاخص های ذهنی کیفیت محیط شهری در ابعاد مختلف…. ۱۱۱

۴-۴- بررسی عوامل مؤثر با بهره گرفتن از تحلیل عاملی.. ۱۱۱

۴-۴-۱- روش تحلیل عاملی.. ۱۱۱

۴-۴-۲- تحلیل کاوشی عامل ها ۱۱۳

۴-۴-۳- اعتبار تحلیل عاملی.. ۱۱۵

۴-۴-۴- تهیه ماتریس داده ها ۱۱۶

۴-۴-۵- محاسبه ماتریس همبستگی.. ۱۱۶

۴-۴-۶- استخراج عامل ها ۱۱۶

۴-۴-۷- چرخش عامل‌ها ۱۱۸

۴-۴-۸- نام گذاری عامل ها ۱۱۹

۴-۴-۸-۱- عامل اول.. ۱۲۰

۴-۴-۸-۲- عامل دوّم. ۱۲۰

۴-۴-۸-۳- عامل سوم. ۱۲۱

۴-۴-۸-۴- عامل چهارّم. ۱۲۲

 فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه گیری

مقدمه. ۱۲۵

۵-۱- یافته های بدست آمده از فرضیه های پژوهش…. ۱۲۵

۵-۱-۱- فرضیه اول پژوهش…. ۱۲۵

۵-۱-۲- فرضیه دوم پژوهش…. ۱۲۷

۵-۲- نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۲۸

 

 

 

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.