متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكیده:

با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو نمونه انجام شده است .

نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد .

 مقدمه

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی میباشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تا جایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند .تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت میباشد بنابراین تعجب آور نیست که قبلا معادلات بسیار زیادی در این محدوده منتشر شده باشد. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند. دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است. سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد. (خدادادی، 1388 ، 107)1.

از طرفی در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسك دارایی ها، سرمایه گذاری می كنند. یكی از عوامل موثر بر ریسك دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها نیز حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ (یحیی زاده فر، 1387 ، 102) 2.

دراین مطالعه به بررسی رابطه بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1 تاریخچه مطالعاتی

خلاصه زیر به ترتیب شامل نام محقق ، موضوع تحقیق ، روش اجرای تحقیق و نتیچه تححقیق میباشد :

 • گلستن و هریس[1] ؛ برآورد اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ؛ سهم از سهام NYSE انتخاب گردید. اختلاف قیمت به اجزای موقتی شامل هزینه های نگهداری موجودی، مخارج ثبت و یا منافع انحصاری و هزینه های انتخاب نادرست تجزیه میگردد ؛ با چشم پوشی از مستقل بودن قیمت، هزینه انتخاب نادرست، 20 درصد از اختلاف قیمت را پوشش میدهد با مستقل در نظر گرفتن قیمت، 35 درصد از اختلاف قیمت را پوشش میدهد.
 • استل [2]؛ استنتاج اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش: آزمونهای تجربی وتئوریك ؛ نمونه ای از سهام NASDAQ به طور ماهانه (متغیر از 765 تا 821 سهم) انتخاب گردید. سه جزء اساسی برای اختلاف قیمت، مفروض گردید: هزینه های فرایند سفارش، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست ؛ برآوردهای زیر به دست آمد: هزینه های اطلاعات نادرست 43 %، هزینه ای نگهداری (ریسك موجودی) 10 % و هزینه های سفارش 47 % به دست آمد . در حالیكه قیمتهای پیشنهادی به طور قابل توجهی در سهم ها متغیر م یباشد به نظر می رسد اجزای اختلاف قیمت بخش تغییرناپذیری از اختلاف قیمت باشد.
 • جرج، كاول و نیمالندران[3]؛ برآورد اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش واجزای آن: رویكردی جدید ؛ نمونه هایی از سهام AMEX/NYSE و NASDAQ با انداز ههای نامشخص انتخاب گردید. اختلاف قیمت به هزینه های فرایند سفارش و هزینه های انتخاب نادرست، تجزیه گردید آنها فرض كردند كه به دلیل خود همبستگی مثبت در بازده های مبتنی بر قیمتهای پیشنهادی خرید یا فروش، هزینه های نگهداری موجودی، وجود ندارد ؛ هزینه های انتخاب نادرست طبق برآوردها از 8درصد تا 13 درصد از اختلاف قیمت را تشكیل میدادند. هزینه های فرایند سفارش، بخش بزرگی از اختلاف قیمت را به خود اختصاص میدهد . شواهدی مبنی بر وجود هزینه های موجودی یافت نشد.
 • بوروكس [4]؛ اجزای اختلاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش قبل وبعدازآگهی های اطلاعاتی پیش بینی شده ؛ سهم از AMEX و NYSE انتخاب شدند. اختلاف قیمت قبل وبعداز اطلاعیه های سود و تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفت. اختلاف قیمت به یك بخش ثابت هزینه های انجام معامله و هزینه های انتخاب نادرست كه شامل هزینه های نگهداری موجودی نیز میشد تجزیه گردید . اختلاف قیمتها به طور معنی داری پیرامون اطلاعیه های سود بالاتر هستند. هزینه های انتخاب نادرست برای كل نمونه 48 % از اختلاف قیمت را شامل میشود.
 • هوانگ و استل[5] ؛ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش: رویکردی جامع ؛ سهم از بین بزرگترین و پرداد و ستدترین سهم های NYSE انتخاب شد .اختلاف قیمت هزینه های انتخاب نادرست، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های فرایند سفارش را بر مبنای متدولوژیهای مختلف شامل می گردد.؛ هزینه های انتخاب نادرست وقتی با هزینه های نگهداری موجودی یكجا در نظر گرفته میشود از 2 تا 22 % و یا به طور متوسط 11 % از اختلاف قیمت را شامل می شود.هزینه های فرایند سفارش بخش بزرگی ازاختلاف قیمت را به خود اختصاص میدهد . هنگامیكه هزینه های انتخاب نادرست و هزینه های نگهداری موجودی، جدا در نظر گرفته میشود متوسط اولی، 10 % و متوسط دومی، 29 % خواهد بود.
 • بون[6] ؛ افشائ ذخایر نفت وگاز و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ؛ گروه مورد بررسی شامل 34 شرکت نفتی و گازی NASDAQ بود. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش برای یک سال قبل و بعد از افشاء ارزش ذخایر به منظور بررسی اثر ASR253 که توسط SEC در سال 1978 منتشر گردید و شرکتهای نفتی و گازی را ملزم به افشای ارزش منصفانه ذخایر نفت و گازشان نمود، بررسی گردید.؛ با کنترل اثرات حجم و تغییرات قیمت،اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در گروه مورد بررسی در طول سال بعد از افشاء، 43.06 % کاهش یافت که بیانگر بااهمیت بودن هزینه های انتخاب نادرست ناشی از عدم تقار اطلاعات می باشد.
 • بروكمن و چانك [7]؛ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در محیطی باسفارش انجام معامله؛ شركت پذیرفته شده در بورس سهام هنگ كنگ. جائیكه نقدشوندگی از طریق سفارشات محدود عمومی كه با یك سیستم اتوماتیك برابری میكند، نه اینكه از طریق كارشناسان یا معامل هگران فراهم گرددانتخاب گردید. اختلاف قیمت شامل هزینه های انتخاب نادرست و هزینه های فرایند سفارش م یگردد .؛ میانگین هزینه های انتخاب نادرست، كه منعكس كننده ریسك معامله براساس اطلاعات نهانی معمولاً برای سرمایه گذاران غیرمطل به دلیل عدم وجود بازارگردآ نها می باشد33 % و میانگین هزینه های فرایند سفارش، %45 برآورد گردید.
 • دی واین و پلاتن؛ تحلیلی از رفتار بازارگردآن های سه مهای اروپایی موجود در NASDAQ ؛ سهم خارجی (اروپایی) NASDAQ انتخاب شد . متدولوژ یهای لین، سانگروبوث (1995) و هوانگ و استل[8]، 1997، مورد استفاده قرار گرفت ؛ هزینه های اطلاعات نامتقارن با بهره گرفتن از متدلوژی لین، سانگروبوث (1995) %1 به دست آمد و با بهره گرفتن از متدولوژی هوانگ واستل[9] (1997) منفی به دست آمد. اثر كنترل موجودی نیز تشخیص داده شد.
 • احمدپور و رسائیان[10]؛ بررسی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران ؛ آ نها 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 1383-1381 انتخاب و به بررسی رابطهاختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و 8 متغیر مستقل شامل درصد روزهای انجام معامله، ارزش بازار شرکت، گردش روزانه سهام شرکت، حجم ریالی معاملات سهام، قیمت نهایی، تعداد دفعات انجام معامله روزانه سهام، تغییرپذیری قیمت و ریسک بازار سهام پرداختند.؛ متغیرهای مستقل حدود 51 درصد از تغییرات در متغیر وابسته را توضیح می دهند.
 • احمدپور و رسائیان2 ؛ رابطه ی بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ؛ آ نها با انتخاب نمونه ای شامل 156 سهم در دوره زمانی 1381-1383 به بررسی رابطه معیارهای ریسک بازار و معیارهای ریسک حسابداری با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند ؛ مدل هایی که فقط شامل معیارهای ریسک بازار یا فقط شامل معیارهای ریسک حسابداری بودند حدود 51 درصد از تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را توضیح دادند. اما مدل جامعی که هم معیارهای ریسک بازار و هم معیارهای ریسک حسابداری را شامل می شد بیش از 68 درصد از تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را توضیح می داد.
 • صلواتی و رسائیان[11] ؛ بررسی رابطه ی بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام، اندازه شرکت، سودآوری، دارای یهای ثابت مشهود و فرصت های رشد در بورس اوراق بهادار تهران ؛ رابطه اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، اندازه شركت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و سودآوری 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 – 1380 مورد بررسی قرار گرفت.؛ نتایج حاصل از آزمون فرضیات، بیانگر این مسأله است که بیش از 57 % تغییرات در اهرم مالی توسط متغیرهای مستقل مذکور توضیح داده می شود. اما بین ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

بیان مساله

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تاجایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند . تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت می باشد . سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند . دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد . آنچه برای سرمایه گذاران اهمیت دارد سود سرمایه و مبلغی است که به سرمایه اولیه افزوده خواهد شد . از این رو سرمایه گذاران همواره باید در مورد اینکه سرمایه خود را کجا قرار دهند تا بیشترین سود عایدشان شود ، تصمیم گیری کنند ( خدادادی ، 1388 ، 107 ) 1.

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. یكی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی هاست؛ زیرا برخی از سرمایه گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقد شوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری داراییها حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ این موضوع تبلور ریسك عدم نقد شوندگی دارایی در ذهن خریدار است كه میتواند باعث انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری شود. هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یك سهم كمتر باشد،آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت كمتری خواهد داشت، مگر اینكه بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. شواهد تجربی نشان میدهد كه عامل عدم نقدشوندگی در تصمیم گیریها میتواند نقش مهمی را ایفا نماید. به عبارت دیگر برخی سرمایه گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند كه در چنین مواردی قدرت نقد شوندگی میتواند اهمیت زیادی داشته باشد.

نقدشوندگی یكی از ویژگیهای مطلوب بازارهای رقابتی است. نقدشوندگی به صورت امكان انجام معاملات به سرعت، با هزینه ی اندك و بدون تحت تأثیر قراردادن شدید قیمت تعریف شده و تعیین كننده ی اصلی امكان ادامه حیات بازارها بیان شده است. این پدیده در بازارهای آتی نیز منشأ دوام و ماندگاری و شاخص مهمی برای بررسی كارایی و بلوغ این بازارها درنظر گرفته میشود ( یحیی زاده فر ، 1387 ، 102 ) 1.

بنابراین با توجه به اهمیت نقدشوندگی به عنوان یكی از شاخصهای اصلی كارایی بازارهای مالی و همچنین اهمیت شناخت عوامل مؤثر بر این پدیده در جهت بهبود قوانین و سازماندهی بورسها، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سیاستهای تقسیم سود و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران میپردازیم.

بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:

 • آیا رابطه ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و نقد شوندگی سهام وجود دارد ؟
 • آیا رابطه ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و ریسک عدم نقد شوندگی سهام وجود دارد ؟
 • سیاستهای تقسیم سود با کدام یک از معیارهای نقد شوندگی دارای رابطه است ؟
 • تعداد صفحه :119

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *


90 دیدگاه

3D Games free download for pc · آبان ۱۴, ۱۳۹۷ در ۱:۴۲ ب.ظ

۳D Games free download for pc

[…]very handful of web sites that occur to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out[…]

app pc download for windows · آبان ۱۴, ۱۳۹۷ در ۱:۴۶ ب.ظ

app pc download for windows

[…]that could be the end of this report. Here you will uncover some websites that we think you will value, just click the links over[…]

vibrator · آبان ۱۵, ۱۳۹۷ در ۷:۳۴ ب.ظ

vibrator

[…]one of our guests a short while ago recommended the following website[…]

Diesel Only the Brave · آبان ۱۵, ۱۳۹۷ در ۷:۴۷ ب.ظ

Diesel Only the Brave

[…]Here is a good Blog You may Obtain Exciting that we Encourage You[…]

Adam and Eve · آبان ۱۶, ۱۳۹۷ در ۳:۵۷ ق.ظ

Adam and Eve

[…]here are some links to internet sites that we link to because we think they are worth visiting[…]

Business software · آبان ۱۷, ۱۳۹۷ در ۶:۵۰ ق.ظ

Business software

[…]The data talked about in the write-up are a few of the best offered […]

Dallas Office Furniture · آبان ۱۷, ۱۳۹۷ در ۸:۱۷ ق.ظ

Dallas Office Furniture

[…]usually posts some extremely interesting stuff like this. If you’re new to this site[…]

healthcare · آبان ۱۸, ۱۳۹۷ در ۲:۰۷ ب.ظ

healthcare

[…]The facts talked about within the report are a few of the very best readily available […]

Used Miscellaneous Modules by National Instruments at used-line · آبان ۱۹, ۱۳۹۷ در ۷:۱۲ ق.ظ

Used Miscellaneous Modules by National Instruments at used-line

[…]Here are some of the web pages we advocate for our visitors[…]

dolce and gabbana · آبان ۱۹, ۱۳۹۷ در ۱۱:۴۲ ق.ظ

dolce and gabbana

[…]please visit the sites we comply with, which includes this a single, as it represents our picks from the web[…]

Lego commandocentrale · آبان ۱۹, ۱۳۹۷ در ۲:۱۱ ب.ظ

Lego commandocentrale

[…]very few internet websites that come about to be detailed below, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out[…]

vader streams apk · آبان ۲۰, ۱۳۹۷ در ۱:۳۳ ق.ظ

vader streams apk

[…]Every when in a whilst we pick out blogs that we study. Listed beneath are the newest websites that we pick […]

pesni antonova · آبان ۲۱, ۱۳۹۷ در ۲:۰۵ ق.ظ

pesni antonova

[…]although web-sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they are truly really worth a go by way of, so possess a look[…]

voyance marseille · آبان ۲۱, ۱۳۹۷ در ۹:۵۶ ق.ظ

voyance marseille

[…]Here is a good Weblog You may Uncover Fascinating that we Encourage You[…]

vibrators · آبان ۲۱, ۱۳۹۷ در ۵:۲۶ ب.ظ

vibrators

[…]usually posts some really intriguing stuff like this. If you’re new to this site[…]

Venta de Extintores · آبان ۲۱, ۱۳۹۷ در ۹:۰۴ ب.ظ

Venta de Extintores

[…]the time to study or go to the subject material or web pages we’ve linked to beneath the[…]

dildo · آبان ۲۲, ۱۳۹۷ در ۱:۰۴ ق.ظ

dildo

[…]Sites of interest we’ve a link to[…]

apk downloader · آبان ۲۲, ۱۳۹۷ در ۲:۰۸ ق.ظ

apk downloader

[…]The facts mentioned within the report are several of the ideal out there […]

Dr Kassabian · آبان ۲۳, ۱۳۹۷ در ۵:۰۴ ق.ظ

Dr Kassabian

[…]Here is a superb Blog You might Discover Fascinating that we Encourage You[…]

gucci · آبان ۲۶, ۱۳۹۷ در ۲:۱۱ ق.ظ

gucci

[…]usually posts some quite intriguing stuff like this. If you’re new to this site[…]

burberry · آبان ۲۶, ۱۳۹۷ در ۹:۱۷ ق.ظ

burberry

[…]we came across a cool web site that you may well appreciate. Take a appear should you want[…]

Woonideetjes · آبان ۲۶, ۱۳۹۷ در ۱۱:۰۰ ق.ظ

Woonideetjes

[…]Every after inside a although we select blogs that we read. Listed beneath would be the latest web pages that we decide on […]

versace · آبان ۲۶, ۱۳۹۷ در ۱:۱۰ ب.ظ

versace

[…]check beneath, are some totally unrelated web-sites to ours, nonetheless, they may be most trustworthy sources that we use[…]

chasy idut v obratnuju storonu · آذر ۳, ۱۳۹۷ در ۲:۲۱ ق.ظ

chasy idut v obratnuju storonu

[…]Every the moment inside a whilst we choose blogs that we read. Listed below are the most recent sites that we decide on […]

ixxx · آذر ۳, ۱۳۹۷ در ۱:۴۴ ب.ظ

ixxx

[…]one of our visitors just lately recommended the following website[…]

girls do porn · آذر ۳, ۱۳۹۷ در ۴:۳۳ ب.ظ

girls do porn

[…]please pay a visit to the internet sites we stick to, like this one, because it represents our picks through the web[…]

Popstar · آذر ۴, ۱۳۹۷ در ۷:۲۶ ق.ظ

Popstar

[…]here are some hyperlinks to web pages that we link to for the reason that we believe they are really worth visiting[…]

sexy plus size lingeries · آذر ۴, ۱۳۹۷ در ۱۰:۰۷ ق.ظ

sexy plus size lingeries

[…]just beneath, are several completely not connected web sites to ours, nevertheless, they are surely really worth going over[…]

new improved dildo · آذر ۴, ۱۳۹۷ در ۱۱:۴۳ ق.ظ

new improved dildo

[…]one of our visitors not long ago suggested the following website[…]

bbw sex toys · آذر ۴, ۱۳۹۷ در ۹:۱۱ ب.ظ

bbw sex toys

[…]check below, are some entirely unrelated internet websites to ours, even so, they’re most trustworthy sources that we use[…]

huge anal plugs · آذر ۴, ۱۳۹۷ در ۱۰:۵۱ ب.ظ

huge anal plugs

[…]very couple of internet websites that take place to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[…]

chubby dildo · آذر ۵, ۱۳۹۷ در ۱:۳۲ ق.ظ

chubby dildo

[…]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nevertheless definitely really worth taking a look, whoa did one particular learn about Mid East has got additional problerms also […]

Family Porn World · آذر ۵, ۱۳۹۷ در ۱۰:۴۶ ق.ظ

Family Porn World

[…]please visit the web-sites we stick to, including this one particular, as it represents our picks through the web[…]

Parallel Profits · آذر ۶, ۱۳۹۷ در ۴:۱۶ ق.ظ

Parallel Profits

[…]one of our guests lately proposed the following website[…]

forex buysell signal · آذر ۶, ۱۳۹۷ در ۶:۳۹ ق.ظ

forex buysell signal

[…]just beneath, are many entirely not related web-sites to ours, however, they may be surely really worth going over[…]

web design new york · آذر ۶, ۱۳۹۷ در ۸:۲۹ ق.ظ

web design new york

[…]below you’ll locate the link to some sites that we consider you should visit[…]

Dolce & Gabbana luchtje man · آذر ۶, ۱۳۹۷ در ۵:۵۶ ب.ظ

Dolce & Gabbana luchtje man

[…]although sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they’re really worth a go by means of, so possess a look[…]

Online shopping websites for electronics · آذر ۶, ۱۳۹۷ در ۷:۰۳ ب.ظ

Online shopping websites for electronics

[…]Sites of interest we have a link to[…]

plus size lingerie · آذر ۷, ۱۳۹۷ در ۲:۱۲ ق.ظ

plus size lingerie

[…]we came across a cool web-site that you could possibly enjoy. Take a search for those who want[…]

adam and eve vibrator challenge · آذر ۷, ۱۳۹۷ در ۴:۴۵ ق.ظ

adam and eve vibrator challenge

[…]here are some links to web sites that we link to simply because we think they may be really worth visiting[…]

top sex toys categories · آذر ۷, ۱۳۹۷ در ۷:۳۷ ق.ظ

top sex toys categories

[…]please go to the websites we adhere to, such as this 1, as it represents our picks from the web[…]

Tik Tak Boem bordspel · آذر ۷, ۱۳۹۷ در ۳:۳۸ ب.ظ

Tik Tak Boem bordspel

[…]usually posts some extremely intriguing stuff like this. If you’re new to this site[…]

wedding photographer · آذر ۸, ۱۳۹۷ در ۲:۳۱ ق.ظ

wedding photographer

[…]always a massive fan of linking to bloggers that I appreciate but really don’t get quite a bit of link love from[…]

change · آذر ۸, ۱۳۹۷ در ۳:۰۴ ق.ظ

change

[…]Every the moment inside a although we decide on blogs that we read. Listed beneath are the most recent web pages that we pick out […]

تسليك مجاري · آذر ۸, ۱۳۹۷ در ۵:۱۱ ب.ظ

تسليك مجاري

[…]just beneath, are numerous totally not related sites to ours, having said that, they may be surely really worth going over[…]

instagram followers · آذر ۸, ۱۳۹۷ در ۷:۲۸ ب.ظ

instagram followers

[…]we like to honor several other internet web pages on the net, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

thrusting rabbit review · آذر ۹, ۱۳۹۷ در ۵:۳۰ ق.ظ

thrusting rabbit review

[…]Sites of interest we have a link to[…]

best g spot vibrator · آذر ۹, ۱۳۹۷ در ۷:۳۴ ق.ظ

best g spot vibrator

[…]one of our visitors recently advised the following website[…]

double vibrator · آذر ۹, ۱۳۹۷ در ۸:۳۲ ق.ظ

double vibrator

[…]although internet sites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they are in fact really worth a go by means of, so have a look[…]

Google · آذر ۹, ۱۳۹۷ در ۲:۳۸ ب.ظ

Google

One of our guests not long ago suggested the following website.

realistic dong · آذر ۹, ۱۳۹۷ در ۴:۲۶ ب.ظ

realistic dong

[…]always a significant fan of linking to bloggers that I adore but don’t get lots of link enjoy from[…]

bullet vibrator · آذر ۹, ۱۳۹۷ در ۸:۱۸ ب.ظ

bullet vibrator

[…]usually posts some incredibly interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

silicone recharge bunny · آذر ۱۰, ۱۳۹۷ در ۱:۳۷ ق.ظ

silicone recharge bunny

[…]The info talked about in the article are some of the best offered […]

clit vibrating massagers · آذر ۱۰, ۱۳۹۷ در ۳:۱۰ ق.ظ

clit vibrating massagers

[…]check below, are some completely unrelated sites to ours, however, they may be most trustworthy sources that we use[…]

OPEN FOREX ACCOUNT · آذر ۱۰, ۱۳۹۷ در ۱۲:۳۴ ب.ظ

OPEN FOREX ACCOUNT

[…]check beneath, are some totally unrelated web sites to ours, having said that, they are most trustworthy sources that we use[…]

英国伦敦华人微整形 · آذر ۱۰, ۱۳۹۷ در ۶:۰۰ ب.ظ

&#۳۳۵۲۱;&#۲۲۲۶۹;&#۲۰۲۶۲;&#۲۵۹۵۸;&#۲۱۳۲۶;&#۲۰۱۵۴;&#۲۴۴۹۴;&#۲۵۹۷۲;&#۲۴۴۱۸;

[…]check below, are some entirely unrelated sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

Ghana · آذر ۱۰, ۱۳۹۷ در ۱۰:۱۷ ب.ظ

Ghana

[…]always a major fan of linking to bloggers that I appreciate but really don’t get a great deal of link enjoy from[…]

Trend Mystery Review · آذر ۱۱, ۱۳۹۷ در ۱۲:۳۰ ق.ظ

Trend Mystery Review

[…]Every once inside a whilst we pick blogs that we read. Listed beneath are the most current internet sites that we pick […]

facebook banner maker · آذر ۱۱, ۱۳۹۷ در ۲:۲۴ ب.ظ

facebook banner maker

[…]just beneath, are numerous entirely not associated web pages to ours, having said that, they are surely worth going over[…]

Sony X900F review · آذر ۱۲, ۱۳۹۷ در ۷:۰۵ ق.ظ

Sony X900F review

[…]below you’ll locate the link to some websites that we believe it is best to visit[…]

when time does the store open · آذر ۱۳, ۱۳۹۷ در ۱:۰۹ ق.ظ

when time does the store open

[…]we came across a cool web site that you just might take pleasure in. Take a look in the event you want[…]

best gum to quit smoking · آذر ۱۳, ۱۳۹۷ در ۱۲:۱۷ ب.ظ

best gum to quit smoking

[…]the time to read or pay a visit to the content or web pages we’ve linked to below the[…]

bullet massagers · آذر ۱۴, ۱۳۹۷ در ۴:۳۸ ق.ظ

bullet massagers

[…]the time to read or go to the content or web pages we have linked to beneath the[…]

flexible wand massager · آذر ۱۴, ۱۳۹۷ در ۶:۳۴ ق.ظ

flexible wand massager

[…]Every once inside a when we pick out blogs that we read. Listed below are the newest web pages that we decide on […]

vibrator · آذر ۱۴, ۱۳۹۷ در ۱:۰۸ ب.ظ

vibrator

[…]Every once in a though we pick out blogs that we read. Listed below are the latest websites that we decide on […]

розенбаум текст · آذر ۱۵, ۱۳۹۷ در ۷:۲۱ ق.ظ

розенбаум текст

[…]Here are several of the websites we advocate for our visitors[…]

sex position pillow · آذر ۱۶, ۱۳۹۷ در ۷:۰۹ ق.ظ

sex position pillow

[…]just beneath, are several totally not related web sites to ours, having said that, they are certainly worth going over[…]

penis pump · آذر ۱۶, ۱۳۹۷ در ۱۰:۰۲ ق.ظ

penis pump

[…]below you will come across the link to some websites that we believe you ought to visit[…]

silicone vibrator · آذر ۱۶, ۱۳۹۷ در ۳:۰۱ ب.ظ

silicone vibrator

[…]Here are some of the internet sites we advise for our visitors[…]

thrusting · آذر ۱۶, ۱۳۹۷ در ۸:۰۶ ب.ظ

thrusting

[…]we came across a cool website that you could delight in. Take a look should you want[…]

glass butt plugs · آذر ۱۷, ۱۳۹۷ در ۱:۳۰ ق.ظ

glass butt plugs

[…]usually posts some extremely intriguing stuff like this. If you are new to this site[…]

top vibrators for women · آذر ۱۷, ۱۳۹۷ در ۴:۴۲ ق.ظ

top vibrators for women

[…]please visit the web sites we adhere to, which includes this a single, as it represents our picks through the web[…]

strap on for women · آذر ۱۷, ۱۳۹۷ در ۹:۳۸ ق.ظ

strap on for women

[…]please go to the websites we stick to, such as this one, as it represents our picks from the web[…]

Business Networking · آذر ۱۸, ۱۳۹۷ در ۱:۴۷ ق.ظ

Business Networking

[…]although internet sites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they are in fact worth a go by, so possess a look[…]

destiny carries · آذر ۱۸, ۱۳۹۷ در ۵:۴۰ ب.ظ

destiny carries

[…]The facts talked about inside the post are a few of the most effective out there […]

סרטוני סקס · آذر ۱۹, ۱۳۹۷ در ۷:۵۲ ق.ظ

סרטוני סקס

[…]one of our guests just lately encouraged the following website[…]

s128 · آذر ۱۹, ۱۳۹۷ در ۶:۱۳ ب.ظ

s128

[…]we prefer to honor lots of other online web sites around the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

samsung galaxy cases · آذر ۱۹, ۱۳۹۷ در ۷:۳۹ ب.ظ

samsung galaxy cases

[…]we came across a cool web-site that you just may well love. Take a look when you want[…]

see post · آذر ۲۰, ۱۳۹۷ در ۱۲:۲۱ ق.ظ

see post

[…]The details mentioned in the write-up are a number of the ideal available […]

preventivo sito web · آذر ۲۰, ۱۳۹۷ در ۶:۱۶ ق.ظ

preventivo sito web

[…]one of our visitors not long ago proposed the following website[…]

sexleketøy · آذر ۲۰, ۱۳۹۷ در ۴:۳۸ ب.ظ

sexleketøy

[…]The info talked about in the report are a few of the most beneficial accessible […]

twittervideodownloader · آذر ۲۰, ۱۳۹۷ در ۴:۵۲ ب.ظ

twittervideodownloader

[…]that may be the end of this write-up. Right here you’ll uncover some sites that we assume you’ll value, just click the hyperlinks over[…]

Libby Adams product reviews · آذر ۲۰, ۱۳۹۷ در ۸:۵۱ ب.ظ

Libby Adams product reviews

[…]the time to read or take a look at the subject material or web-sites we’ve linked to beneath the[…]

Vaporart · آذر ۲۱, ۱۳۹۷ در ۱:۵۷ ق.ظ

Vaporart

[…]the time to study or visit the content or web pages we’ve linked to beneath the[…]

bmw vin decoder · آذر ۲۱, ۱۳۹۷ در ۷:۳۵ ق.ظ

bmw vin decoder

[…]just beneath, are various totally not associated web sites to ours, nonetheless, they may be surely worth going over[…]

free slots nj · آذر ۲۱, ۱۳۹۷ در ۴:۱۱ ب.ظ

free slots nj

[…]Sites of interest we have a link to[…]

sex toys for him and her · آذر ۲۲, ۱۳۹۷ در ۱۱:۲۴ ق.ظ

sex toys for him and her

[…]below you’ll discover the link to some websites that we feel you ought to visit[…]

dildo toy · آذر ۲۲, ۱۳۹۷ در ۳:۲۵ ب.ظ

dildo toy

[…]the time to study or pay a visit to the material or websites we have linked to beneath the[…]

digital marketing · آذر ۲۲, ۱۳۹۷ در ۵:۳۱ ب.ظ

digital marketing

[…]check beneath, are some absolutely unrelated sites to ours, nevertheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

markets · آذر ۲۲, ۱۳۹۷ در ۶:۰۰ ب.ظ

markets

[…]the time to study or go to the material or web sites we have linked to below the[…]

دیدگاهتان را بنویسید