دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

گروه مدیریت اجرائی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرائی (M.A )

گرایش: استراتژی

 

عنوان :

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون

 

 

تابستان 1393

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

چکیده ……..……………………………………………………………………………………………………   1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ……………………..……………………………………………………………………………………    3

1-1  موضوع تحقیق    ……….………………………………………………………………………………….3

1-2  بیان مساله     …….…………………………………………………………………………………………3

1-3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    …..…………………………………………………………………..4

1-4  نوآوری در تحقیق…….………………………………………………………………………………….   5

1-5  اهداف تحقیق

1-5-1  هدف آرمانی…….……………………………………………………………………………………   6

1-5-2  هدف کلی ………….………………………………………………………………………………..   6

1-5-3  اهداف ویژه   ……….………………………………………………………………………………    6

1-5-4  هدف کاربردی ………………………………………………………………………………………   7

1-6 مدل تحلیلی تحقیق ……………………………………………………………………………………..   7

1-7  سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………    8

1-8  فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………..    8

1-9   روش شناسی تحقیق….………………………………………………………………………………..  8

1-10  روش گردآوری داده‌ها   ………………….………………….…………………………………………8

1-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………..……………………………………..  8

1-12  قلمرو زمانی تحقیق      .………………………….…………………………………………………….9

1-13  قلمرو مکانی تحقیق   …………………………………………………………………………………. 9

1-14  جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه  ………..…………………………………….9

1-15  محدودیت­های تحقیق  ………………………………..………………………………………………  9

1-16  تعریف متغیرها …………………………….………………………………………………………….   9

1-17  تعریف واژه­ها و اصطلاحات…..……………………………………………………………………..  9

 

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….   12

2-1  مبانی نظری تحقیق …..………………………………………………………………………………..  12

2-1-1  تعاریف مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………………… 12

2-1-2  مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها ………………………………………………………………..12

2-1-3  اصول مسئولیت اجتماعی …….……………………………………………………………………  15

2-1-4  موضوعات و مسائل اصلی مسئولیت اجتماعی ………….……………………………………..   19

2-1-5  نظریات فریدمن…………….….……………………………………………………………………  20

2-1-6  نظرات پیتردراکر………….…….…………………………………………………………………..  22

2-1-7  نظریه ذی‌نفعان …………….……….………………………………………………………………  24

2-1-8  نظریه شهروندی شرکت‌ها ………………..……………………………………………………..   29

2-1-9  ضرورت پذیرش مسئولیت اجتماعی توسط مدیران بنگاه‌ها……………..…………………….  31

2-1-10  محتویات استراتژی­های مسئولیت اجتماعی…………..………………………………………..  32

2-1-11  دیدگاه­های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها

2-1-11-1  دلائل موافقان نسبت به مسئولیت اجتماعی ………………………………………………..   33

2-1-11-2  دلائل مخالفان مسئولیت اجتماعی…………………………………..…………………………37

2-1-12  جمع بندی نظریات مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی…………..  42

2-1-13  اقدامات انجام شده در زمینه ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها …….………………….     42

2-1-14  اهداف شرکت­های امروزی از مشارکت در زمینه مسئولیت اجتماعی…..………………….    45

2-1-15  مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران …………………………………………………………    46

2-1-16  اهداف شرکت‌های ایرانی از حرکت به­سوی مسئولیت اجتماعی شرکتی………..………….   48

2-1-17  مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران و موانع موجود ………..…………………………….    49

2-2  پیشینه تحقیقات انجام شده

2-2-1  تحقیقات انجام شده در زمینه مسئولیت اجتماعی در ایران………..……………………………   50

2-2-2  تحقیقات انجام شده در زمینه مسئولیت اجتماعی در جهان……………..……………………..   53

2-3  تاریخچه و معرفی شرکت بهره ­برداری نفت و گاز کارون  ………..……………………………….. 54

2-3-1  مسئولیت اجتماعی در شرکت بهره ­برداری نفت و گاز کارون ………. ………………….  55

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..  57

3-1  نوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………..   57

3-2  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………   57

3-3  روش تجزیه و تحلیل داده­ ها …………………………………………………………………………   57

3-4  ابزار و روش گردآوری داده­ها

3-4-1  مطالعه سوابق و اسناد ……………………………………………………………………………..   58

3-4-2  تهیه پرسشنامه (فرم نظر خواهی) ……………………………………………………………….    59

3-4-3  مقیاس اندازه ­گیری…………………………………………………………………………………    60

3-5  سنجش روائی و پایائی پرسشنامه

3-5-1 روائی ………………………………………………………………………………………………..   60

3-5-2  پایائی ( قابلیت اطمینان )  ……………………………………………………………………….    61

3-6  جامعه آماری و مشخصات آن …………………………………………………………………….      64

3-7  روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

3-7-1  روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………..      64

3-7-2  روش تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………..      64

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها (یافته­ها)

4-1- مقدمه    …………………………………………………………………………………………….      66

4-2- تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از آمار توصیفی

4-2-1- بررسی ویژگی‌های جمعیتی پاسخ‌دهندگان

4-2-1-1- جنسیت پاسخ‌‌دهندگان …………………………………………………………………………  66

4-2-1-2- سنوات خدمت پاسخ­‌دهندگان ……………………………………………………………….   67

4-2-1-3- میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان ……………………………………………………………..   68

4-2-1-4 سن پاسخ­‌دهندگان ……………….……………………………………………………………..   69

4-2-1-5 مدیریت  ………………………………………………………………………………………….  70

4-2-1-6 سمت سازمانی …………………………………………………………………………………    71

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

4-2-2- بررسی وضعیت سؤالات …………………………………………………………………………   72

4-3  یافته­ های استنباطی تحقیق …………………………………………………………………………….  86

4-3-1  نرمال بودن توزیع داده­های تحقیق………………………………………………………………..  87

4-3-2- بررسی وضعیت موجود از دیدگاه مدیران و روسا ……………………………………………   88

4-3-3- بررسی و مقایسه مؤلفه‌های مربوط به متغیر مستقل تحقیق……………………………………  103

4-3-3- مقایسه مؤلفه‌های تحقیق ………………………………………………………………………..   103

4-4- بررسی فرضیه ­های تحقیق ………………………………………………………………………….   108

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

مقدمه …………………………………………………………………………  115

5-1 تحلیل یافته­ها   …………………………………………………………….   115

5-1-1 نتایج تحلیل توصیفی   ..……………………………………………………..115

5-1-1-1 نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی …………………………………… 115

5-1-1-2 : نتایج حاصل از پاسخ­های داده شده به پرسشنامه توسط نمونه آماری……………… 116

5-1-2 : نتایج تحلیل استنباطی ……………………………………………………   117

5-1-2-1 نتایج حاصل از آزمون T تک مرحله­ای و آزمون پیرسون……………………….   117

5-1-2-2: نتایج حاصل از آزمون فریدمن ….………………………………………..   119

5-2 : پیشنهادها

5-2-1 : پیشنهادهای حاصل از تحقیق ……………………………………………..    122

5-2-2 : پیشنهادهای کلی ………………………………………………………..   128

5-2-3 : پیشنهادهائی برای محققان آینده …………………………………………….  130

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………….. 131

فهرست منابع غیر فارسی …………………………………………………………. 133

فهرست سایت­های اینترنتی ………………………………………………………   134

پیوست­ها

پرسشنامه توصیفی ………………………………………………………………  135

عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه

پرسشنامه تخصصی ……………………………………………………………..    136

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………..    142

صفحه عنوان به زبان انگلیسی……………………………………………………..    143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه

جدول(2-1): میزان اثربخشی سازمان از دید هر یک از گروه­های ذی­نفع …….……..…………    28

جدول(2-2): نتایج منفی مورد انتظار مدیران اجرایی از مشارکت در مسئولیت­های اجتماعی……..….  39

جدول(2-3): اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت اجتماعی…………..……………………  44

جدول(3-1): جدول آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها…………..………………………………   62

جدول(4-1) : توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب سنوات خدمت …………..……….……… 67

جدول(4-2) : توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب میزان تحصیلات………..….……………    68

جدول(4-3) : توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب سن…….……………………………   69

جدول(4-4) : توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب مدیریت  ………………………………70

جدول(4-5) : توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان برحسب سمت ………………………………    71

جدول(4-6) : درصد و میانگین پاسخ­های داده شده به سؤالات مربوط به حاکمیت شرکتی………….. 72

جدول(4-7) : درصد و میانگین پاسخ­های داده شده به سؤالات مربوط به جامعه محلی ………….  73

جدول(4-8) : درصد و میانگین پاسخ­های داده شده به سؤالات مربوط به محیط زیست………….. 75

جدول(4-9) : درصد و میانگین پاسخ­های داده شده به سؤالات مربوط به شیوه های عملیاتی عادلانه   77

جدول(4-10) : درصد و میانگین پاسخ های داده شده به سؤالات مربوط به مصرف‎کننده ………..  78

جدول(4-11) : درصد و میانگین پاسخ­های داده شده به سؤالات مربوط به حقوق بشر …….……  81

جدول(4-12) : درصد و میانگین پاسخ­های داده شده به سؤالات مربوط به فعالیت­ کاری کارکنان       83

جدول(4-13) : درصد و میانگین پاسخ­های داده شده به سؤالات مربوط به سؤال کلی تحقیق …… . 85

جدول(4-14) : شاخص­های توصیفی محاسبه شده برای هر یک از مؤلفه­ های تحقیق… ……….    86

جدول(4-15): نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق …… ……………  87

جدول(4-16) : نتایج آزمون t جهت پاسخ­گویی به فرضیه اول تحقیق …… …………………  89

جدول(4-17) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت  سؤال کلی حاکمیت شرکتی …… ………..  90

جدول(4-18) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه « جوامع محلی » .… ……….   91

جدول(4-19) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه «جوامع محلی » .… ………..   92

 جدول(4-20) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه « حفاظت از محیط زیست»  …   92

جدول(4-21) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه «محیط زیست » … …………  93

 

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه

جدول(4-22) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه « فعالیت منصفانه  » …….…..    94

جدول(4-23) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه «فعالیت منصفانه »…….……..   95

جدول(4-24) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه « مصرف کننده » ….…… …..   96

جدول(4-25) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه «مسائل مربوط به مصرف کننده »    97

جدول(4-26) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه « رعایت حقوق بشر » … ……   98

جدول(4-27) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه «رعایت حقوق بشر » ……  ….  99

جدول(4-28) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه « عملکرد کاری » …… …….. 100

جدول(4-29) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین مؤلفه «عملکرد کاری » … ……….   101

جدول(4-30) : نتایج آزمون t جهت تعیین وضعیت میانگین سؤال کلی تحقیق ……  …………  102

جدول(4-31) : میانگین رتبه مؤلفه‌های مستقل در آزمون فریدمن ……  ……………………  104

جدول(4-32) : نتایج آزمون فریدمن بر روی مؤلفه‌های تحقیق ………  …………………… 104

جدول(4-33) : میانگین رتبه مؤلفه‌های مستقل در آزمون فریدمن (حاکمیت شرکتی)……   …….  104

جدول(4-34) : نتایج آزمون فریدمن بر روی مؤلفه‌های تحقیق (حاکمیت شرکتی)……  ……….  105

جدول(4-35) : میانگین رتبه مؤلفه‌های مستقل در آزمون فریدمن (توسعه جامعه محلی)……  ……105

جدول(4-36) : نتایج آزمون فریدمن بر روی مؤلفه‌های تحقیق (توسعه جامعه محلی)……  …….  105

جدول(4-37) : میانگین رتبه مؤلفه‌های مستقل در آزمون فریدمن (محیط زیست)……  ………..  106

جدول(4-38) : نتایج حاصل از آزمون فریدمن (محیط زیست) ……  ……………………..  106

جدول(4-39) : میانگین رتبه مؤلفه‌های مستقل در آزمون فریدمن (شیوه های عملیاتی عادلانه)…  ..  106

جدول(4-40) : نتایج آزمون فریدمن بر روی مؤلفه‌های تحقیق (شیوه های عملیاتی عادلانه)……. ….  106

جدول(4-41) : میانگین رتبه مؤلفه‌های مستقل در آزمون فریدمن (مسائل مربوط به مصرف‎کننده)  ..  107

جدول(4-42) : نتایج آزمون فریدمن بر روی مؤلفه‌های تحقیق (مسائل مربوط به مصرف‎کننده)……  107

جدول(4-43) : میانگین رتبه مؤلفه‌های مستقل در آزمون فریدمن (رعایت حقوق بشر) …..……… 107

جدول(4-44) : نتایج آزمون فریدمن بر روی مؤلفه‌های تحقیق (رعایت حقوق بشر)……………… 107

جدول(4-45) : میانگین رتبه مؤلفه‌های مستقل در آزمون فریدمن (عملکرد کاری کارکنان )….…..  108

جدول(4-46) : نتایج آزمون فریدمن بر روی مؤلفه‌های تحقیق (عملکرد کاری کارکنان )….……  108

جدول(4-47) : نتایج آزمون ضریب همبستگی دو متغیر «حاکمیت شرکتی» و «مسئولیت اجتماعی»   109

 

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه

جدول(4-48) : نتایج آزمون ضریب همبستگی «توسعه جوامع محلی» و «مسئولیت اجتماعی»……..  109

جدول(4-49) : نتایج آزمون ضریب همبستگی «حفاظت از محیط زیست» و «مسئولیت اجتماعی» .… 110

جدول(4-50) : نتایج آزمون ضریب همبستگی دو متغیر «فعالیت منصفانه» و «مسئولیت اجتماعی»….  111

جدول(4-51) : نتایج آزمون ضریب همبستگی دو متغیر « مصرف کننده» و «مسئولیت اجتماعی»…..  111

جدول(4-52) : نتایج آزمون ضریب همبستگی دو متغیر «رعایت حقوق بشر» و «مسئولیت اجتماعی»   112

جدول(4-53) : نتایج آزمون ضریب همبستگی دو متغیر «عملکرد کاری» و «مسئولیت اجتماعی»……113

جدول (5-1): اولویت­بندی اصول و مولفه­های مستقل مسئولیت اجتماعی بر اساس میانگین رتبه…..  120

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه نمودار(4-1) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب سنوات خدمت …………………………….   67

نمودار(4-2) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب میزان تحصیلات ……………………………  68

نمودار(4-3) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب سن ……………………………………..   69

نمودار(4-4) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب مدیریت   …….……………………………70

نمودار(4-5) :  درصد پاسخ‌دهندگان برحسب سمت ……………………………………. 71

نمودار(4-6) : هیستوگرام فراوانی مؤلفه « حاکمیت شرکتی » ….………………………….  89

نمودار(4-7) : هیستوگرام فراوانی مؤلفه « جوامع محلی » ….…………………………….. 91

نمودار(4-8) : هیستوگرام فراوانی مؤلفه « حفاظت از محیط زیست » ….…………………… 93

نمودار(4-9) : هیستوگرام فراوانی مؤلفه « فعالیت منصفانه »….…………………………… 95

نمودار(4-10) : هیستوگرام فراوانی مؤلفه « مسائل مربوط به مصرف کننده »…………………   96

نمودار(4-11) : هیستوگرام فراوانی مؤلفه « رعایت حقوق بشر» …………………………… 98

نمودار(4-12) : هیستوگرام فراوانی مؤلفه « عملکرد کاری » ………….………………….  100

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                                                                     صفحه

1-1 مدل تحلیلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….  7

 

 

 

چکیده

افزایش دمای کره زمین و تغییر شرایط اقلیمی ناشی از انتشار گازهای دی­اکسید­کربن و سایر گازهای آلاینده و مخرب لایه اوزون، یکی از مهم­ترین نگرانی­ها و دغدغه­های فعلی جامعه بشری محسوب می‌شود. شرکت­­های بهره‌برداری نفت و گاز به دلیل ماهیت فعالیت­های خود نقش مهمی در این خصوص داشته و به‌صورت مشخص­تر و ملموس­تری مورد توجه قرار دارند.

در شرکت کارون به عنوان بزرگترین شرکت استخراج کننده نفت و گاز در مناطق نفت­خیز جنوب کشور، به دلیل مجاورت عمده تاسیسات بهره‌برداری و فرآورش نفت و گاز و خطوط انتقالی با مناطق مسکونی، رعایت مسایل زیست محیطی و انتقال نفت و گاز در شرایط ایمن، حائز اهمیت فراوان می­باشد. از سوی دیگر به دلیل دولتی بودن شرکت کارون و استقرار آن در کلان شهر اهواز و حومه، جامعه محلی و سایر ذی­نفعان آن، هر­کدام به­زعم خود، انتظارات و نیازهای مختلفی دارند که همواره مدیریت شرکت کارون را با چالش­های مختلفی روبرو می­سازد.

از اینرو موضوع مسئولیت­ پذیری شرکت کارون و پاسخ­گو بودن آن به پیامدها و مسایل برخاسته از تصمیم‌ها و فعالیت­های اجرائی شرکت که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم بر منافع ذی‌نفعان فعلی، جامعه و نسل‌های آینده تاثیر می‌گذارد حائز اهمیت بوده و انجام اقداماتی در زمینه اعتماد سازی و جلب حمایت و هم‌کاری ذی‌نفعان و جامعه محلی، افزایش تاثیرات مثبت فعالیت‌های شرکت و کاهش پیامدهای منفی، شفاف­سازی و یکپارچه­سازی فعالیت‌های پراکنده در حال اجرا در حوزه مسئولیت اجتماعی و نیز مشارکت در توسعه پایدار از اهمیت روز افزونی برخوردار می­باشد.

در این پژوهش، به منظور بررسی وجود ارتباط معنادار بین 7 موضوع با مسئولیت اجتماعی شرکت کارون، بر اساس استاندارد ایزو 26000، پرسشنامه­ای تهیه و در سطح مدیران و روسای شرکت کارون توزیع و نظر­سنجی گردید.  با بهره گرفتن از آزمون t، دیدگاه مدیران در مورد وضعیت انطباق 7 اصل فوق با ­ شرکت کارون، بررسی و تایید شد سپس وجود ارتباط معنادار 7 اصل فوق با مسئولیت اجتماعی شرکت کارون نیز با بهره گرفتن از آزمون پیرسون بررسی و تایید شد. با بهره گرفتن از آزمون فریدمن نیز، موارد 7 گانه، اولویت­بندی شد و  ًحاکمیت شرکتیً و ً محیط زیستً به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار گرفتند.

واژه­های کلیدی: مسئولیت اجتماعی سازمان، ذی‌نفعان، توسعه پایدار

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

مقدمه:

در این فصل کلیات پژوهش شامل موضوع پژوهش، بیان مساله، اهمیت پرداختن به موضوع، نوآوری، اهداف، فرضیات، روش­شناسی، روش نمونه گیری و جمع­آوری داده­ها، نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها و نیز متغیرهای مورد نظر، مطرح شده و در نهایت برخی واژه­ها و اصطلاحات مورد استفاده در پژوهش، معرفی شده­اند.

 

1-1  موضوع تحقیق:

شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون

 

1-2  بیان مساله:

شرکت بهره ­برداری نفت و گاز کارون بزرگ‌ترین شرکت بهره­بردار نفت و گاز در سطح مناطق نفت­خیز جنوب می‌باشد که با ظرفیت تولید بیش از یک میلیون بشکه نفت خام در روز، حدود 25 درصد از نفت تولیدی کشور را تامین می­نماید و براین اساس، نقشی استراتژیک در اقتصاد کشور عهده­دار است.

بررسی­ها و تجربیات قبلی پژوهش­گر موید این موضوع است که شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون به‌عنوان یک شرکت دولتی، به‌دلیل استقرار عمده تاسیسات عملیاتی آن در مجاور مناطق مسکونی و صنعتی کلان­شهر اهواز و حومه، همواره با سطح بالای انتظارات جامعه و ذی‌نفعان در حوزه­های مختلف مواجه بوده و ضرورت پاسخ­گو بودن آن در خصوص ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی آن به‌عنوان یکی از مهم­ترین چالش­ها و مسایل پیش­روی شرکت بوده است .

به­رغم اهمیت موضوع، مکانیزم منسجم و استانداردی جهت شناسایی معیارهای مسئولیت پذیری اجتماعی مرتبط و پاسخ‌گوئی در قبال پیامد تصمیم‌ها و اقدامات عملیاتی موثر بر منافع ذی‌نفعان آن وجود ندارد. در واقع عوامل موثر بر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی به‌طور شفاف تعیین نشده ­اند و مشخص نیست حد و مرز مسئولیت اجتماعی شرکت کارون تا کجا است و در چه حوزه­هائی و به چه میزان باید ورود نموده و پاسخ­گو باشد؟

مکانیزم و رویکرد استانداردی جهت بررسی، شناسایی، برنامه‌ریزی و کنترل پیامدها و مسایل برخاسته از تصمیم‌ها و فعالیت‌های اجرائی شرکت کارون در طول زنجیره تولید آن که به‌طور مستقیم یا غیر­مستقیم بر منافع ذی‌نفعان فعلی و نسل‌های آینده تاثیر می­گذارد نامشخص است ؟

سوابق کاری قبلی نشان می‌دهد توجه به انتظارات ذی‌نفعان و برقراری تعامل مناسب با آنان، نقش بسیار مهمی در کاهش سطح ریسک عملیاتی سازمان، جلب حمایت و رضایت ذی‌نفعان و سودآوری سازمان به­دنبال دارد لذا پژوهش­گر در نظر دارد به­منظور مشارکت شرکت کارون در توسعه پایدار، اعتماد­سازی و جلب حمایت و هم‌کاری ذی‌نفعان، افزایش تاثیرات مثبت فعالیت‌های شرکت و کاهش پیامدهای منفی و نیز بمنظور شفاف­سازی و یکپارچه­سازی فعالیت‌های پراکنده در حال اجرا در حوزه مسئولیت اجتماعی فعلی، از رهنمودهای مندرج در استاندارد ایزو[1] 26000 استفاده نموده و جهت شناسایی محدوده مسئولیت اجتماعی شرکت کارون و اولویت­بندی موارد اقدام نمود.

 

1-3  اهمیت وضرورت انجام تحقیق:

با انجام این پژوهش می‌توان ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت کارون را شناسایی و شفاف­سازی نمود و با کسب شناخت لازم نسبت به مولفه­های آن، در خصوص اولویت‌بندی، هدف­گذاری، برنامه‌ریزی وعمل نمودن به الزامات آن در چارچوب ماموریت شرکت اقدام نمود در غیر این­صورت مسایل مبتلا به فعلی سازمان اعم از:

  • فشارهای سازمان محیط زیست
  • فشارهای معارضینی که تاسیسات شرکت در مجاور آن‌ها مستقر گردیده یا خطوط لوله انتقالی که از میان مزارع و زمین­های آن‌ها عبور نموده
  • سطح بالای ریسک و خطر عبور خطوط لوله انتقال نفت و گاز از مسیر گذر رودخانه­ها، مترو، جاده­های ارتباطی زمینی و ریلی و هوائی
  • فشار جوامع محلی بر اشتغال­زایی
  • فشار جوامع محلی مبنی بر بهره­ گیری از توانمندی­ها و تامین کنندگان محلی

و سایر موارد دیگر به‌عنوان یک معضل و چالش باقی خواهد ماند و فشارهای روزافزون­تری بر سازمان وارد خواهد شد.

موضوع مسئولیت اجتماعی بر جنبه­ های مختلف شرکت تاثیر­گذار بوده لذا با شناخت و آگاهی لازم در خصوص ابعاد مختلف و هدف­گذاری و برنامه‌ریزی مناسب، می­توان با اعمال مدیریت مناسب در این حوزه، بر بحرآن‌ها و ریسک­های سازمانی و محیطی به­نحو موثری غلبه نمود و دورنمای آینده فعالیت‌های سازمان را روشن‌تر نمود.

از آن‌جا که افزایش دما و تغییر شرایط اقلیمی کره زمین به­دلائل مختلف بالاخص انتشار گازهای دی اکسید کربن[2] و سایر گازهای آلاینده و مخرب لایه اوزون، مهم­ترین نگرانی و دغدغه فعلی جامعه بشری است و واحدهای بهره‌برداری نفت و گاز کارون به‌دلیل ماهیت فعالیت­های عملیاتی نقش مهمی در این مورد دارند لذا فعالیت‌های این شرکت به‌صورت مشخص­تر و ملموس­تر مورد توجه جامعه قرار دارند.

از سوی دیگر به­دلیل مجاورت عمده چاه­ها و تاسیسات بهره‌برداری و خطوط انتقال نفت و گاز کارون با مناطق مسکونی شهری و روستائی، تالاب­ها و سایر واحدهای صنعتی دیگر، بهره‌برداری و انتقال محصولات در شرایط ایمن و مدیریت مسایل ایمنی و زیست محیطی حائز اهمیت فراوان می‌باشد.

با توجه به دولتی بودن شرکت کارون و بالا بودن سطح توقعات مختلف ذی‌نفعان شرکت بالاخص اعم از پیمانکاران، جامعه، مشتریان، کارکنان و ستاد مناطق نفت­خیر جنوب، لازم است با ابتناء بر یک مدل استاندارد به‌عنوان راهنما و در یک چارچوب مشخص، با اتخاذ راهکار و ساز و کار مناسب، جهت شناسایی و بررسی انتظارات چندگانه و بعضاً متضاد ذی‌نفعان اقدام نموده و جهت تحقق انتظارات و نیازها به‌صورت یکپارچه و متوازن و در راستای راهبردهای شرکت اقدام نمود.

با عنایت به موارد فوق در نظر است با بهره گرفتن از رهنمودهای استاندارد ایزو 26000 و بهره­ گیری از الگوی تحلیل ذی‌نفعان، جهت شناسایی حوزه های مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت کارون اقدام نموده و ضمن نهادینه­سازی موضوع مسئولیت اجتماعی، ساز و کار مناسبی جهت ارتقاء تدریجی این مسئولیت مهم در شرکت ارائه شود .

از آن‌جا که فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی در راستای مشارکت در توسعه پایدار می‌باشد ضروری است با بهره گرفتن از قابلیت­های محوری شرکت و به‌صورت زیر بنائی این اقدام بشردوستانه را به‌صورت داوطلبانه و نه به‌عنوان یک الزام قانونی، در بدنه کسب و کار شرکت ادغام و نهادینه نموده و هم­زیستی مسالمت­آمیزی بین فضای کاری شرکت نفت با محیط پیرامون آن به­وجود آورد.

با توجه به وسعت وگستردگی جغرافیائی آن در مرکز و حومه کلان شهر اهواز و نیز ماهیت فعالیت‌های شرکت، زمینه ­های فراوانی جهت پرداختن به این موضوع در شرکت وجود دارد.

 

[1] ISO:international standard organization

[2]Co2

تعداد صفحه:158

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.

دسته‌ها: رشته مدیریت