متن کامل پایان نامه با فرمت ورد 

پایان نامه رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه قم

دانشگاه قم

دانشكده­ آموزش­های الكترونیكی

پایان نامه‌کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

عنوان :

چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

استاد راهنما:

دکتر نعمت اللهی

نگارنده:

 

**برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوانصفحه
مقدمه1
         طرح مسأله1
         سؤال اصلی تحقیق2
         سؤالات فرعی تحقیق2
         فرضیه‌ها2
         ضرورت تحقیق3
         پیشینه‌ی تحقیق4
         هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق4
         روش و ساختار تحقیق5
فصل اول: كلیات 
1-1-   بازشناسی مفاهیم اصلی7
        1-1-1- اجاره7
                 الف) اجاره در لغت8
                ب) اجاره در اصطلاح9
        1-1-2- اجیر12
        1-1-3- مستأجر13
1-2-        انواع اجاره13
       1-2-1- اجاره­ی اشیاء13
       1-2-2- اجاره­ی حیوان14
       1-2-3- اجاره­ی انسان (اشخاص)14
      1-2-3-1- مفهوم و ماهیت اجاره­ی اشخاص15
               الف) تملیكی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص15
              ب) ثمره­ی تملیكی یا عهدی بودن اجاره­ی اشخاص18
      1-2-3-2- اقسام اجاره­ی اشخاص19
              1-2-3-2-1- اجاره­ی خدمه و كارگران20
  الف) اجیر خاص20
  ب) اجیر عام (مطلق)22
             1-2-3-2-2- اجاره­ی متصدیان حمل و نقل23
1-3-­ اركان اجاره­ی اشخاص24
        1-3-1- متعاقدین24
        1-3-2- ایجاب و قبول26
        1-3-3- عوضان (مورد معامله)26
               1-3-3-1- معوض (منفعت عمل یا شخص)27
                 1-3-3-2- عوض (اجرت)28
1-4-  مقایسه­ی اجاره­ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه29
       1-4-1- اجاره­ی اشخاص و تصدی حمل و نقل29
       1-4-2- اجاره­ی اشخاص و قرارداد كار30
               الف) تمیز اجاره­ی اشخاص از قرارداد کار31
                 ب) فایده­ی تمییز قرارداد كار از مقاطعه كاری33
       1-4-3- اجاره­ی اشخاص و عقد استصناع34
       1-4-4- اجاره­ی اشخاص و عقد ودیعه35
       1-4-5- اجاره­ی اشخاص و عقد وكالت36
1-5- مفاهیم مرتبط38
        1-5-1- مدعی و منکر38
                 الف) معیار تمیز مدعی از منکر39
                 ب)حکم مدعی و منکر41
        1-5-2- تداعی42
                 الف)رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی مدعی و منکر43
                 ب) رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده‌ی عدل و انصاف44
                فصل دوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد  
2-1- اختلافات مربوط به عقد48
        2-1-1- اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره48
                 الف) اختلاف قبل از انجام كار49
               ب) اختلاف بعد از انجام كار50
        2-1-2- اختلاف در نو ع عقد53
                 2-1-2-1- اختلاف طرفین در اجاره و تبرّع53
                         الف) بروز اختلاف قبل از انجام کار55
                      ب) بروز اختلاف بعد از انجام كار56
               2-1-2-2- اختلاف طرفین در اجاره و جعاله59
               2-1-2-3- اختلاف طرفین در اجاره و استیجار60
       2-1-3- اختلاف در كیفیت عقد61
               الف) اختلاف قبل از انجام كار62
               ب) اختلاف بعد از انجام كار63
       2-1-4- اختلاف در صحت و  بطلان عقد63
               2-1-4-1- جریان اصل عدم یا اصل صحت64
               2-1-4-2- قلمرو اجرای اصل صحت65
                2-1-4-3- قاعده­­ی كلی در اجرای اصل صحت68
        2-1-5- اختلاف در مدت عقد69
               2-1-5-1- اختلاف در مدت از حیث طول مدت زمان70
                2-1-5-2- اختلاف در مدت از حیث تعیین و عدم تعیین73
2-2- اختلاف در متعاقدین76
        2-2-1- اختلاف در شخص اجیر یا مستأجر76
        2-2-2- اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر و مستأجر80
2-3- اختلاف در عوضین83
       2-3-1- اختلاف در منفعت (عمل)84
               2-3-1-1- اختلاف در نوع منفعت (عمل)84
                      الف) وقوع اختلاف قبل از انجام كار86
                       ب) وقوع اختلاف بعد از انجام كار87
                2-3-1-2- اختلاف در میزان و مقدار عمل89
        2-3-2- اختلاف در اجرت91
               2-3-2-1- اختلاف در نوع اجرت91
               2-3-2-2- اختلاف در تعیین اجرت92
                2-3-2-3- اختلاف در مقدار اجرت93
فصل سوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به اجرای عقد و آثار آن 
3-1- اختلاف در تعهدات اجیر96
        3-1-1- اختلاف در انجام عمل97
               3-1-1-1- تخلف از اصل عمل97
                      الف) تخلف اجیر از انجام كار بدون تعیین زمان98
                      ب) تخلف اجیر از انجام كار در مدت مقرر99
                                 1-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو وحدت مطلوب99
                              2-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو تعدد مطلوب100
               3-1-1-2- تخلف از جزء عمل100
        3-1-2- اختلاف در تسلیم عمل (موضوع كار)103
        3-1-3- اختلاف در حفظ كالا  تا زمان تحویل به مستأجر105
               الف) اختلاف در تلف106
               ب) اختلاف در تعدی و تفریط106
3-2- اختلاف در تعهدات مستأجر112
       3-2-1- اختلاف در قبض كالا و پذیرش كار113
       3-2-2- اختلاف در پرداخت اجرت114
        3-2-3- اختلاف در مخارج اجیر  در مدت اجاره116
        3-2-4- اختلاف در هزینه ­های مربوط به انجام كار118
فصل چهارم : چگونگی حل اختلافات مربوط به خاتمه­ی عقد 
4-1- اختلاف در انقضاء عقد اجاره121
       4-1-1- اختلاف طرفین در انقضاء مهلت معین122
       4-1-2- اختلاف طرفین در استیفاء منفعت123
       4-1-3- اختلاف در انقضاء مهلت یا استیفاء منفعت124
       4-1-4- اختلاف در اقاله‌ی عقد124
4-2- اختلاف در فسخ اجاره126
       4-2-1- اختلاف در ثبوت خیار126
                4-2-1-1- اثر فسخ قبل از انجام كار و در اثناء كار127
                4-2-1-2- اثر فسخ بعد  از انجام كار130
4-3- اختلاف در انفساخ اجاره131
        4-3-1- اختلاف در انفساخ عقد به جهت مرگ اجیر133
        4-3-2- اختلاف در انفساخ قرارداد به جهت تعذر عمل135
               4-3-2-1- عدم امكان مادی انجام كار (تعذر ذاتی موضوع عمل)136
               4-3-2-2- عدم امكان قانونی و شرعی انجام كار136
               4-3-2-3- عدم امكان انجام كار به جهت تلف محل اجاره137
                4-3-2-4- عدم امكان انجام كار به جهت ترك كار138
4-4- اختلاف در بطلان عقد اجاره139
        4-4-1- سبب بطلان140
        4-4-2- اثر بطلان در اجار­ه­ی اعمال141
                الف) ضمان كار اجیر141
               ب) عدم ضمان محل عمل143
نتیجه گیری145
فهرست منابع146

 

 

چکیده:

       قرارداد اجاره­ی اشخاص بعد از عقد بیع از پركاربرد­ترین عقود محسوب می‌شود و به همین دلیل، بروز اختـلاف در این عقد اجتناب ناپذیر است. اما با شناسایی اختلافات می­توان تا حدود زیادی از بروز آن­ها جلوگیری كرد و یا در صورت بروز با روشی مناسب به اجرای عدالت و احقاق حق پرداخت .

این نوشتار با هدف مذکور و با عنوان«چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با طبقه‌بندی اختلافات اجیر و مستأجر، در قرارداد اجاره از انعقاد عقد تا خاتمه­ی آن به این مهم می­پردازد. در حل اختلافات اجیر و مستأجر با تعیین موقعیت مدعی و منکر وظایف هر یک از طرفین مشخص شده و آثـار مترتب بر اثبات یا نفی دعـوا نیز معلوم می­گردد. همچنین علاوه بر اصـول کلی دادرسی، قـواعد مـاهوی نظیـر اصل صحت، استصحاب، برائت و یا اشتغال در تشکیل و آثار قرارداد اجاره حسب مورد، جاری می‌شود.

کلمات کلیدی:

مدعی، منکر، تداعی، اجاره‌ی اشخاص، اجیر، مستأجر

برای خواندن ادامه تکه هایی از متن پایان نامه می توانید اینجا کلیک کنید

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحات این پایان نامه : 173

قیمت :14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

 

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
Categories: حقوق