پایان نامه رشته مدیریت

دانشکده اقتصاد و مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد

 

تأثیر مخارج دولت بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران

 

 

تیر 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

:

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه2 
1-2 تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق2 
1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق10 
1-4 اهداف تحقیق11 
1-5 فرضیات تحقیق11 
1-6 تعریف واژگان و اصطلاحات كلیدی12 
1-7 روش و ابزار گردآوری اطلاعات13 
1-8 جامعه و نمونه آماری14 
1-9 محدودیت­های تحقیق14 
   
فصل دوم: ادبیات تحقیق  
2-1 مقدمه16 
2-2 مفهوم بهره­وری16 
2-3 شاخص­های بهره­وری17 
2-4 شاخص بهره­وری جزئی عوامل تولید18 
2-5 شاخص بهره­وری کلی عوامل تولید19 
2-6 روش­های مستقیم محاسبه شاخصTFP19 
2-7 روش­های غیرمستقیم محاسبه شاخص TFP20 
2-8 مبانی نظری22 
2-9 مطالعات تجربی23 
2-9-1 مطالعات انجام شده در ایران23 
2-9-2 مطالعات خارجی32 
2-10 جمع­بندی

                                                           

 

33 
فصل سوم: روش تحقیق 
3-1 مقدمه35
3-2 مدل تحقیق35
3-3 آزمون ریشه واحد دیکی و فولر تعمیم یافته (1981)36
3-4 آزمون ریشه واحد فیلیپس و پرون (1988)37
3-5 آزمون کرانه­ها37
3-6 آزمون علیت گرنجر40
3-7 جمع­بندی41
 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات

 
4-1 مقدمه43
4-4 یافته­ها43
4-5 جمع­بندی53
  
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات 
5-1 بحث و نتیجه­گیری56
5-2 پیشنهادات60
  
منابع و مآخذ62
  
پیوست70
  
چکیده لاتین                                                                             88
  
  

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 4-2-1 آزمون ریشه واحد دیکی­-فولر تعمیم یافته و فیلیپس-­پرون44
جدول 4-2-2 آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته و فیلیپس-پرون45
جدول 4-2-3 خلاصه نتایج آزمون­های ریشه واحد45
جدول 4-2-4 مقایر بحرانی روش مدلسازی ARDL46
جدول 4-2-5 آزمون کرانه­ها جهت بررسی روابط همجمعی47
جدول 4-2-6 تخمین ضرائب بلند مدت با بهره گرفتن از روش ARDL47
جدول 4-2-7 تخمین ضرائب بلند مدت با بهره گرفتن از روش ARDL48
جدول 4-2-8 مدل تصحیح خطا بر اساس مدل ARDL انتخابی49
جدول 4-2-9 مدل تصحیح خطا بر اساس مدل ARDL انتخابی49
جدول 4-2-10 آزمون­های تشخیصی مدل اول تحقیق50
جدول 4-2-11 آزمون­های تشخیصی مدل دوم تحقیق51
جدول 4-2-12 نتایج آزمون علیت گرنجر میان مخارج جاری دولت و بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی52
جدول 4-2-13 نتایج آزمون علیت گرنجر میان مخارج عمرانی دولت و بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-2-1: تولید ناخالص بخش کشاورزی به قیمت­های پایه سال 13763
شکل 1-2-2: تولید ناخالص بخش­های اقتصادی به قیمت­های پایه سال 13764
شکل 1-2-3: نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب تولید بخش نفت به قیمت پایه سال 13765
شکل 1-2-4: نسبت تولید ناخالص بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال 13765
شکل 1-2-5: تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب تولید بخش نفت و بدون احتساب آن به قیمت پایه سال 13766
شکل 1-2-6: نمودار نسبت تولید ناخالص هر کدام از بخش­های اقتصادی به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه سال 13767
شکل 1-2-7: اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی کشور)8
شکل 1-2-8: اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) در سال 20089
شکل 1-2-9: اندازه دولت (نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی) در سال 201110
شکل 4-2-1 ترسیم CUSUM جهت بررسی ثبات ضرائب در مدل اول تحقیق50
شکل 4-2-2 ترسیم CUSUM جهت بررسی ثبات ضرائب در مدل دوم تحقیق51

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

مطابق مطالعات نظری و تجربی ممکن است تغییرات مخارج دولتی تأثیر مستقیم بر بهره­وری بخش­های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. همچنین ممکن است این تأثیر معکوس باشد یا رابطه معنی­داری بین این دو وجود نداشته باشد. در کشور ما جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و این بخش یکی از بخش­های بزرگ اقتصادی کشور محسوب می­گردد. بنابراین بهبود بهره­وری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود می­دهد. از این رو در این تحقیق با بهره گرفتن از روش آزمون کرانه­ها و آزمون علیت گرنجر به بررسی تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر بهره­وری عوامل تولید بخش كشاورزی كشور با بهره گرفتن از داده­های سالانه ایران طی دوره 1387-1352 پرداخته شده است.

نتایج آزمون­های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس­پرون متغیرها را جمعی از درجه­های صفر و یک نشان می­دهند.با توجه به اینکه هیچکدام از متغیرها جمعی از درجه دو نیستند، آزمون کرانه­ها جهت بررسی روابط همجمعی مورد استفاده قرار گرفته است. در ضمن به دلیل جمعی بودن متغیرها از درجات صفر و یک نمی­توان از آزمون­هایی مانند یوهانسن جهت بررسی رابطه همجمعی استفاده نمود. به طور کلی می­توان گفت که نتایج تخمین­های بلندمدت حاکی از تأثیر معنادار، مثبت، اندک و تقریباً مشابه مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور است. نتایج تخمین­ مدل­های تصحیح خطا حاکی از عدم تأثیر مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت بر بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشور در کوتاه­­مدت است. آزمون­های تشخیصی حاکی از آن هستند که ناهمسانی واریانس در بین اجزاء اخلال مدل­های ARDL وجود ندارد. همچنین نتایج این آزمون­ها حاکی از عدم وجود خودهمبستگی سریالی در بین اجزاء اخلال است. نمودار CUSUM نیز حاکی از عدم وجود شکست ساختاری و ثبات ضرائب مدل­های ARDL است. نتایج آزمون علیت گرنجر حاکی از وجود رابطه علیت بلندمدت یک­ طرفه از مخارج عمرانی دولت به رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی می­باشد.

كلمات كلیدی:  مخارج دولت، رشد بهره­وری، عوامل تولید، کشاورزی ایران.

 

 

 

 

 

 

 

 

           فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه

در این فصل ابتدا به تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق پرداخته می­شود. سپس ضرورت و اهمیت انجام تحقیق آورده شده است. اهداف و فرضیه­ های تحقیق در ادامه ارائه شده­اند. به طور کلی بر اساس مطالعات صورت گرفته در خارج و داخل کشور مخارج دولت ممکن است تأثیرهای متفاوتی بر بهره­وری بخش­های مختلف اقتصادی داشته باشد. ضرورت توجه به این مسئله در کشور ما از چند جنبه مشخص است. از یک طرف جمعیت وسیعی از شاغلان کشور در بخش کشاورزی اشتغال دارند و بخش کشاورزی یکی از بخش­های بزرگ اقتصادی کشور است. بنابراین بهبود بهره­وری در این بخش دارای تأثیرهای مهمی بر رشد اقتصادی بوده و وضعیت زندگی بخش وسیعی از جامعه را بهبود می­دهد. از طرف دیگر ارتباط­های پیشین و پسین بخش کشاورزی با سایر بخش­های اقتصادی به ویژه بخش صنعت این مسأله را خاطرنشان می­سازد که رشد بهره­وری در هر کدام از این بخش­ها در رشد سایر بخش­ها نیز مؤثر خواهد بود. نکته مهم دیگر این است که در کشور ما دولت سهم مهمی در اقتصاد دارد و از این رو انتظار می­رود که مخارج دولت موجب بهبود وضعیت رشد بهره­وری و اقتصادی کشور گردد، اما همانگونه که اشاره شد چگونگی اثرگذاری مخارج دولت بر رشد بهره­وری بخش­های اقتصادی بایستی به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گیرد چرا که مطالعات نظری و مطالعات تجربی در جوامع مختلف نتایج متفاوتی ارائه داده­اند.

 

  • تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق

کشاورزی منشأ اشتغال بخش وسیعی از جمعیت کشور می­باشد. علاوه بر این بخش کشاورزی دارای ارتباط­های پسین و پیشین فراوان با سایر بخش­های اقتصادی است. از این رو رشد این بخش و بهبود بهره­وری آن موجب تغییرات مثبت فراوان در اقتصاد کشور می­گردد.این بخش بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخش­های خدمات و صنعت و معدن است که حدود 13 درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده­ای از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب رشد این بخش تا حدود زیادی تعیین کننده رشد اقتصادی کشور است. (کهنسال و همکاران، 1388). از سوی دیگر مطابق مطالعات نظری و تجربی بهره­وری بهترین و مؤثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به کمیابی منابع تولید است. افزایش بهره­وری از طریق بهبود کارایی مصرف نهاده­ها و در نتیجه کاهش هزینه ­های تولید باعث افزایش قدرت رقابتی محصولات یک بخش در بازارهای جهانی می­گردد. به منظور افزایش بهره­وری در اقتصاد ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش­های مهم و عمده فعالیت­های اقتصادی در کشور توجه خاص داشت، زیرا این بخش در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی از نظر تولید، اشتغال، ارز آوری، تأمین غذای مورد نیاز کشور و وابستگی کمتر به ارز خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است (اکبری و همکاران، 1382).

به منظور مشاهده سهم و اهمیت بخش کشاورزی در شکل­های (1-2-1) تا (1-2-6) سعی شده است جایگاه این بخش در اقتصاد کشور مشخص گردد. در شکل (1-2-1) نمودار تولید ناخالص بخش کشاورزی به قیمت­های پایه سال 1376 آورده شده است. مشاهده می­گردد که ارزش تولید این بخش تا سال 1389 به صورت پیوسته در حال افزایش بوده است. در شکل (1-2-2) تولید ناخالص بخش­های مختلف اقتصادی به قیمت­های پایه سال 1376 آورده شده است. مشاهده می­گردد که بعد از انقلاب سال 1357 بخش خدمات همواره بزرگترین بخش اقتصادی کشور بوده است. همچنین بعد از سال 1375 تولید بخش کشاورزی از بخش نفت پیشی گرفته است و با گذشت زمان این فاصله بیشتر شده است. این مسئله حاکی از اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور است.

تعداد صفحات این پایان نامه :49

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :