متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :بررسی کاربرد ژئو فیزیک لرزه ای انعکاسی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – اكتشاف
عنوان :
بررسی کاربرد ژئو فیزیک لرزه ای انعکاسی در اکتشاف منابع نفت و گاز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
در ا ین سم ینار راجع به بعض ی از روشها ی اکتشاف نفت و گاز به خصوص روش ژئوفیزیـ ک لـرزه
ای انعکاسی بحث و بررسی می شود.
ابتدا راجع به کل یات ن فت از قب یل اهمیت و تاثیر آن در زنـدگ ی امـروز، تار یخچـه نفـت و نحـوه
تشکیل و پ یدایش نفت صحبت کرد یم و سپس به بررس ی زم ین شناس ی نفـت و محـل پیـدایش آن
می پردازیم.
در ادامه پس از تعریف ژئوفیزیک اکتشافی به بررسـ ی راه هـا ی اکتـشاف بـا روشـها ی مختلـف
ژئوفیزیکی ( از قبیل ، مقاومت ویژه ، انعکاسی الکترومغناطیسی ، قطبش القائی ، پتانـسیل خـودزا و
غیره ) می پرداز یم و در آخر با ب یان کاربرد روش ژئوف یزیک لرزه ا ی انعکاس ی در اکتشاف منابع نفـت
و گاز، سمینار خود را به پایان می رسانم.

مقدمه:
نقش نفت در دن یای امروز، به عنوان یکی از مهمترین منابع تـام ین کننـده انـرژ ی و انـواع و اقـسام،
محصولات و مواد اول یه مورد نیاز در صنایع و همچنین عامل مهمـ ی در سیاسـت و اقتـصاد کـشورها
است که ا ین امر در بس یار از نقاط جهان به اثبات رس یده است.خصوصیات و ویژگی های مواد نفتی و
کاربرد آنها اکتشاف نفت را به هم ین دلا یل کاربردی مهم کرده اسـت . چـون از نفـت در رو ی زمـ ین
نشانه ا ی وجود ندارد و یا نشانه ها ی اندک ی از آن ممکن است وجود داشته باشد، ما هر روزه شـاهد
پیشرفتهای چشمگیر تکنولوژی در اکتشاف نفت می باشیم.
از روشها ی لازم و متداول و کاربرد ی، برا ی پ یدا کردن نفت حفار ی می باشداما ایـ ن روش بـه دل یـ ل
داشتن هز ینه ها ی ز یاد و همچن ین زمان بری زیاد و مشکلات حفاری، بعد از روش های اولیه اکتـشاف
که همان اکتشاف ساختارها ی متناسب و متحمل برا ی به تله انداختن نفت و برداشت زم ین شناس ی
سطحی می باشد، استفاده می شود.
در اکتشاف سطح ی یکی از روش های استفاده شده در اکتشاف نفـت ژئوف یزیـ ک مـ ی باشـد، مقاومـت
ویژه بالا و خواص الکتروش یمیائی غ یر عاد ی لا یه ها باعث م ی شود تا روش های الکتریکی جواب خوبی
برای تفس یر به ما ندهد . در حال حاظر با پیشرفت تکنیکهای لـرزه شناسـی شـاید بتـوان گفـت کـه
احتمالا بهترین روش برای اکتشاف نفت در حوضه های رسوبی، روش لرزه نگاری می باشد.

نَفت مایع ی غل یظ و افروختن ی به رنگ قهـوه ای سـ یر یـ ا سـبز ت یـ ره اسـت کـه در لا یـ ههـا ی بـالا ئی
بخشهایی از پوسته کره زم ین یافت م یشـود . نفـت شـامل آم یـ زه پیچیـ دهای از هیـ دروکربنهـا ئی
گوناگون است . بیشتر ا ین ه یدروکربنها از زنج یره آلکان هـس تند ولـ ی ممکـن اسـت از د یـ د ظـاهر،
ترکیب یا خلوص تفاوتهای زیادی داشته باشند.
نفت مخلوطی است از هیدروكربن های جامد ،مایع و گاز كه از تجزیه شد ن پیكـر مـرده ی جانـداران
تك سلول ی. كه میلیونها سال پی ش می زیسته اند ، بوجود آمـده اسـت . همچنـ ین نفـت ، آمیختـه ای
است از مواد شیمیا یی آلی، عمدتا از بقایای گیاهان و جانوران خرد و ریزی كه میلیون ها سـال پـیش
در دریا می زیسته اند . شرایط و حالات ویژه و زمانهای بسیار دراز لازم بـوده اسـت تـا ایـن بقایـا در
معرض تغییر و تبدیل های پیچیده شیمیایی قرار گیرند و نتیجتا نفت و گاز ایجاد شود.
ریشه واژه نفت در زبان فارسی به طور یقین مشخص نیست. به عقیده زبان شناسـان نفـت از کلمـه
اوستایی ( نپتا ) گرفته شده است که کلدانیان و اعراب آن را از زبان مادی گرفته و ( نفتا ) خوانـده
اند .
پترولیوم (petroleum) واژه ای لاتین هم ارز نفت است که از دو کلمه پترا (petra) بـه مع نـی
سنگ و (oleum) به معنی روغن گرفته شده است.

قیمت 7500 تومان

—-

*       asa.goharii@gmail.com

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.

دسته‌ها: مهندسی معدن

دیدگاهتان را بنویسید